Guvernul României

Hotărârea nr. 1574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Modificări (7), Referințe (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 2 din 05 ianuarie 2004.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004 până la 30 martie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 208/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(4) Sediul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice contribuie în mod eficient, transparent și orientat la elaborarea și implementarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei agenților economici.

(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfășurarea activităților din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării naționale și ordinii publice. Prin atribuțiile încredințate și prin structura sa, Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare și implementare a politicii bugetare și a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale și bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționare a contestațiilor și de dezvoltare a unor relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență, conform competențelor;

f) de contractare și administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidenței centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare și supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilității;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

(3) Ministerul Finanțelor Publice urmărește, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea cadrului macroeconomic;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) satisfacerea cerințelor partenerilor sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. -

(1) În realizarea funcțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia;

4. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătățire;

6. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar;

10. analizează și avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producției de export și a exporturilor;

11. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

12. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale bugetului de stat și care au influențe asupra echilibrului bugetar;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmărește rambursarea acesteia și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

16. reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;

17. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;

18. elaborează și actualizează metodologia privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;

19. analizează programul de investiții din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecție și prioritizare și al eșalonării creditelor bugetare în funcție de durata de execuție a obiectivelor;

20. coordonează monitorizarea întregului program de investiții publice;

21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizițiilor publice și asigură transpunerea acquisului comunitar și îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

22. elaborează și actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

23. stabilește modul de organizare și funcționare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică, precum și sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

24. elaborează strategia în domeniul investițiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

25. avizează programe de investiții publice anuale și multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

26. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

27. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

28. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

29. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

30. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

31. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

32. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor și normativelor de cheltuieli și acordarea unor drepturi personalului din instituțiile publice;

34. colaborează cu alte autorități publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe și indirecte, urmărește perfecționarea așezării acestora și armonizarea legislativă în acest domeniu;

36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

37. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

38. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

39. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea și menținerea unui sistem fiscal unitar, stabil și armonizat în strânsă concordanță cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;

40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilității financiare și de gestiune și urmărește perfecționarea acestuia în corelație cu normele europene în domeniu;

41. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizițiile publice;

42. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; controlează, în condițiile legii, activitatea financiară a agenților economici;

43. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică și Trezoreria Statului;

44. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice;

45. elaborează politica vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent, precum și actele normative în realizarea acesteia;

46. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și asigură valorificarea acestora în condițiile legii;

47. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

48. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii și utilizării, legale și eficiente, a fondurilor publice;

49. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire și pregătire profesională în domeniul auditului intern; Modificări (1)

50. realizează activități de control operativ la instituții publice și soluționează contestațiile depuse de acestea;

51. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar;

52. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

53. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

54. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență

55. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alți exponenți ai societății civile în problemele specifice activității sale;

56. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

57. soluționează petițiile formulate de către cetățeni și adresate Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legale; Jurisprudență

58. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

59. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă;

60. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

61. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

62. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoașterii sale de către personalul propriu și de către contribuabili;

63. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", prin finanțare din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii;

64. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității companiilor naționale aflate sub autoritatea sa;

65. urmărește constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de contrapartidă rezultat din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice, nerambursabile, acordate României de organisme internaționale sau guvernele altor țări;

66. asigură evidența statistică a ajutoarelor externe nerambursabile;

67. gestionează asistența financiară nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană potrivit prevederilor memorandumurilor de înțelegere, memorandumurilor și acordurilor de finanțare semnate de Guvernul României și de Comisia Europeană;

68. asigură fundamentarea, coordonarea și realizarea activităților specifice procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană pe domeniile din competența și responsabilitatea sa;

69. elaborează strategia și cadrul normativ general, coordonează și evaluează activitatea de audit public intern la nivel național, efectuează misiuni de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale și exercită activități de audit public intern la nivelul aparatului propriu;

70. efectuează inspecții privind respectarea legalității, atât la nivelul aparatului propriu, cât și la nivelul celorlalte instituții publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. -

În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile publice locale și cu alte organisme.

Art. 5. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală, după caz, sunt autorizate:

a) să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în competența sa;

c) să aprobe înlesniri, restituiri, compensări și amânări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor vărsăminte bugetare obligatorii în condițiile legii;

d) să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru recuperarea creanțelor bugetare;

e) să încheie protocoale de schimb de informații, documente și de colaborare cu ministere, instituții publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

f) să refuze cererile de finanțare de la bugetul de stat, de suplimentare și de virare a creditelor bugetare în cazurile în care acestea nu îndeplinesc condițiile legale sau se abat de la reglementările în vigoare;

g) să retragă creditele bugetare deschise ordonatorilor de credite, în cazurile în care se constată că acestea se utilizează în alte scopuri decât cele stabilite;

h) să respingă situații financiar-contabile ale ordonatorilor de credite care nu îndeplinesc condițiile stabilite de normele legale și să stabilească noi termene pentru refacerea și prezentarea acestora, cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare;

i) să stabilească orice alte măsuri, în condițiile prevăzute de lege.

Art. 6. -

Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice, instituțiile publice, precum și agenții economici au obligația de a pune la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice, la cererea acestuia, datele și informațiile necesare în vederea realizării atribuțiilor sale.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Ministerului Finanțelor Publice Jurisprudență

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului finanțelor publice, se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condițiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice este de 1.326, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (3)

Art. 8. -

(1) În cadrul Ministerului Finanțelor Publice se organizează Agenția Națională de Plăți, cu un număr de 300 de posturi, având structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Agenția Națională de Plăți devine operațională în anul 2005.

(3) Numărul de posturi prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului, în condițiile legii.

(4) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se vor nominaliza, în funcție de necesitățile de pregătire profesională sau de acțiuni specifice acestui domeniu, persoanele care vor fi implicate în activitățile premergătoare funcționării Agenției Naționale de Plăți.

Art. 9. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile unităților teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, precum și din unitățile subordonate acestuia se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (1) și (2), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Ministerului Finanțelor Publice

Art. 10. -

(1) Conducerea Ministerului Finanțelor Publice se exercită de către ministrul finanțelor publice.

(2) Ministrul finanțelor publice reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate. Prin ordin al ministrului finanțelor publice unele atribuții pot fi delegate și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(4) Ministrul finanțelor publice îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(5) Ministrul finanțelor publice conduce aparatul propriu al ministerului.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul finanțelor publice emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) Ministrul finanțelor publice îndeplinește, conform legii, funcția de ordonator principal de credite.

(8) Ministrul finanțelor publice este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiți prin decizii ale primului-ministru, și în subordinea cărora se pot organiza cabinete ale demnitarilor, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001. Modificări (1)

(9) Personalului din cadrul cabinetelor demnitarilor nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. -

(1) Secretarii de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul finanțelor publice. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) În cazul în care ministrul finanțelor publice, din diferite motive, nu își poate exercita atribuțiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 12. -

(1) Desemnarea secretarului de stat care are și calitatea de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(2) Secretarul de stat președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală are calitate de ordonator secundar de credite și exercită atribuțiile legale în această calitate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și pentru Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

Art. 13. -

(1) Secretarul general al ministerului este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(3) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte atribuții prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului ori încredințate de ministru.

(4) În realizarea atribuțiilor ce îi revin secretarul general al ministerului este ajutat de un secretar general adjunct care este înalt funcționar public, numit prin concurs sau prin examen, pe criterii de profesionalism, în condițiile legii.

Art. 14. -

Ministrul finanțelor publice aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu și pentru unitățile sale subordonate, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanțelor bugetare.

Art. 15. -

(1) Unitățile aflate în subordinea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Repartizarea la nivel de județ, respectiv la nivelul municipiului București, a numărului maxim de posturi de specialitate prevăzut la pct. I din anexa nr. 4, pentru unitățile subordonate, se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în condițiile legii.

(3) Structura organizatorică, normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor unităților subordonate: direcțiile generale ale finanțelor publice județene și Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.

Art. 16. -

(1) Conducătorii unităților teritoriale, directori executivi, exclusiv directorul executiv al Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, se numesc și se eliberează din funcție de ministrul finanțelor publice, cu avizul consultativ al prefectului.

(2) Prin ordin al ministrului finanțelor publice se numesc persoanele cu funcții publice de conducere de trezorier-șef din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, de trezorier-șef adjunct din cadrul Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, precum și de șef administrație adjunct - trezorerie și contabilitate publică din cadrul administrațiilor finanțelor publice municipale.

Art. 17. -

Ministerul Finanțelor Publice are în dotare un parc auto potrivit dispozițiilor legale în vigoare, iar pentru activități specifice numărul de mijloace de transport și consumul de carburanți sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 18. -

(1) Prefecturile împreună cu consiliile județene, Consiliul General al Municipiului București și consiliile locale vor sprijini asigurarea spațiilor corespunzătoare pentru desfășurarea activității unităților din teritoriu subordonate Ministerului Finanțelor Publice.

(2) În localitățile în care unitățile teritoriale subordonate Ministerului Finanțelor Publice nu dispun de spații corespunzătoare consiliile locale vor sprijini aceste unități prin asigurarea, în condițiile legii, de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

SECȚIUNEA 1 Principalele obiective și atribuții ale Agenției Naționale
de Administrare Fiscală

Art. 19. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are ca obiective principale următoarele:

a) colectarea veniturilor bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe și alte venituri ale bugetului de stat, conform competențelor, precum și a veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări pentru șomaj, contribuția pentru asigurări sociale de sănătate, contribuția de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, datorate de plătitori, persoane juridice și persoane fizice, care au calitatea de angajator sau asimilați acestora;

b) aplicarea unitară a prevederilor legislației privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare în domeniul său de activitate;

c) exercitarea prerogativelor stabilite de lege prin aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor.

(2) În realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are, în principal, următoarele atribuții:

1. propune și elaborează strategii de dezvoltare, precum și soluții de reformă în domeniul administrării veniturilor bugetare pentru care este competentă potrivit legii;

2. asigură aplicarea corectă, unitară și nediscriminatorie a legislației fiscale;

3. elaborează proceduri de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale;

4. analizează proiectele de acte normative care conțin prevederi referitoare la administrarea veniturilor bugetare pentru care este competentă;

5. participă, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, la elaborarea de proiecte de acte normative privind stabilirea veniturilor bugetare;

6. efectuează monitorizarea depunerii de către plătitori a declarațiilor impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare potrivit legii, precum și a plăților efectuate;

7. inițiază și desfășoară acțiuni legale în cazul neconformării contribuabililor în îndeplinirea obligațiilor declarative și de plată;

8. elaborează proceduri privind activitatea de asistență, îndrumare și informare a contribuabililor;

9. asigură acordarea asistenței pentru contribuabili prin mijloace specifice;

10. elaborează, cu avizul direcțiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, conținutul și modelele formularelor și imprimatelor tipizate utilizate pentru administrarea veniturilor, precum și instrucțiunile de completare a acestora;

11. elaborează și aplică procedurile de impunere pentru persoanele juridice și persoanele fizice, conform dispozițiilor legale;

12. elaborează și aplică procedurile privind evidența contribuabililor, gestiunea dosarului fiscal și a cazierului fiscal;

13. elaborează și editează materiale de specialitate în domeniul său de activitate în vederea cunoașterii acestora de către personalul propriu și de către contribuabili;

14. urmărește încurajarea conformării voluntare prin oferirea de servicii de asistență contribuabililor, facilitându-le acestora îndeplinirea obligațiilor fiscale;

15. elaborează și aplică procedurile privind plata voluntară și stabilirea mijloacelor de plată, împreună cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;

16. elaborează și aplică proceduri privind alte modalități de stingere a obligațiilor bugetare pentru care este competentă;

17. elaborează și aplică proceduri privind executarea silită;

18. elaborează și aplică metodologii de gestiune a arieratelor bugetare;

19. exercită urmărirea, supravegherea și controlul fiscal pe întreg teritoriul național, respectării legislației în domeniul impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și al celorlalte venituri bugetare pentru a căror administrare este competentă potrivit legii;

20. exercită prin organele sale de specialitate controlul operativ și inopinat în legătură cu aplicarea și cu respectarea legislației fiscale;

21. desfășoară activități de investigare fiscală cu ocazia controlului;

22. acționează prin mijloace specifice pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, în condițiile legii;

23. coordonează, îndrumă și verifică modul de respectare a procedurilor de administrare, a legislației fiscale și a legislației contribuțiilor sociale de către structurile de administrare;

24. soluționează contestațiile și petițiile care au ca obiect obligațiile fiscale ale persoanelor fizice și juridice, conform prevederilor legale;

25. participă la estimarea veniturilor bugetare pe care le administrează și face propuneri privind nivelul veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili, pe baza datelor proprii, a indicatorilor macroeconomici, a politicii fiscale și a legislației în vigoare privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte venituri bugetare;

26. furnizează Ministerului Finanțelor Publice informații necesare fundamentării estimării veniturilor ce pot fi colectate de la contribuabili;

27. analizează periodic modul de realizare a veniturilor bugetare pentru care este competentă, stabilind măsurile necesare pentru încadrarea acestora în nivelurile stabilite potrivit legii;

28. furnizează structurilor specializate ale Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare fundamentării calculului contribuției României la bugetul Comunității Europene;

29. asigură aplicarea prevederilor cu caracter fiscal din convențiile și tratatele internaționale la care România este parte;

30. încheie și derulează convenții și proiecte de colaborare cu organisme și instituții internaționale în domeniul său de activitate, conform mandatului acordat;

31. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării internaționale în domeniul său de activitate;

32. gestionează și coordonează schimbul de informații intern și intracomunitar privind taxa pe valoarea adăugată și accize;

33. colaborează cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice pe linia integrării europene;

34. asigură desfășurarea în bune condiții a activității de cooperare internațională în domeniul său de activitate;

35. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al administrației fiscale, având ca scop menținerea unei administrații fiscale unitare, stabile și armonizate;

36. exercită controlul financiar preventiv propriu în scopul constituirii și utilizării legale și eficiente a fondurilor publice;

37. aplică legislația în domeniul resurselor umane - recrutare, angajare, avansare, promovare, mobilitate, sancționare și încetare a raporturilor de muncă/serviciu, respectiv salarizare a personalului, cu excepția funcțiilor care sunt în competența de aprobare a ministrului finanțelor publice;

38. elaborează și derulează programe de perfecționare profesională a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală la nivel central și la nivelul structurilor de administrare prin Școala de Finanțe Publice și alte organisme specializate în acest domeniu;

39. elaborează și fundamentează proiectul bugetului de cheltuieli al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și programul de investiții și achiziții publice pe care le transmite Ministerului Finanțelor Publice în vederea cuprinderii în bugetul centralizat al acestuia;

40. reprezintă statul în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind impozitele, taxele, contribuțiile sociale și alte activități ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală;

41. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității, stabilității și solidarității sociale;

42. exercită funcția de audit public intern în condițiile legii;

43. asigură, potrivit legii, tipărirea formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în domeniul său de activitate;

44. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

45. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii.

(3) Agenția Națională de Administrare Fiscală îndeplinește toate atribuțiile și are toate competențele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare în activitatea de administrare a veniturilor bugetare pentru care este competentă.

Art. 20. -

În exercitarea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice și alte entități.

Art. 21. -

În îndeplinirea atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală este autorizată:

1. să exercite nemijlocit și neîngrădit controlul fiscal, conform dispozițiilor legale în vigoare;

2. să dea agenților economici, ca urmare a controlului, dispoziții pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

3. să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa;

4. să aprobe înlesniri, în condițiile legii, restituiri și compensări la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare pentru care este competentă;

5. să urmărească și să ia măsuri în aplicarea legislației în materie de ajutor de stat, în domeniul său de activitate conform competențelor;

6. să aplice, prin organele abilitate, modalitățile de executare silită și măsurile asigurătorii, în condițiile legii, pentru a căror colectare este competentă potrivit legii;

7. să încheie protocoale de schimb de informații, documente de colaborare cu ministerele, instituțiile publice și cu alte organizații, potrivit competențelor atribuite;

8. să stabilească orice alte măsuri în condițiile prevăzute de lege.

Art. 22. -

În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale Agenția Națională de Administrare Fiscală are dreptul să solicite informații de la celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, alte instituții și autorități publice, de la societăți financiar-bancare și de la alte persoane, în condițiile legii.

SECȚIUNEA a 2-a Organizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 23. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală se pot organiza servicii, birouri și alte compartimente și se poate stabili numărul posturilor de conducere, în condițiile legii.

(2) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, exclusiv secretarul de stat președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, este de 355. Modificări (2)

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2, prin Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile structurilor din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București și Direcției generale de administrare a marilor contribuabili, cu atribuții de administrare a veniturilor bugetare, denumite în continuare structuri de administrare, se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(5) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale structurilor de administrare se stabilesc prin fișa postului, pe baza regulamentelor de organizare și funcționare prevăzute la alin. (3) și (4), care se semnează de salariat și se aprobă în condițiile legii.

(6) Directorii generali, directorii generali adjuncți, directorii și directorii adjuncți, șefii de servicii și șefii de birouri, personalul de execuție din aparatul propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se numesc și se eliberează din funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(7) Directorii executivi adjuncți din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, Direcției generale a finanțelor publice a municipiului București, care coordonează structurile de administrare, șefii de administrație și șefii de administrație adjuncți [cu excepția celor prevăzuți la art. 16 alin. (2)] ai administrațiilor finanțelor publice ale municipiilor, precum și ale sectoarelor municipiului București se numesc și se eliberează din funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(8) Directorul executiv și directorii executivi adjuncți ai Direcției generale de administrare a marilor contribuabili se numesc și se eliberează din funcție prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(9) În cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București un director executiv adjunct îndeplinește și funcția de administrator-șef care coordonează structurile de administrare și care este numit și eliberat din funcție, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 24. -

(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 Ministerul Finanțelor Publice exercită calitatea de creditor bugetar prevăzută de lege, prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile de administrare, pentru veniturile bugetare pe care le administrează.

(2) Ministerul Finanțelor Publice, în calitate de operator, înscrie prin Agenția Națională de Administrare Fiscală și structurile sale de administrare, în calitate de agenți împuterniciți, creanțele bugetare administrate de aceasta, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, în condițiile legii.

Art. 25. -

(1) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate redistribui între structurile de administrare posturile repartizate prin ordin al ministrului finanțelor publice, conform art. 15 alin. (2).

(2) Structura organizatorică, normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor structurilor de administrare se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

SECȚIUNEA a 3-a Conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Art. 26. -

(1) Agenția Națională de Administrare Fiscală este condusă de un președinte.

(2) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală conduce Agenția Națională de Administrare Fiscală și răspunde în fața ministrului finanțelor publice pentru întreaga sa activitate.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite ordine, în condițiile legii.

(4) Secretarul de stat președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală poate să delege calitatea de ordonator secundar de credite.

(5) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală reprezintă Agenția Națională de Administrare Fiscală în relația cu terții. Prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală unele atribuții pot fi delegate și persoanelor cu funcții de conducere din compartimentele de specialitate.

(6) Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală îndeplinește și alte atribuții specifice, stabilite prin alte acte normative.

(7) În cazul în care președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, din motive întemeiate, nu își poate exercita atribuțiile cuvenite, îl deleagă pe înlocuitor să exercite aceste atribuții.

(8) Înlocuitorul propus de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală va fi numit prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(9) Înlocuitorul îndeplinește atribuțiile și sarcinile care îi sunt delegate de președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin ordin.

Art. 27 -

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală aprobă prin ordin, pentru aparatul propriu și pentru structurile de administrare, criterii în aplicarea prevederilor actelor normative în vigoare privind colectarea creanțelor bugetare.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 28. -

(1) Personalul din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, respectiv, din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care are calitatea de funcționar public, beneficiază de toate drepturile și are obligațiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Ministerului Finanțelor Publice se face potrivit reglementărilor în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

(3) Salarizarea personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală se face similar cu salarizarea personalului propriu al Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 29. -

Actele juridice emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, continuă să își producă efectele în măsura în care nu contravin prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 30. -

Agenția Națională de Administrare Fiscală are o siglă ale cărei caracteristici se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 31. -

Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

Art. 32. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2004.

Art. 33. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 735/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 480 din 4 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2003.

Nr. 1.574.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi = 1.326,
(exclusiv demnitarii și posturile
aferente cabinetului ministrului)
Modificări (4)

                            STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                           a Ministerului Finanțelor Publice

                           !||||||||¬
                           §MINISTRU§
                           ¡||||`|||±
                              §   !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                              §  !¯         DIRECȚIA GENERALĂ JURIDICĂ         §
                              §  §¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
                              §  §!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
                              —||||˜¯UNITATEA CENTRALĂ DE ARMONIZARE PENTRU AUDITUL PUBLIC INTERN1)§
         !|||||||||||||||||||||||¬        §  §¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         § PURTĂTOR DE CUVÂNT ȘI —||||||||||||||||¯  §!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
         §RELAȚII CU MASS MEDIA2)§        §  ¡¯        DIRECȚIA DE AUDIT PUBLIC INTERN        §
         ¡|||||||||||||||||||||||±        §   ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
         !| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ¯
    !||||||||||||||||||`|||||||||||||||||`|||||||||||||˜||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||` | | | | | | | | | | | | | | |¬
!|||||||°||||||||¬|!|||||||°||||||||¬!|||||||°||||||||¬  §   !|||||||°||||||||¬!|||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||¬   |
§SECRETAR DE STAT§|§SECRETAR DE STAT§§SECRETAR DE STAT§  §   §SECRETAR DE STAT§§                     §   |
¡|||||||`||||||||±|¡|||||||`||||||||±¡|||||||`||||||||±  §   ¡||||||||`|||||||±§      SECRETAR DE STAT       §   |
    —||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||˜|||||||||||||˜|||||||||||||||˜||||||||¯                     §   |
    §     |    §         §       §        §    —||||||||||`|||||||||||`||||||||||||`|||||±   |
    §     |    §         §   !|||||||°||||||||¬   §    §PREȘEDINTE§      §      §      |
    §     |    §         §   §SECRETAR GENERAL— | |¬ §    ¡|||||`||||±      §      §      |
    §     |    §         §   ¡|||||||`||||||||±  | §       |        §      §      |
    §     |    §         § !|||||||||||°||||||||||||¬| §       |        §      §      |
    §     |    §         § §SECRETAR GENERAL ADJUNCT§| §       |        §      §      |
    §     |    §         § ¡|||||||||||`||||||||||||±| §       |        §      §      |
   !| ˜ | | | | || | |`| ˜ | | | | | | ` | ˜ | | | | ` | ˜ | | | | | ` ° ˜ | | | | | | ||| |`| | | | | ` ˜ | | | | ` |˜ | | | | | ||
   | §     |   | §       |  §     |  §      |  §       |  |     | §     | §      |
!||||°||±     |!||||°||±     !|||°|||±   !|||°|||±     !°|||±       |  |     | §     | §    !| | ± | |¬
§!||||||||||||||¬ |§!|||||||||||¬  §!|||||||||||¬§!|||||||||||||||¬ §!||||||||||||¬!| | ± | ¡ | ¬ !|||°|°|||||¬ !|°||°|||||¬ |     |
§§  DIRECȚIA  § |§§UNITATEA DE§  §§ DIRECȚIA §§§  DIRECȚIA  § §§ DIRECȚIA §| AGENȚIA  | § DIRECȚIA § §     § | AGENȚIA |
§§ GENERALĂ DE § |§§MANAGEMENT §  §§GENERALĂ A §§§ GENERALĂ A  § §§ GENERALĂ §|NAȚIONALĂ DE| §GENERALĂ A § § DIRECȚIA § |NAȚIONALĂ|
—¯ SINTEZĂ A  § |—¯   A   §  —¯ FONDULUI §—¯ POLITICILOR § §§   DE   §|ADMINISTRARE| §TEHNOLOGIEI§ §AUTORIZĂRI§ |DE PLĂȚI |
§§ POLITICILOR § |§§TREZORERIEI§  §§ NAȚIONAL §§§   ȘI    § §§ POLITICI §| FISCALĂ  | §INFORMAȚIEI§ §     § |     |
§§  BUGETARE  § |§§STATULUI1) §  §§  DE   §§§ RESURSELOR  § §§   ȘI   §¡| | | | | | ± ¡|||||||||||± ¡||||||||||± ¡| | | | |±
§¡||||||||||||||± |§¡|||||||||||±  §§PREADERARE §§§  UMANE5)  § —¯ LEGISLAȚIE §
§!||||||||||||||¬ |§!|||||||||||¬  §¡|||||||||||±§¡|||||||||||||||± §§ PRIVIND  §
§§  DIRECȚIA  § |§§ DIRECȚIA §  §!|||||||||||¬§!|||||||||||||||¬ §§ VENITURILE §
§§  GENERALĂ  § |§§GENERALĂ A §  §§OFICIUL DE §§§ DIRECȚIA DE § §§ BUGETULUI §
§§   DE   § |—¯FINANȚELOR §  —¯ PLĂȚI ȘI §—¯  BUGET ȘI  § §§ GENERAL  §
—¯ PROGRAMARE § |§§ PUBLICE §  §§CONTRACTARE§§§ CONTABILITATE § §§ CONSOLIDAT §
§§  BUGETARĂ  § |§§ EXTERNE §  §§ PHARE4) §§§  INTERNĂ  § §¡||||||||||||±
§§ SECTORIALĂ § |§¡|||||||||||±  §¡|||||||||||±§¡|||||||||||||||± §!||||||||||||¬
§§   ȘI   § |§!|||||||||||¬  §!|||||||||||¬§!|||||||||||||||¬ §§DIRECȚIA DE §
§§ SECURITATE § |§§ DIRECȚIA §  §§ DIRECȚIA §§§  DIRECȚIA  § —¯REGLEMENTĂRI§
§§  SOCIALĂ  § |§§ GENERALĂ §  §§GENERALĂ DE§§§ GENERALĂ A  § §§ CONTABILE §
§¡||||||||||||||± |§§ PENTRU  §  §§ARMONIZARE §§§ SERVICIILOR § §¡||||||||||||±
§!||||||||||||||¬ |—¯ ACORDURI, §  ¡¯LEGISLATIV硯ADMINISTRATIVE,§ §!||||||||||||¬
§§  DIRECȚIA  § |§§ COOPERARE §   §  ȘI   § § PATRIMONIU ȘI § §§ DIRECȚIA §
§§REGLEMENTAREA § |§§  ȘI   §   § INTEGRARE § §  ARHIVARE  § §§  PENTRU  §
§§ ACHIZIȚIILOR § |§§ DECONTĂRI §   § EUROPEANĂ § ¡|||||||||||||||± §§ RELAȚIA CU §
—¯ PUBLICE ȘI § |§§ EXTERNE §   ¡|||||||||||±          —¯PARLAMENTUL,§
§§PRIORITIZAREA § |§¡|||||||||||±                   §§SINDICATELE §
§§INVESTIȚIILOR § |§!|||||||||||¬                   §§   ȘI   §
§§  PUBLICE  § |§§DIRECȚIA DE§                   §§ PATRONATUL §
§¡||||||||||||||± |§§EVALUARE A §                   §¡||||||||||||±
§!||||||||||||||¬ |¡¯VENITURILOR§                   §!||||||||||||¬
§§  DIRECȚIA  § | § BUGETULUI §                   §§ DIRECȚIA §
—¯ GENERALĂ A § | § GENERAL §                   §§GENERALĂ DE §
§§CONTABILITĂȚII§ | §CONSOLIDAT §                   ¡¯REGLEMENTĂRI§
§§  PUBLICE  § | ¡|||||||||||±                   § ȘI CONTROL §
§¡||||||||||||||± |                          §AL ACTIVELOR§
§!||||||||||||||¬ |                          § STATULUI §
§§  DIRECȚIA  § |                          ¡||||||||||||±
¡¯ GENERALĂ DE —|±
 §  CONTROL  §
 § FINANCIAR  §
 § PREVENTIV3) §
 ¡||||||||||||||±

1) Se organizează și funcționează la nivel de direcție generală.

2) Include și Serviciul de comunicare și relații publice.

3) Organizarea și funcționarea sunt reglementate prin Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, cu modificările și completările ulterioare.

4) Se organizează și funcționează la nivel de direcție.

5) Include și Școala de Finanțe Publice care funcționează la nivel de direcție.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

         STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

                                 !||||||||||||||||||||||||||||¬
                                 §MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE§
                                 ¡||||||||||||||`|||||||||||||±
                         !||||||||||¬         |
                         §     — | | | | | | | | |±
                         §PREȘEDINTE— | | | | | | | | | | | | | | | ¬
                         §     §
                         ¡|||||`||||±                |
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬   §  !|||||||||||||||||||||||||||||||¬|
§PURTĂTOR DE CUVÂNT, RELAȚII PUBLICE ȘI MASS MEDIA—|||||˜||||¯DIRECȚIA DE AUDIT PUBLIC INTERN§|
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±   §  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||±|
!|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬   §  !|||||||||||||||||||||||||||||||¬|
§  SECRETARIATUL PERMANENT PE LÂNGĂ COMITETUL  —|||||˜||||¯    DIRECȚIA JURIDICĂ    §|
§        INTERMINISTERIAL         §   §  §                §|
¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±   §  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||±|
    !||||||||`|||||||||||`||||||||||||`||||||||`|||||°||`|||||||¬             |
    §    § !|||||||||°||||||||||¬ §    §    §    §             |
    §    § §DIRECȚIA GENERALĂ DE§ §    §    §    §        ! | | | | |°| | | ¬
    §    § § INSPECȚIE FISCALĂ § §    §    §    §        |         |
    §    § ¡|||||||||`||||||||||± §    §    §    §        |      ! | |° | |¬
    §    §   !|||||°||||¬    §    §    §    §        |     ! ° | | | | |
!||||||°|||||||¬§!||||°|||¬!|||||°||||||¬§!|||||||°|||||||¬§!||||||°|||||||¬! | | | | | | ¬! |° | | | | ¬||
§  DIRECȚIA  §§§    §§      §§§ DIRECȚIA DE §§§       §| Direcția  || Direcțiile |||
§ GENERALĂ DE §§§DIRECȚIA§§DIRECȚIA DE §§§  COOPERARE  §§§  DIRECȚIA  §| generală de ||generale ale|||
§ GESTIUNE A §§§  DE  §§INVESTIGAȚII§§§INTERNAȚIONALĂ,§§§ ECONOMICĂ ȘI §|administrare || finanțelor |||
§IMPOZITELOR ȘI§§§CONTROL §§ FISCALE  §§§PLANIFICARE ȘI §§§ADMINISTRATIVç| a marilor || publice  |||
§   A    §§§ FISCAL §§      §§§  RELAȚII  §§§       §|contribuabili||județene și |||
§CONTRIBUȚIILOR§§§    §§      §§§INSTITUȚIONALE §§§       §¡ | | | | | | ±|   a   |—±
¡||||||||||||||±§¡||||||||±¡||||||||||||±§¡|||||||||||||||±§¡||||||||||||||±        |municipiului||
     !|||||°|||||¬      !||||||°|||||||¬  !|||||°||||¬             | București —±
     § DIRECȚIA §      §  DIRECȚIA  §  § DIRECȚIA §             ¡ | | ` | | |±
     §GENERALĂ DE§      § GENERALĂ DE §  §  DE  §                |
     §COLECTARE A§      §SOLUȚIONARE A §  §ORGANIZARE§         ! | | | | | | ° | | | ¬
     §CREANȚELOR §      §CONTESTAȚIILOR§  §ȘI RESURSE§        ! ° | | | | | | | | | | ¬|
     § BUGETARE §      §       §  § UMANE  §        !° | | | | | | | | | | |¬||
     ¡|||||||||||±      ¡||||||||||||||±  ¡||||||||||±        |Structurile municipale,|—±
                                        | orășenești, comunale —±
                                        ¡ | | | | | | | | | | | ±

ANEXA Nr. 3

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENȚIEI NAȚIONALE DE PLĂȚI

                 !||||||||||||||||¬
                 §SECRETAR DE STAT§
                 ¡|||||||`||||||||±
      !||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||¬
!||||||||||°||||||||||||||¬   !|||||||||°||||||||||¬   !|||||||||°|||||||||¬
§ Direcția Managementul §   §   Direcția   §   §Direcția Tehnologia§
§   Plăților pentru   §   §Financiar-Contabilă,§   §  Informației  §
§instrumente financiare UE§   §Bugete și Raportări §   §          §
¡|||||||||||||||||||||||||±   ¡||||||||||||||||||||±   ¡|||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 4 Modificări (2)

UNITĂȚILE
aflate în subordinea sau sub autoritatea
Ministerului Finanțelor Publice

                                  Numărul maxim
                                  de posturi
                                  |||||||||||||
 I. Instituții publice și unități subordonate finanțate de la bugetul de stat
 1. Oficiul Concurenței*)                       400
 2. Agenția Națională de Administrare Fiscală**)            355
 3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene, în
   subordinea cărora funcționează administrațiile finanțelor
   publice municipale, administrațiile finanțelor publice
   orășenești și administrațiile finanțelor publice comunale;
   Direcția generală a finanțelor publice a municipiului
   București în subordinea căreia funcționează administrațiile
   finanțelor publice ale sectoarelor municipiului București;
   Direcția generală de administrare a marilor
   contribuabili***)                        26.125
 II. Activități care funcționează pe lângă Ministerul Finanțelor Publice
 1. Tipărirea și difuzarea publicației Revista "Finanțe Publice
   și Contabilitate"****)
III. Companii naționale asupra cărora Ministerul Finanțelor Publice exercită
   calitatea de reprezentant al statului ca acționar
 1. Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.
 2. Compania Națională "Loteria Română" - S.A.

*) Este organizat și funcționează potrivit Hotărârii Guvernului nr. 767/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Concurenței în subordinea Ministerului Finanțelor Publice și urmează să fie reorganizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996.

**) Au fost incluse și posturile aferente activității de control financiar stabilite până în prezent conform art. 4 din Legea nr. 30/1991 privind organizarea și funcționarea controlului financiar și a Gărzii financiare, cu modificările ulterioare.

***) Include și structurile de administrare din cadrul acestora.

****) Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii.

NOTĂ:

În numărul de posturi finanțat de la bugetul de stat, repartizat direcțiilor generale ale finanțelor publice județene, a municipiului București și Direcției generale de administrare a marilor contribuabili sunt cuprinse 558 posturi aferente activității de control și de soluționare a contestațiilor preluate la Ministerul Finanțelor Publice în condițiile prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 86/2003, finanțate, în intervalul 1 octombrie - 31 decembrie 2003, de la bugetul asigurărilor sociale de stat (213), bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (197), bugetul asigurărilor pentru șomaj (148).

În același număr de posturi sunt cuprinse 45 de posturi preluate cu data de 1 ianuarie 2004 de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.

În acest număr este cuprinsă și reducerea, cu data de 1 ianuarie 2004, a unui număr de 150 de posturi repartizate altor instituții pentru întărirea structurilor de integrare europeană.

ANEXA Nr. 5

MIJLOACELE DE TRANSPORT ȘI CONSUMUL DE CARBURANȚI
PENTRU ACTIVITĂȚI SPECIFICE

Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăți) Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)
0 1 2 3 4
1. Aparatul propriu*)
a) pentru programe PHARE1) - autoturism 2 450
- autoturism de teren 1 450
b) pentru transport marfă și persoane (delegații) - autovehicule 5 450
2. Agenția Națională de Administrare Fiscală - autoturism 5 300
3. Direcțiile generale ale finanțelor publice județene; - autoturism - câte 5 pentru fiecare D.G.F.P.**) 300
Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București; - autoturism - 3 pentru D.G.A.M.C.**) 300
Direcția generală de administrare a marilor contribuabili - autoturism - câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. județeană și 2 pentru D.G.F.P. a municipiului București 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare D.G.F.P. județeană și 2 pentru D.G.F.P. a municipiului București 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte 2 pentru fiecare D.G.F.P. Arad, Bihor, Constanța, Timiș, respectiv a municipiului București și câte 1 pentru celelalte D.G.F.P. 400
4. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipiile și orașele cu peste 50.000 de locuitori și din sectoarele municipiului București - autoturism - câte 1 pentru fiecare unitate 300
- autoturism - câte 1 pentru fiecare administrație a finanțelor publice de sector 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600
- autovehicul pentru transport de marfă - câte 1 pentru fiecare unitate 400
5. Administrațiile finanțelor publice municipale și orășenești din municipii și orașe, altele decât cele prevăzute la pct. 4 - autoturism - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 450
- autovehicul pentru transport de valori la trezorerie - câte 1 pentru fiecare unitate care are în structură activitate de trezorerie 600

1) Autoturismele și consumul de carburanți se finanțează din fondurile PHARE. Numărul de autoturisme se poate modifica prin ordin al ministrului finanțelor publice, în funcție de dotările rezultate din protocoalele și memorandumurile încheiate cu organismele internaționale.

*) exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile și instituțiile publice.

**) D.G.F.P. - Direcția generală a finanțelor publice; D.G.A.M.C. - Direcția generală de administrare a marilor contribuabili.

NOTĂ:

1. Direcția generală a finanțelor publice a județului Tulcea are în dotare o șalupă pentru control și activitate curentă.

2. Nu se consideră depășiri la consumul de carburanți normat pe autovehicul consumul care, la nivelul anului, se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unități.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...