Ministerul Transporturilor - MT

Ordinul nr. 64/2015 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 februarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Rutiere Române - A.R.R., cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 62, 63 și 64 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2014, al art. 13 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 4 alin. (1) pct. 54 și ale art. 5 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 107 și 107 bis din 12 februarie 2014, se modifică după cum urmează.

1. În anexa nr. 1, la articolul 5 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;".

2. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

"

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;".

3. În anexa nr. 3, la articolul 4, litera c) se abrogă.

4. În anexa nr. 3, la articolul 6, litera c) se abrogă.

5. În anexa nr. 3, la articolul 6, literele f) și g) vor avea următorul cuprins:

"

f) carte de muncă, adeverință eliberată de Inspectoratul Teritorial de Muncă sau extras din Registrul general de evidență al salariaților REVISAL din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 4 lit. g); adeverință eliberată de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul Afacerilor Interne, în cazul instructorilor auto care au desfășurat activitate în cadrul școlilor de conducători auto autorizate la nivelul acestor ministere;

g) cazier auto, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la art. 4 lit. h), având valabilitate de 30 de zile sau declarație notarială pe propria răspundere, în cazul cetățenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condiția prevăzută la art. 4 lit. h)."

6. În anexa nr. 3, articolul 14 va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

În privința dovedirii perioadei de activare a unui instructor auto în cadrul unei școli de conducători auto prevăzută la art. 4 lit. g), se va lua în calcul și perioada de deținere a autorizației pentru activitatea de pregătire practică a conducătorilor auto eliberate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberată în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 146/1999 pentru aprobarea Părții I - Norme de autorizare a școlilor de conducători auto - din Normele de autorizare a funcționării centrelor de pregătire a personalului din domeniul transporturilor rutiere și/sau perioada de deținere a autorizației de instructor auto eliberate în baza prevederilor Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.019/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea instructorilor de pregătire practică și a profesorilor de legislație rutieră, a Normelor privind autorizarea școlilor de conducători, a Metodologiei privind autorizarea instructorilor de pregătire practică, a Programei de școlarizare și a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică în vederea obținerii permisului de conducere."

Art. II. -

Aplicarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere se prelungește până la rămânerea definitivă a hotărârilor privind cererile de chemare în judecată pentru anularea Ordinului ministrului transporturilor nr. 733/2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea școlilor de conducători auto și a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, a Metodologiei de organizare și desfășurare a cursurilor de pregătire teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, a Programei de școlarizare, precum și privind condițiile și obligațiile pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, dar nu mai mult de un an de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. III. -

Direcția transport rutier din Ministerul Transporturilor, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Regia Autonomă "Registrul Auto Român" vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor,
Ioan Rus

București, 29 ianuarie 2015.

Nr. 64.

;
se încarcă...