Guvernul României

Hotărârea nr. 1574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2004 până la 30 martie 2005, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 208/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice

SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale și principalele atribuții

Art. 1. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia și Programul de guvernare în domeniul finanțelor publice.

(2) Ministerul Finanțelor Publice este minister cu rol de sinteză, instituție publică cu personalitate juridică.

(3) În subordinea Ministerului Finanțelor Publice se organizează și funcționează Agenția Națională de Administrare Fiscală, organ de specialitate al administrației publice centrale, instituție publică cu personalitate juridică, cu buget propriu.

(4) Sediul Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală este în municipiul București, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

Art. 2. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice contribuie în mod eficient, transparent și orientat la elaborarea și implementarea strategiei și a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice, în exercitarea administrării generale a finanțelor publice, asigurând utilizarea pârghiilor financiare și valutare în concordanță cu cerințele economiei de piață și pentru stimularea inițiativei agenților economici.

(2) Ministerul Finanțelor Publice asigură, prin redistribuirea veniturilor, desfășurarea activităților din domenii de interes public, cum este cel social, cel economic, cel al apărării naționale și ordinii publice. Prin atribuțiile încredințate și prin structura sa, Ministerul Finanțelor Publice îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul finanțelor publice;

b) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate;

c) de elaborare și implementare a politicii bugetare și a politicii fiscale a Guvernului;

d) de corelare a politicilor fiscale și bugetare cu celelalte politici economico-sociale;

e) de administrare a veniturilor statului, prin care se asigură administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor sociale și a altor venituri bugetare potrivit legii, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal, soluționare a contestațiilor și de dezvoltare a unor relații de parteneriat cu contribuabilii, inclusiv prin acordarea de servicii de asistență, conform competențelor;

f) de contractare și administrare a datoriei publice;

g) de administrare a resurselor derulate prin Trezoreria Statului;

h) de exercitare a controlului financiar public intern;

i) de asigurare a evidenței centralizate a bunurilor ce constituie domeniul public al statului;

j) de elaborare și supraveghere a cadrului legal în domeniul contabilității;

k) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

l) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa.

(3) Ministerul Finanțelor Publice urmărește, pe termen mediu, îndeplinirea măsurilor necesare în vederea realizării cerințelor de aderare la Uniunea Europeană în domeniul său de activitate.

(4) Principiile care stau la baza activității Ministerului Finanțelor Publice sunt:

a) coerența, stabilitatea și predictibilitatea cadrului macroeconomic;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autorității instituției;

d) perfecționarea managementului fondurilor publice;

e) transparența activității în toate domeniile sale de activitate;

f) satisfacerea cerințelor partenerilor sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurențial și predictibil.

Art. 3. -

(1) În realizarea funcțiilor sale Ministerul Finanțelor Publice are, în principal, următoarele atribuții:

1. propune strategii de dezvoltare pe termen lung și soluții de reformă în domeniul finanțelor publice;

2. elaborează proiectul bugetului de stat, al legii bugetare anuale și raportul asupra proiectului bugetului de stat, precum și proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectificările corespunzătoare;

3. stabilește echilibrul bugetar în faza de elaborare a proiectului bugetului de stat și a rectificării acestuia;

4. stabilește metodologii pentru elaborarea proiectelor bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, a bugetelor fondurilor speciale și a proiectelor bugetelor locale;

5. analizează periodic modul de realizare a prevederilor bugetare, în corelare cu indicatorii macroeconomici, și prezintă informări Guvernului cu propuneri de îmbunătățire;

6. urmărește execuția operativă a bugetului general consolidat; stabilește măsurile necesare pentru încasarea veniturilor și limitarea cheltuielilor în vederea încadrării în deficitul bugetar aprobat;

7. elaborează și aprobă clasificația indicatorilor privind finanțele publice;

8. elaborează proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat, al legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale, precum și proiectul legii de rectificare a acestuia;

9. deschide creditele necesare pentru cheltuielile fiecărui ordonator principal de credite în cadrul fiecărui exercițiu bugetar;

10. analizează și avizează deschiderile de credite bugetare pentru stimularea producției de export și a exporturilor;

11. monitorizează cheltuielile de personal prevăzute în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

12. aprobă, prin delegare de competențe, modificări în fișele de investiții anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite bugetare;

13. aprobă repartizarea pe trimestre a veniturilor și a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale;

14. avizează proiectele de acte normative care generează sporuri de cheltuieli sau modificări de venituri ale bugetului de stat și care au influențe asupra echilibrului bugetar;

15. analizează, fundamentează, propune cadrul legislativ și stabilește măsuri privind împrumuturile necesare în vederea acoperirii deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice sau pentru acțiuni și lucrări de interes public; administrează datoria publică, urmărește rambursarea acesteia și achitarea dobânzilor aferente, în condițiile legii;

16. reîntregește Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, cu creditele bugetare anulate sau reduse, la propunerea ordonatorilor principali de credite;

17. avizează bugetele celorlalte sisteme autonome de asigurări sociale;

18. elaborează și actualizează metodologia privind criteriile de evaluare și selecție a obiectivelor de investiții publice;

19. analizează programul de investiții din punct de vedere al încadrării în limitele de cheltuieli stabilite, al respectării criteriilor de selecție și prioritizare și al eșalonării creditelor bugetare în funcție de durata de execuție a obiectivelor;

20. coordonează monitorizarea întregului program de investiții publice;

21. coordonează cadrul general referitor la efectuarea achizițiilor publice și asigură transpunerea acquisului comunitar și îndrumarea metodologică unitară în acest domeniu;

22. elaborează și actualizează metodologia de aplicare a procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică;

23. stabilește modul de organizare și funcționare a sistemului de monitorizare a atribuirii contractelor de achiziție publică, precum și sistemul de raportare referitor la atribuirea acestor contracte;

24. elaborează strategia în domeniul investițiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiții ale ordonatorilor principali de credite;

25. avizează programe de investiții publice anuale și multianuale, elaborate de ordonatorii principali de credite;

26. administrează contul general al Trezoreriei Statului, deschis la Banca Națională a României, scop în care încheie convenții cu aceasta;

27. stabilește sistemul de organizare și funcționare a Trezoreriei Statului în vederea asigurării efectuării operațiunilor de încasări și plăți pentru sectorul public;

28. elaborează și administrează bugetul de venituri și cheltuieli al Trezoreriei Statului;

29. colaborează cu Banca Națională a României la elaborarea balanței de plăți externe, a balanței creanțelor și angajamentelor externe, a reglementărilor din domeniul monetar și valutar și informează semestrial Guvernul asupra modului de realizare a acestora, cu propuneri de soluții în acoperirea deficitului sau utilizării excedentului din contul curent al balanței de plăți externe;

30. contractează și garantează împrumuturi de stat de pe piața financiară internă și externă, în scopul și în limitele competențelor stabilite de lege;

31. asigură punerea în circulație prin Banca Națională a României, pe bază de convenție, a unor instrumente financiare specifice;

32. elaborează lucrările privind contul general anual de execuție a bugetului de stat, contul general al datoriei publice a statului și, respectiv, a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și conturile anuale de execuție a bugetelor fondurilor speciale și proiectele de legi referitoare la aceste conturi de execuție, pe care le prezintă spre însușire Guvernului, în vederea transmiterii pentru adoptare Parlamentului;

33. elaborează sau avizează proiecte de acte normative pentru aprobarea normelor și normativelor de cheltuieli și acordarea unor drepturi personalului din instituțiile publice;

34. colaborează cu alte autorități publice în procesul elaborării de acte normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar;

35. elaborează proiecte de acte normative privind stabilirea impozitelor directe și indirecte, urmărește perfecționarea așezării acestora și armonizarea legislativă în acest domeniu;

36. elaborează, pe baza modelului-cadru al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (O.C.D.E.), proiectul românesc de convenție pentru evitarea dublei impuneri și urmărește actualizarea acestuia în concordanță cu recomandările adoptate de O.C.D.E.;

37. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea convențiilor pentru evitarea dublei impuneri negociate;

38. elaborează strategii, studii comparative, priorități și proiecte de acte normative privind politica fiscală a României în domeniul convențiilor pentru evitarea dublei impuneri;

39. urmărește realizarea unui management eficient și coerent al sistemului fiscal românesc, având ca scop elaborarea și menținerea unui sistem fiscal unitar, stabil și armonizat în strânsă concordanță cu indicatorii macroeconomici din Strategia de dezvoltare economică a Guvernului;

40. elaborează proiecte de acte normative în domeniul contabilității financiare și de gestiune și urmărește perfecționarea acestuia în corelație cu normele europene în domeniu;

41. elaborează proiecte de acte normative cu privire la achizițiile publice;

42. exercită, prin organele sale de specialitate, controlul utilizării creditelor bugetare de către instituțiile publice; controlează, în condițiile legii, activitatea financiară a agenților economici;

43. elaborează proiecte de acte normative privind datoria publică și Trezoreria Statului;

44. urmărește respectarea angajamentelor asumate prin acordurile încheiate cu organismele financiare internaționale în domeniul datoriei publice;

45. elaborează politica vamală în concordanță cu cadrul legislativ existent, precum și actele normative în realizarea acesteia;

46. elaborează proiecte de acte normative privind valorificarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului și asigură valorificarea acestora în condițiile legii;

47. asigură administrarea monopolului de stat, în condițiile legii;

48. reglementează controlul financiar preventiv și exercită controlul financiar preventiv delegat în scopul constituirii și utilizării, legale și eficiente, a fondurilor publice;

49. îndrumă metodologic, organizează activitatea de instruire și pregătire profesională în domeniul auditului intern; Modificări (1)

50. realizează activități de control operativ la instituții publice și soluționează contestațiile depuse de acestea;

51. exercită calitatea de reprezentant al României la organismele internaționale cu caracter financiar;

52. negociază, pregătește parafarea, semnarea și ratificarea acordurilor guvernamentale bilaterale privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor;

53. coordonează, negociază și încheie acorduri internaționale în numele statului, în domeniul relațiilor financiare și valutare, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe;

54. reprezintă statul, ca subiect de drepturi și obligații, în fața instanțelor, precum și în orice alte situații în care acesta participă nemijlocit, în nume propriu, în raporturi juridice, dacă legea nu stabilește în acest scop un alt organ; Jurisprudență (1)

55. asigură legătura cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social, sindicatele, patronatele și alți exponenți ai societății civile în problemele specifice activității sale;

56. asigură un dialog constructiv cu partenerii de dialog social, în spiritul respectului reciproc și în conformitate cu principiile și standardele europene, în vederea asigurării eficienței activității și stabilității sociale și susține în Parlament proiectele de acte normative pe care le inițiază;

57. soluționează petițiile formulate de către cetățeni și adresate Ministerului Finanțelor Publice, în conformitate cu prevederile legale; Jurisprudență (3)

58. elaborează, implementează și dezvoltă sistemul informatic în domeniul finanțelor publice;

59. asigură, potrivit legii, tipărirea hârtiilor de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligațiunilor necesare finanțării datoriei publice, timbrelor fiscale, precum și a formularelor și imprimatelor tipizate utilizate în activitatea fiscală și financiar-contabilă;

60. elaborează, monitorizează și implementează sistemul de comunicare internă și externă și cadrul comunicațional în scopul susținerii activității sale;

61. asigură prin sistemul de management al performanței și dezvoltare profesională un corp al funcționarilor publici profesionist, onest, stabil și eficient, în scopul creării unei organizații moderne, flexibile, funcționale și eficiente, în condițiile legii;

62. editează materiale de specialitate necesare pentru mediatizarea problematicii financiare, în vederea cunoașterii sale de către personalul propriu și de către contribuabili;

63. asigură elaborarea, tipărirea și difuzarea publicației "Revista Finanțe Publice și Contabilitate", prin finanțare din venituri proprii, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.515/2002 privind înființarea pe lângă Ministerul Finanțelor Publice a unei activități finanțate integral din venituri proprii;

64. exercită atribuțiile ce îi revin, potrivit legii, asupra activității companiilor naționale aflate sub autoritatea sa;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...