Guvernul României

Hotărârea nr. 1025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale

Modificări (1), Respingeri hotărâri prealabile (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (17), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 septembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 20 alin. (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (2)

În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) locuri de muncă în condiții speciale reprezintă acele locuri de muncă unde există factori de risc profesional, care, prin natura sarcinii de muncă și a condițiilor de realizare a acesteia, conduc în timp la reducerea prematură a capacității de muncă, îmbolnăviri profesionale și la comportamente riscante în activitate cu urmări grave asupra securității și sănătății angajaților și/sau a altor persoane; Reviste (3), Doctrină (2)

b) persoanele încadrate în locuri de muncă în condiții speciale sunt angajații care își desfășoară activitatea pe parcursul programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la lit. a);

c) expertiza tehnică a locurilor de muncă în vederea încadrării acestora în condiții speciale reprezintă identificarea factorilor de risc existenți la locul de muncă, care nu pot fi înlăturați;

d) expertiza medicală în vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale reprezintă procesul de evaluare, în baza datelor medicale, a efectelor riscurilor care nu pot fi înlăturate, asupra capacității de muncă și stării de sănătate a angajaților.

Art. 2. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(1) Criteriile pentru încadrarea persoanelor în locurile de muncă în condiții speciale sunt următoarele: Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

a) încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001; Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

b) desfășurarea activității în condiții speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a); Reviste (1)

c) existența la locurile de muncă în condiții speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturați, în condițiile în care s-au luat măsurile tehnice și organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislația de protecție a muncii în vigoare; Reviste (1)

d) efecte asupra persoanelor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale și înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;

e) efecte asupra capacității de muncă și stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacității de muncă, pe perioada ultimilor 15 ani. Reviste (1)

(2) Încadrarea persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale se va realiza în condițiile îndeplinirii tuturor criteriilor menționate la alin. (1). Reviste (1), Doctrină (2)

Art. 3. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale include următoarele etape, în ordinea cronologică indicată: Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

a) nominalizarea locurilor de muncă care se solicită a fi încadrate în condiții speciale, efectuată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii; Reviste (1)

b) solicitarea de verificare a activităților cuprinse în lista locurilor de muncă în condiții speciale, inițiată de angajator împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, adresată inspectoratului teritorial de muncă pe raza căruia se află locul de muncă respectiv sau Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Lista locurilor de muncă în care se desfășoară activități ce pot fi încadrate în condiții speciale, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri, este prevăzută în anexa nr. 1; Reviste (1)

c) verificarea de către inspectoratele teritoriale de muncă sau Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare a locurilor de muncă nominalizate la lit. a), din punct de vedere al îndeplinirii măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislația privind protecția muncii ori în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz, confirmată prin procesul-verbal întocmit conform anexei nr. 2.1, respectiv anexei nr. 2.2; Jurisprudență, Reviste (2)

d) efectuarea expertizei tehnice, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, în vederea identificării factorilor de risc care nu pot fi înlăturați, conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c), precum și a efectelor asupra persoanelor, definite conform criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. d);

e) efectuarea expertizei medicale, la solicitarea angajatorului împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii, în vederea identificării și interpretării datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, al structurilor medicale de medicina muncii și al comisiilor de expertizare a capacității de muncă, pentru confirmarea criteriului stabilit la art. 2 alin. (1) lit. e).

(2) Etapele prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) sunt condiționate de rezultatul verificării menționate la alin. (1) lit. c).

(3) În cazul în care angajatorul nu declanșează procedura de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale, sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori responsabilul cu protecția muncii pot sesiza inspectoratele teritoriale de muncă, care vor dispune verificarea locurilor de muncă conform alin. (1) lit. c). Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Art. 4. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Reviste (1)

Solicitarea angajatorului de verificare a locurilor de muncă în condiții speciale, menționată la art. 3 alin. (1) lit. b), va cuprinde obligatoriu următoarele date: unitatea, secția, atelierul, locul de muncă, descrierea activității de bază desfășurate, precum și categoriile profesionale și numărul de angajați.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) În vederea încadrării locurilor de muncă în condiții speciale se constituie, prin ordin comun al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului sănătății, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, compusă din reprezentanți ai celor două ministere. După caz, la solicitarea Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, prin Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, aceasta se completează cu un reprezentant al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare. Jurisprudență

(2) Secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale se constituie la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

(3) Angajatorul va depune la secretariatul Comisiei pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale un dosar cuprinzând următoarele documente: Jurisprudență

a) lista semnată de angajator și de sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, și de reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori de responsabilul cu protecția muncii, care cuprinde categoriile profesionale și numărul de angajați, în raport cu fiecare categorie, ce urmează să fie încadrați în condiții speciale, inclusiv confirmarea respectării criteriului menționat la art. 2 alin. (1) lit. b);

b) dovada încadrării locului de muncă în grupa I de muncă, conform reglementărilor existente până la data intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, semnată de angajator;

c) procesul-verbal întocmit de inspectoratul teritorial de muncă sau de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, după caz, cu specificația în clar că au fost luate sau nu au fost luate măsurile tehnice și organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor, prevăzute în legislația de protecție a muncii sau în normele fundamentale de securitate radiologică, după caz;

d) rezultatul expertizei tehnice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d), prin care se confirmă existența unor factori de risc care nu pot fi înlăturați, în condițiile respectării măsurilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c);

e) procesul-verbal încheiat de instituția care a efectuat expertiza medicală, cu specificația în clar a îndeplinirii criteriului prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. e), în conformitate cu rezultatul expertizei medicale, după modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 6. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(1) În urma analizării dosarului de către Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, constituită în cadrul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, se acordă avizul sau se respinge motivat solicitarea de emitere a acestuia. Jurisprudență

(2) Formularul de acordare a avizului prevăzut la alin. (1) se întocmește în conformitate cu modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 7. - Jurisprudență, Reviste (1)

Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, în baza avizelor acordate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), inițiază procedura de elaborare a proiectului de lege privind completarea prevederilor art. 20 din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. - Reviste (1)

(1) Angajatorul este obligat să depună la casele teritoriale de pensii, la definitivarea contractului colectiv de muncă, lista categoriilor profesionale care au fost încadrate în aceste locuri de muncă în condiții speciale.

(2) Modificările intervenite la locurile de muncă încadrate în condiții speciale, privind categoriile profesionale, vor fi comunicate caselor teritoriale de pensii de către angajator.

(3) Angajatorul este obligat să depună lunar la casele teritoriale de pensii declarațiile privind evidența nominală a asiguraților care în luna anterioară și-au desfășurat activitatea în locuri de muncă în condiții speciale.

Art. 9. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

Locurile de muncă încadrate în condiții speciale potrivit legii se consideră în aceste condiții și pe perioada încadrată în grupa I de muncă conform legislației anterioare, cu excepția activității prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, în care și perioada încadrată în grupa II de muncă se consideră în aceste condiții.

Art. 10. - Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Perioadele de timp în care un asigurat care își desfășoară activitatea în condiții speciale de muncă se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă și/sau în concediu de odihnă sunt asimilate stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă. Jurisprudență

(2) Perioadele de timp corespunzătoare programului normal de lucru, anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care angajații și-au desfășurat activitatea cel puțin 50%, respectiv 70% din timpul normal de lucru în locurile de muncă prevăzute în grupa I, respectiv grupa II de muncă, conform legislației anterioare, și care sunt încadrate ca locuri de muncă în condiții speciale potrivit prezentei hotărâri, sunt asimilate stagiului de cotizare în condiții speciale. Reviste (1)

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(1) Dovedirea perioadelor de activitate desfășurate în locuri de muncă în condiții speciale, în vederea pensionării, se realizează pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei stabilite de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei sau pe baza listelor nominale ale persoanelor care au desfășurat activitatea în locuri de muncă în condiții speciale ori prin orice alt mijloc de probă, potrivit legii.

(2) În cazul distrugerii arhivelor, dovedită cu acte, se poate reconstitui potrivit legii, prin hotărâre judecătorească, perioada lucrată în condiții speciale. Reviste (1)

Art. 12. - Jurisprudență, Reviste (1)

Angajatorii care au locuri de muncă încadrate în condiții speciale sunt obligați să efectueze, pe propria cheltuială, controlul medical periodic, în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății, pentru toți angajații care își desfășoară activitatea în aceste condiții.

Art. 13. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

(1) Angajatorii și/sau sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă, care nu au primit aviz pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale, pot formula plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării, la Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei care, împreună cu Ministerul Sănătății, o va soluționa în termen de 30 de zile, prin decizie rămasă definitivă. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) Dacă plângerea prevăzută la alin. (1) se referă la locurile de muncă din domeniul nuclear, la soluționarea plângerii va participa și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(3) Decizia prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanța judecătorească competentă, potrivit legii.

Art. 14. - Reviste (1)

(1) Expertiza tehnică prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) se efectuează de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii sau Institutul Național pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă - INSEMEX, după caz, respectiv laboratoarele de igiena radiațiilor din cadrul direcțiilor de sănătate publică, autorizate de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în baza unei metodologii proprii, adaptată locurilor de muncă și riscurilor specifice existente, avizată, după caz, de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei sau de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.

(2) Expertiza medicală prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. e) se efectuează de către institutele de sănătate publică, direcțiile de sănătate publică, structurile medicale de medicina muncii și centrele de medicină preventivă, în conformitate cu o metodologie proprie stabilită de Ministerul Sănătății pe baza riscurilor existente și a efectului determinat de manifestarea acestora.

Art. 15. - Jurisprudență, Reviste (1)

Toate costurile aferente procesului de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale reprezintă obligația angajatorului și vor fi suportate de către acesta.

Art. 16. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (10), Doctrină (2)

Angajatorii împreună cu sindicatele reprezentative potrivit legii sau, după caz, cu reprezentanții angajaților în cadrul comitetului de securitate și sănătate în muncă ori cu responsabilul cu protecția muncii pot solicita reevaluarea locurilor de muncă până la data de 31 decembrie 2004.

Art. 17. - Reviste (1)

(1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și militarilor angajați pe bază de contract. Jurisprudență

(2) Avizul privind încadrarea în condiții speciale sau alte condiții se acordă de către structurile cu atribuții de inspecția muncii din instituțiile care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale.

Art. 18. - Reviste (1)

Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul sănătății,
Vasile Cepoi,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 28 august 2003.

Nr. 1.025.

ANEXA Nr. 1 Doctrină (2)

LISTA
locurilor de muncă în care se desfășoară activități ce pot fi
încadrate în condiții speciale

1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi, muniții, pentru următoarele operații:

manipularea materiilor explozive: docheri, docherimecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri;
manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;
fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;
fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții - locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;
asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;

asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materii explozive și mine;
operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;
delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categorii de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare

3. Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii

4. Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m

5. Activitățile desfășurate în subteran din cadrul metroului pentru:

mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;
mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;
mecanic instructor

6. Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou ce se desfășoară 100% în subteran

7. Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor

8. Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri, docheri-mecanizatori

9. Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitatea de peste 600 CP

10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii și chesonierii

11. Activitatea desfășurată de personalul de pe platformele marine

12. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funiculariști, tractoriști, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori

13. Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze; intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operații speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepția turlelor rabatabile

14. Reparații și întreținere la mori cu capacitatea mai mare de 7.000 t

15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operații executate complet nemecanizat la țeavă preluând priza din cuptorul de topire - și din țeavă de sticlă greu fuzibilă

16.

a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate, semiautomate și prese

b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă

c) Cuptoarele pentru topirea sticlei

17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fire și fibre de sticlă

18. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:

cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarelor de gaze - platformele de pe bateriile de cocs și semicocs -, scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului;
sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate;
arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;
operația de gudronare a lingotierelor

19. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură:

măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea și presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;
calcinarea cocsului de petrol și a antracitului;
prepararea smoalei, a electrografitului, precum și a deșeurilor crude și a antracitului și dozarea acestor componente;
coacerea, recoacerea, grafitarea și impregnarea electrozilor;
recuperarea produselor cărbunoase;
prelucrări mecanice pe mașini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și ale niplurilor, ale blocurilor de furnal

20. Preparare de minereuri: măcinare, flotare, filtrare

21. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerare:

sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate - retur -, expediția aglomeratului;

încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;
măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;
prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului;
prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase

22. Activitatea desfășurată de personalul de la furnale:

încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;
instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal

23. Activitatea desfășurată de personalul din oțelării:

încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarjă;
turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice;
pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului;
cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare

24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare

25. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald:

încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald;
încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie;
încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant; încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoare adânci;
încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;
extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie;
extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare;

striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor

26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță

27. Activitățile efectuate de zidari-șamotori:

zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;
executarea la cald la utilajele menționate mai sus a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă

28. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la:

uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere;
distilarea și purificarea mercurului în proces continuu; instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;
electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru;
electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;
prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase;
afinarea aurului și a argintului;
fabricarea pulberii de aluminiu;
fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic

29. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrarea plumbului, zincului și cositorului:

măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;
topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială; topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;
fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;
metalurgia zincului;
personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră - viscoză

30. Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarele:

metalizarea cu nichel-carbonil;
instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;
operațiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;
deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice a rulourilor de tablă și benzilor de oțel;
instalații de zincare a tablelor, țevilor și profilelor în industria metalurgică;
operațiile de încălzire, tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontă;
acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 m2/oră

31.

a) Fabricarea abrazivelor din cuarț - toate operațiile aferente procesului de fabricație

b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor

32. Activitatea de perforare, forare, împușcare și transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 m3 și autobasculante mai mari de 25 tone

33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepția instalațiilor ermetizate

34. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negrului de fum

35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice

36. Activitatea desfășurată în instalațiile care fabrică, vehiculează și depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat

37. Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici, în cazul în care se desfășoară în aceeași instalație; utilizarea în industrie a acrilonitrilului

38. Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase sau cancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice

39. Activitatea desfășurată în instalații de fabricare a benzenului și tetraclorurii de carbon

40. Activitatea desfășurată în instalația bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice

41. Fabricarea fenolului

42. Activitatea desfășurată în instalații de fabricare a oxidului de etilenă

43. Activitatea desfășurată în instalațiile de elctroliză pentru producerea clorului

44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil și policlorurii de vinil

45. Activitatea de fabricare a pesticidelor

46. Fabricarea și utilizarea industrială de alfa- și betanaftilimină

47. Fabricarea și ambalarea benzidinei

48. Fabricarea hidrobenzenului

49. Dozarea manuală a antioxidanților, acceleratorilor și a agenților de vulcanizare

50. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în leprozerii.

ANEXA Nr. 2.1

INSPECȚIA MUNCII

Inspectoratul teritorial de muncă .............

PROCES-VERBAL
Nr. ........./............

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., inspector de muncă la Inspectoratul teritorial de muncă . . . . . . . . . . . . , cu legitimația nr. . . . . . . . . ., în baza prevederilor art. 19 alin. (1) din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 767/1999 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Inspecției Muncii, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, în urma solicitării unității . . . . . . . . ., cu nr. . . . . . . . din . . . . . . . . ., înregistrată la Inspectoratul teritorial de muncă . . . . . . . . sub nr. . . . . . din . . . . . . ., în perioada . . . . . . . . . . am verificat situația din teren, constatând următoarele:
Unitatea a fost înregistrată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . ., având codul unic de înregistrare nr. . . . . , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiții speciale,
sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . , și activitatea efectivă în localitatea . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislația de protecție a muncii.
Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele:
-
-
-
Concluzii:
[] S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislația de protecție a muncii.
[] Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislația de protecție a muncii, după cum urmează:
-
-
-
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:
- un exemplar pentru Inspectoratul teritorial de muncă . . . . . . . . . . . . .;
- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inspector de muncă, Inspector-șef,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)
Conducătorul unității
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura)

Înregistrat la unitate sub nr. ............. .

ANEXA Nr. 2.2

COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU

CONTROLUL ACTIVITĂȚILOR NUCLEARE

PROCES-VERBAL
Nr. ................../......................

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , având funcția de consilier/expert, împuternicit al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare cu legitimația de control nr. . . . . , în baza prevederilor cap. IV din Legea nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță a activităților nucleare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 287/1998 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, cu modificările ulterioare, și ale art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, în urma solicitării unității . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cu nr. . . . . din . . . . , înregistrată la Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare cu nr. . . . . , în perioada . . . . am verificat situația din teren în prezența împuternicitului unității - responsabilul cu securitatea radiologică, domnul/doamna . . . . . . . . , constatând următoarele:
Unitatea a fost înregistrată la registrul comerțului cu nr. . . . . , având codul unic de înregistrare nr. . . . . , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiții speciale,
sediul în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . . . , și activitatea efectivă în localitatea . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . , județul/sectorul . . . . .
Unitatea posedă Autorizația pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear nr. . . . . , valabilă de la . . . . . . . până la . . . . . . . . , în categoria maximă de risc radiologic . . . . . . . . . . . . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat îndeplinirea măsurilor tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute de legislația de protecție a muncii.
Locurile de muncă pentru care s-a efectuat verificarea sunt următoarele:
-
-
-
Concluzii:
[] S-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislația de protecție a muncii.
[] Nu s-au luat măsurile tehnico-organizatorice pentru eliminarea și/sau diminuarea riscurilor profesionale prevăzute în legislația de protecție a muncii, după cum urmează:
-
-
-
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:
- un exemplar pentru . . . . ;
- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale . . . . .

Împuternicit al Comisiei Naționale Director/Șef serviciu, Președinte,
pentru Controlul Activităților Nucleare,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . Semnătura . . . . . . Semnătura și ștampila . . .
Reprezentantul unității responsabil Conducătorul unității,
cu securitatea radiologică,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . Semnătura și ștampila . . .

Înregistrat la unitate sub nr. ............. .

ANEXA Nr. 3

PROCES-VERBAL
Nr. ............../..............

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . . , funcția/specialitatea . . . . . . . . . . în cadrul . . . . . . . . . . . . . . , cu legitimația nr. . . . . ., în baza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. e) și ale art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, în urma solicitării unității . . . . . . . . , înregistrată la . . . . . . . . . . . . cu nr. . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . , am verificat datele medicale și în baza evaluării efectuate s-au constatat următoarele efecte asupra capacității de muncă și stării de sănătate:
- riscul . . . . . . . . . . . . . . . . . efect . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- riscul . . . . . . . . . . . . . . . . . efect . . . . . . . . . . . . . . . . .;
- riscul . . . . . . . . . . . . . . . . . efect . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unitatea a fost înregistrată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . ., având codul unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . . . . . . , are domeniul de activitate, conform CAEN, pentru locurile de muncă la care se solicită încadrarea în condiții speciale,
sediul în localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . . . . ., și activitatea efectivă în localitatea . . . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . .
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 s-a verificat și se confirmă la locurile de muncă pentru care s-a solicitat încadrarea în condiții speciale:
[] se îndeplinește criteriul menționat la art. 2 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003;
[] nu se îndeplinește criteriul menționat la art. 2 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003.
Comentarii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, din care:
- un exemplar pentru unitatea emitentă . . . . . . . . . . . . ;
- un exemplar pentru unitatea care solicită avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medic de medicina muncii, Conducătorul unității,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura) (semnătura)

Înregistrat la unitate sub nr. ....................... .

ANEXA Nr. 4

MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI

Avizat

AVIZ
pentru încadrarea locurilor de muncă în condiții speciale
Nr. ........../....................

În baza art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, Comisia pentru acordarea avizelor de încadrare în condiții speciale, în baza evaluării dosarului cu nr. . . . . . . . din . . . . . . . . . . . . . . și a îndeplinirii următoarelor criterii:
[] încadrarea locurilor de muncă în grupa I de muncă, anterior datei de 1 aprilie 2001;
[] desfășurarea activității în condiții speciale pe durata programului normal de lucru din luna respectivă numai în locurile de muncă definite la art. 1 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2003;
[] existența la locurile de muncă în condiții speciale a unor factori de risc care nu pot fi înlăturați, în condițiile în care s-au luat măsurile tehnice și organizatorice pentru eliminarea sau diminuarea acestora, în conformitate cu legislația de protecție a muncii în vigoare;
[] efecte asupra persoanelor, din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, datorate în exclusivitate unor cauze profesionale și înregistrate pe perioada ultimilor 15 ani;
[] efectele asupra capacității de muncă și stării de sănătate, evaluate în baza datelor medicale înregistrate la nivelul cabinetelor medicale de întreprindere, de structurile medicale de medicina muncii sau la comisiile de expertizare a capacității de muncă pe perioada ultimilor 15 ani,
[] avizează încadrarea în condiții speciale a următoarelor locuri de muncă:
-
-
-
[] nu avizează încadrarea în condiții speciale a următoarelor locuri de muncă:
-
-
-
din cadrul unității . . . . . . . . , cu sediul în localitatea . . . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . . . . . ., sectorul/județul . . . . . . . . . . . . . . , înregistrată la registrul comerțului cu nr. . . . . . . . . , cod unic de înregistrare nr. . . . .
Comisia pentru acordarea avizului de încadrare în condiții speciale:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data eliberării
(ziua . . . . . . . luna . . . . . . . anul . . . . . . .)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Admitere recurs în interesul legii. 1. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, art. 29 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, raportate la art. 2 alin. (2), art. 3, 4, 11, 12, 15, 16 și 18 din H.G. nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, respectiv art. 1 - 4, art. 7 - 9, art. 13 alin. (4) și art. 131 din H. G. nr. 246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite. 2. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 20 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000, a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și (2) și art. 2 alin. (2) din Legea nr. 226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale, raportate la prevederile art. 2 - 6, art. 9, 13 și 16 din H. G. nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, precum și a prevederilor art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010, în ceea ce privește condițiile speciale
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respingere sesizare. Interpretare și aplicare a prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, prin stabilirea dacă este admisibilă constatarea, pe cale judiciară, a prestării muncii în condiții speciale în cazul în care la nivelul angajatorului s-a efectuat procedura prealabilă conform prevederilor H.G. nr. 1.025/2003, însă aceasta nu a vizat meseria/funcția exercitată de reclamant
Încadrarea în locuri speciale de muncă
Admitere recurs în interesul legii. Activitate desfășurată în "unitate minieră". Încadrarea în condiții speciale de muncă. Legea nr. 263/2010 - art. 30 alin. (1) lit. a). Legea minelor nr. 85/2003 - art. 3 pct. 1.
30. Decizia nr. 12 din 23 mai 2016 în dosarul nr. 10/2016
Locuri de muncă în condiții deosebite sau speciale, după 1 aprilie 2001
Criteriile de încadrare a unor locuri de muncă în condiții speciale
Pot face obiect al medierii negocierile privind încadrarea în grupa I sau a II-a de muncă?
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea Legii nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în sensul de a se stabili dacă pot face obiect al medierii negocieri cu privire la acordarea/încadrarea în grupele I sau a II-a de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite
Admitere recurs în interesul legii
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
;
se încarcă...