Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2003 privind înființarea Centrului Național de Excelență

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 01 februarie 2003.

În vigoare de la 01 februarie 2003 până la 18 martie 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 231/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 107 din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național de Excelență, denumit în continuare C.N.E., ca instituție publică cu personalitate juridică, organ de specialitate, în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, în coordonarea directă a ministrului educației și cercetării, în scopul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanțe.

(2) C.N.E. are sediul în municipiul București, la baza "Cutezătorii", str. Glodeni nr. 3, sectorul 2.

(3) În subordinea C.N.E., prin ordin al ministrului educației și cercetării se pot înființa centre de excelență pentru cercetare științifică universitară, denumite în continuare C.E.C.S.U., și centre județene de excelență, respectiv al municipiului București, pentru învățământ preuniversitar, denumite în continuare C.J.E./C.E.M.B.

Art. 2. -

În realizarea scopului prevăzut la art. 1 alin. (1) C.N.E. are următoarele atribuții:

a) elaborează și aplică strategii și politici pentru selecția, pregătirea și susținerea tinerilor și cadrelor didactice în activități de înaltă performanță;

b) organizează și coordonează strategii de pregătire, evaluări, seminarii științifice, concursuri, conferințe, în țară sau în străinătate;

c) coordonează activitatea C.J.E./C.E.M.B. și C.E.C.S.U.;

d) acordă elevilor și studenților burse de studiu în țară și în străinătate, premii, cărți și altele asemenea;

e) organizează tabere de studiu și de odihnă, excursii în țară și în străinătate și altele asemenea, pentru tinerii capabili de performanțe;

f) organizează competiții profesionale naționale sau internaționale;

g) realizează proiecte și asigură consultanță în domeniul identificării, pregătirii, stimulării și valorificării potențialului tinerilor capabili de performanțe;

h) îndeplinește alte atribuții stabilite în condițiile legii.

Art. 3. -

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale C.N.E. și ale unităților din subordine se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Educației și Cercetării, de la capitolul 57.01 "Învățământ".

(2) C.N.E. și unitățile din subordinea sa pot primi donații și sponsorizări care vor fi utilizate în condițiile legii.

Art. 4. -

(1) Structura organizatorică și regulamentul de organizare și funcționare ale C.N.E., precum și ale C.J.E./C.E.M.B. și ale C.E.C.S.U. se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Conducerea C.N.E. este asigurată de un director general, numit pe bază de concurs, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Conducerea C.J.E./C.E.M.B. și C.E.C.S.U. este asigurată de directori numiți pe bază de concurs, ca personal didactic de îndrumare și control, respectiv secretar științific al facultății.

(3) Numărul maxim de posturi al C.N.E. se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării și se încadrează în numărul total de posturi aprobat pentru Ministerul Educației și Cercetării.

(4) Salarizarea personalului C.N.E. se face în conformitate cu anexa nr. V la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Personalul didactic din cadrul C.J.E./C.E.M.B. și al C.E.C.S.U. se încadrează și este salarizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

(6) C.N.E., C.J.E./C.E.M.B. și C.E.C.S.U. pot utiliza colaboratori externi în condițiile legii.

Art. 5. -

Litera A din anexa nr. 3 "Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Educației și Cercetării, exceptând unitățile de cercetare științifică" la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu poziția XIII1 - "Centrul Național de Excelență", având următorul cuprins:

"

XIII1. -Centrul Național de Excelență - alocații de la bugetul de stat".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării,
Ecaterina Andronescu
Ministrul muncii și solidarității sociale,
Marian Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 16 ianuarie 2003.

Nr. 34.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...