Structura organizatorică și conducerea ministerului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului -
SECȚIUNEA a 2-a
Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare, în condițiile legii.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Se înființează direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală, unități cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, prin reorganizarea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, direcțiilor fitosanitare și a oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie.

Art. 7. -

(1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit.

(2) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit îndeplinește atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit va deveni operațională în anul 2004 și va funcționa cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului și instituțiilor subordonate acestuia și/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2.

(6) Structura funcțiilor publice și structura organizatorică ale Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit se definitivează până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 8. -

(1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu.

(2) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu îndeplinește atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu va deveni operațională începând cu anul 2004 și va funcționa cu un număr total de 100 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3.

(6) Structura funcțiilor publice și structura organizatorică ale Autorității de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 9. -

(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului numește personalul UMP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 10. -

(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de personal pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcțiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct și asimilații lor la unitățile din subordine, precum și numirea în funcția de director general la Regia Națională a Pădurilor se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în condițiile legii.

(4) La unitățile aflate sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului coordonează activitatea unităților din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea și în coordonarea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat și de un subsecretar de stat.

(2) Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este condusă de un guvernator, asimilat cu funcția de subsecretar de stat.

(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(4) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 13. -

În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 14. -

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului conduce aparatul propriu al ministerului, numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul acestuia.

Art. 15. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

(5) În activitatea de conducere a ministerului secretarul general este sprijinit de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public și îndeplinește atribuțiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 16. -

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este de 605, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

(3) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza unui test de verificare a cunoștințelor profesionale, în limita posturilor disponibile.

(4) Reîncadrarea în noua structură organizatorică și în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

(1) Pe lângă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

d) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

e) Comisia națională de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement și audit (EMAS);

f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluanții atmosferici;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor, precum și componența acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

Art. 18. -

(1) În cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală funcționează structurile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie și structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice și agrochimice, instituții publice descentralizate cu personalitate juridică, finanțate din veniturile proprii.

Art. 19. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, prin Agenția Națională de Consultanță Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor județene și locale de consultanță agricolă.

(2) Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) și Centrul de Calcul trec în structura Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și funcționează ca unități fără personalitate juridică.

Art. 20. -

(1) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului se preiau pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul direcțiilor fitosanitare, oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) și Centrului de Calcul se preia pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Atribuțiile ministerului
Structura organizatorică și conducerea ministerului
;
se încarcă...