Guvernul României

Hotărârea nr. 1621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se organizează și va funcționa ca persoană juridică română, în baza Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum și ale prezentei hotărâri, în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației.

(2) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are sediul în municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sectorul 1.

(3) Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, calculează amortismente și conduce evidența contabilă în regim economic.

Art. 2. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări științifice și dezvoltări tehnologice în domeniul tehnologiilor informației și comunicațiilor, suport al dezvoltării societății informaționale. Institutul desfășoară activități de informatizare a administrației publice, a sectoarelor economiei naționale și a societății în ansamblu, precum și activități de formare și specializare profesională în domeniul său de activitate, de comerț interior, operațiuni export-import, producție, marketing, prestări de servicii cu valoare adăugată în domeniul tehnologiilor și comunicației de date.

Art. 3. -

Structura organizatorică a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București se aprobă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

Art. 4. -

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București poate avea în structură subunități cu sau fără personalitate juridică, departamente, secții, laboratoare, poate dobândi calitatea de asociat sau de acționar fondator în cadrul altor societăți comerciale ori structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a construcțiilor, anexelor și a terenului aferent, aflate în administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, situat în municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sectorul 1, identificat potrivit anexei nr. 1.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în proprietatea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu titlu gratuit, a imobilului prevăzut la alin. (1).

(3) Protocolul de predare-preluare, cu titlu gratuit, a construcțiilor, anexelor și a terenului aferent se va încheia între Ministerul Finanțelor Publice și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, în termen de 30 de zile de la data publicării intrării în vigoare a hotărârii.

Art. 6. -

Patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, format din baza materială stabilită pe baza situației patrimoniului de la data de 30 iunie 2003, împreună cu construcțiile, anexele și terenul aferent, este în sumă totală de 69.587.659 mii lei.

Art. 7. -

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul său fondurile necesare realizării unor investiții, dotări, aparatură, echipamente și instalații.

Art. 8. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 9. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 936/1998 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 29 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.

Art. 10. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 23 decembrie 2003.

Nr. 1.621.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

BUNURILE AFLATE ÎN PATRIMONIU Modificări (1)

1. Bunuri din patrimoniul public al statului, care, potrivit art. 27 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, sunt inalienabile

- Nu este cazul

2. Datele de identificare a imobilului care se trece din domeniul public al statului și din administrarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București în domeniul privat al statului și care se transmite cu titlu gratuit în patrimoniul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului care se transmite
Municipiul București, bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sectorul 1 Ministerul Finanțelor Publice Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București Suprafața construită și desfășurată = 7.874,42 m2
Suprafața totală a terenului = 3.976,5 m2

ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL
de organizare și funcționare a Institutului Național de
Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...