Guvernul României

Hotărârea nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Modificări (16)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2003 până la 27 ianuarie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 12/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Având în vedere art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

în temeiul art. 107 din Constituție, al art. 40 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, precum și al art. 15 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Art. 1. -

(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având rolul de a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are sediul în municipiul București, Bd. Libertății nr. 14, sectorul 5.

Art. 2. - Modificări (1)

Pentru a realiza politica Guvernului în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește următoarele funcții:

a) funcția de strategie, prin care se definesc obiectivele strategice și tactice ale sectorului, asigurând planificarea, elaborarea și implementarea politicilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și monitorizarea, evaluarea și controlul realizării acestor politici;

b) funcția de reglementare, prin care se asigură participarea la elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar pentru organizarea și funcționarea activităților din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și implementarea cadrului normativ, metodologic și a procedurilor funcționale, operaționale și financiare, prin care se realizează politicile în domeniu, urmărirea și controlul respectării acestora;

c) funcția de administrare, prin care se asigură administrarea și gestionarea patrimoniului său în mod eficient și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, administrarea și gestionarea acțiunilor la societățile comerciale la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar, precum și administrarea și gestionarea eficientă a spectrului de frecvențe, a pozițiilor orbitale atribuite României și a altor bunuri proprietate publică din domeniul său de activitate;

d) funcția de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

e) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, precum și aplicarea unitară și respectarea reglementărilor legale de către instituțiile și societățile comerciale care își desfășoară activitatea în subordinea sau în coordonarea sa.

Art. 3. -

(1) În realizarea rolului său Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. definirea politicii și strategiei sectoriale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

2. elaborarea obiectivelor strategice și tactice ale acestor sectoare și a planului de acțiuni pentru implementarea acestor obiective;

3. monitorizarea realizării programului de acțiuni și prezentarea către Guvern a rapoartelor periodice privind stadiul de realizare a obiectivelor prevăzute în strategiile sectoriale în domeniu;

4. elaborarea și implementarea politicilor și strategiei sectoriale de integrare în structurile Uniunii Europene;

5. asigurarea cadrului legislativ și instituțional necesar pentru liberalizarea completă a piețelor de comunicații electronice și servicii poștale și armonizarea legislației naționale cu cea a Uniunii Europene în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

6. promovarea concurenței în toate segmentele piețelor de comunicații electronice, servicii poștale, tehnologia informației și servicii ale societății informaționale;

7. asigurarea condițiilor de exercitare a dreptului cetățenilor României de a avea acces la serviciul universal, astfel cum acesta este prevăzut de legislația specială, atât în domeniul comunicațiilor electronice, cât și în cel al serviciilor poștale;

8. protecția drepturilor și intereselor utilizatorilor, inclusiv prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca utilizatorii să obțină un maxim de beneficii în condițiile unei piețe concurențiale, în ceea ce privește diversitatea ofertei, tarifele și calitatea serviciilor;

9. promovarea intereselor specifice ale utilizatorilor cu handicap și ale celor cu nevoi sociale speciale;

10. protecția drepturilor persoanelor, în special a dreptului la viață privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal;

11. asigurarea integrității și securității rețelelor publice de comunicații electronice;

12. încurajarea investițiilor eficiente în infrastructură, promovarea și stimularea cercetării, dezvoltării, inovației și transferului de tehnologii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

13. elaborarea politicii și strategiei de restructurare, privatizare și de atragere a investițiilor în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

14. inițierea și coordonarea procesului de privatizare a societăților la care îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar;

15. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea și implementarea de programe și proiecte proprii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, atribuirea conducerii programelor și proiectelor, în conformitate cu reglementările în vigoare;

16. inițierea, conducerea, finanțarea, monitorizarea, implementarea și operarea proiectelor și a programelor de informatizare a structurilor guvernamentale;

17. asigurarea finanțării pentru dezvoltarea coerentă a infrastructurii informaționale naționale a administrației publice centrale;

18. coordonarea politicilor privind realizarea rețelelor publice de calculatoare, cu respectarea normelor recomandate de Uniunea Europeană;

19. înființarea și dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, centre de inovare și incubatoare de afaceri, de transfer tehnologic și altele asemenea;

20. prognozarea, planificarea și programarea în proiectul de buget propriu a resurselor financiare necesare în vederea realizării politicilor în domeniul său de competență;

21. coordonarea derulării programelor de asistență financiară de la Uniunea Europeană în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, potrivit obiectului acestora;

22. coordonarea aplicării acordurilor internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale; Modificări (1)

23. acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice, stabilirea și încasarea taxelor de licență în conformitate cu legislația în vigoare și în concordanță cu costurile administrative aferente emiterii, managementului și controlului aplicării licențelor;

24. asigurarea gestionării și utilizării eficiente a spectrului de frecvențe radioelectrice și a pozițiilor orbitale atribuite României; Modificări (1)

25. elaborarea principiilor de politică tarifară în domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor poștale; Modificări (1)

26. publicarea standardelor și specificațiilor tehnice emise de Uniunea Europeană în domeniul său de competență;

27. inițierea și elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale și supunerea lor spre aprobare Guvernului;

28. promovarea, propunerea și supunerea spre aprobare Guvernului a măsurilor necesare în vederea creării și dezvoltării cadrului instituțional în aceste domenii;

29. avizarea proiectelor de acte normative care conțin prevederi cu incidență în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

30. supunerea spre aprobare Guvernului a cadrului legislativ pentru stimularea dezvoltării sectorului privat al industriei de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

31. inițierea elaborării de standarde naționale în acord cu cerințele naționale și cu standardele internaționale în domeniu, propunerea spre adoptare a standardelor internaționale ca standarde naționale și adoptarea de reglementări tehnice care să declare obligatorie aplicarea standardelor, pe întregul teritoriu național, pe plan zonal sau pe plan local, în domeniul utilizării frecvențelor radioelectrice, în domeniul echipamentelor de comunicații electronice și al compatibilității electromagnetice, al tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale; Modificări (1)

32. analiza evoluției fenomenelor din domeniul său de activitate prin definirea, monitorizarea și evaluarea de indicatori specifici și scheme de analiză;

33. reglementarea și supravegherea comerțului electronic și a semnăturii electronice și promovarea accesului la Internet; Modificări (1)

34. elaborarea reglementărilor necesare în vederea asigurării protecției mediului în domeniul comunicațiilor electronice și a utilizării frecvențelor;

35. planificarea, alocarea, monitorizarea și evaluarea utilizării de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu;

36. comunicarea cu celelalte structuri ale administrației publice, cu societatea civilă și cu cetățenii, precum și cu furnizorii de produse și servicii în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

37. medierea și soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii în domeniul tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, în scopul asigurării liberei concurențe și al protecției intereselor utilizatorilor pe piețele acestor servicii;

38. armonizarea politicii proprii cu cele din domeniul industriei, comerțului, educației, precum și din alte domenii, în conformitate cu Programul de guvernare;

39. promovarea sistemului educațional bazat pe tehnologia informației, în colaborare cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului;

40. promovarea și susținerea dezvoltării biotehnologiilor;

41. stimularea și monitorizarea participării României la programe și proiecte internaționale, comunitare și bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

42. asigurarea reprezentării în instituții și organizații internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, susținând în cadrul acestora politica și strategia în domeniu, aprobate de Guvernul României;

43. colaborarea cu instituții și organizații naționale și internaționale din domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, dezvoltarea și stimularea relațiilor cu acestea;

44. susținerea participării României la târguri, expoziții și alte asemenea manifestări internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale;

45. publicarea de rapoarte, studii și altele asemenea în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, realizarea de studii, analize, monitorizări și alte activități în aceste domenii pentru evaluarea și controlul conducerii programelor și proiectelor; organizarea de seminarii și mese rotunde, acțiuni promoționale de imagine, informare și de conștientizare a publicului, putând contracta în aceste scopuri servicii de consultanță, expertiză, asistență tehnică și altele asemenea, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

46. promovarea convergenței media și a neutralității tehnologice, asigurând corelarea legislației în domeniul comunicațiilor electronice, al audiovizualului și al drepturilor de proprietate intelectuală;

47. exercitarea atribuțiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ al administrației publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcționează unități aflate în subordine sau în coordonare; Modificări (2)

48. urmărirea și controlul aplicării prevederilor cuprinse în actele normative în vigoare, în acordurile internaționale în domeniul comunicațiilor electronice, serviciilor poștale, tehnologiei informației și al serviciilor societății informaționale, luând măsuri pentru prevenirea, înlăturarea și sancționarea nerespectării acestor prevederi, potrivit competenței recunoscute de acestea;

49. reglementarea modului de atribuire electronică a autorizațiilor pentru activitățile de transport rutier internațional de marfă, direct sau în tranzit, în conformitate cu legislația în vigoare, precum și a modului de atribuire electronică a traseelor naționale din programele de transport rutier prin servicii regulate;

50. avizarea instrumentelor de plată cu acces la distanță de tipul Internet banking, home-banking sau mobilebanking;

51. avizarea serviciilor societății informaționale, în conformitate cu legislația în vigoare.

(2) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește și alte atribuții prevăzute de actele normative în vigoare, precum și însărcinări date de primul-ministru.

Art. 4. -

(1) În exercitarea atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației colaborează cu celelalte ministere și autorități ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane fizice și juridice.

(2) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are dreptul să solicite informații de la ministere, de la celelalte autorități ale administrației publice centrale sau locale, precum și de la instituții publice.

CAPITOLUL II Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Art. 5. -

(1) Conducerea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se exercită de către ministru.

(2) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

(3) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației răspunde de întreaga activitate a ministerului în fața Guvernului, iar în calitate de membru al Guvernului, în fața Parlamentului.

(4) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației îndeplinește, în domeniul de activitate al ministerului, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin acte normative în vigoare.

(5) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației este ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(7) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de 2 secretari de stat.

(8) Atribuțiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(9) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.

Art. 6. -

(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile ministerului.

Art. 7. -

(1) Secretarul general îndeplinește atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(2) Secretarul general al ministerului îndeplinește și alte însărcinări stabilite de ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației sau prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

CAPITOLUL III Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Art. 8. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației, se pot organiza servicii, birouri și colective temporare de lucru. Modificări (2)

(2) În cadrul direcțiilor generale, prin ordin al ministrului, se pot organiza și direcții, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și cu respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare.

(3) În structura Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se organizează și funcționează, potrivit legii, cabinetul ministrului, cu personal propriu, căruia nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, aprobat prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

Art. 9. -

(1) Structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(2) Numărul maxim de posturi este de 134, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului. Modificări (4)

(3) Personalul necesar desfășurării activităților Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se numește sau se angajează, după caz, cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ținându-se seama de competența profesională, de nivelul de pregătire, studiile de specialitate și vechimea în specialitate.

Art. 10. - Modificări (1)

(1) În condițiile legii și în limita numărului maxim de posturi, în structura Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației se organizează și funcționează unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației.

(3) Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației numește personalul UMP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 11. -

Stabilirea numărului maxim de autoturisme și a consumului lunar de carburanți se face potrivit dispozițiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 12. - Modificări (2)

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației are în subordine Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I. și în coordonare directă Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București și Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București, instituții prevăzute în anexele nr. 2 și 3.

Art. 13. -

Unitățile la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar sunt prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 14. -

(1) Capitolul II "Obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, se completează cu o nouă poziție: "Sediul Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației".

(2) Efectivele necesare efectuării pazei obiectivului prevăzut la alin. (1) se asigură prin redistribuire, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat și în fondurile alocate Ministerului Administrației și Internelor prin Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002.

Art. 15. - Modificări (1)

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.337/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 6 decembrie 2002.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
Dan Nica
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 3 iulie 2003.

Nr. 744.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi: 134,
exclusiv demnitarii și posturile
aferente cabinetului ministrului
Modificări (9)

                    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
            a Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

 !||||||||||||||||||||||||||||||||¬                  !|||||||||||||||||||||||||||¬
 §   CABINETUL MINISTRULUI   §     !|||||||||||||||||¬    §COMPARTIMENTUL DE INFORMARE§
 §                —|||||||||¯         —||||||||¯  ȘI RELAȚII PUBLICE   §
 ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±     §         §    ¡|||||||||||||||||||||||||||±
 !||||||||||||||||||||||||||||||||¬     §         §    !|||||||||||||||||||||||||||¬
 §   CONSILIER DIPLOMATIC   —|||||||||¯  MINISTRU   —||||||||¯ COMPARTIMENTUL DE AUDIT §
 ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±     §         §    ¡|||||||||||||||||||||||||||±
 !||||||||||||||||||||||||||||||||¬     §         §    !|||||||||||||||||||||||||||¬
 §  COMPARTIMENTUL INFORMAȚII  —|||||||||¯         —||||||||¯ UNITATEA DE MANAGEMENT AL §
 §CLASIFICATE ȘI PROBLEME SPECIALE§     ¡||||||||`||||||||±    §    PROIECTELOR    §
 ¡||||||||||||||||||||||||||||||||±         §         ¡|||||||||||||||||||||||||||±
     !|||||||||||||||`|||||||||||||`||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||||¬
!||||||||°||||||||¬   §       §   !||||||||°||||||||¬   !||||||||°||||||||¬
§SECRETAR DE STAT §   §       §   §SECRETAR GENERAL §   §SECRETAR DE STAT §
§PENTRU RELAȚIA CU§   §       §   ¡|||||`||`||||||||±   §PENTRU TEHNOLOGIA§
§  PARLAMENTUL  §   §       §      | §       §  INFORMAȚIEI  §
¡||||||||`||||||||±   §       §      | §       ¡|`|||||||||||||`|±
   ! |˜ | | | | | |` |˜| | | | | `| ˜| | | | | |° |˜ | | | | | | ` |˜ | | | | |¬ §
   | §      | §     | §       §       | §     | §
!|||||°||°||||||||¬!||°||°|||||¬!|||°||°|||||||¬!|||||°||||||¬!|||||°||°|||||¬!|||°||°|||||||||||||||||¬
§ COMPARTIMENTUL §§ DIRECȚIA §§  DIRECȚIA  §§ DIRECȚIA §§DEPARTAMENTUL §§DIRECȚIA DE REGLEMENTĂRI§
§ PENTRU RELAȚIA §§GENERALĂ DE§§ INTEGRARE  §§ GENERALĂ §§  PENTRU  §§  ȘI STANDARDE ÎN   §
§ CU PARLAMENTUL §§COMUNICAȚII§§ EUROPEANĂ ȘI §§ECONOMICĂ ȘI§§INFORMATIZAREA§§TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI, §
§ ȘI SINDICATELE §§      §§  RELAȚII  §§ ORGANIZARE §§ADMINISTRAȚIEI§§   ANTIFRAUDĂ ȘI   §
§         §§      §§INTERNAȚIONALE§§LEGISLATIVĂ §§ PUBLICE*)  §§ SECURITATEA REȚELELOR §
¡|||||||||||||||||±¡|||||||||||±¡||||||||||||||±¡||||||||||||±¡||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||||||±

ANEXA Nr. 2

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu finanțare integrală din venituri proprii

Nr. crt. Denumirea unității
1. Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației - I.G.C.T.I.

ANEXA Nr. 3

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației

Nr. crt. Denumirea unității
1. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București
2. Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicații - I.N.S.C.C. București

ANEXA Nr. 4

UNITĂȚILE
la care Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației îndeplinește atribuțiile pe care statul român le are în calitate de acționar

Nr. crt. Denumirea unității
1. Compania Națională "Poșta Română" - S.A.
2. Societatea Națională de Radiocomunicații - S.A.
3. Societatea Națională de Telecomunicații "Romtelecom" - S.A.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...