Guvernul României

Hotărârea nr. 439/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor

Modificări (4), Referințe (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 13 mai 2003.

În vigoare de la 12 iunie 2003 până la 14 iunie 2016, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 410/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituție și ale art. 5 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor,

în aplicarea prevederilor art. 69 și 70 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

SECȚIUNEA 1 Domeniu de aplicare

Art. 1. -

(1) Prezenta hotărâre stabilește condițiile de introducere pe piață a ascensoarelor care deservesc în mod permanent clădiri și construcții, precum și a componentelor de securitate care se utilizează la astfel de ascensoare, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Ascensoarele care fac obiectul prezentei hotărâri sunt acele instalații care deservesc niveluri precizate, având o cabină ce se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide și înclinate la un unghi mai mare de 15° față de orizontală, destinate transportului de:

a) persoane;

b) persoane și mărfuri;

c) mărfuri exclusiv, atunci când cabina este accesibilă, ceea ce înseamnă că o persoană poate intra în cabină fără dificultate, cabina fiind echipată cu elemente de comandă situate în interiorul acesteia sau în raza de acțiune a unei persoane aflate în interiorul acesteia.

(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică și ascensoarelor care se deplasează de-a lungul unei curse determinate, chiar dacă nu se deplasează de-a lungul unor ghidaje rigide, cum sunt, de exemplu, ascensoare foarfecă. Modificări (1)

(4) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică: Modificări (1)

a) instalațiilor de transport pe cablu, inclusiv instalațiilor de transport pe plan înclinat care se deplasează pe șine, pentru transport public sau privat de persoane;

b) ascensoarelor special proiectate și construite, cu destinație militară și pentru poliție și ordine publică;

c) ascensoarelor care echipează puțurile de mină;

d) mecanismelor și instalațiilor de ridicat pentru teatre;

e) ascensoarelor instalate în mijloace de transport;

f) ascensoarelor instalate pe mașini industriale și utilizate exclusiv pentru accesul la postul de lucru;

g) trenurilor cu cremalieră;

h) ascensoarelor utilizate pe șantierele de construcții, destinate ridicării persoanelor sau persoanelor și mărfurilor;

i) ascensoarelor și componentelor de securitate destinate acestora, care au fost fabricate, introduse pe piață și puse în funcțiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

SECȚIUNEA a 2-a Definirea unor termeni

Art. 2. -

În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel:

a) ascensor model - un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic de fabricație prezintă modul în care cerințele esențiale de securitate vor fi satisfăcute pentru ascensoarele derivate din ascensorul model, definit prin parametri obiectivi, și care utilizează componente de securitate identice;

b) montatorul unui ascensor - persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea proiectării, fabricării, montării și introducerii pe piață a ascensorului, care aplică CE și întocmește în scris declarația de conformitate CE; Modificări (1)

c) introducerea pe piață a ascensorului are loc atunci când montatorul pune pentru prima dată ascensorul la dispoziția utilizatorului;

d) producătorul componentelor de securitate - persoana fizică sau juridică ce își asumă responsabilitatea proiectării și fabricării componentelor de securitate, care aplică marcajul CE și întocmește în scris declarația de conformitate CE; Modificări (1)

e) punere în funcțiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către utilizatorul final;

f) componentele de securitate - componentele prevăzute în anexa nr. 1.

SECȚIUNEA a 3-a Condiții de introducere pe piață

Art. 3. -

(1) Se admit introducerea pe piață și punerea în funcțiune a:

a) ascensoarelor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condițiile în care nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor sau, după caz, securitatea proprietății, atunci când sunt montate și întreținute în mod corespunzător și sunt utilizate conform scopului prevăzut;

b) componentelor de securitate din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri numai în condițiile în care ascensoarele în care vor fi montate nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor ori, după caz, securitatea proprietății, atunci când sunt montate și întreținute în mod corespunzător și sunt utilizate conform scopului prevăzut.

(2) Persoana responsabilă pentru efectuarea lucrărilor în clădire sau pentru construcție și montatorul ascensorului trebuie să se informeze reciproc cu privire la acțiunile necesare și totodată trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea unei bune funcționări și utilizări în condiții de siguranță a ascensorului.

(3) Puțurile prevăzute pentru ascensoare nu trebuie să conțină cabluri, conducte sau fitinguri, altele decât cele necesare pentru funcționarea și securitatea ascensorului.

(4) Autoritățile publice pot reglementa cerințe specifice de protecție a sănătății și integrității fizice a persoanelor care pun în funcțiune sau utilizează ascensoare. Respectivele reglementări nu pot aduce modificări care contravin prevederilor prezentei hotărâri.

(5) Cu ocazia târgurilor, expozițiilor sau demonstrațiilor, ascensoarele ori componentele de securitate care nu sunt conforme cu reglementările în vigoare pot fi expuse cu condiția ca un anunț vizibil să indice clar că astfel de ascensoare sau componente de securitate nu sunt conforme și nu pot fi puse în vânzare până când nu sunt aduse în situația de a fi în conformitate cu prezenta hotărâre, de către montatorul ascensorului, de producătorul componentelor de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, după caz. În timpul demonstrațiilor se vor lua măsuri corespunzătoare de securitate pentru a se asigura protecția sănătății și integrității fizice a persoanelor.

Art. 4. -

(1) Ascensoarele prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerințele esențiale de sănătate și de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Componentele de securitate prevăzute la art. 1 trebuie să satisfacă cerințele esențiale de sănătate și de securitate care le sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 2, sau să permită ascensoarelor în care sunt montate să satisfacă cerințele esențiale, conform prevederilor alin. (1).

(3) La montarea ascensoarelor în clădiri și construcții, organismul notificat și Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - Departamentul pentru inspecția în funcționare (ISCIR-INSPECT) trebuie să verifice respectarea cerințelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare.

(4) Atunci când riscurile posibile pentru ascensoare, prevăzute în anexa nr. 2, sunt acoperite integral sau parțial de acte normative specifice, prezenta hotărâre nu se aplică sau își încetează aplicabilitatea la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative specifice.

Art. 5. -

(1) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piață ori punerea în funcțiune a ascensoarelor și componentelor de securitate care sunt conforme prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Organismul de control nu poate interzice, restrânge sau împiedica introducerea pe piață a componentelor care, pe baza declarației emise de producător ori de reprezentantul autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, urmează a fi încorporate într-un ascensor din domeniul de aplicare a prezentei hotărâri.

Art. 6. -

(1) Se consideră că sunt respectate cerințele esențiale prevăzute la art. 4 și se admit introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de securitate dacă poartă marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor, aplicat de un producător sau reprezentant autorizat al acestuia, stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care semnifică conformitatea produsului cu cerințele esențiale aplicabile, inclusiv procedurile pentru evaluarea conformității, și dacă sunt însoțite de declarația de conformitate CE, tradusă în limba română. Modificări (1)

(2) Se consideră că ascensoarele respectă cerințele esențiale atunci când sunt construite conform prevederilor standardelor române și/sau standardelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(3) Se consideră că componentele de securitate construite conform prevederilor standardelor române și/sau standardelor naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt potrivite pentru a permite unui ascensor, în care sunt corect montate, să fie conforme cu cerințele esențiale aplicabile.

(4) În cazul în care se constată că standardele prevăzute la alin. (2) și (3) nu corespund în totalitate cerințelor esențiale prevăzute la art. 4, Ministerul Industriei și Resurselor va înștiința Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Ministerul Industriei și Resurselor va duce la îndeplinire decizia adoptată de Comitetul Permanent de pe lângă Comisia Europeană. Modificări (1)

(5) În absența standardelor armonizate, Ministerul Industriei și Resurselor va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista standardelor și specificațiilor tehnice naționale considerate importante sau relevante pentru corecta implementare a cerințelor esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 2. Modificări (1)

(6) Asociația Română de Standardizare va asigura organizarea unui comitet în care să fie reprezentate toate părțile din industrie interesate în stabilirea poziției românești în procesul de pregătire și monitorizare a standardelor armonizate.

Art. 7. -

(1) În cazul în care organismul de control constată că un ascensor sau o componentă de securitate, care poartă marcajul CE, folosit conform scopului prevăzut, poate pune în pericol siguranța persoanelor și, după caz, a proprietății, ia măsuri corespunzătoare de retragere a acestuia de pe piață, de interzicere a introducerii pe piață sau de punere în funcțiune ori limitează libera circulație a acestuia.

(2) Organismul de control va informa în scris Ministerul Industriei și Resurselor imediat cu privire la deciziile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziei și, în special, dacă neconformitatea se datorează: Modificări (1)

a) nerespectării cerințelor esențiale prevăzute la art. 4;

b) aplicării incorecte a standardelor prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3);

c) deficiențelor din standardele prevăzute la art. 6 alin. (2) și (3).

(3) În cazul în care organismul de control constată că un ascensor sau o componentă de securitate care poartă marcajul CE nu este conform prevederilor prezentei hotărâri, ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul și informează Ministerul Industriei și Resurselor asupra deciziei sale. Modificări (1)

(4) Ministerul Industriei și Resurselor va informa Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene cu privire la deciziile adoptate în baza prevederilor alin. (2) și (3). Modificări (1)

CAPITOLUL II Proceduri pentru evaluarea conformității

Art. 8. -

(1) Înainte de introducerea pe piață a componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1, producătorul unei componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, care are sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, trebuie:

a)

1. fie să înainteze modelul de componentă de securitate pentru efectuarea examinării CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, precum și pentru verificări ale procesului de producție de către un organism notificat, conform prevederilor din anexa nr. 5; Modificări (1)

2. fie să înainteze modelul de componentă de securitate pentru efectuarea examinării CE de tip, conform prevederilor lit. A din anexa nr. 4, și să aplice un sistem de asigurare a calității, conform prevederilor din anexa nr. 6, pentru verificarea produsului; Modificări (1)

3. fie să aplice un sistem de asigurare a calității conform prevederilor din anexa nr. 7;

b) să aplice CE pe fiecare componentă de securitate și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE care trebuie să conțină informațiile prevăzute la lit. A din anexa nr. 3, având în vedere prevederile din anexa utilizată, după caz, anexa nr. 5, 6 sau 7; Modificări (1)

c) să păstreze o copie a declarației de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care a fost fabricată ultima componentă de securitate. Modificări (1)

(2) Înainte de introducerea pe piață, un ascensor trebuie supus uneia dintre următoarele proceduri:

a) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor care a fost supus examinării CE de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat și încercat aplicând: Modificări (1)

1. inspecția finală prevăzută în anexa nr. 8; sau

2. sistemul de asigurare a calității produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau

3. sistemul de asigurare a calității producției, prevăzut în anexa nr. 10.

Procedurile pentru fazele de proiectare și de construcție, pe de o parte, și cele pentru fazele de montare și încercare, pe de altă parte, pot fi efectuate pe același ascensor.

b) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor model care a fost supus examinării CE de tip prevăzute la lit. B din anexa nr. 4, acesta trebuie construit, montat și încercat aplicând: Modificări (1)

1. inspecția finală prevăzută în anexa nr. 8; sau

2. sistemul de asigurare a calității produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau

3. sistemul de asigurare a calității producției, prevăzut în anexa nr. 10;

c) fie, în cazul în care ascensorul a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calității conform prevederilor din anexa nr. 11, completat cu o examinare a proiectului, în situația în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2), acesta trebuie construit, montat și încercat aplicând:

1. inspecția finală prevăzută în anexa nr. 8; sau

2. sistemul de asigurare a calității produsului pentru ascensor, prevăzut în anexa nr. 9; sau

3. sistemul de asigurare a calității producției, prevăzut în anexa nr. 10;

d) fie verificării unității de produs prevăzute în anexa nr. 12;

e) fie sistemului de asigurare a calității conform prevederilor din anexa nr. 11, suplimentat cu o examinare a proiectului, în situația în care proiectul nu este conform în totalitate cu standardele prevăzute la art. 6 alin. (2).

În cazurile prevăzute la lit. a), b) și c), persoana responsabilă cu proiectarea trebuie să furnizeze persoanei responsabile cu construcția, montajul și încercările toate documentele și informațiile necesare, astfel încât aceste lucrări să se poată efectua în condiții de siguranță absolută.

(3) Pentru ascensoarele care constituie variații de la ascensorul model sau fac parte din ascensoarele derivate din ascensorul model trebuie făcute precizări clare în dosarul tehnic de fabricație, indicându-se valorile maxime și minime. Pentru serii de echipamente care satisfac cerințele esențiale de securitate trebuie demonstrată similaritatea prin calcule și/sau pe baza desenelor de execuție.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (2), montatorul ascensorului trebuie:

a) să aplice marcajul CE pe ascensor și să întocmească în s cris o declarație de conformitate CE care va conține informațiile prevăzute la lit. B, din anexa nr. 3, luând în considerare specificațiile din anexa folosită, după caz, anexa nr. 8, 9, 10, 11 sau 12; Modificări (1)

b) să păstreze o copie a declarației de conformitate CE timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piață. Modificări (1)

Ministerul Industriei și Resurselor, organismul de control și organismele notificate pot cere și obține de la montatorul ascensorului o copie a declarației de conformitate CE și a rapoartelor de încercări, efectuate la inspecția finală. Modificări (2)

(5)

a) În cazul în care ascensoarelor și componentelor de securitate li se aplică și alte reglementări legale care acoperă alte cerințe și care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice conformitatea ascensorului sau a componentei de securitate cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile.

b) Când una sau mai multe dintre aceste reglementări permit producătorului, într-o perioadă de tranziție, să aleagă ce regim să aplice, marcajul CE va indica numai conformitatea cu reglementările aplicate de montatorul ascensorului sau producătorul componentelor de securitate. În acest caz, detaliile directivelor aplicate, așa cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie menționate în documentele, notele și instrucțiunile prevăzute de prezenta hotărâre și care însoțesc ascensorul sau componenta de securitate.

(6) Atunci când nici montatorul ascensorului, nici producătorul componentei de securitate și nici reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, nu au îndeplinit obligațiile care le revin conform prevederilor alin. (1)-(4), acele obligații revin oricărei persoane care introduce pe piață ascensorul sau componenta de securitate. Aceleași obligații revin și unei persoane care fabrică pentru propriul uz ascensorul sau componenta de securitate.

(7) Documentele și corespondența realizate în legătură cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute la alin. (1)-(4) se redactează sau se traduc în limba română.

CAPITOLUL III Marcaje

Art. 9. -

(1) Elementele de identificare ale marcajului european de conformitate CE sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001.

(2) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și durabil direct pe fiecare cabină de ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, și pe fiecare componentă de securitate prevăzută în anexa nr. 1 sau, când acest lucru nu este posibil, pe o etichetă aplicată în mod nedetașabil pe componenta de securitate.

(3) Este interzisă aplicarea pe ascensoare sau pe componente de securitate a unor marcaje asemănătoare cu marcajul CE, care pot fi confundate cu acesta. Oricare alt marcaj poate fi aplicat pe ascensoare sau pe componenta de securitate, cu condiția ca vizibilitatea și lizibilitatea marcajului CE să nu fie reduse.

Art. 10. -

(1) În cazul în care organismul de control constată că marcajul a fost aplicat în mod nejustificat, montatorul ascensorului, respectiv producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, cu sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, va fi obligat să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului și să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(2) În cazul în care organismul de control constată că neconformitatea continuă, acesta trebuie să ia toate măsurile necesare de limitare sau interzicere de la introducerea pe piață ori să asigure retragerea de pe piață a componentei de securitate în cauză și să interzică funcționarea ascensorului.

CAPITOLUL IV Organisme de certificare și control

SECȚIUNEA 1 Organisme de certificare notificate

Art. 11. -

(1) În România, Ministerul Industriei și Resurselor recunoaște, în vederea notificării, organismele care îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) și alin. (2), pe baza unei proceduri de evaluare aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, având în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13. Modificări (1)

(2) Ministerul Industriei și Resurselor comunică Comisiei Europene și statelor membre ale Uniunii Europene organismele pe care le-a recunoscut conform prevederilor alin. (1) și sarcinile specifice pe care acestea le vor executa, precum și numărul de identificare alocat anterior de Comisie. Modificări (1)

(3) Lista organismelor notificate și numărul lor de identificare, precum și sarcinile specifice pentru care au fost notificate sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4) În condițiile în care se constată că un organism notificat nu mai întrunește criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, Ministerul Industriei și Resurselor retrage recunoașterea organismului și informează Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene. Modificări (1)

SECȚIUNEA a 2-a Supravegherea pieței

Art. 12. -

Organismul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri este Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piață (ISCIR-SP), organ de specialitate care funcționează în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Răspunderi și sancțiuni

Art. 13. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1)-(3) și ale art. 6 alin. (1)-(3), cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, retragerea de pe piață, interzicerea utilizării și a introducerii pe piață a produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la deținerea documentației prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. b), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei și interzicerea comercializării, până la o dată stabilită de organismul de control de comun acord cu montatorul ascensorului sau cu producătorul componentelor de securitate ori cu reprezentantul autorizat al acestuia, după caz, pentru eliminarea neconformităților;

c) nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) și (3), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, retragerea și/sau interzicerea introducerii pe piață a produselor nemarcate sau marcate incorect, până la eliminarea neconformităților.

(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul de control anume împuternicit de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piață (ISCIR-SP).

Art. 14. -

Contravențiilor prevăzute la art. 13 alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 15. -

Orice decizie luată în baza prezentei hotărâri de către Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - Departamentul supraveghere piață (ISCIR-SP), din care rezultă sancțiuni și restricții de introducere pe piață sau punere în funcțiune a ascensoarelor și componentelor de securitate sau de utilizare a ascensoarelor, va menționa:

a) temeiul legal al deciziei, în condițiile prezentei hotărâri;

b) căile de atac împotriva deciziei ISCIR;

c) termenele pentru exercitarea căilor de atac; în cazul plângerii la organul care a aplicat sancțiunea, se va indica și termenul în care acesta trebuie să se pronunțe.

Decizia va fi adusă imediat la cunoștință persoanelor interesate și Ministerului Industriei și Resurselor. Modificări (1)

CAPITOLUL VI Dispoziții finale și tranzitorii

Art. 16. -

Pentru asigurarea accesului persoanelor cu handicap în cabinele ascensoarelor, autoritățile de stat competente trebuie să adopte, în limita posibilităților, astfel de măsuri încât la toate nivelurile clădirilor existente și la toate nivelurile clădirilor în curs de construire să se asigure accesul persoanelor cu handicap, în special al celor care utilizează scaune cu rotile. În toate clădirile noi, cel puțin un ascensor trebuie să fie accesibil persoanelor cu handicap care utilizează scaune cu rotile. Aceste ascensoare trebuie să îndeplinească cerințele pentru o astfel de utilizare din punct de vedere al dimensiunilor, al poziției comenzilor și altele asemenea.

Art. 17. -

Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, prevăzute la art. 6, se aprobă prin ordin al ministrului industriei și resurselor, care se actualizează periodic și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

Art. 18. - Modificări (1)

(1) Prevederile art. 11 alin. (2) și (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformității și acceptarea produselor industriale între România și Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA.

(2) Prevederile art. 6 alin. (4) și ale art. 7 alin. (4) intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

Art. 19. -

(1) Până la data intrării în vigoare a PECA se admite introducerea pe piață și/sau punerea în funcțiune și a ascensoarelor și componentelor de securitate cu de conformitate CS aplicat conform prevederilor alin. (4). Elementele de identificare ale marcajului național de conformitate CS sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 608/2001.

(2) Până la data intrării în vigoare a PECA, pentru realizarea procedurilor prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2), Ministerul Industriei și Resurselor recunoaște și desemnează organisme la nivel național. Modificări (1)

(3) Recunoașterea și desemnarea organismelor prevăzute la alin. (2) se realizează, avându-se în vedere criteriile minime prevăzute în anexa nr. 13, conform normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului industriei și resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(4) În situația în care evaluarea conformității ascensoarelor și/sau a componentelor de securitate destinate pieței naționale se realizează de către organisme recunoscute și desemnate, conform prevederilor alin. (2), producătorul sau reprezentantul său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, trebuie să aplice marcajul național de conformitate CS.

(5) Lista organismelor prevăzute la alin. (2), sarcinile specifice pe care acestea le îndeplinesc și numerele lor de identificare se aprobă și se actualizează ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului industriei și resurselor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

(6) Până la data prevăzută la alin. (1), prevederile prezentei hotărâri referitoare la marcajul de conformitate CE se aplică și marcajului național de conformitate CS.

(7) Se interzice aplicarea pe ascensoare și/sau pe componente, concomitent, atât a marcajului CS, cât și a de conformitate CE.

Art. 20. -

(1) Responsabilitățile producătorului, reprezentantului său autorizat, persoană juridică cu sediul în România, precum și ale oricărei persoane responsabile cu introducerea pe piață, în legătură cu introducerea pe piață a ascensoarelor și componentelor de securitate cu marcaj de conformitate CS, sunt aceleași cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru ascensoarele și componentele de securitate cu marcaj de conformitate CE.

(2) Sancțiunile și măsurile prevăzute la cap. V se aplică și în cazul introducerii pe piață a ascensoarelor și componentelor de securitate cu CS.

Art. 21. -

Până la data de 31 decembrie 2003 se admit introducerea pe piață și punerea în funcțiune a ascensoarelor și a componentelor de securitate destinate acestora, în curs de realizare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - Modificări (1)

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, vor fi admise la comercializare numai ascensoarele și/sau componentele de securitate care poartă marcajul de conformitate CE.

Art. 23. -

Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 24. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 225/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ascensoarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 2 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul industriei și resurselor,
Dan Ioan Popescu

București, 10 aprilie 2003.

Nr. 439.

ANEXA Nr. 1

LISTA COMPONENTELOR DE SECURITATE

1. Dispozitiv de zăvorâre a ușilor de palier

2. Dispozitive care să împiedice căderea, prevăzute în anexa nr. 2 pct. 3.2, pentru a împiedica căderea cabinei sau mișcări necontrolate în sus

3. Limitatoare de viteză

4. Tampoane:

a) tampoane cu înmagazinarea energiei:

- neliniare;

- cu amortizarea mișcării de revenire;

b) tampoane cu disiparea energiei

5. Dispozitive de securitate montate pe circuitele hidraulice care sunt utilizate pentru împiedicarea căderii cabinei

6. Contacte electrice de securitate (întrerupător de securitate) care conțin componente electronice.

ANEXA Nr. 2

CERINȚE ESENȚIALE
de sănătate și de securitate pentru proiectarea și construirea
ascensoarelor și componentelor de securitate

Dispoziții preliminare

A. Cerințele esențiale de sănătate și securitate se aplică ascensoarelor sau componentelor de securitate numai dacă prezintă risc atunci când sunt utilizate conform destinației date de montatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de securitate.

B. Cerințele esențiale de sănătate și de securitate conținute în prezenta hotărâre sunt obligatorii. Ascensoarele sau componentele de securitate trebuie proiectate și construite astfel încât să se atingă obiectivele prezentelor cerințe esențiale.

C. Producătorul de componente de securitate, precum și montatorul ascensorului au obligația să efectueze o analiză de risc în vederea identificării acelor riscuri care corespund produselor lor, fiind obligați să proiecteze și să construiască produsele având în vedere această analiză.

D. Cerințele esențiale prevăzute în art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, și care nu sunt incluse în prezentele cerințe esențiale se aplică ascensoarelor, conform prevederilor art. 4 alin. (3) din hotărâre.

1. Generalități

1.1. Cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice referitoare la certificarea calității din punct de vedere al securității muncii a echipamentelor tehnice, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii și protecției sociale nr. 388/1996 privind aprobarea normelor metodologice în aplicarea prevederilor Legii protecției muncii nr. 90/1996, se aplică în situația în care există riscuri concrete și acestea nu sunt abordate în prezenta anexă.

Cerințele esențiale prevăzute la pct. 1.1.2 din anexa nr. 1 la normele metodologice menționate mai sus trebuie aplicate în orice situație.

1.2. Cabina Modificări (1)

Cabina trebuie proiectată și construită astfel încât să ofere un spațiu și o rezistență corespunzătoare numărului maxim de persoane, precum și sarcinii nominale stabilite de montator.

În cazul ascensoarelor destinate transportului de persoane, atunci când dimensiunile ascensorului permit, cabina trebuie proiectată și construită astfel încât caracteristicile sale structurale să nu obstrucționeze sau să împiedice accesul și utilizarea acestuia de către persoane cu handicap și, de asemenea, să permită efectuarea oricăror modificări necesare, care să faciliteze utilizarea ascensorului de către astfel de persoane.

1.3. Mijloace de suspendare și de susținere

Mijloacele de suspendare și/sau de susținere a cabinei, accesoriile, precum și orice elemente terminale ale acestora trebuie să fie alese și proiectate astfel încât să asigure un nivel corespunzător de siguranță totală și să reducă riscul căderii cabinei, luând în considerare condițiile de utilizare, materialele utilizate, precum și condițiile de fabricație.

Atunci când se utilizează cabluri sau lanțuri pentru suspendarea cabinei, trebuie să existe cel puțin două cabluri sau lanțuri independente, fiecare cu sistemul propriu de ancorare. Astfel de cabluri și lanțuri nu trebuie să aibă îmbinări sau matisări, cu excepția cazurilor în care acestea sunt necesare pentru fixare sau pentru formarea unui ochet.

1.4. Controlul sarcinii (inclusiv depășirea vitezei)

1.4.1. Ascensoarele trebuie proiectate, construite și montate astfel încât să fie împiedicată pornirea normală, atunci când sarcina nominală este depășită.

1.4.2. Ascensoarele trebuie să fie dotate cu un limitator de viteză. Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care, prin concepția sistemului de acționare, nu este posibilă depășirea vitezei.

1.4.3. Ascensoarele rapide trebuie dotate cu un dispozitiv pentru controlul și limitarea vitezei.

1.4.4. Ascensoarele care utilizează roți de fricțiune trebuie să fie proiectate astfel încât să asigure stabilitatea cablurilor de tracțiune pe roata de fricțiune.

1.5. Troliu

1.5.1. Toate ascensoarele pentru persoane trebuie să aibă propriul troliu individual. Această cerință nu se aplică la ascensoarele la care contragreutățile sunt înlocuite cu o a doua cabină.

1.5.2. Montatorul ascensorului trebuie să se asigure că troliul ascensorului și dispozitivele anexe ale unui ascensor nu sunt accesibile decât pentru lucrări de întreținere și în cazuri de urgență.

1.6. Comenzi

1.6.1. Comenzile ascensoarelor destinate utilizării de către persoane cu handicap neînsoțite trebuie să fie proiectate și amplasate în mod corespunzător.

1.6.2. Funcția comenzilor trebuie indicată clar.

1.6.3. Comenzile de chemare ale unei baterii de ascensoare pot fi separate sau interconectate.

1.6.4. Echipamentele electrice trebuie instalate și conectate astfel încât:

- să fie exclusă orice confuzie cu circuitele care nu au legătură directă cu ascensorul;

- alimentarea cu energie să poată fi comutată sub sarcină;

- mișcările ascensorului să fie dependente de contactele electrice de siguranță printr-un circuit electric de siguranță separat;

- o defecțiune a instalației electrice să nu conducă la o situație periculoasă.

2. Riscuri pentru persoanele aflate în afara cabinei

2.1. Ascensorul trebuie să fie proiectat și construit pentru a se asigura că spațiul în care se deplasează cabina nu este accesibil decât pentru lucrări de întreținere și în cazuri de urgență. Înainte ca o persoană să aibă acces în acel spațiu, trebuie oprită funcționarea ascensorului.

2.2. Ascensorul trebuie să fie proiectat și construit astfel încât să se elimine riscul de lovire atunci când cabina este în una dintre pozițiile sale extreme.

Acest obiectiv se realizează cu ajutorul unui spațiu liber sau al unui refugiu dincolo de pozițiile extreme ale cabinei.

Totuși, în anumite cazuri, în special la clădiri existente, unde această condiție este imposibil de îndeplinit, se pot adopta alte măsuri corespunzătoare pentru evitarea acestui risc, după ce a fost obținută aprobarea specială din partea ISCIR.

2.3. Spațiile de acces pentru intrarea și ieșirea din cabină trebuie să fie dotate cu uși de palier având o rezistență mecanică corespunzătoare condițiilor de utilizare.

În timpul funcționării normale un dispozitiv de zăvorâre a ușilor trebuie să împiedice:

- mișcarea cabinei, comandată sau necomandată, dacă toate ușile de palier nu sunt închise și zăvorâte;

- deschiderea unei uși de palier, atunci când cabina încă se deplasează și nu se află într-o zonă prevăzută pentru oprire.

Totuși, sunt permise mișcări de aducere la nivelul palierului ale cabinei, în situația în care ușile de palier sunt deschise, numai în zone specificate, cu condiția ca viteza de deplasare să fie controlată.

3. Riscuri pentru persoanele aflate în cabină

3.1. Cabinele ascensoarelor trebuie complet înconjurate de pereți plini, cu podele și tavane închise, cu excepția orificiilor pentru ventilație și a ușilor pe toată lungimea. Ușile cabinei trebuie să fie proiectate și montate astfel încât cabina să nu se poată deplasa, cu excepția mișcărilor de aducere la nivelul palierului, menționate la pct. 2.3 paragraful al treilea, dacă ușile nu sunt închise, și să se oprească în cazul în care ușile se deschid.

Ușile cabinei trebuie să rămână închise și zăvorâte în cazul opririi între două niveluri, acolo unde există un risc de cădere în spațiul dintre cabină și puț.

3.2. Ascensorul trebuie să aibă dispozitive care să împiedice căderea liberă sau deplasarea necontrolată a cabinei, în cazul unei întreruperi de curent sau al defectării componentelor.

Dispozitivul care împiedică căderea liberă a cabinei (paracăzător) trebuie să fie independent de mijloacele de suspendare a cabinei.

Acest dispozitiv trebuie să poată opri cabina la sarcina sa nominală și la viteza maximă stabilită de montatorul ascensorului. Orice oprire produsă de acest dispozitiv nu trebuie să producă o decelerare dăunătoare pentru ocupanții cabinei, oricare ar fi condițiile de încărcare.

3.3. Tampoanele trebuie montate între partea inferioară a puțului și podeaua cabinei.

În acest caz, spațiul liber menționat în paragraful 2.2 trebuie măsurat cu tampoanele complet comprimate.

Această cerință nu se aplică ascensoarelor la care, datorită concepției sistemului de acționare, cabina nu poate intra în spațiul liber menționat în paragraful 2.2.

3.4. Ascensoarele trebuie să fie proiectate și construite astel încât să nu poată fi puse în mișcare dacă dispozitivul menționat la pct. 3.2 nu se află într-o poziție de funcționare.

4. Alte riscuri

4.1. Ușile de palier și ușile de cabină sau ansamblul celor două uși, în cazul în care acestea sunt automate, trebuie să fie prevăzute cu un dispozitiv care să evite riscul strivirii atunci când acestea sunt în mișcare.

4.2. Ușile de palier, atunci când sunt prevăzute să contribuie la protecția clădirii împotriva incendiilor, inclusiv cele care au elemente din sticlă, trebuie să reziste în mod corespunzător la foc, din punct de vedere al integrității și al caracteristicilor referitoare la izolație pentru oprirea propagării flăcărilor și la transmiterea căldurii prin radiație termică.

4.3. Contragreutățile trebuie să fie montate astfel încât să se evite orice risc de lovire cu cabina sau de cădere pe aceasta.

4.4. Ascensoarele trebuie să fie echipate cu mijloace care să dea posibilitatea oamenilor reținuți în cabină să fie scoși și evacuați.

4.5. Cabinele trebuie să fie dotate cu mijloace de comunicație cu dublu sens, care să permită legătura permanentă cu echipa de intervenție rapidă.

4.6. Ascensoarele trebuie să fie proiectate și construite astfel încât, în cazul în care temperatura din camera troliului depășește limita maximă stabilită de montator, acestea să poată efectua până la capăt mișcarea aflată în curs, comandată, și să refuze comenzi noi.

4.7. Cabinele trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se asigure o ventilație suficientă pentru pasageri, chiar și în cazul unei opriri prelungite.

4.8. Cabina trebuie iluminată adecvat atunci când este utilizată sau când se deschide o ușă; de asemenea, cabina trebuie să fie prevăzută cu sistem de iluminare de urgență.

4.9. Mijloacele de comunicație prevăzute la pct. 4.5 și sistemul de iluminare de urgență prevăzut la pct. 4.8 trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să funcționeze chiar și în lipsa alimentării normale cu energie. Perioada de funcționare a acestora trebuie să fie suficient de lungă pentru a permite efectuarea procedurii de salvare în condiții normale.

4.10. Circuitele de comandă ale ascensorului, care pot fi folosite în caz de incendiu, trebuie să fie proiectate și fabricate astfel încât să se împiedice oprirea ascensoarelor la anumite niveluri și să permită comandarea prioritară a ascensorului de către echipele de salvare.

5. Marcare

5.1. Suplimentar față de caracteristicile minime cerute pentru orice mașină conform prevederilor Legii protecției muncii nr. 90/1996, respectiv prevăzute la pct. 1.7.3 din anexa nr. 1 la normele metodologice menționate la pct. 1.1 al prezentei anexe, fiecare cabină trebuie să aibă aplicată o placă vizibilă care să indice în mod clar sarcina nominală în kilograme și numărul maxim de pasageri care pot fi transportați.

5.2. În cazul în care ascensorul este proiectat astfel încât să permită oamenilor reținuți în cabină să iasă fără ajutor din exterior, instrucțiunile necesare acestei operațiuni trebuie să fie afișate în mod clar și într-un loc vizibil în cabină.

6. Instrucțiuni de utilizare

6.1. Componentele de securitate trebuie să fie însoțite de un manual de instrucțiuni redactat în limba română de către producătorul acestora, astfel încât asamblarea, conectarea, reglarea și întreținerea să poată fi efectuate eficient și fără riscuri.

6.2. Fiecare ascensor trebuie să fie însoțit de o documentație întocmită de către montator în limba română. Documentația trebuie să conțină cel puțin:

- un manual de instrucțiuni care va cuprinde planurile și diagramele necesare pentru utilizare în condiții normale, întreținere, inspecție, reparație, verificări periodice și manevre de salvare conform pct. 4.4;

- un registru în care se notează reparațiile și, după caz, verificările periodice.

ANEXA Nr. 3

A. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE CE
PENTRU COMPONENTELE DE SECURITATE1)
Modificări (1)

Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele informații: Modificări (1)

- denumirea și adresa producătorului de componente de securitate2);

- denumirea și adresa reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul;

- descrierea componentei de securitate, detalii asupra tipului sau seriei și numărul seriei de fabricație, dacă există;

- funcția de securitate a componentei de securitate;

- anul fabricației componentei de securitate;

- toate prevederile importante cu care componenta de securitate este conformă;

- referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 1 și 2 din hotărâre, acolo unde este cazul; Modificări (1)

- referire la certificatul pentru examinarea CE de tip, emis de către un organism notificat, acolo unde este cazul; Modificări (1)

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea producției în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 2 din hotărâre, acolo unde este cazul;

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a verificat sistemul de asigurare a calității aplicat de producător în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 3 din hotărâre, acolo unde este cazul;

- identificarea persoanei semnatare, împuternicită să acționeze în numele producătorului componentelor de securitate sau al reprezentantului autorizat al acestuia, stabilit în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.

B. CONȚINUTUL DECLARAȚIEI DE CONFORMITATE CE
PENTRU ASCENSOARELE MONTATE3)
Modificări (1)

Declarația de conformitate CE trebuie să conțină următoarele informații: Modificări (1)

- denumirea și adresa montatorului ascensorului4)

- descrierea ascensorului, detalii asupra tipului sau seriei, numărul seriei de fabricație și adresa unde a fost montat ascensorul;

- anul montării ascensorului;

- toate prevederile importante cu care ascensorul este conform;

- referire la standardele armonizate utilizate, acolo unde este cazul;

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) și b), acolo unde este cazul; Modificări (1)

- referire la certificatul de examinare CE de tip, acolo unde este cazul; Modificări (1)

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat verificarea ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. d) din hotărâre, acolo unde este cazul;

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a efectuat inspecția finală a ascensorului în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b) și c) din hotărâre, acolo unde este cazul;

- denumirea, adresa și numărul de identificare a organismului notificat care a inspectat sistemul de asigurare a calității aplicat de montator în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a), b), c) și e) din hotărâre, acolo unde este cazul;

- identificarea persoanei semnatare, împuternicită să acționeze în numele montatorului ascensorului.

1) Declarația trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucțiuni prevăzut la pct. 6.1 din anexa nr. 2 și trebuie să fie tipărită sau scrisă de mașină.

2) Numele de firmă, adresa completă; în cazul reprezentantului autorizat se indică numele de firmă și adresa producătorului de componente de securitate.

3) Această declarație trebuie redactată în limba română, împreună cu manualul de instrucțiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2 și trebuie să fie tipărită sau scrisă de mașină.

4) Numele de firmă și adresa completă.

ANEXA Nr. 4

EXAMINAREA CE DE TIP
(MODULUL B)
Modificări (1)

A. Examinarea CE de tip pentru componente de securitate Modificări (1)

1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism notificat constată și atestă faptul că un exemplar reprezentantiv din componentele de securitate va permite ascensorului în care este corect montat să satisfacă cerințele esențiale din prezenta hotărâre. Modificări (1)

2. Cererea pentru efectuarea examinării CE de tip se înaintează de către producătorul componentei de securitate sau de către reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, unui organism notificat ales de către acesta. Modificări (1)

2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie să cuprindă următoarele: Modificări (1)

a) numele și sediul producătorului de componente de securitate și, dacă cererea este înaintată de către reprezentantul autorizat al acestuia, numele și sediul acestuia din urmă și adresa spațiilor de producție pentru componentele de securitate;

b) o declarație scrisă, potrivit căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) dosarul tehnic de fabricație, prevăzut la pct. 3.1;

d) un exemplar reprezentativ din componenta de securitate, denumit în continuare tip, sau detalii asupra locului unde poate fi examinat acesta; organismul notificat poate să solicite un număr rezonabil din astfel de componente, dacă acestea sunt necesare pentru realizarea programului de încercări.

3. Dosarul tehnic de fabricație trebuie să permită evaluarea conformității și să se poată verifica dacă se utilizează componente de securitate adecvate pentru a permite ascensorului în care sunt corect montate să fie conform prevederilor prezentei hotărâri.

3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformității, dosarul tehnic de fabricație trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a componentei de securitate, inclusiv domeniul de utilizare, în special limitele de viteză, sarcină și putere, și condițiile, în special medii explozive și expunerea la medii periculoase;

b) desenele de execuție și planuri de fabricație sau diagrame;

c) cerințele esențiale luate în considerare și soluțiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;

d) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate sau subcontractate de către producător;

e) un exemplar al instrucțiunilor de montare pentru componentele de securitate;

f) măsurile luate în faza de fabricație pentru a asigura că producția de serie de componente de securitate este conformă cu componenta de securitate examinată.

4. Organismul notificat are următoarele obligații:

a) să examineze dosarul tehnic de fabricație pentru a evalua în ce măsură pot fi îndeplinite obiectivele dorite;

b) să examineze componenta de securitate pentru a verifica adecvanța acesteia conform termenilor din dosarul tehnic de fabricație;

c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare și a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de producătorul de componente de securitate respectă cerințele prezentei hotărâri, dând posibilitatea componentei de securitate să își îndeplinească funcțiile sale atunci când este corect montată în ascensor.

5. Dacă tipul reprezentativ de componentă de securitate respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie să conțină: Modificări (1)

a) denumirea și sediul producătorului de componente de securitate;

b) concluziile examinării;

c) condițiile pentru valabilitatea acestui certificat;

d) date speciale necesare identificării tipului aprobat.

Ministerul Industriei și Resurselor, ISCIR și alte organisme notificate pot obține o copie a certificatului și, ca urmare a cererii motivate, o copie a dosarului tehnic de fabricație, precum și rapoarte ale examinărilor, calculelor și încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuză unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situația în care se refuză unui producător de componente de securitate certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanța judecătorească competentă, în condițiile legii. Modificări (1)

6. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat, care deține documentația referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar și de natură minoră, pe care le-a efectuat sau intenționează să le efectueze la componenta de securitate aprobată, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original [a se vedea pct. 3.1 lit. a)]. Organismul notificat trebuie să examineze modificările și să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat consideră necesar, poate fie să emită o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie să ceară înaintarea unei noi solicitări pentru certificare. Modificări (1)

7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise și completările la acestea, precum și referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase. Modificări (1)

Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme notificate informații relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras. Modificări (1)

8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele și corespondența în legătură cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat. Modificări (1)

9. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricație copiile certificatelor de examinare CE de tip emise și ale completărilor la acestea, o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate. Modificări (1)

În situația în care nici producătorul de componente de securitate și nici reprezentantul autorizat al acestuia nu au sediul în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, obligația de a deține și de a pune la dispoziția organelor de control, la cerere, documentația tehnică revine persoanei responsabile cu introducerea pe piață a componentei de siguranță.

B. Examinarea CE de tip pentru ascensoare Modificări (1)

1. Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii prin care un organism constată și atestă faptul că un ascensor model sau un ascensor pentru care nu este posibilă o extindere ori o variație, conform art. 9 alin. (3), satisface cerințele prezentei hotărâri. Modificări (1)

2. Cererea pentru efectuarea examinării CE de tip se înaintează de către montatorul ascensorului unui organism notificat ales de acesta. Modificări (1)

2.1. Cererea pentru examinarea CE de tip trebuie să cuprindă următoarele: Modificări (1)

a) numele și sediul montatorului ascensorului;

b) o declarație scrisă potrivită căreia aceeași cerere nu a mai fost înaintată nici unui alt organism notificat;

c) dosarul tehnic de fabricație, prevăzut la pct. 3.1;

d) detalii asupra locului unde poate fi examinat ascensorul model; ascensorul model supus examinării trebuie să includă părțile terminale și trebuie să poată deservi cel puțin trei niveluri (sus, intermediar și jos).

3. Dosarul tehnic de fabricație trebuie să permită o evaluare a conformității ascensorului cu prevederile prezentei hotărâri și o înțelegere a proiectului și a funcționării ascensorului.

3.1. În măsura în care este necesar pentru evaluarea conformității, dosarul tehnic de fabricație trebuie să cuprindă următoarele:

a) o descriere generală a modelului reprezentantiv de ascensor; dosarul tehnic de fabricație trebuie să indice în mod clar toate extinderile sau variantele posibile ale modelului reprezentativ de ascensor, conform art. 8 alin. (3) din hotărâre, care este supus examinării;

b) desene de execuție și planuri de fabricație sau diagrame;

c) cerințele esențiale luate în considerare și soluțiile adoptate pentru a le satisface, de exemplu standardele armonizate;

d) o copie a declarației de conformitate CE a componentei de securitate utilizate de producătorul ascensorului; Modificări (1)

e) rezultatele oricăror încercări sau calcule efectuate ori subcontractate de către producător;

f) un exemplar al manualului de instrucțiuni al ascensorului;

g) măsurile luate în faza de montare pentru a asigura că producția de serie de ascensoare este conformă cu prevederile prezentei hotărâri.

4. Organismul notificat are următoarele obligații:

a) să examineze dosarul tehnic de fabricație pentru a evalua în ce măsură pot fi îndeplinite obiectivele dorite;

b) să examineze modelul reprezentativ de ascensor pentru a verifica dacă acesta a fost fabricat conform documentației tehnice;

c) să efectueze sau să solicite efectuarea examinărilor corespunzătoare și a încercărilor necesare pentru a verifica dacă soluțiile adoptate de montatorul ascensorului respectă cerințele prezentei hotărâri și permit ascensorului să fie conform acestor cerințe.

5. Dacă ascensorul model respectă prevederile prezentei hotărâri aplicabile acestuia, organismul notificat trebuie să elibereze solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul de examinare CE de tip trebuie să conțină: Modificări (1)

a) denumirea și sediul montatorului ascensorului;

b) concluziile examinării;

c) condițiile pentru valabilitatea acestui certificat;

d) date speciale necesare identificării tipului aprobat.

Ministerul Industriei și Resurselor, ISCIR și alte organisme notificate pot obține o copie a certificatului și, ca urmare a cererii motivate, o copie a documentației tehnice și rapoarte ale examinărilor, calculelor și încercărilor efectuate. Dacă organismul notificat refuză unui producător certificarea unui tip, acesta trebuie să justifice detaliat solicitantului acest refuz. În situația în care se refuză unui montator de ascensoare certificarea unui tip, acesta poate face apel la instanța judecătorească competentă, în condițiile legii. Modificări (1)

6. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat, care deține documentația referitoare la certificatul de examinare CE de tip, asupra tuturor modificărilor, chiar și de natură minoră, pe care le-a efectuat sau intenționează să le efectueze la ascensorul aprobat, inclusiv noi extinderi sau variante nespecificate în dosarul tehnic original, conform pct. 3.1 lit. a). Organismul notificat trebuie să examineze modificările și să informeze solicitantul dacă certificatul de examinare CE de tip rămâne valabil. Dacă organismul notificat consideră necesar, poate fie să emită o completare la certificatul de examinare CE de tip, original, fie că ceară înaintarea unei noi solicitări pentru certificare. Modificări (1)

7. Fiecare organism notificat trebuie să informeze celelalte organisme notificate privind certificatele de examinare CE de tip emise și completările la acestea, precum și referitor la certificatele de examinare CE de tip retrase. Modificări (1)

Fiecare organism notificat trebuie, de asemenea, să comunice celorlalte organisme notificate informații relevante privind certificatele de examinare CE de tip pe care le-a retras. Modificări (1)

8. Certificatele de examinare CE de tip, dosarele și corespondența în legătură cu procedurile de examinare CE de tip trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat. Modificări (1)

9. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu dosarul tehnic de fabricație copiile certificatelor de examinare CE de tip emise și ale completărilor la acestea, o perioadă de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor conform cu modelul reprezentativ de ascensor. Modificări (1)

ANEXA Nr. 5

CONFORMITATEA CU TIPUL SUPLIMENTAT CU VERIFICĂRI
(MODULUL C)

1. Conformitatea cu tipul este acea parte a procedurii prin care producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia asigură și declară că componentele de securitate sunt conforme tipului descris în certificatul de examinare CE de tip și totodată asigură și declară că satisfac cerințele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, și că vor permite ascensorului în care sunt montate corect să satisfacă cerințele esențiale ale prezentei hotărâri. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE. Modificări (1)

2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a garanta că procesul de fabricație asigură componentelor de securitate fabricate cu tipul, așa cum este descris în certificatul de examinare CE de tip, și cu cerințele prezentei hotărâri aplicabile acestora. Modificări (1)

3. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate CE pentru o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate. Modificări (1)

4. Organismul notificat ales de producător trebuie să efectueze sau să solicite să se efectueze verificări pe o componentă de securitate la intervale stabilite în mod aleatoriu. Trebuie să se examineze un eșantion adecvat dintre componentele de securitate finite, prelevat de către organismul notificat, și trebuie să se efectueze încercările corespunzătoare prezentate în standardele prevăzute la art. 6 alin. (3) din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a verifica conformitatea procesului de fabricație cu cerințele prezentei hotărâri. În cazurile în care una sau mai multe dintre componentele de securitate verificate nu sunt conforme, organismul notificat trebuie să ia măsurile necesare.

Toate organismele notificate responsabile cu efectuarea acestei proceduri trebuie să convină de comun acord asupra elementelor care trebuie luate în considerare atunci când verifică componentele de securitate, ținând seama de caracteristicile esențiale ale componentelor de securitate prevăzute în anexa nr. 1.

În cursul procesului de fabricație, producătorul trebuie să aplice numărul de identificare a organismului notificat, sub responsabilitatea acestui organism.

5. Documentația și corespondența referitoare la procedurile pentru verificările la intervale stabilite în mod aleatoriu la pct. 4 trebuie întocmite sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.

ANEXA Nr. 6

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI
(MODULUL E)

1. Asigurarea calității produsului este procedura prin care producătorul de componente de securitate care îndeplinește prevederile pct. 2 asigură și declară că componentele de securitate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisfac cerințele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora, și totodată asigură și declară că componenta de securitate va permite ascensorului în care este montată corect să satisfacă cerințele prezentei hotărâri. Producătorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4. Modificări (1)

2. Pentru inspecția finală și încercarea componentei de securitate, producătorul trebuie să aplice un sistem al calității aprobat conform prevederilor pct. 3, care trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Producătorul componentei de securitate solicită unui organism notificat ales de către acesta evaluarea propriului sistem al calității pentru componentele de securitate care fac obiectul evaluării.

3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calității trebuie să cuprindă:

a) toate informațiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere;

b) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

c) documentația tehnică a componentelor de securitate aprobate și un exemplar al certificatului de examinare CE de tip. Modificări (1)

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității se efectuează examinarea fiecărei componente de securitate și se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea componentelor de securitate cu cerințele esențiale ale prezentei hotărâri.

Toate elementele, cerințele și deciziile adoptate de către producătorul componentelor de securitate trebuie să fie reunite într-o documentație sistematică și ordonată sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure o înțelegere uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

3.2.1. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele privind calitatea;

b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitățile și atribuțiile conducerii întreprinderii în ceea ce privește calitatea componentelor de securitate;

c) examinările și încercările care vor fi efectuate după fabricație;

d) mijloacele de verificare a funcționării efective a sistemului de asigurare a calității;

e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună conformitatea cu cerințele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a ține seama de caracteristicile specifice ale componentelor de securitate. Modificări (1)

3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție la locurile de fabricație ale producătorului componentelor de securitate.

3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoștință producătorului componentelor de securitate. Aceasta trebuie să conțină concluziile evaluării și decizia motivată privind evaluarea.

3.4. Producătorul componentelor de securitate se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de asigurare a calității, așa cum a fost aprobat, și să mențină acest sistem la un nivel corespunzător și eficient.

3.4.1. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității asupra oricărei intenții de actualizare a acestui sistem.

3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință producătorului componentelor de securitate.

4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este acela de a asigura că producătorul componentelor de securitate își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. Producătorul componentelor de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecției în incintele de control și încercare și să pună la dispoziție acestuia toate informațiile necesare și, în mod special:

a) documentația privind sistemul calității;

b) dosarul tehnic de fabricație;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că producătorul componentelor de securitate menține și aplică sistemul calității; organismul trebuie să emită pentru producătorul componentelor de securitate un raport de audit.

4.4. Suplimentar față de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecții inopinate la locurile unde sunt fabricate componentele de securitate. În timpul acestor inspecții, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcționării corecte a sistemului calității, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului componentelor de securitate un raport al inspecției și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul componentelor de securitate trebuie să dețină și să pună la dispoziția organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de securitate, următoarele documente:

a) documentația menționată la pct. 3.1.1 lit. c);

b) documentele de actualizare a sistemului calității, prevăzute la pct. 3.4.1;

c) deciziile și rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările privind sistemul calității, emise sau retrase.

ANEXA Nr. 7

ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII
(MODULUL H)

1. Asigurarea totală a calității este procedura prin care producătorul componentelor de securitate care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 asigură și declară că componentele de securitate supuse evaluării sunt conforme cu cerințele esențiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Producătorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate și întocmește în scris o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4. Modificări (1)

2. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calității aprobat pentru fazele de proiectare, fabricație, inspecție și încercare finală a componentelor de securitate, conform prevederilor pct. 3; sistemul calității aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Producătorul solicită unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calității.

3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calității trebuie să cuprindă:

a) toate informațiile necesare pentru componentele de securitate avute în vedere;

b) documentația privind sistemul de asigurare a calității.

3.2. Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea componentelor de securitate cu cerințele prezentei hotărâri, aplicabile acestora, și să permită ascensoarelor în care au fost corect montate să satisfacă acele cerințe.

3.2.1. Toate elementele, cerințele și deciziile adoptate de către producător trebuie să fie reunite într-o documentație sistematică și ordonată sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

3.2.2. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să conțină o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele privind calitatea și structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitățile și atribuțiile conducerii întreprinderii în ceea ce privește proiectarea și calitatea componentelor de securitate;

b) specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate și, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerințelor esențiale din prezenta hotărâre;

c) tehnicile de control și verificare a proiectului, procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea componentelor de siguranță supuse evaluării;

d) procesul de fabricație corespunzător, tehnicile de control și asigurare a calității, precum și procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate;

e) examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după procesul de fabricație, precum și frecvența cu care vor fi efectuate;

f) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;

g) mijloacele de urmărire a realizării calității cerute în ceea ce privește proiectarea și produsul în sine, precum și a funcționării eficiente a sistemului calității.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă sistemul calității satisface cerințele menționate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerințele standardului român SR EN ISO 9001:1994, completat, dacă este necesar, pentru a ține seama de natura specifică a componentelor de securitate pentru care este aplicat. Modificări (1)

3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție la locul unde se fabrică produsul respectiv.

3.3.2. Decizia de evaluare motivată, care va conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință producătorului de componente de securitate.

3.4. Producătorul de componente de securitate se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de asigurare a calității, așa cum a fost aprobat și să mențină acest sistem la un nivel corespunzător și eficient.

3.4.1. Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității despre orice intenții de actualizare a acestui sistem.

3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

3.4.3. Decizia de evaluare motivată, care va conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință producătorului.

4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este acela de a asigura că producătorul își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. Producătorul de componente de securitate trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecției în incintele de proiectare, producție, inspecție, încercare și depozitare a produselor și trebuie să pună la dispoziția acestuia toate informațiile necesare și, în mod special:

a) documentația privind sistemul calității;

b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calității, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

c) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de producție din sistemul calității, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că producătorul componentelor de securitate menține și aplică sistemul calității; organismul trebuie să emită un raport de audit pentru producătorul de componente de securitate.

4.4. Suplimentar față de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecții inopinate la sediul producătorului. În timpul acestor inspecții, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcționării corecte a sistemului calității, dacă se consideră necesar. Organismul notificat trebuie să emită pentru producătorul de componente de securitate un raport al inspecției și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Producătorul de componente de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoană juridică cu sediul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să dețină și să pună la dispoziția organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimei componente de siguranță, următoarele documente:

a) documentația menționată la pct. 3.1.1 lit. b);

b) documentele de actualizare a sistemului calității, prevăzute la pct. 3.4.1;

c) deciziile și rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4, 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările privind sistemul calității, care au fost emise sau retrase.

7. Toate dosarele și corespondența referitoare la procedurile de asigurare a calității trebuie redactate sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.

ANEXA Nr. 8

INSPECȚIA FINALĂ

1. Inspecția finală este procedura prin care montatorul ascensorului, care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2, asigură și declară că ascensorul care a fost introdus pe piață satisface cerințele din prezenta hotărâre. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina fiecărui ascensor, conform prevederilor pct. 5 din anexa nr. 2, și va întocmi în scris o declarație de conformitate CE. Modificări (1)

2. Montatorul ascensorului trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura că ascensorul care a fost introdus pe piață este conform cu ascensorul model descris în certificatul de examinare CE de tip și că este conform cerințelor esențiale de sănătate și de securitate aplicabile acestuia. Modificări (1)

3. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze o copie a declarației de conformitate CE și certificatul de inspecție finală, menționat la pct. 6, timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piață. Modificări (1)

4. Un organism notificat ales de montatorul ascensorului trebuie să efectueze sau să solicite efectuarea inspecției finale a ascensorului care va fi introdus pe piață. Trebuie efectuate încercările și examinările corespunzătoare, definite în standardele aplicabile prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerințele prevăzute în prezenta hotărâre.

Aceste verificări și încercări trebuie să acopere, în special:

- examinarea documentației pentru a verifica dacă ascensorul este conform cu modelul aprobat în conformitate cu lit. B din anexa nr. 4;

- funcționarea ascensorului atât în gol, cât și la sarcină maximă, pentru a se asigura că montarea și funcționarea componentelor de securitate sunt corecte (limitatoare de cursă, dispozitive de blocare etc.);

- funcționarea ascensorului la sarcină maximă și în gol, pentru a se asigura funcționarea corectă a componentelor de securitate în cazul întreruperii furnizării energiei;

- o încercare statică cu o sarcină egală cu de 1,25 ori sarcina nominală.

Sarcina nominală trebuie să fie cea prevăzută la pct. 5 din anexa nr. 2.

După aceste încercări, organismul notificat trebuie să verifice dacă nu a apărut nici o deformare sau deteriorare care ar putea periclita utilizarea în condiții de siguranță a ascensorului.

5. Organismul notificat trebuie să primească următoarele documente:

- desenul de ansamblu general al ascensorului;

- planurile și diagramele necesare pentru inspecția finală, în special diagramele circuitelor de comandă;

- un exemplar al manualului de instrucțiuni prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.

Organismul notificat poate să nu ceară planuri detaliate sau informații precise care nu sunt necesare pentru verificarea conformității ascensorului care urmează a fi introdus pe piață cu ascensorul model descris în declarația pentru examinarea CE de tip. Modificări (1)

6. Dacă ascensorul satisface prevederile prezentei hotărâri, organismul notificat trebuie să aplice sau să impună aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE, în conformitate cu anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001, și trebuie să întocmească un certificat de inspecție finală în care să menționeze verificările și încercările efectuate.

Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare din registrul prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.

Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul pentru inspecția finală, acesta trebuie să menționeze detaliat motivele refuzului și să recomande mijloacele prin care se poate obține acceptarea. Dacă montatorul ascensorului solicită din nou efectuarea inspecției finale, acesta trebuie să înainteze solicitarea aceluiași organism notificat.

7. Certificatul pentru inspecția finală, dosarele și corespondența referitoare la procedurile de acceptare vor fi întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.

ANEXA Nr. 9

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI PENTRU ASCENSOARE
(MODULUL E)

1. Asigurarea calității produsului este procedura prin care montatorul îndeplinește prevederile de la pct. 2, asigură și declară că ascensoarele montate sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip și satisfac cerințele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare a organismului notificat care răspunde de supraveghere conform prevederilor pct. 4. Modificări (1)

2. Pentru inspecția finală și încercarea ascensorului, montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calității aprobat conform prevederilor pct. 3, iar sistemul calității trebuie să fie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Montatorul ascensorului solicită unui organism notificat ales de el evaluarea sistemului de asigurare a calității pentru ascensoarele care fac obiectul evaluării.

3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calității trebuie să cuprindă:

a) toate informațiile necesare pentru ascensoarele avute în vedere;

b) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

c) documentația tehnică a ascensoarelor aprobate și un exemplar al fiecărui certificat de examinare CE de tip. Modificări (1)

3.2. În cadrul sistemului de asigurare a calității se efectuează examinarea fiecărui ascensor și se efectuează încercările corespunzătoare prevăzute în standardul sau standardele ce conferă prezumția de conformitate cu cerințele esențiale sau încercări cu efect echivalent, pentru a garanta conformitatea ascensorului cu cerințele esențiale ale prezentei hotărâri.

Toate elementele, cerințele și deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentație sistematică și ordonată sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure o înțelegere uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

3.2.1. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să conțină, în special, o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele privind calitatea;

b) structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitățile și atribuțiile conducerii întreprinderii în ceea ce privește calitatea ascensoarelor;

c) examinările și încercările care vor fi efectuate înainte de introducerea pe piață, incluzând în cele din urmă încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;

d) mijloacele de verificare a funcționării efective a sistemului de asigurare a calității;

e) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a stabili dacă acesta îndeplinește cerințele menționate la pct. 3.2. Acesta trebuie să presupună conformitatea cu cerințele standardului român SR EN ISO 9003:1994, completat, dacă este necesar, pentru a ține seama de caracteristicile specifice ale ascensoarelor. Modificări (1)

3.3.1. Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție la montator și la locul unde se montează ascensorul.

3.3.2. Decizia echipei de audit trebuie să fie adusă la cunoștință montatorului de ascensoare. Aceasta trebuie să conțină concluziile evaluării și decizia de evaluare motivată.

3.4. Montatorul ascensorului se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de asigurare a calității, așa cum a fost aprobat, și să mențină acest sistem la un nivel corespunzător și eficient.

3.4.1. Montatorul ascensorului trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calității asupra oricărei intenții de actualizare a acestui sistem.

3.4.2. Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

3.4.3. Decizia motivată de evaluare, care conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință montatorului de ascensoare.

4. Supravegherea sub răspunderea unui organism notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este acela de a asigura că montatorul de ascensoare își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecției în incintele de control și încercare și să pună la dispoziție acestuia toate informațiile necesare și, în mod special:

a) documentația privind sistemul calității;

b) dosarul tehnic de fabricație;

c) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că montatorul menține și aplică sistemul calității; organismul trebuie să emită montatorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar față de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecții inopinate la locurile unde sunt montate ascensoarele. În timpul acestor inspecții, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcționării corecte a sistemului calității, dacă se consideră necesar. Organismul notificat predă producătorului un raport al inspecției și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Montatorul ascensorului trebuie să dețină și să pună la dispoziția organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data fabricării ultimului ascensor, următoarele documente:

a) documentația menționată la pct. 3.1.1 lit. c);

b) documentele de actualizare a sistemului calității, prevăzute la pct. 3.4.1;

c) deciziile și rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4.3, 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările privind sistemul calității, emise sau retrase.

ANEXA Nr. 10

ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUCȚIEI
(MODULUL D)

1. Asigurarea calității producției reprezintă acea parte a procedurii prin care montatorul unui ascensor care satisface obligațiile care îi revin conform prevederilor pct. 2, asigură și declară că ascensoarele satisfac cerințele din prezenta hotărâre care le sunt aplicabile. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor și să întocmească în scris o declarație de conformitate.

Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil cu supravegherea conform prevederilor pct. 4.

2. Montatorul ascensorului trebuie să aplice un sistem al calității aprobat pentru producția, montarea, inspecția finală și încercările ascensorului, conform prevederilor pct. 3. De asemenea, sistemul calității trebuie supus supravegherii conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare a calității

3.1. Montatorul unui ascensor trebuie să solicite unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calității.

Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calității trebuie să cuprindă:

a) toate informațiile relevante despre ascensoare;

b) documentația privind sistemul de asigurare a calității;

c) documentația tehnică a tipului aprobat și o copie a certificatului de examinare CE de tip. Modificări (1)

3.2. Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerințele din prezenta hotărâre, aplicabile acestora.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentație sistematică și ordonată sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să conțină în special o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele legate de calitate și structura organizatorică, responsabilitățile și atribuțiile conducerii cu privire la calitatea ascensoarelor;

b) procesul de fabricație, tehnicile de control și de asigurare a calității, precum și tehnicile, procesele și măsurile sistematice care vor fi utilizate;

c) examinările și încercările care vor fi efectuate înainte, în timpul și după montare; aceste încercări trebuie să cuprindă cel puțin încercările prevăzute la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 8;

d) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului utilizat etc.;

e) mijloacele de monitorizare a realizării calității cerute ascensorului și funcționarea eficientă a sistemului de asigurare a calității.

3.3. Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a stabili dacă satisface cerințele prevăzute la pct. 3.2. Acesta presupune conformitatea cu acele cerințe privind asigurarea calității, care aplică standardul SR EN ISO 9002: 1994, completat, dacă este necesar, pentru a ține seama de natura specifică a unui ascensor. Modificări (1)

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei ascensorului în cauză. Procedura de evaluare trebuie să includă o vizită de inspecție la întreprinderea montatorului.

Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde și concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință montatorului.

3.4. Montatorul trebuie să se angajeze că îndeplinește obligațiile ce decurg din sistemul de asigurare a calității, așa cum a fost aprobat, și trebuie să asigure că acesta este menținut la un nivel corespunzător și eficient.

Montatorul trebuie să informeze organismul notificat care a aprobat sistemul calității asupra oricărei intenții de actualizare a acestui sistem.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat va mai satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare.

Decizia motivată a echipei de audit, care va cuprinde și concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință montatorului.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este acela de a asigura că montatorul îndeplinește în totalitate obligațiile care îi revin din sistemul calității aprobat.

4.2. Montatorul trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea de inspecții la locurile de fabricație, control, asamblare, instalare, încercări și depozitare și trebuie să pună la dispoziția acestuia toate informațiile necesare, în special:

a) documentația privind sistemul calității;

b) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție și rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze periodic audituri pentru a asigura că montatorul menține și aplică sistemul calității și trebuie să emită montatorului un raport de audit.

4.4. Suplimentar față de auditurile periodice, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul montatorului. În timpul unor astfel de vizite organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru a verifica dacă sistemul calității funcționează corect, dacă consideră necesar. Organismul notificat trebuie să predea montatorului un raport al vizitei și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Montatorul trebuie să păstreze și să pună la dispoziția organelor de control, la cerere, pentru o perioadă de 10 ani de la data la care a fost fabricat ultimul ascensor, următoarele documente:

a) documentația menționată la pct. 3.1 lit. b);

b) documentele de actualizare a sistemului calității, prevăzute la pct. 3.4;

c) deciziile și rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.4 ultimul alineat, pct. 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informații referitoare la certificatele privind sistemul calității, emise sau retrase.

7. Documentația și corespondența referitoare la procedurile pentru asigurarea calității trebuie întocmite sau traduse în limba română sau într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.

ANEXA Nr. 11

ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂȚII ASCENSOARELOR
(MODULUL H)

1. Asigurarea totală a calității este procedura prin care montatorul de ascensoare care îndeplinește obligațiile prevăzute la pct. 2 asigură și declară că ascensoarele supuse evaluării sunt conforme cu cerințele esențiale din prezenta hotărâre, aplicabile acestora. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice marcajul CE pentru fiecare ascensor și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE. Marcajul CE trebuie să fie însoțit de numărul de identificare a organismului notificat responsabil pentru supraveghere conform prevederilor pct. 4. Modificări (1)

2. Montatorul de ascensoare trebuie să aplice un sistem al calității aprobat pentru fazele de proiectare, fabricație, asamblare, montare și inspecție finală a ascensoarelor, conform prevederilor pct. 3; sistemul calității aprobat este supus supravegherii, conform prevederilor pct. 4.

3. Sistemul de asigurare totală a calității

3.1. Montatorul de ascensoare solicită unui organism notificat ales de acesta evaluarea propriului sistem de asigurare a calității.

3.1.1. Cererea pentru evaluarea sistemului de asigurare a calității trebuie să cuprindă:

a) toate informațiile necesare pentru ascensoare, în special informații care ajută la înțelegerea legăturii care există între proiect și funcționarea ascensorului și care ajută la evaluarea conformității cu cerințele esențiale ale prezentei hotărâri;

b) documentația privind sistemul de asigurare a calității. 3.2. Sistemul de asigurare a calității trebuie să asigure conformitatea ascensoarelor cu cerințele prezentei hotărâri, aplicabile acestora.

3.2.1. Toate elementele, cerințele și deciziile adoptate de către montatorul ascensorului trebuie să fie reunite într-o documentație sistematică și ordonată sub formă de măsuri, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să permită o interpretare uniformă a programelor, planurilor, manualelor și înregistrărilor privind calitatea.

3.2.2. Documentația privind sistemul de asigurare a calității trebuie să conțină o descriere adecvată a următoarelor:

a) obiectivele privind calitatea și structura organizatorică a întreprinderii, responsabilitățile și atribuțiile conducerii întreprinderii în ceea ce privește proiectarea și calitatea ascensoarelor;

b) specificațiile tehnice de proiectare, inclusiv standardele care vor fi aplicate și, atunci când standardele prevăzute la art. 6 din hotărâre nu vor fi aplicate integral, mijloacele care vor fi utilizate pentru a asigura îndeplinirea cerințelor din prezenta hotărâre;

c) tehnicile de control și verificare a proiectului, procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate pentru proiectarea ascensoarelor;

d) tehnicile corespunzătoare de asamblare, montare și control al calității, procesele și acțiunile sistematice care vor fi utilizate;

e) examinările și încercările care vor fi efectuate pentru aprobarea furnizării de materiale, componente și subansambluri;

f) examinările și încercările care vor fi efectuate înainte (inspectarea condițiilor de montare: puțul ascensorului, camera mașinii etc.), în timpul și după montare [inclusiv până la ultima încercare prevăzută la pct. 4 lit. b) din anexa nr. 2];

g) înregistrările privind calitatea, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.;

h) mijloacele de urmărire a realizării calității cerute în ceea ce privește proiectarea și montajul, precum și a funcționării eficiente a sistemului de asigurare a calității.

3.3. Inspectarea proiectului

Atunci când proiectul nu este în totalitate conform standardelor armonizate, organismul notificat trebuie să constate dacă proiectul este conform prevederilor prezentei hotărâri și, în situația în care acesta este conform, emite un certificat CE de examinare a proiectului, indicând durata de valabilitate a certificatului și detalii necesare pentru identificarea proiectului aprobat.

3.4. Evaluarea sistemului de asigurare a calității Modificări (1)

Organismul notificat trebuie să evalueze sistemul de asigurare a calității pentru a determina dacă sistemul calității satisface cerințele menționate la pct. 3.2. Aceasta presupune conformitatea cu cerințele standardului român SR EN ISO 9001:1994, completat, dacă este necesar, pentru a ține seama de caracteristicile specifice ascensoarelor pentru care este aplicat.

Echipa de audit trebuie să aibă cel puțin un membru cu experiență în evaluarea tehnologiei ascensorului avut în vedere. Procedura de evaluare trebuie să includă o inspecție la sediul montatorului și la locul unde se montează ascensorul respectiv.

Decizia de evaluare motivată, care va conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință montatorului de ascensoare.

3.5. Montatorul de ascensoare se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul calității, așa cum a fost aprobat, și să mențină acest sistem la un nivel corespunzător și eficient.

Montatorul de ascensoare trebuie să informeze organismul notificat care a certificat sistemul de asigurare a calității despre orice intenție de actualizare a acestui sistem.

Organismul notificat trebuie să evalueze modificările propuse și să decidă dacă sistemul de asigurare a calității modificat satisface în continuare cerințele prevăzute la pct. 3.2 sau dacă este necesară o reevaluare a acestuia.

Decizia motivată de evaluare, care va conține concluziile evaluării, trebuie adusă la cunoștință montatorului de ascensoare.

4. Supravegherea sub răspunderea organismului notificat

4.1. Scopul supravegherii sistemului calității este acela de a asigura că montatorul de ascensoare își îndeplinește corect obligațiile care decurg din sistemul calității aprobat.

4.2. Montatorul de ascensoare trebuie să permită accesul organismului notificat pentru efectuarea inspecției în incintele de proiectare, producție, asamblare, montare, inspecție, încercare și depozitare a produselor și trebuie să pună la dispoziția acestuia toate informațiile necesare și, în mod special:

a) documentația privind sistemul calității;

b) înregistrările privind calitatea, prevăzute de faza de proiectare a sistemului calității, cum ar fi: rezultatele analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

c) înregistrările privind calitatea, prevăzute în acea parte a sistemului care se referă la acceptarea furnizorilor și montare, cum ar fi: rapoartele de inspecție, rezultatele încercărilor, rezultatele etalonărilor, rapoartele privind nivelul de calificare a personalului implicat etc.

4.3. Organismul notificat trebuie să efectueze audituri periodice pentru a asigura că montatorul de ascensoare menține și aplică sistemul calității; organismul trebuie să emită un raport de audit pentru montatorul de ascensoare.

4.4. Suplimentar față de auditurile periodice prevăzute la pct. 4.3, organismul notificat poate face inspecții inopinate la sediul montatorului sau la locul de montare a ascensorului. În timpul acestor inspecții, organismul notificat are dreptul să efectueze sau să solicite să se efectueze încercări pentru verificarea funcționării corecte a sistemului calității, dacă se consideră necesar. Organismul notificat trebuie să emită pentru montatorul de ascensoare un raport al inspecției și, dacă s-a efectuat o încercare, un raport de încercare.

5. Montatorul de ascensoare trebuie să dețină și să pună la dispoziția organelor de control, la cerere, pe o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piață a ascensorului, următoarele documente:

a) documentația menționată la pct. 3.1.1 lit. b);

b) documentele de actualizare a sistemului calității, prevăzute la pct. 3.5;

c) deciziile și rapoartele organismului notificat, prevăzute la pct. 3.5 ultimul alineat, 4.3 și 4.4.

6. Fiecare organism notificat trebuie să comunice celorlalte organisme notificate informații referitoare la aprobările privind sistemul calității, care au fost emise sau retrase.

ANEXA Nr. 12

VERIFICAREA UNITĂȚII DE PRODUS
(MODULUL G)

1. Verificarea unității de produs este procedura prin care montatorul unui ascensor asigură și declară că un ascensor care se introduce pe piață și care a obținut certificatul de conformitate prevăzut la pct. 4 este conform cu cerințele prezentei hotărâri. Montatorul ascensorului trebuie să aplice marcajul CE în cabina ascensorului și să întocmească în scris o declarație de conformitate CE. Modificări (1)

2. Montatorul ascensorului trebuie să solicite unui organism notificat, ales de către acesta, verificarea unității de produs.

2.1. Cererea pentru verificarea unității de produs trebuie să conțină:

a) denumirea și adresa montatorului ascensorului și locul unde este montat ascensorul;

b) declarația scrisă din care să rezulte că o solicitare similară nu a mai fost înaintată altui organism notificat;

c) dosarul tehnic de fabricație.

3. Scopul documentației tehnice este de a permite evaluarea conformității ascensorului cu cerințele prezentei hotărâri și înțelegerea proiectării, montării și funcționării ascensorului.

Pentru evaluarea conformității, documentația tehnică trebuie să conțină următoarele:

a) o descriere generală a ascensorului;

b) proiectul, planul de fabricație și diagramele;

c) cerințele esențiale în cauză și soluția adoptată pentru a le satisface, cum sunt standardele armonizate;

d) rezultatele încercărilor sau calculelor efectuate sau subcontractate de către montatorul ascensorului;

e) o copie a instrucțiunilor de utilizare a ascensorului;

f) o copie a certificatelor de examinare CE de tip ale componentelor de siguranță utilizate. Modificări (1)

4. Organismul notificat trebuie să examineze documentația tehnică și ascensorul și să efectueze încercările corespunzătoare, conform standardelor prevăzute la art. 6 din hotărâre, sau încercări cu efect echivalent, pentru a asigura conformitatea ascensorului cu cerințele din prezenta hotărâre. Dacă ascensorul îndeplinește cerințele din prezenta hotărâre, organismul notificat trebuie să aplice sau să impună aplicarea numărului său de identificare lângă marcajul CE și va întocmi un certificat de conformitate referitor la încercările efectuate.

Organismul notificat trebuie să completeze paginile corespunzătoare ale registrului prevăzut la pct. 6.2 din anexa nr. 2.

Dacă organismul notificat refuză să emită certificatul de conformitate, trebuie să motiveze detaliat refuzul său și să indice măsurile ce trebuie luate pentru a se realiza conformitatea. Atunci când montatorul ascensorului solicită din nou verificarea, acesta trebuie să se adreseze aceluiași organism notificat.

5. Certificatul de conformitate, dosarele și corespondența referitoare la procedurile pentru verificarea unității de produs trebuie redactate sau traduse în limba română ori într-o limbă a unui stat membru al Uniunii Europene, care este acceptată de organismul notificat.

6. Montatorul ascensorului trebuie să păstreze împreună cu documentația tehnică un exemplar al certificatului de conformitate pentru o perioadă de 10 ani de la data introducerii pe piață a ascensorului.

ANEXA Nr. 13

CRITERII MINIME
care trebuie avute în vedere pentru desemnarea organismelor

1. Organismul, directorul acestuia și personalul responsabil pentru efectuarea încercărilor trebuie să fie alții decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate ori montatorul de ascensoare pe care le inspectează și nu trebuie să fie reprezentanți autorizați ai uneia dintre părțile enumerate. În mod similar, organismul, directorul acestuia și personalul responsabil pentru aprobarea sistemului calității prevăzut la art. 8 din hotărâre trebuie să fie alții decât proiectantul, constructorul, furnizorul sau producătorul de componente de securitate sau montatorul de ascensoare pe care le inspectează și nu trebuie să fie reprezentanți autorizați ai uneia dintre părțile enumerate. Aceștia nu pot să se implice direct sau în calitate de reprezentant autorizat în proiectare, construcție, comercializare sau întreținere a componentelor de securitate ori în montarea de ascensoare. Aceasta nu exclude posibilitatea schimburilor de informații tehnice între producătorul componentelor de securitate sau montatorul de ascensoare și organismul de certificare.

2. Organismul și personalul acestuia trebuie să efectueze încercările de verificare cu cel mai înalt grad de integritate profesională și competență tehnică și trebuie să fie independenți de orice presiuni și stimulente, îndeosebi financiare, în special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane care sunt interesate de rezultatul verificărilor și care ar putea să le influențeze deciziile sau rezultatul inspecțiilor.

3. Organismul trebuie să aibă la dispoziție personalul necesar și să dispună de dotările necesare care să îi permită îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor administrative și tehnice legate de verificare sau de supraveghere; de asemenea, trebuie să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul organismului responsabil cu inspectarea trebuie să aibă:

a) o bună pregătire tehnică și profesională;

b) cunoștințe corespunzătoare ale cerințelor privind încercările pe care le efectuează și experiență corespunzătoare pentru astfel de încercări;

c) capacitatea de a întocmi certificate, înregistrări și rapoarte necesare pentru autentificarea rezultatelor obținute la încercări.

5. Trebuie garantată imparțialitatea personalului de inspecție. Remunerarea personalului nu trebuie să fie dependentă de numărul încercărilor efectuate sau de rezultatele respectivelor încercări.

6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru încercările efectuate, în conformitate cu legislația națională în domeniu, dacă răspunderea civilă nu este asumată de către stat pe baza dreptului român.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional cu privire la informațiile dobândite în exercitarea sarcinilor sale ce decurg din respectarea prevederilor prezentei hotărâri sau a altor reglementări, cu excepția situației în care informațiile sunt solicitate de autoritățile administrative competente ale statului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...