Guvernul României

Hotărârea nr. 977/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Persoanele fizice cu domiciliul în România, cu excepția celor care declară pe propria răspundere că nu dețin receptoare radio, au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune.

Art. 2. -

(1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plătește pe familie. Prin familie, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege: soțul, soția, copiii, precum și orice alte persoane, în cazul în care locuiesc în comun și gospodăresc împreună.

(2) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se plătește și de către persoanele fizice care locuiesc singure.

Art. 3. - Jurisprudență (5)

(1) Persoanele juridice cu sediul în România, care se încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare, au obligația să plătească pentru sediul social o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. Modificări (1), Referințe (2), Jurisprudență (9)

(2) Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele și celelalte subunități ale lor fără personalitate juridică și sucursalele sau reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine, au obligația să plătească o taxă lunară pentru serviciul public de radiodifuziune. Referințe (2), Jurisprudență (15)

Art. 4. -

Cuantumurile lunare ale taxei pentru serviciul public de radiodifuziune, pe categorii de plătitori, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAPITOLUL II Încasarea taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune

Art. 5. - Jurisprudență (4)

(1) Taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune se va încasa de la plătitorii acesteia, prevăzuți la art. 1 și 3, de către Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. prin filialele sale, în baza unui contract de mandat, o dată cu plata energiei electrice consumate. Jurisprudență (11)

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1), precum și persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), care își asigură pe cont propriu energia electrică și nu au contract de furnizare a energiei electrice, vor plăti taxa direct Societății Române de Radiodifuziune. Jurisprudență (2)

(3) Condițiile de prestare a serviciilor prevăzute la alin. (1) vor fi stabilite prin contractul de mandat.

Art. 6. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru neplata la termen a taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune plătitorii plătesc penalități pentru fiecare zi de întârziere. Jurisprudență (3)

(2) Penalitățile se determină în conformitate cu metodologia de calcul a Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. pentru întârzierea la plată a facturii de energie electrică. Jurisprudență (3)

Art. 7. -

Sunt scutite de plata taxei lunare pentru serviciul public de radiodifuziune: familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, asociațiile și fundațiile nonprofit, misiunile diplomatice străine și membrii acestora, persoanele fizice abonate la rețele de radioamplificare, azilurile de bătrâni, unitățile sanitare de stat, unitățile militare, unitățile de învățământ de stat (unități de învățământ superior, școli, grădinițe), căminele de copii și creșele de stat, pensionarii proveniți din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislației anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, salariații și pensionarii Societății Române de Radiodifuziune și ai Societății Române de Televiziune, unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și alte categorii prevăzute de legi speciale.

Art. 8. -

(1) Fapta persoanei fizice care declară în mod eronat că nu deține receptoare radio constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 1 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

(2) Fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sau fapta persoanei juridice prevăzute la art. 3 alin. (2), inclusiv a filialelor, a sucursalelor sau a altor subunități ale acesteia, de a nu plăti taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei plus plata unor despăgubiri civile la nivelul dublului taxei prevăzute la pct. 2, 3 sau 4 din anexă, pe o perioadă de 1 an.

CAPITOLUL III Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 9. -

Categoriile de plătitori prevăzuți de prezenta hotărâre achită taxa lunară pentru serviciul public de radiodifuziune în cuantumurile stabilite în anexă, începând cu luna august 2003.

Art. 10. -

Din sumele încasate de la persoanele fizice și de la cele juridice Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va deduce comisionul cuvenit, iar restul sumelor va fi virat integral în contul Societății Române de Radiodifuziune, la termenele și în condițiile stabilite prin contractul de mandat, care va cuprinde, pe lângă nivelul comisionului, și modalitățile de încasare și urmărire a creanțelor restante.

Art. 11. -

Societatea Română de Radiodifuziune poate emite precizări în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 186/2003 privind taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 28 februarie 2003, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Directorul general al Societății Române
de Radiodifuziune,
Dragoș Șeuleanu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 august 2003.

Nr. 977.

ANEXĂ

CUANTUMUL LUNAR
al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune și
categoriile de plătitori

Nr. crt. Denumirea categoriilor de plătitori Cuantumul lunar al taxei pentru serviciul public de radiodifuziune
1. Persoane fizice 25.000 lei
2. Persoane juridice care nu au salariați 25.000 lei
3. Persoane juridice care intră sub incidența dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2003, cu modificările ulterioare 100.000 lei
4. Persoane juridice cu sediul în România, inclusiv filialele acestora, precum și sucursalele și celelalte subunități ale lor fără personalitate juridică, altele decât cele prevăzute la pct. 2 și 3, sucursalele sau reprezentanțele din România ale persoanelor juridice străine 300.000 lei
;
se încarcă...