Guvernul României

Hotărârea nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, referitoare la implementarea Sistemului Electronic Național

Modificări (5), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 septembrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 12 alin. (2), art. 20 alin. (2), art. 24 alin. (2) și art. 25 alin. (1) din cartea I titlul II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Modificări (1)

Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea autorităților administrației publice care au obligația de a se înregistra în Sistemul Electronic Național, a serviciilor publice, a formularelor disponibile în format electronic, precum și stabilirea condițiilor și procedurii de înregistrare în acest sistem.

Art. 2. - Modificări (1)

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autoritățile administrației publice prevăzute în anexa nr. 1 au obligația să solicite înregistrarea în Sistemul Electronic Național.

Art. 3. -

(1) În termen de maximum 6 luni de la data înregistrării, autoritățile publice vor asigura preluarea în format electronic, prin intermediul Sistemului Electronic Național, a datelor cuprinse în formularele prevăzute în anexa nr. 2, completate de persoanele fizice și juridice autorizate. În acest termen autoritățile publice vor pregăti proceduri interne de preluare și prelucrare a datelor și vor realiza interfața cu Sistemul Electronic Național.

(2) De la data înregistrării în Sistemul Electronic Național, fiecare autoritate a administrației publice are următoarele obligații: Modificări (1)

a) furnizarea, în format electronic, a formularelor prevăzute în anexa nr. 3; Modificări (1)

b) acceptarea formularelor depuse de persoanele fizice și juridice, în format hârtie, obținute prin tipărirea și completarea formularelor furnizate de Sistemul Electronic Național.

(3) Persoanele juridice înregistrate în Sistemul Electronic Național care depun la autoritățile publice documentele prevăzute în anexa nr. 2 sunt obligate ca, începând cu luna calendaristică următoare datei înregistrării, să utilizeze serviciile exclusiv în format electronic, ca unic canal de comunicație cu administrația publică.

Art. 4. -

Autoritățile administrației publice înregistrate în Sistemul Electronic Național au obligația ca la modificarea unui formular administrativ din Sistemul Electronic Național să transmită către operatorii sistemului, în termen de 48 de ore, formularul actualizat și instrucțiunile de completare a acestuia, atât în formă scrisă, cât și în formă electronică.

Art. 5. -

(1) Persoanele fizice se pot înregistra în Sistemul Electronic Național pe baza documentelor care atestă identitatea și domiciliul persoanei, fără plata unui tarif de utilizare către operatorul sistemului, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (4) din Legea nr. 161/2003.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Național este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situația în care solicitantul, persoană fizică, încalcă normele și procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Național.

Art. 6. -

(1) Persoanele juridice care solicită înregistrarea în Sistemul Electronic Național, altele decât autoritățile administrației publice, prevăzute în anexa nr. 1, la momentul înregistrării, au obligația să prezinte următoarele documente:

a) certificat de înregistrare, conținând codul unic de înregistrare conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul comercianților;

b) documentul care atestă autorizarea funcționării și certificatul de înregistrare fiscală, în cazul persoanelor juridice care nu au calitatea de comerciant;

c) împuternicirea dată reprezentantului desemnat să efectueze formalitățile de înregistrare, semnată și ștampilată;

d) dovada achitării tarifului de utilizare a procedurii electronice, potrivit dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 161/2003.

(2) Înregistrarea în Sistemul Electronic Național este refuzată, iar dacă a fost deja acordată, este suspendată sau revocată, după caz, în situația în care solicitantul, persoană juridică, încalcă normele și procedurile de securitate ale Sistemului Electronic Național.

(3) Orice utilizator înregistrat în Sistemul Electronic Național are obligația să comunice operatorilor Sistemului Electronic Național, în termen de 3 zile, orice modificare a datelor sau documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 7. -

Tariful anual de utilizare a procedurii electronice pentru obținerea de servicii puse la dispoziție de "Sistemul e-guvernare" este în cuantum de 460.000 lei și se achită de persoanele prevăzute la art. 6 către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, operator al Sistemului Electronic Național.

Art. 8. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Armeanu Cezar Manole,
secretar de stat
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministru delegat pentru administrația publică,
Gabriel Oprea
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 11 septembrie 2003.

Nr. 1.085.

ANEXA Nr. 1 Modificări (1)

LISTA
autorităților administrației publice ce au obligația de a utiliza procedura electronică pentru furnizarea serviciilor și informațiilor publice
Nr. crt. Instituții și autorități publice Instituții subordonate
1. Ministerul Finanțelor Publice
2. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei 2.1. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
2.2. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
2.3. Inspectoratul teritorial de muncă
2.4. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
3. Ministerul Sănătății 3.1. Direcția de sănătate publică a județului
4. Casa Națională de Asigurări de Sănătate
5. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România
6. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
7. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
8. Ministerul Administrației și Internelor
9. Primăria Municipiului București
10. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
11. Ministerul Justiției 11.1. Oficiul Național al Registrului Comerțului
12. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
13. Ministerul Afacerilor Externe 13.1. Departamentul pentru Comerț Exterior și Promovare Economică - Direcția de licențe
14. Regia Autonomă "Monitorul Oficial"
15. Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații
16. Ministerul Apărării Naționale
17. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
18. Ministerul Economiei și Comerțului
19. Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
20. Ministerul Integrării Europene
21. Prefecturi
22. Consiliile județene
23. Consiliul General al Municipiului București
24. Consiliile locale municipale
25. Consiliile locale orășenești
26. Primăriile de sector
Modificări (1)

ANEXA Nr. 2 Modificări (1), Referințe (1)

LISTA
serviciilor publice furnizate prin procedură electronică prin intermediul Sistemului Electronic Național
Nr. crt. Serviciul public furnizat Autoritatea publică
1. Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă*)
2. Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale*)
3. Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat Ministerul Finanțelor Publice*)
4. Decont privind taxa pe valoarea adăugată Ministerul Finanțelor Publice*)
5. Depunerea situației financiare a agenților economici Ministerul Finanțelor Publice*)
6. Declarație privind impozitul pe profit Ministerul Finanțelor Publice*)
7. Colectarea de date statistice de către Institutul Național de Statistică Institutul Național de Statistică

*) Pentru contribuabilii aflați în evidența Direcției generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul București și județul Ilfov.

ANEXA Nr. 3

LISTA
formularelor furnizate prin procedură electronică prin
intermediul Sistemului Electronic Național

1. Ministerul Finanțelor Publice

1.1. Cerere de eliberare a unui certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice - cod M.F. 14.13.25.99/a

1.2. Cerere de eliberare a unui certificat fiscal - cod 14.13.25.99

1.3. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane juridice, asociații familiale și asociații fără personalitate juridică (010) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/1

1.4. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române cu domiciliul în România (020) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/2

1.5. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice străine și persoane fizice române fără domiciliu în România (030) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/3

1.6. Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru instituții publice (040) - cod M.F.P. 14.13.01.10.11/4

1.7. Cerere de eliberare a certificatului de cazier fiscal - cod 14.13.25.15/1

1.8. Cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal - cod 14.13.25.15/2

1.9. Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.01

1.10. Decont privind accizele, cod 14.13.01.03

1.11. Decont privind taxa pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02

1.12. Decont privind impozitul la țițeiul și la gazele naturale din producția internă, cod 14.13.01.05

1.13. Declarație privind impozitul pe venitul din activități de expertiză contabilă, tehnică judiciară și extrajudiciară, cod 14.13.01.13.3i

1.14. Declarație privind taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice, cod 14.13.01.14

1.15. Situația principalilor indicatori economico-financiari realizați din activitatea de exploatare a jocurilor de noroc, cod 14.13.08.14

1.16. Declarație rectificativă, cod 14.13.01.00/R

2. Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei

2.1. Formulare generale

2.1.1. Cerere de alocație de stat pentru copil

2.1.2. Cerere de alocație suplimentară pentru familiile cu copii

2.2. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

2.2.1. Cerere de repartiție

2.2.2. Cerere pentru acordarea indemnizației de șomaj

2.2.3. Certificat privind stagiul de cotizare

2.2.4. Contract de asigurare pentru șomaj

2.2.5. Contract de prestări de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocupării forței de muncă

2.2.6. Declarație de contribuție la fondul de șomaj a angajatorului

2.2.7. Declarație individuală de contribuție la fondul de șomaj

2.2.8. Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru șomaj

2.2.9. Fișă pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă

2.2.10. Înștiințare privind salariații care urmează să primească preaviz în vederea acordării serviciilor de preconcediere

2.3. Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale

2.3.1. Cerere pentru acordarea pensiei de invaliditate

2.3.2. Cerere pentru acordarea pensiei de urmaș

2.3.3. Cerere-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări sociale, altele decât pensiile

2.3.4. Contract de asigurare socială

2.3.5. Declarație de asigurare conform art. 6 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările ulterioare

2.3.6. Declarație privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat

2.4. Inspectoratul teritorial de muncă

2.4.1. Cerere pentru înscrierea la un curs de perfecționare organizat de către inspectoratele teritoriale de muncă

2.4.2. Cerere privind eliberarea autorizației de funcționare din punct de vedere al protecției muncii, conform Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 657/2001

2.4.3. Model de contract individual de muncă

2.4.4. Declarație pe propria răspundere privind respectarea legislației de protecția muncii, conform Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale nr. 657/2001

2.4.5. Model de notă de lichidare

2.5. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap

2.5.1. Cerere de finanțare

3. Ministerul Sănătății

3.1. Formulare generale

3.1.1. Declarație referitoare la condițiile igienico-sanitare

3.1.2. Fișa de consultații medicale tip a(b) pentru conducătorii de autovehicule

3.1.3. Fișa de solicitare a examenului medical la angajare

3.1.4. Referat de evaluare pentru avizare sanitară

3.2. Direcția de sănătate publică a județului

3.2.1. Contract de comodat

4. Casa Națională de Asigurări de Sănătate

4.1. Declarație privind obligațiile de constituire și plata fondului de asigurări sociale de sănătate datorate de alte persoane decât cele care desfășoară activitate în baza unui contract individual de muncă și/sau a unei convenții (perioadă/an)

5. Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

5.1. Cerere de înscriere la examenul de admitere în vederea obținerii calității de expert contabil/contabil autorizat cu studii medii/cu studii superioare

5.2. Cerere pentru dobândirea calității de membru provizoriu al Camerei Auditorilor din România

5.3. Fișa pentru persoane fizice

5.4. Fișa pentru societăți comerciale

6. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

6.1. Certificat de echivalare a examenului de capacitate

6.2. Cerere pentru acordarea rentei viagere

7. Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

7.1. Autorizație de funcționare a laboratorului de examinare psihologică

7.2. Cerere de autorizare pentru efectuarea de construcții în zona liberă

7.3. Aprobarea schimbării seriei de motor

7.4. Aprobarea schimbării seriei de șasiu

7.5. Cerere de eliberare a atestatului pentru practicarea activității de taximetrie în municipiul București

8. Ministerul Administrației și Internelor

8.1. Cerere pentru eliberarea actului de identitate

8.2. Cerere pentru anunțarea reședinței

8.3. Cerere pentru eliberarea unui nou pașaport

8.4. Cerere pentru prelungirea valabilității pașaportului

8.5. Cerere pentru eliberarea unui nou pașaport în caz de furt, pierdere, deteriorare

8.6. Cerere pentru includerea copiilor sub 14 ani în pașaport

8.7. Cerere pentru dobândirea statutului de cetățean român cu domiciliul în străinătate

8.8. Cerere pentru stabilirea domiciliului în România

8.9. Cerere pentru emiterea pașaportului și stabilirea domiciliului în străinătate a minorilor, cetățeni români adoptați de cetățeni străini

8.10. Cerere pentru clarificarea statutului juridic față de statul român

8.11. Cerere pentru prelungirea dreptului de ședere temporară

8.12. Cerere pentru reîntregirea familiei

8.13. Cerere pentru aprobarea stabilirii domiciliului în România a cetățenilor străini

8.14. Cerere pentru eliberarea permisului de ședere permanentă

8.15. Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere

8.16. Cerere de eliberare a unei noi autorizații de circulație provizorie

8.17. Cerere de înmatriculare a autovehiculului

8.18. Cerere pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare

8.19. Cerere pentru obținerea unui duplicat al certificatului de înmatriculare

8.20. Contract de vânzare-cumpărare pentru un vehicul folosit

8.21. Cerere de radiere a autovehiculului

8.22. Delegație pentru reprezentare în vederea radierii/înmatriculării auto (persoană juridică)

8.23. Fișa de înmatriculare a vehiculului

8.24. Fișa de școlarizare pentru conducerea autovehiculelor

8.25. Fișa deținătorului permisului de conducere

8.26. Cerere pentru eliberarea pașaportului pentru persoană fără cetățenie cu domiciliul în România

8.27. Cerere de eliberare a unui certificat de cazier judiciar

8.28. Cerere de acordare a statutului de refugiat

8.29. Cerere de eliberare/prelungire a documentului temporar de identitate pentru solicitanții statutului de refugiat

8.30. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de călătorie pentru străinii care au primit o formă de protecție în România

8.31. Cerere pentru acordarea ajutorului material temporar pentru solicitanții statutului de refugiat

8.32. Cerere de eliberare/prelungire a documentului de identitate pentru refugiați și pentru persoanele cărora li s-a acordat protecție umanitară condiționată

8.33. Cerere pentru acordarea ajutorului rambursabil pentru refugiați

8.34. Angajament pentru rambursarea ajutorului

8.35. Cerere de participare în programul de integrare socio-profesională pentru străinii care au primit statutul de refugiat

9. Primăria Municipiului București

9.1. Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism

9.2. Cerere pentru eliberarea autorizației de construire/desființare

9.3. Cerere de delegare

9.4. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

9.5. Cerere pentru acordarea indemnizației de naștere

9.6. Declarație privind achitarea taxei de regularizare

10. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

10.1. Cerere de eliberare a avizului tehnic

10.2. Cerere de eliberare a licenței de emisie pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale

10.3. Cerere de eliberare/modificare a autorizației tehnice de funcționare pentru stații de emisie/rețele de telecomunicații utilizate pentru difuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale

10.4. Model de cerere de informații - cerere-tip

10.5. Model de reclamație administrativă I

10.6. Model de reclamație administrativă II

10.7. Cerere de eliberare a avizului pentru Internet banking

11. Ministerul Justiției

11.1. Oficiul Național al Registrului Comerțului

11.1.1. Cerere de autorizare sedii secundare/obiective și/sau activități, reluare procedură, revizuire/reînnoire aviz/autorizație și/sau acord

11.1.2. Cerere de depunere a bilanțului

11.1.3. Cerere de depunere și/sau menționare de acte

11.1.4. Cerere de îndreptare a erorilor materiale - Declarație de mențiuni

11.1.5. Cerere de înregistrare, de înregistrare a modificării actului constitutiv, de autorizare a funcționării

11.1.6. Cerere de preschimbare

11.1.7. Cerere de radiere. Declarație de mențiuni

11.1.8. Cerere de verificare disponibilitate și/sau rezervare emblemă

11.1.9. Cerere de verificare disponibilitate și/sau rezervare firmă

11.1.10. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor - model 1

11.1.11. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor - model 2

11.1.12. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere al protecției muncii - model 1

11.1.13. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere al protecției muncii - model 2

11.1.14. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 1

11.1.15. Declarație pe propria răspundere - din punct de vedere sanitar veterinar - model 2

11.1.16. Declarație pe propria răspundere - privind respectarea legislației de protecția mediului - model 1

11.1.17. Declarație pe propria răspundere - privind respectarea legislației de protecția mediului - model 2

11.1.18. Declarație pe propria răspundere - privind respectarea legislației de protecția mediului - model 3

11.1.19. Declarație pe propria răspundere - referitoare la condițiile igienico-sanitare - model 1

11.1.20. Declarație pe propria răspundere - referitoare la condițiile igienico-sanitare - model 2

11.1.21. Declarație pe propria răspundere

11.1.22. Fișa de prezentare a activităților cu impact redus sau semnificativ asupra mediului

11.1.23. Fișa de prezentare a sediului și domeniului de activitate

11.1.24. Memoriu tehnic veterinar

11.1.25. Opțiuni de comunicare

11.1.26. Specimen de semnături

12. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

12.1. Cerere pentru acordarea autorizației societății comerciale care desfășoară activități de proiectare și execuție în sectorul gazelor naturale

13. Ministerul Afacerilor Externe

13.1. Departamentul pentru Comerț Exterior și Promovare Economică - Direcția de licențe

13.1.1. Cerere pentru licența de export

13.1.2. Cerere pentru licența de import

14. Regia Autonomă "Monitorul Oficial"

14.1. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoană fizică

14.2. Aprobarea publicării pierderii/furtului certificatului de înmatriculare a autovehiculului - persoană juridică

14.3. Aprobarea publicării pierderii/furtului permisului de conducere

15. Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații

15.1. Cerere de acordare a licenței individuale privind furnizarea de servicii poștale incluse în sfera serviciului universal

15.2. Cerere de înscriere a modificărilor privind furnizarea serviciilor poștale

15.3. Certificat-tip de atestare a dreptului de furnizare de servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală

15.4. Notificare privind furnizarea de servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală

15.5. Notificare privind furnizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...