Guvernul României

Ordonanța nr. 82/2004 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere

Modificări (2), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2004 până la 29 martie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Silvic 2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1)

Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură asigură măsurile necesare pentru construirea de drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate publică, pentru asigurarea accesibilizării fondului forestier în vederea desfășurării lucrărilor silvoculturale, pentru asigurarea condițiilor de prevenire și stingere a incendiilor, pentru asigurarea unei activități de exploatare a pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate.

Art. 2. -

(1) În funcție de tipul proprietății publice asupra fondului forestier, a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, realizarea drumurilor forestiere se asigură de către administratorii fondului forestier respectiv.

(2) Drumurile forestiere care se realizează în condițiile prezentei ordonanțe sunt, după caz, drumuri forestiere proprietate publică a statului sau drumuri forestiere proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 3. -

În cazurile în care statul sau unitățile administrativ-teritoriale realizează drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate privată, terenul necesar realizării acestor drumuri forestiere face obiectul exproprierii pentru cauză de utilitate publică, după o justă și prealabilă despăgubire, în condițiile legii.

Art. 4. -

(1) În vederea îndeplinirii obligației prevăzute la art. 1, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ia măsuri pentru analiza modului în care actuala rețea de drumuri forestiere satisface cerințele pentru protecția condițiilor de mediu, asigurarea accesibilității pădurilor în vederea desfășurării lucrărilor silvoculturale și pentru prevenirea și stingerea incendiilor, precum și pentru asigurarea unei activități de exploatare a pădurilor în condiții ecologice și de rentabilitate.

(2) Termenul pentru realizarea analizei în condițiile alin. (1) este de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) În urma analizei realizate potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură stabilește, pe regiuni de dezvoltare economico-socială și pe bazine hidrografice, prioritățile de realizare a drumurilor forestiere, pe unități fizice și costuri estimative.

Art. 5. -

Administratorii fondului forestier proprietate publică sunt obligați să realizeze construcția de drumuri forestiere noi; în funcție de prioritățile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL II Finanțarea realizării drumurilor forestiere

Art. 6. -

Realizarea de drumuri forestiere se asigură prin finanțarea din următoarele surse:

a) alocațiile de la bugetul de stat;

b) sursa de finanțare pentru construirea de drumuri forestiere constituită la fiecare deținător de fond forestier proprietate publică;

c) contractele de parteneriat public-privat pentru construirea de drumuri forestiere proprietate publică.

Art. 7. - Referințe în jurisprudență (1)

(1) Sursa de finanțare pentru construirea de drumuri forestiere, indiferent de deținătorul fondului forestier proprietate publică, se constituie de către acesta din:

a) 10% din valoarea masei lemnoase vândute pe picior într-un an de producție, care se varsă în contul constituit, cu ocazia fiecărei vânzări de masă lemnoasă;

b) 50% din sumele încasate din chiria și contravaloarea pierderilor de creștere determinate de exploatarea arborilor înainte de vârsta exploatabilității, pentru terenurile închiriate și scoase temporar din fondul forestier în condițiile prevăzute de lege, în cel mult 10 zile de la încasare.

(2) Sumele rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) și b) se constituie în cont separat. Aceste sume sunt deductibile la calculul impozitului pe profit și nu se pot utiliza în alte scopuri decât pentru proiectarea, construirea, modernizarea și reabilitarea drumurilor forestiere, inclusiv pentru achiziția de utilaje specifice unor astfel de lucrări.

(3) Sursa prevăzută la alin. (1) este gestionată de Regia Națională a Pădurilor - Romsilva pentru fondul forestier proprietate publică a statului și, respectiv, de structurile silvice care administrează, în condițiile legii, fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale.

Art. 8. -

(1) În scopul construirii de drumuri forestiere proprietate publică se pot încheia contracte de parteneriat public-privat în condițiile legii.

(2) Autoritățile contractante în cadrul contractelor de parteneriat public-privat prevăzute la alin. (1) sunt administratorii fondului forestier respectiv.

Art. 9. -

Deținătorii de drumuri forestiere situate în fondul forestier proprietate publică sunt obligați să asigure anual sumele necesare întreținerii acestora, din bugetul propriu.

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 10. -

Constituie contravenții următoarele fapte:

a) finanțarea și construirea de drumuri forestiere fără respectarea priorităților stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

b) neconstituirea sursei de finanțare pentru construirea de drumuri forestiere prevăzute la art. 7 alin. (1);

c) neasigurarea sumelor prevăzute la art. 9;

d) nealimentarea sursei de finanțare menționate la art. 7 alin. (1), în condițiile prevăzute de prezenta ordonanță.

Art. 11. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. a) și b) se sancționează cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Contravențiile prevăzute la art. 10 lit. c) și d) se sancționează cu amendă de la 200.000.000 lei la 400.000.000 lei.

(3) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzilor prevăzute la alin. (1) și (2), agentul constatator făcând mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Art. 12. -

Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 10 se realizează de către personalul cu atribuții de control în domeniul silviculturii al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și de către personalul silvic de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Control.

Art. 13. -

Prevederile prezentei ordonanțe se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 14. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 70/1999 privind măsurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere în perioada 2000-2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 30 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 653/2001.

Art. 15. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 august 2004.

Nr. 82.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...