Guvernul României

Ordonanța nr. 81/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare

Modificări (3), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, se pot înființa, cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, crescătorii de vânat și complexuri de vânătoare.

Art. 2. -

În sensul prezentei ordonanțe următorii termeni se definesc astfel:

a) crescătorie de vânat - sistemul de amenajări, instalații și construcții în care, prin tehnologie specifică, se produc exemplare aparținând unei singure specii de faună, prevăzută de Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum sau pentru popularea fondurilor de vânătoare;

b) complex de vânătoare - sistemul format din una sau mai multe crescătorii de vânat, suprafețe de teren, amenajări și instalații specifice constituite într-o incintă unitară pentru izolarea și controlul populației speciei respective în care se realizează creșterea exemplarelor din speciile de faună prevăzute de Legea nr. 103/1996, republicată, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât și pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.

Art. 3. - Modificări (1)

După scopul pentru care se înființează, crescătoriile de vânat pot fi:

a) crescătorii de vânat destinate producerii de material biologic selecționat, pentru eventuale acțiuni de populare și repopulare a fondurilor de vânătoare cu vânat;

b) crescătorii de vânat destinate creșterii intensive a unor exemplare din specii de vânat, în scopul valorificării acestora și a subproduselor obținute, cum ar fi: carne, blănuri, ouă și altele asemenea.

Art. 4. -

Complexurile de vânătoare se înființează pentru obținerea de exemplare din speciile de vânat, în scopul valorificării pentru consum, atât pentru popularea fondurilor de vânătoare, cât și pentru recoltarea acestora prin diverse moduri în interiorul complexurilor.

Art. 5. -

(1) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare se pot înființa pe toate categoriile de teren aflate în extravilanul localităților, cu acordul proprietarilor sau, după caz, al administratorilor acestora.

(2) Terenul pe care se înființează crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare își schimbă folosința și destinația în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Modificări (1)

(3) Suprafața minimă pe care se înființează complexurile de vânătoare este de 150 ha.

Art. 6. - Modificări (1)

Regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare este diferit de regimul juridic al exemplarelor din speciile de vânat liber, respectiv de cel care face obiectul gestiunii fondurilor de vânătoare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 103/1996, republicată, și ale reglementărilor tehnice emise în aplicarea prevederilor legii.

CAPITOLUL II Autorizarea de către autoritatea publică centrală care răspunde de
silvicultură a înființării și exploatării crescătoriilor de vânat
și complexurilor de vânătoare
Modificări (1)

Art. 7. -

(1) În conformitate cu prevederile legale în vigoare, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură autorizează înființarea de crescătorii de vânat și de complexuri de vânătoare, la cererea persoanelor fizice și juridice care doresc înființarea și exploatarea lor. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice care pot înființa și exploata crescătorii de vânat și/sau complexuri de vânătoare sunt gestionarii fondurilor de vânătoare, societățile comerciale care au ca obiect de activitate creșterea intensivă a vânatului sau alte categorii de persoane juridice prevăzute de lege.

(3) Cererea de autorizare pentru înființarea unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare va fi însoțită de următoarele documente: Modificări (1)

a) documentele de înființare a persoanei juridice: act constitutiv și/sau statut, încheierea judecătorului-delegat de la oficiul registrului comerțului/hotărârea judecătorească de înființare sau, după caz, hotărârea judecătorească de dobândire a personalității juridice și certificatul de înregistrare, după caz, în registrul comerțului ori în Registrul asociațiilor și fundațiilor sau, respectiv, documentele de autorizare și înregistrare, în cazul persoanei fizice;

b) actul prin care solicitantul face dovada că are dreptul de a utiliza terenul respectiv pentru înființarea și funcționarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, după caz, cum ar fi: titlul de proprietate, contractul de concesiune și alte documente prevăzute de legislația în vigoare;

c) actul prin care solicitantul face dovada acordului gestionarului fondului de vânătoare pe a cărui rază teritorială înființează crescătoria de vânat sau complexul de vânătoare, în situația în care solicitantul este altul decât gestionarul fondului de vânătoare sau proprietarul terenului;

d) studiul de specialitate privind înființarea și funcționarea crescătoriei de vânat sau complexului de vânătoare, având conținutul unui proiect tehnic, întocmit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

e) studiul de impact de mediu, cu aviz favorabil de la autoritatea competentă de mediu.

Art. 8. -

Autorizația de înființare și de funcționare a crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare, emisă de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pe baza documentelor depuse, își păstrează valabilitatea pentru perioada pentru care a fost emisă, în situația în care modul de desfășurare a activității crescătoriei de vânat sau a complexului de vânătoare respectă condițiile autorizării.

CAPITOLUL III Înființarea și funcționarea crescătoriilor de vânat
și a complexurilor de vânătoare
Modificări (1)

Art. 9. -

Principiile care stau la baza înființării și funcționării crescătoriilor de vânat și a complexurilor de vânătoare sunt următoarele:

a) folosirea unei tehnologii de creștere cu randament ridicat în crescătoriile de vânat și în complexurile de vânătoare;

b) izolarea, printr-o împrejmuire, a exemplarelor din speciile de vânat din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare de cele existente în cuprinsul fondurilor de vânătoare;

c) asigurarea asistenței de specialitate sanitară veterinară în scopul prevenirii apariției și răspândirii unor epizootii care sunt favorizate de condițiile de densitate din cuprinsul acestora.

Art. 10. -

Deținătorul crescătoriei de vânat și/sau a complexului de vânătoare este obligat să asigure, pe specii, evidența primară a exemplarelor care intră, a celor valorificate, precum și a numărului celor care au fost produse în crescătoria de vânat sau în complexul de vânătoare respectiv, în conformitate cu normele prevăzute de lege și cu reglementările proprii ale deținătorului privind inventarierea.

Art. 11. - Modificări (1)

(1) Crescătoriile de vânat și complexurile de vânătoare înființate în scopul asigurării de material biologic necesar acțiunilor de populare a fondurilor de vânătoare trebuie să funcționeze în baza unor tehnologii adecvate păstrării caracterului sălbatic al exemplarelor din speciile aflate în crescătoriile de vânat și în complexurile de vânătoare, astfel încât acestea să se adapteze cu ușurință la mediul natural de viață din cuprinsul fondurilor de vânătoare. În scopul realizării acestui obiectiv, este necesar ca înființarea acestora să se realizeze pe categorii de teren cu condiții compatibile celor existente în mediul natural de viață al speciilor de vânat, iar desfășurarea activității să fie coordonată de către un specialist în domeniul cinegetic.

(2) Complexurile de vânătoare vor fi realizate din două spații distincte, cu posibilitatea de control strict al schimbului dintre acestea:

a) spațiul pentru înmulțirea propriu-zisă a vânatului, care se poate împărți, la rândul său, în mai multe subunități, în funcție de specia și de tehnologia de creștere aleasă;

b) spațiul destinat recoltării vânatului, amenajat corespunzător modalităților pentru care este organizată recoltarea.

Art. 12. -

Deținătorii crescătoriilor de vânat și/sau ai complexurilor de vânătoare, aflate în funcțiune sau în construcție la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, sunt obligați să obțină autorizația de funcționare și să funcționeze în condițiile stabilite de aceasta, în termen de un an de la data intrării ei în vigoare.

CAPITOLUL IV Organizarea și practicarea acțiunilor de recoltare sau valorificare
a exemplarelor din complexurile de vânătoare

Art. 13. - Modificări (1)

(1) Proprietarul complexului de vânătoare poate autoriza orice persoană care îndeplinește condiția de a fi deținătoare de permis de portarmă, în care este înscrisă arma de vânătoare ale cărei caracteristici corespund cerințelor de recoltare pentru specia respectivă, să recolteze, prin împușcare, exemplare din complexul respectiv.

(2) Organizarea și practicarea acțiunilor de extragere sau valorificare a exemplarelor de vânat dintr-un complex de vânătoare se fac potrivit normelor proprii specifice ale acestuia, stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) În scopul recoltării vânatului în condiții de etică vânătorească, atât pentru evitarea producerii unor accidente, cât și pentru evidența vânatului recoltat, sunt și rămân aplicabile, și în cazul complexurilor de vânătoare, reglementările emise de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, referitoare la:

a) rasele de câini admise la vânătoare;

b) caracteristicile armelor și munițiilor care se pot folosi la vânătoare, dacă recoltarea se face cu arme de vânătoare;

c) evaluarea trofeelor de vânat;

d) protecția muncii în cadrul acțiunilor de vânătoare.

(4) În situații deosebite, cum ar fi: răniri, epizootii și altele asemenea, precum și în situațiile în care vânatul se recoltează viu, se folosesc mijloace care nu vatămă animalul/animalele, numai cu aprobarea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 14. -

Valorificarea vânatului din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare se face cu respectarea reglementărilor sanitar-veterinare în vigoare, eliberându-se documentele corespunzătoare.

Art. 15. - Modificări (1)

(1) În scopul deținerii, la nivel național, a unei evidențe statistice legate de gestionarea exemplarelor de vânat din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare, deținătorii lor vor transmite datele statistice solicitate prin formulare de raportări statistice oficiale.

(2) Intrarea exemplarelor de vânat în crescătoriile de vânat și în complexurile de vânătoare, precum și ieșirea din acestea se fac în baza documentelor legale de proveniență a vânatului, tipul și modelul acestora stabilindu-se prin ordin al autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

CAPITOLUL V Sancțiuni

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Nerespectarea prevederilor art. 10 duce la retragerea autorizației de funcționare.

(2) Autorizația de funcționare se retrage de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 17. -

(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 11 și ale art. 13 alin. (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei. Modificări (1)

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 13 alin. (3) și ale art. 15 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 15.000.000 lei la 30.000.000 lei. Modificări (1)

(3) Nerespectarea dispozițiilor art. 12 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei. Modificări (1)

(4) Nerespectarea dispozițiilor art. 13 alin. (1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei. Modificări (1)

Art. 18. -

Controlul aplicării prevederilor prezentei ordonanțe și constatarea contravențiilor prevăzute la art. 17 se realizează de către autoritatea statului competentă în acest sens, precum și de reprezentanții abilitați ai Ministerului Administrației și Internelor.

Art. 19. -

Dispozițiile art. 17 și 18 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VI Dispoziții finale

Art. 20. -

Modelul autorizației de înființare și funcționare a unei crescătorii de vânat sau a unui complex de vânătoare se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 21. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
Ministru de stat, ministrul administrației și internelor,
Marian Florian Săniuță
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul delegat pentru coordonarea autorităților de control,
Ionel Blănculescu
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 19 august 2004.

Nr. 81.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...