Guvernul României

Hotărârea nr. 51/2003 privind procedura de predare-primire a documentelor creatorilor și/sau deținătorilor de documente, persoane juridice, care s-au desființat

Modificări (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 februarie 2003 până la 04 iunie 2006, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 39/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. II din Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Prin creator de documente cu valoare practică, în înțelesul prezentei hotărâri, se înțelege orice angajator, persoană juridică, indiferent de forma de proprietate și capitalul social, care, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, are obligația să depună lunar Declarația privind evidența nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat.

Art. 2. - Jurisprudență

Dovada desființării angajatorului cade în sarcina acestuia și se face cunoscută casei teritoriale de pensii prin orice document prevăzut de lege în acest sens.

Art. 3. - Jurisprudență

Documentele cu valoare practică, referitoare la stagiile de cotizare realizate de asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale creatorilor de documente care, în condițiile legii, se desființează, se preiau de casele teritoriale de pensii în raza cărora și-au avut sediul aceștia.

Art. 4. -

Documentele ce urmează a fi preluate de casele teritoriale de pensii sunt statele de plată a salariilor și centralizatoarele acestora, corespunzătoare întregii perioade de activitate a angajatorului, precum și documentele care atestă încadrarea locurilor de muncă în grupa I sau II de muncă, respectiv condiții speciale sau deosebite de muncă.

Art. 5. -

Predarea documentelor ce fac obiectul prezentei hotărâri se face de reprezentantul/reprezentanții angajatorului desființat, în baza unui act prin care se dovedește calitatea acestuia.

Art. 6. -

Preluarea documentelor se face de către o comisie a casei teritoriale de pensii, formată dintr-un președinte și 2 membri, înființată prin decizie a directorului general.

Art. 7. - Jurisprudență

Predarea-primirea documentelor se face pe bază de inventar și proces-verbal, întocmite conform anexelor nr. 1 și 2.

Art. 8. -

Evidența intrărilor de documente cu valoare practică, la casele teritoriale de pensii, se ține pe baza unui registru, potrivit anexei nr. 3.

Art. 9. -

Documentele ce se predau se grupează în dosare de către predător, cronologic, pe luni și ani. Dosarele vor fi legate, iar pe coperta fiecăruia se vor înscrie în clar denumirea angajatorului care s-a desființat, elementele de identificare a acestuia, precum și perioada căreia îi corespund documentele predate.

Art. 10. - Jurisprudență

În situația în care din perioada de activitate a angajatorului lipsesc documente corespunzătoare unor luni/ani, se va menționa aceasta în procesul-verbal de predare-primire.

Art. 11. -

De la data procesului-verbal de predare-primire documentele preluate reprezintă bază proprie de date a casei teritoriale de pensii în posesia căreia au intrat.

Art. 12. -

În baza documentelor preluate, la cererea persoanelor interesate sau la cererea unor instituții abilitate, casele teritoriale de pensii pot elibera în condițiile legii copii, adeverințe și certificate, contra cost, care se vizează, pentru conformitate, de persoana desemnată de conducerile acestora.

Art. 13. -

În vederea gestionării documentelor ce urmează a fi preluate de către casele teritoriale de pensii, conducerile acestora vor desemna persoanele responsabile cu problemele de arhivă, denumite arhivari.

Art. 14. -

În cazul desființării, în condițiile legii, a creatorului de documente, persoană juridică, fără ca activitatea acestuia să fie continuată de un altul, spațiile destinate păstrării și conservării documentelor cu valoare practică pot fi puse la dispoziție casei de pensii primitoare, pe baza unui protocol încheiat între deținătorul legal al spațiului și conducătorul casei de pensii.

Art. 15. -

Tarifele ce se încasează pentru eliberarea copiilor, certificatelor sau extraselor, precum și procedura eliberării se stabilesc prin decizie a președintelui Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale.

Art. 16. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
Ion Giurescu,
secretar de stat
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministru de interne,
Ioan Rus

București, 16 ianuarie 2003.

Nr. 51.

ANEXA Nr. 1

INVENTARUL PE ANUL .............
pentru documentele care se predau Casei Județene de Pensii ........

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(denumirea creatorului)
Nr. crt. Indicativul documentului conform nomenclatorului Conținutul pe scurt al dosarului, registrului Datele extreme Numărul filelor Observații
Prezentul inventar format din . . . . . . file conține . . . . . dosare, registre etc.
La preluare au lipsit dosarele de la nr. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Astăzi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . , s-au preluat . . . . . . . dosare.
Am predat Am primit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(denumirea creatorului)
PROCES-VERBAL
de predare-primire a documentelor, încheiat astăzi . . . . . . . . . . .
Subsemnații, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , delegați ai creatorului de documente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cu sediul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , codul fiscal . . . . . . . . . . . . . . , desființată (lichidată) conform . . . . . . . . . . . . . . . . . . , și comisia Casei Județene de Pensii . . . . . . . . . . . . . . , formată în baza Deciziei directorului general nr. . . . . din . . . . . . . . . . , am procedat primul la predarea și al doilea la preluarea documentelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., create în perioada . . . . . . . . . . . . . . . . de către societatea menționată, în cantitate de . . . . . . . . . . . dosare.
Predarea-primirea s-a făcut pe baza inventarelor anexate, cuprinzând . . . . . . . . . . pagini, conform dispozițiilor legale.
La predare-primire s-a constatat lipsa documentelor aferente perioadei . . . . . . . . . . . . . . (an/lună)
Am predat . . . . . . . . . . . . . . Am primit . . . . . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 3

ELEMENTELE
pe care trebuie să le cuprindă registrul privind evidența intrărilor
de documente la casele teritoriale de pensii

1. Număr curent

2. Data

3. Data intrării

4. Numărul procesului-verbal de predare-primire

5. Data procesului-verbal de predare-primire

6. Denumirea predătorului de documente

7. Date de identificare a predătorului (codul fiscal, adresa sediului)

8. Forma de proprietate a societății desființate

9. Conținutul/felul documentelor

10. Perioada corespunzătoare documentelor predate (date extreme);

11. Număr dosare/file;

12. Persoanele care au fost împuternicite cu predarea-primirea documentelor

13. Observații.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...