Guvernul României

Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Modificări (5), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2003 până la 31 martie 2004, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 409/2004.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

Având în vedere prevederile Hotărârii Parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii și componenței Guvernului și ale art. XVI al titlului III din cartea a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

în temeiul art. 107 din Constituție, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, cu personalitate juridică, care preia activitatea Ministerului Apelor și Protecției Mediului.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului aplică strategia și Programul Guvernului, în vederea promovării politicilor în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, păduri, ape și protecția mediului.

(3) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este autoritatea centrală care asigură dezvoltarea durabilă a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, a fondului forestier național, gospodărirea și exploatarea lui rațională, precum și a vegetației forestiere din afara acestuia și are rolul de a utiliza mecanismele financiare pentru stimularea și valorificarea producției în conformitate cu cerințele economiei de piață.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului realizează politica în domeniile apelor și protecției mediului, la nivel național, elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și armonizare a acestor activități în cadrul politicii generale a Guvernului, asigură și coordonează aplicarea strategiei Guvernului în domeniile respective, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare și control în aceste domenii.

Art. 2. -

Sediul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este în municipiul București, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3.

Art. 3. -

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului exercită următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se elaborează, în conformitate cu politica economică a Guvernului și tendințele pe plan mondial, strategia de dezvoltare a agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, a silviculturii, apelor și protecției mediului și se proiectează instrumentele financiare necesare;

b) de reglementare, prin care se asigură, în conformitate cu strategia, realizarea cadrului juridic și elaborarea reglementărilor specifice activităților din domeniul agriculturii, industriei alimentare, silviculturii, apelor și protecției mediului;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea proprietății publice și private a statului, precum și gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil, în domeniul său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul agriculturii, pisciculturii, industriei alimentare, apelor și protecției mediului.

CAPITOLUL II Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului

SECȚIUNEA 1 Atribuțiile ministerului

Art. 4. -

În exercitarea funcțiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are următoarele atribuții principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici specifice în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, îmbunătățiri funciare pe terenurile agricole și silvice, păduri, ape și protecția mediului, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. elaborează și susține, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel național, regional și local;

4. elaborează studii și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane și a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organismele internaționale în domeniu;

5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor de investiții specifice;

6. elaborează studii și propune programe de mecanizare, modernizare și retehnologizare;

7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituțiilor publice din subordine;

8. coordonează și monitorizează privatizarea societăților comerciale agricole la care statul este acționar majoritar și concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de sub autoritatea sa, precum și a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăților comerciale la care statul este acționar, și a celorlalte bunuri și servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează și monitorizează activitățile de îmbunătățiri funciare din domeniul agricol și silvic;

10. coordonează și monitorizează concesionarea activelor Regiei Naționale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. coordonează constituirea și monitorizează funcționarea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, prin Oficiul de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, potrivit legislației în vigoare;

12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare;

13. fundamentează și elaborează programe privind protecția solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor, a apelor și a mediului;

14. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile apelor și protecției mediului;

15. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile agriculturii, silviculturii, apelor și protecției mediului;

16. emite acordurile de mediu, avizează licențele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitățile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, certifică împreună cu alte autorități competente tehnologii, echipamente, produse și aparatură din domeniile sale de activitate și acordă asistență tehnică de specialitate;

17.

a) asigură organizarea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate;

b) inițiază elaborarea unor studii și cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, cu finanțare din sursă unică, prin unitățile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;

c) validează rezultatele cercetării, proiectării și studiilor efectuate în domeniile sale de activitate și acționează pentru valorificarea lor;

18. contractează cu unitățile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe bază de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate:

a) studii, cercetări și rapoarte specifice privind starea și evoluția calității mediului;

b) studii, cercetări și rapoarte privind obligațiile ce revin României în calitate de țară parte la convențiile internaționale în domeniu, precum și cele la care dorește să devină parte;

c) studii și cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor și legislației de mediu în acord cu cerințele acquisului comunitar;

d) studii, cercetări și rapoarte pentru Agenția Europeană de Mediu;

e) studii și cercetări de fundamentare a indicatorilor și rapoarte privind datele statistice de mediu conform cerințelor la nivel național și european;

f) studii și cercetări de evaluare a potențialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;

19. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă și apelor riverane acestora, precum și pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor și a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și altor lucrări hidrotehnice, precum și pentru execuția lucrărilor specifice;

20. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor și constată contravențiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sancțiunile și sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

21. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

22. organizează și sprijină editarea publicațiilor de specialitate și de informare specifice;

23. organizează, sprijină și urmărește elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei și hidrologiei;

24. elaborează și propune indicatori specifici de ramură și colaborează cu Institutul Național de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

25. organizează și exercită, potrivit legii, direct prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, controlul privind respectarea legislației și a standardelor de protecție a mediului, aplică sancțiunile și stabilește măsurile corespunzătoare situațiilor care contravin reglementărilor legale;

26. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabilește regimul de administrare a rețelei naționale de arii protejate, organizează și exercită controlul asupra respectării acestuia;

27. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societății civile la informațiile privind calitatea factorilor de mediu, precum și la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

28. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale țării în raport cu cerințele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu și lung, formulează și propune autorităților naționale competente strategii și politici pentru mediu și dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

29. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituționale și administrative, menite să stimuleze și să accelereze integrarea principiilor și obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale și locale pentru reformă și dezvoltare;

30. propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu politica și strategia națională pentru mediu și dezvoltare durabilă;

31. inițiază direct sau prin unitățile aflate în subordine ori sub autoritate proiecte de parteneriat public-privat de interes național, negociază, semnează și realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

32. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a dispozițiilor convențiilor și acordurilor internaționale din sfera sa de competență, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

33. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică, științifică;

34. avizează, potrivit legii, planurile de intervenție pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear și participă la asigurarea intervenției;

35. coordonează și răspunde de activitățile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competență;

36. exercită și alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile Programului național de aderare la Uniunea Europeană;

37. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele din sfera sa de activitate, cu populația, precum și cu mass-media;

38. coordonează acțiunile de cooperare cu alte țări în domeniile sale de activitate și asigură aplicarea, în condițiile legislației în vigoare, a convențiilor și acordurilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acestea;

39. inițiază acțiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmărește și răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, și din Strategia națională de pregătire, pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

40. asigură organizarea activităților prevăzute de lege pentru apărarea civilă și pentru situații de mobilizare;

41. desfășoară activități de control și inspecții privind respectarea legislației în domeniu, colaborând în acțiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;

42. colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale interesate;

43. inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care își desfășoară activitatea;

44. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care își desfășoară activitatea.

Art. 5. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are următoarele atribuții specifice:

I. În domeniul agriculturii și alimentației:

a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizațiile interprofesionale pe produs;

b) promovează programe și proiecte de acte normative, pentru stimularea și consolidarea pieței produselor agroalimentare;

c) propune amendarea periodică, în funcție de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură și dezvoltare rurală;

d) urmărește și sprijină formarea de exploatații agricole conform prevederilor legale;

e) colaborează cu asociațiile și fundațiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli și întreprinde acțiuni de asistență și consultanță pentru susținerea activității acestora;

f) inițiază și sprijină acțiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperației rurale;

g) asigură coordonarea acțiunilor de implementare tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală - Agenția SAPARD;

h) acreditează și controlează, în condițiile legii, agenții economici care produc, prelucrează și comercializează produse agroalimentare;

i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizației pentru Alimentație și Agricultură - FAO și Organizației Mondiale a Sănătății - OMS;

j) coordonează și controlează activitatea de pescuit și piscicultură; ia măsuri de protecție a fondului piscicol prin inspecția de specialitate, potrivit legislației în vigoare;

k) coordonează și controlează activitatea de ameliorare și de reproducție a animalelor;

l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole;

m) organizează activitatea de protecție a plantelor, stabilește norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor și avizează omologarea, producerea și utilizarea pesticidelor, potrivit legislației în vigoare;

n) coordonează activitatea și elaborează strategia și programele de restructurare și privatizare ale societăților naționale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, este acționar majoritar;

o) coordonează elaborarea de măsuri și asigură restructurarea și privatizarea societăților comerciale pe acțiuni cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, și exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidența, protecția, folosirea și ameliorarea fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;

q) avizează documentațiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și schimbarea categoriei de folosință a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare prioritare, potrivit legislației în vigoare;

s) fundamentează și elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului și pentru efectuarea de lucrări agrochimice;

ș) elaborează și promovează programe de susținere financiară a producătorilor agricoli și urmărește derularea acestora;

t) întocmește și monitorizează studii și strategii privind promovarea produselor agroalimentare românești pe piețe externe;

ț) organizează și coordonează, potrivit legii, activitățile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor și produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală și al furajelor, stabilește norme sanitare veterinare unice și obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice și controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;

u) urmărește asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentației, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenței și la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

v) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum și toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanță cu normele europene și internaționale;

w) coordonează activitatea de cercetare științifică și tehnologică agricolă, de consultanță și de perfecționare profesională;

x) coordonează acțiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor;

z) asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit, a atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale.

II. În domeniul pădurilor:

a) elaborează strategia de gospodărire și de exploatare rațională a resurselor fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

b) elaborează regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice privind administrarea și gospodărirea durabilă a fondului forestier național, a vegetației forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic și a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează și controlează activitatea de elaborare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum și a studiilor de transformare a pășunilor împădurite;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri și din vegetația forestieră, din afara fondului forestier național, pe categorii de destinatari și destinații, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează și ține evidența terenurilor cu destinație forestieră și a celor cu vegetație forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietății, și urmărește furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general și coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum și introducerea și întreținerea cadastrului forestier, cantitativ și calitativ, și asigură proiectarea și aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

f) analizează și, după caz, aprobă, în condițiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum și regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietății;

g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosințe, înființarea perdelelor forestiere de protecție și asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstrucția forestieră a celor în declin și coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier național;

i) urmărește și sprijină dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

j) atribuie în gestiune, în condițiile legii, fondurile de vânătoare și exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

k) urmărește evoluția stării fondului forestier național și prezintă Guvernului rapoarte anuale;

l) colaborează cu instituțiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

m) atestă persoanele fizice și juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, precum și pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unitățile specializate pentru activitatea de amenajare și regenerare a pădurilor;

n) organizează și conduce prin unitățile silvice din subordine modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale;

o) organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

p) autorizează unitățile specializate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea și întreținerea vegetației forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea și executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pășunilor împădurite, proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate și corectarea torenților, precum și pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r) reglementează și aprobă activitățile de management forestier din pădurile proprietate privată și publică a unităților administrativ-teritoriale;

s) coordonează și promovează documentații de sinteză referitoare la fondul forestier național, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier național și elaborează prognoze privind evoluția acestuia.

III. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice și desfășurarea activităților de interes public în domeniul meteorologiei și hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, al lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor existente și a proiectelor barajelor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru barajele noi;

e) organizează activitatea de avizare și reglementare a regimului de utilizare a surselor de ape minerale și geotermale;

f) organizează întocmirea cadastrului apelor și a evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

g) asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public, iar, după caz, darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

h) stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

i) stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

k) elaborează și promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor;

l)

- organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D;

- aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majorată, precum și fișele de evidență ale barajelor administrate de deținătorii de orice titlu;

- certifică și controlează personalul de conducere și coordonare a activității de urmărire în timp a barajelor;

- organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice care realizează proiecte și execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare și asigură secretariatul tehnic al acesteia;

- dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avariere și stabilește împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

m) actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia națională și Planul național de acțiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;

n) reglementează modul de desfășurare a activității privind hidrometria de exploatare și emite norme specifice;

o) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, acordurile și convențiile internaționale din domeniul gospodăririi apelor, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte, asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontaliere;

p) actualizează și pune în aplicare planul de acțiuni privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre.

IV. În domeniul protecției mediului:

a) emite avize și, după caz, acorduri, autorizații, permise speciale în conformitate cu dispozițiile legii și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitățile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizațiilor și a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitățile de monitorizare integrată a stării mediului și a resurselor naturale, elaborează și publică informații și rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale și globale de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale;

d) sesizează Garda Națională de Mediu, prin instituțiile descentralizate ale ministerului, asupra încălcărilor grave ale reglementărilor legale în vigoare;

e) organizează și coordonează activitatea de elaborare a procedurilor și de autorizare a laboratoarelor în domeniul mediului și de certificare a sistemelor de management de mediu;

f) îndeplinește și asigură funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniul mediului, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte;

g) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecției mediului;

h) promovează instrumentele juridice, economice și financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor și produselor curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, susținerea și consolidarea mecanismelor pieței libere și a concurenței loiale;

i) elaborează și promovează proiecte de acte normative, norme metodologice și instrucțiuni de aplicare în domeniul protecției mediului;

j) stabilește factorii naționali de emisie a poluanților în aer;

k) atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu;

l) răspunde de protecția și conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și cu practicile specifice aplicate la nivel european și global, prin crearea administrațiilor proprii pentru parcurile naționale, parcurile naturale și rezervațiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din rețeaua națională, executarea controlului privind respectarea legislației specifice;

m) asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea economico-socială a țării;

n) actualizează și urmărește punerea în aplicare a strategiei și Planului național de acțiuni pentru protecția mediului, strategiei naționale și Planului național de acțiune pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, a strategiei și Planului național în domeniul schimbărilor climatice, precum și a altor politici și strategii în domeniul protecției mediului;

o) asigură secretariatul de risc conform Directivei privind controlul accidentelor majore care implică substanțe periculoase (SEVESO);

p) asigură ținerea evidenței anuale a Registrului național privind inventarul instalațiilor care intră sub incidența IPPC și elaborează raportările solicitate de organismele internaționale;

r) asigură secretariatul tehnic al Comisiei naționale de acordare a etichetei ecologice;

s) asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement și audit (EMAS);

ș) asigură secretariatul tehnic pentru reducerea emisiilor provenite de la instalațiile mari de ardere;

t) asigură coordonarea activității Administrației Fondului pentru Mediu;

ț) asigură secretariatele tehnice și coordonarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, a Comisiei naționale pentru schimbări climatice și a Comitetului național pentru protecția stratului de ozon;

u) exercită orice alte atribuții specifice prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a Structura organizatorică și conducerea ministerului

Art. 6. -

(1) Structura organizatorică a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este prevăzută în anexa nr. 1. Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în cadrul direcțiilor generale și direcțiilor se pot organiza servicii, birouri, compartimente și colective temporare, în condițiile legii.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor din aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare și funcționare a ministerului, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Se înființează direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală, unități cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, prin reorganizarea direcțiilor generale pentru agricultură și industrie alimentară județene și a municipiului București, direcțiilor fitosanitare și a oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie.

Art. 7. -

(1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit.

(2) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit îndeplinește atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit va deveni operațională în anul 2004 și va funcționa cu un număr total de 90 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin redistribuire în cadrul numărului de posturi aprobat ministerului și instituțiilor subordonate acestuia și/sau prin suplimentarea acestui număr, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 2.

(6) Structura funcțiilor publice și structura organizatorică ale Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit se definitivează până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 8. -

(1) În structura Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se organizează, la nivel de direcție generală, Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu.

(2) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu îndeplinește atribuțiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002.

(3) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu va deveni operațională începând cu anul 2004 și va funcționa cu un număr total de 100 de posturi în anul 2005, din care 50 de posturi în anul 2004.

(4) Numărul de posturi prevăzut la alin. (3) se asigură prin suplimentarea numărului maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu încadrarea în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(5) Autoritatea de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 3.

(6) Structura funcțiilor publice și structura organizatorică ale Autorității de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu vor fi definitivate până la data de 1 septembrie 2003.

Art. 9. -

(1) În condițiile legii, se organizează și funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, conduse de câte un director de proiect, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe.

(2) Structura organizatorică, numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale UMP vor fi stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului numește personalul UMP și stabilește competențele directorului de proiect.

Art. 10. -

(1) Unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(2) Atribuțiile și responsabilitățile, structura organizatorică, statele de funcții și numărul de personal pentru instituțiile publice din subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.

(3) Numirea în funcțiile de director general, director general adjunct, director, director adjunct și asimilații lor la unitățile din subordine, precum și numirea în funcția de director general la Regia Națională a Pădurilor se fac prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, în condițiile legii.

(4) La unitățile aflate sub autoritatea și în coordonarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului numirea conducătorilor se face potrivit legii.

Art. 11. -

(1) Conducerea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului se exercită de către ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(2) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește în domeniul de activitate al ministerului atribuțiile generale prevăzute de art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative.

(4) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorități publice și organizații, cu persoane juridice și fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție.

(5) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului coordonează activitatea unităților din subordine, precum și a celor aflate sub autoritatea și în coordonarea ministerului și îndeplinește atribuțiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, în calitate de ordonator principal de credite.

(6) În exercitarea atribuțiilor sale ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

Art. 12. -

(1) Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului este sprijinit în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat și de un subsecretar de stat.

(2) Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" este condusă de un guvernator, asimilat cu funcția de subsecretar de stat.

(3) Secretarii de stat și subsecretarul de stat exercită atribuțiile delegate de ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului. Răspunderile și atribuțiile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(4) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană.

Art. 13. -

În cazul în care, din diverse motive, ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor nu își poate exercita atribuțiile curente, acesta desemnează un secretar de stat care să exercite aceste atribuții, înștiințându-l pe primul-ministru despre aceasta.

Art. 14. -

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului conduce aparatul propriu al ministerului, numește și eliberează din funcție, în condițiile legii, personalul acestuia.

Art. 15. -

(1) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este înalt funcționar public, numit în condițiile legii. Acesta asigură stabilitatea funcționării ministerului, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale între structurile ministerului.

(2) Secretarul general este subordonat ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(3) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.

(4) Secretarul general al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului poate îndeplini și alte atribuții încredințate de ministru, prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

(5) În activitatea de conducere a ministerului secretarul general este sprijinit de un secretar general adjunct, care este înalt funcționar public și îndeplinește atribuțiile prevăzute în regulamentul de organizare și funcționare a ministerului.

Art. 16. -

(1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului este de 605, exclusiv demnitarii și cabinetul ministrului.

(2) Salarizarea personalului din structura ministerului se face potrivit legii.

(3) Încadrarea în noua structură organizatorică a personalului existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face pe baza unui test de verificare a cunoștințelor profesionale, în limita posturilor disponibile.

(4) Reîncadrarea în noua structură organizatorică și în numărul de posturi aprobat se face în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 17. -

(1) Pe lângă Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului funcționează următoarele organisme consultative:

a) Comisia Centrală pentru Apărare împotriva Inundațiilor, Fenomenelor Meteorologice Periculoase și Accidentelor la Construcțiile Hidrotehnice, al cărei regulament de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre a Guvernului;

b) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice;

c) Comitetul Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional;

d) Comisia națională de acordare a etichetei ecologice;

e) Comisia națională de eliberare a certificatelor pentru schema de ecomanagement și audit (EMAS);

f) Comisia pentru validarea inventarelor de emisii pentru poluanții atmosferici;

g) Comisia tehnico-economică;

h) Centrul Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor.

(2) Membrii organismelor prevăzute la alin. (1) sunt salarizați de unitățile la care sunt angajați, iar secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în cadrul numărului de posturi aprobat.

(3) Comisia Națională pentru Siguranța Barajelor și a Altor Lucrări Hidrotehnice funcționează conform regulamentului care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

(4) Regulamentul de organizare și funcționare a Comitetului Național Român pentru Programul Hidrologic Internațional, a Comisiei tehnico-economice, a Centrului Român pentru Reconstrucția Ecologică a Râurilor și Lacurilor, precum și componența acestor organisme se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului.

Art. 18. -

(1) În cadrul direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală funcționează structurile pentru ameliorare și reproducție în zootehnie și structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.

(2) Direcția pentru agricultură și dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii pedologice și agrochimice, instituții publice descentralizate cu personalitate juridică, finanțate din veniturile proprii.

Art. 19. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, prin Agenția Națională de Consultanță Agricolă, asigură îndrumarea tehnico-metodologică a centrelor județene și locale de consultanță agricolă.

(2) Centrul de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) și Centrul de Calcul trec în structura Agenției Naționale de Consultanță Agricolă și funcționează ca unități fără personalitate juridică.

Art. 20. -

(1) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului se preiau pe bază de protocol de predare-primire încheiat cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul direcțiilor fitosanitare, oficiilor pentru ameliorare și reproducție în zootehnie, Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați (CEFIDEC) și Centrului de Calcul se preia pe bază de protocol de predare-primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit actelor normative în vigoare.

(2) Pentru activitățile specifice Corpului de control al ministrului, Direcției generale de inspecții, controlul punctelor de frontieră, activităților de control cu privire la domeniul gospodăririi apelor și protecției mediului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului va fi dotat cu un număr de 4 autoturisme de intervenție, cu un consum lunar de 300 litri/lună/vehicul.

(3) Agențiile de protecția mediului județene și a municipiului București și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării" utilizează un număr de 194 de autoturisme, cu un consum lunar de 250 litri/autoturism, iar repartizarea acestora pe instituții se efectuează prin ordin al ministrului.

(4) Unitățile care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cuprinse în cap. I nr. crt. 1-7 și cap. II din anexa nr. 4, pot utiliza pentru activități specifice un număr de autoturisme potrivit anexei nr. 5.

Art. 22. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 23 aprilie 2002, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Protecției Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 14 din 10 ianuarie 2001, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 888/1994 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Formare și Inovație pentru Dezvoltare în Carpați în subordinea Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 27 decembrie 1994, Hotărârea Guvernului nr. 700/1995 privind reînființarea Centrului de Calcul al Ministerului Agriculturii și Alimentației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 11 septembrie 1995, precum și orice alte dispoziții contrare.

Art. 23. -

Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 3 iulie 2003.

Nr. 739.

ANEXA Nr. 11)

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

                                  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                          a Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

          !|||||||||||||||||||||||||||||||||||¬                          !||||||||||||||||||||||||||||¬
          §Corpul**) de control al ministrului—|||||¬   !||||||||||||||||||||||||||||¬   !|||||¯   Purtător de cuvânt   §
          ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||±   —|||||¯     MINISTRU     —|||||¯   ¡||||||||||||||||||||||||||||±
          !|||||||||||||||||||||||||||||||||||¬   — ¬  ¡|||||||||||||`||||||||||||||±   §   !||||||||||||||||||||||||||||¬
          §  Biroul audit public intern   —|||||± |         §          ¡|||`|¯  Consilier diplomatic  §
          ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||||±    |         §  !|||||||||||||||||||¬| ¡||||||||||||||||||||||||||||±
                                |         —|||¯ Cabinet ministru §|
                                |         §  ¡|||||||||||||||||||±|
                                ¡ | | |¬     §      ! | | | | | |±
                                   |     §      |
      !||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||`|||||||||||˜||||||||||˜|||||||||||˜|||||||||`||||||||||||||||||||`|||||||||||`|||||||||||¬
  !||||||||°|||||||||¬  !||||||||°|||||||||¬  !||||||||°|||||||||¬ | !||||||||°|||||||||¬ | !|||||||°||||||||¬  !|||||||°||||||||¬ § !||||||||°||||||||||¬
  § SECRETAR DE STAT §  § SECRETAR DE STAT §  § SECRETAR DE STAT § | § SECRETAR GENERAL § | §SECRETAR DE STAT§  §SECRETAR DE STAT§ § §SUBSECRETAR DE STAT§
  ¡||||||||`|||||||||±  ¡||||||||`|||||||||±  ¡||||||||`|||||||||± | ¡|`||||||`|||||||||± | ¡|||||||`||||||||±  ¡|||||||`||||||||± § ¡||||||||`||||||||||±
      §           §           §      |  §   |      |     §          §      §      §
      §           §           §      |  §   !°¬     |     §          §      §      §
      §           §           §      ¡ | ˜ | | ¯ — | | | | |±     §          §      §      §
      —| | | | | | | | | | | ˜ | | | | | | | | | | |˜ | | | | | | | ˜ | | ¯ —| | | | | | | | | | ˜| | | | | | | | | | ˜ | | | | | ˜ | | | | | ¯
      §           —| | | | | | | | | | | ˜ | | | | | | | ˜ | | ¯ — | | | | | | | | | |˜ | | | | | | | | | |˜ | | | | | ¯      §
      §           §           — | | | | | | | ˜ | | ¯ —| | | | | | | | | | ˜| | | | | | | | | | ¯      §      §
      §           §           §        §   § — | | | | | | | | | |¯          §      §      §
      §           §           §        §   ¡|±          §          §      §      §
      §           §           §        § !||||||||||||||||||||||||¬ §          §      §      §
      §           §           §        —|¯SECRETAR GENERAL ADJUNCT§ §          §      §      §
      §           §           §        § ¡||||||||||||||||||||||||± §          §      §      §
!|||||||||||¯       !||||||||±          !||±        ¡||||||||¬          §        !|||±      §      §
§!||||||||||°|||||||||||¬ §!||||||||||||||||||||||||||¬§!|||||||||||||||||||||||||¬§!|||||||||||||||||¬§!||||||||||||||¬§!|||||||||||||¬§!||||||||||°||||||||||¬
§§ DIRECȚIA GENERALĂ DE § §§  DIRECȚIA GENERALĂ DE  §—¯  DIRECȚIA GENERALĂ  §—¯DIRECȚIA GENERAL痯 INSPECȚIA DE §§§ DIRECȚIA  §§§ AGENȚIA NAȚIONALĂ §
—¯ STRATEGII, INTEGRARE —¬—¯   IMPLEMENTARE ȘI   §§§ DE PROTECȚIA MEDIULUI §§§ BUGET FINANȚE §§§STAT A APELOR §—¯REGLEMENTĂRI §§§SANITARĂ VETERINARĂ*)§
§§ EUROPEANĂ ȘI RELAȚII §§§§    REGLEMENTARE    §§¡`||||||||||||||||||||||||±§¡`||||||||||||||||±§§   ***)   §§§  SILVICE  §§¡`||||||||||||||||||||±
§§  INTERNAȚIONALE  §§§¡`|||||||||||||||||||||||||±§ §!|||||||||||||||||||||||¬§ §!|||||||||||||||¬§¡||||||||||||||±§¡|||||||||||||±§ §!|||||||||||||||||||¬
§¡||||||||||||||||||||||±§§ §!||||||||||||||||||||||||¬§ §§ DIRECȚIA GESTIUNEA  §§ —¯  DIRECȚIA  §§!||||||||||||||¬§!|||||||||||||¬§ —¯  DIRECȚIA DE  §
§!||||||||||||||||||||||¬§§ —¯ DIRECȚIA DE PRODUCȚIE §§ —¯DEȘEURILOR ȘI SUBSTANȚE§§ §§ BUGET FINANȚE §§§ DIRECȚIA DE §—¯ DIRECȚIA DE §§ §§  SĂNĂTATE A   §
§§DIRECȚIA DE INTEGRARE §§§ §§VEGETALĂ ȘI HORTICULTURç§ §§ CHIMICE PERICULOASE §§ §¡|||||||||||||||±§§ PREVENIRE ȘI §§§REGIM SILVIC §§ §§  ANIMALELOR   §
§§  EUROPEANĂ PENTRU  —¯§ §¡||||||||||||||||||||||||±§ §¡|||||||||||||||||||||||±§ §!|||||||||||||||¬—¯MANAGEMENT AL §§¡|||||||||||||±§ §¡|||||||||||||||||||±
§§AGRICULTURĂ ȘI RELAȚII§§§ §!||||||||||||||||||||||||¬§ §!|||||||||||||||||||||||¬§ §§  DIRECȚIA  §§§ FENOMENELOR §§!|||||||||||||¬§ §!|||||||||||||||||||¬
§§  INTERNAȚIONALE  §§§ §§DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE§§ §§ DIRECȚIA CONTROLUL  §§ ¡¯ ECONOMICĂ ȘI §§§ PERICULOASE §§§ DIRECȚIA DE §§ ¡¯DIRECȚIA DE IGIENĂ §
§¡||||||||||||||||||||||±§§ —¯  ȘI MANAGEMENT AL  §§ §§ POLUĂRII, PROTECȚIA §§ §ADMINISTRATIVĂ §§¡||||||||||||||±§§ RELAȚII CU §§ §ȘI SĂNĂTATE PUBLICç
§!||||||||||||||||||||||¬§§ §§ POLITICILOR AGRICOLE §§ —¯ ATMOSFEREI, SOLULUI, §§ ¡|||||||||||||||±§!||||||||||||||¬¡¯ PARLAMENTUL §§ ¡|||||||||||||||||||±
§§DIRECȚIA DE INTEGRARE —±§ §¡||||||||||||||||||||||||±§ §§NATURII ȘI CONSERVĂRII §§!|||||||||||||||||¬§§ DIRECȚIA DE § §   ȘI   §§
§§EUROPEANĂ PENTRU MEDIU§ § §!||||||||||||||||||||||||¬§ §§  BIODIVERSITĂȚII  §—¯  Serviciul  §§§ COORDONARE, § § ORGANIZAȚII §§
§¡||||||||||||||||||||||± § §§ DIRECȚIA DE PRODUCȚIE §§ §¡|||||||||||||||||||||||±§§  investiții  §§§REGLEMENTARE, § §PARTENERIALE §§
§!||||||||||||||||||||||¬ § —¯ ANIMALĂ ȘI INDUSTRIE §§ §!|||||||||||||||||||||||¬§¡|||||||||||||||||±§§ GESTIONAREA, § ¡|||||||||||||±§
§§DIRECȚIA DE COORDONARE§ § §§    ALIMENTARĂ    §§ §§ DIRECȚIA MONITORING §§!|||||||||||||||||¬¡¯ PROTECȚIA  §!||||||||||||||¬§
—¯  A IMPLEMENTĂRII  § § §¡||||||||||||||||||||||||±§ ¡¯ INTEGRAT, AUTORIZARE, §—¯DIRECȚIA JURIDICç § ECOLOGICĂ A §§  DIRECȚIA  §§
§§ FONDURILOR EUROPENE § § §!||||||||||||||||||||||||¬§ §CONTROLUL CONFORMITĂȚII§§¡|||||||||||||||||± § APELOR ȘI  §§  GENERALĂ  —¯
§¡||||||||||||||||||||||± § §§ DIRECȚIA FITOSANITARĂ, §§ ¡|||||||||||||||||||||||±§!|||||||||||||||||¬ § DISTRICTE  §§ EVALUARE,  §§
§!||||||||||||||||||||||¬ § ¡¯CALITATEA SEMINȚELOR ȘI §§!|||||||||||||||||||||||||¬§§DIRECȚIA RESURSE § §INTERNAȚIONALE§§ INSPECȚII ȘI §§
—¯DIRECȚIA DE DEZVOLTARE§ § § A MATERIALULUI GENETIC §§§    UNITATEA**)    §¡¯   UMANE,   § ¡||||||||||||||±§ MONITORIZARE §§
§§    RURALĂ    § § ¡||||||||||||||||||||||||±¡¯POLITICI ECONOMICE MEDIU § §  SALARIZARE,  §         ¡||||||||||||||±§
§¡||||||||||||||||||||||± § !||||||||||||||||||||||||¬ §    (E.P.U.)     § §  ÎNVĂȚĂMÂNT  §         !||||||||||||||¬§
§! | | | | | | | | | | |¬ § §  Serviciul de fond  § ¡|||||||||||||||||||||||||± ¡|||||||||||||||||±         § DIRECȚIA DE §§
§|  AUTORITATEA DE  | ¡||¯ funciar, îmbunătățiri §                                 § INFORMARE ȘI —±
§|  IMPLEMENTARE A  |  § funciare, antigrindină §                                 §  RELAȚII  §
§| FONDULUI DE COEZIUNE |  ¡||||||||||||||||||||||||±                                 §  PUBLICE  §
—¯ ECONOMICĂ - SOCIALĂ |                                                ¡||||||||||||||±
§| PENTRU PROIECTE DE |
§| INFRASTRUCTURĂ DE  |
§|    MEDIU*)    |
§¡| | | | | | | | | | | ±
§! | | | | | | | | | | |¬
§|  AUTORITATEA DE  |
§| MANAGEMENT PROGRAM |
¡¯OPERAȚIONAL SECTORIAL |                                                  !|||||||||||||||||||||||||||||||||¬
 | PENTRU AGRICULTURĂ, |                                                  §   Număr maxim de posturi   §
 | DEZVOLTARE RURALĂ ȘI |                                                  §(exclusiv demnitarii și cabinetul§
 |   PESCUIT*)    |                                                  §    ministrului): 605    §
 ¡| | | | | | | | | | | ±                                                  ¡|||||||||||||||||||||||||||||||||±

*) se organizează la nivel de direcție generală.

**) se organizează la nivel de direcție.

***) se organizează la nivel de serviciu sau birou.

ANEXA Nr. 2

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru
Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit

      !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
      §          SECRETAR DE STAT          §
      ¡||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||±
                    §
     !|||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||¬
     § AUTORITATEA DE MANAGEMENT PROGRAM OPERAȚIONAL SECTORIAL §
     §PENTRU AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE RURALĂ ȘI PESCUIT - POSDARP§
     §                             §
     §    (organizată la nivel de direcție generală)    §
     ¡|||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||±
                    §
     !||||||||||||||||||||||||`||||°||||||||||||||`||||||||||||||||¬
!|||||||||°|||||||||¬ !|||||||||||°|||||||||¬ !||||||°|||||||¬    §
§Direcția programare§ §Direcția monitorizare§ §Direcția audit§    §
§   evaluare   § §  și coordonare  § § și control §    §
¡|||||||||||||||||||± ¡|||||||||||||||||||||± ¡||||||||||||||± !||||||°||||||¬
                                 § Serviciul §
                                 §informatizare§
                                 ¡|||||||||||||±

ANEXA Nr. 3

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Autorității de Implementare a Fondului de Coeziune Economico-Socială
pentru Proiecte de Infrastructură de Mediu

     !||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
     §           SECRETAR DE STAT           §
     ¡|||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||±
                    §
     !||||||||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||||||||¬
     §   AUTORITATEA DE IMPLEMENTARE A FONDULUI DE COEZIUNE   §
     §ECONOMICO-SOCIALĂ PENTRU PROIECTE DE INFRASTRUCTURĂ DE MEDIU§
     §                              §
     §     (organizată la nivel de direcție generală)     §
     ¡||||||||||||||||||||||||||||||`|||||||||||||||||||||||||||||±
                    §
    !|||||||||||||||||`||||||||||||||˜||||||||||||||||`||||||||||||||¬
!||||||°|||||¬ !||||||||°|||||¬ !||||||°||||||¬     §       §
§ Direcția § §  Direcția  § § Direcția  §     §       §
§ programare § § monitorizare § § contractare §     §       §
¡||||||||||||± ¡||||||||||||||± ¡|||||||||||||±     §       §
                         !||||||°||||||¬!||||||°||||||¬
                         § Serviciul §§ Serviciul §
                         §  audit  §§informatizare§
                         ¡|||||||||||||±¡|||||||||||||±

ANEXA Nr. 4

UNITĂȚILE
care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului

Nr. crt. Denumirea unității
I. Instituții publice finanțate integral din bugetul de stat
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate
2. Agenția Națională de Consultanță Agricolă
3. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"
4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară
5. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava
6. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale
7. Inspecția Piscicolă
8. Agențiile de protecție a mediului județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate
9. Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile prevăzute la cap. I este de 7.313.
II. Instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
1. Direcțiile sanitare veterinare județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate
2. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară
3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar
4. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală
5. Agenția SAPARD
6. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor
7. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice descentralizate
8. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru instituțiile prevăzute la cap. II este de 4.122.
III. Alte unități finanțate din venituri proprii
1. Agenția Domeniilor Statului
2. Institutul de Bioresurse Alimentare
3. Oficiile de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală
4. Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol
5. Administrația Fondului pentru Mediu
6. Oficiul Național al Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole
7. Oficiul Național al Viei și Vinului
IV. Unități cu finanțare externă și de la bugetul de stat
Unități de management al proiectului (UMP)
Modificări (1)

UNITĂȚILE
care funcționează sub autoritatea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului

Nr. crt. Denumirea unității
1. Societatea Națională "Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
2. Societatea Națională a Produselor Agricole - S.A.
3. Societatea Comercială de Cercetare-Dezvoltare "Ceder"
4. Regia Națională a Pădurilor
5. Societatea Națională "Institutul Pasteur" - S.A.*)
6. Administrația Națională "Apele Române" - S.A.
7. Compania Națională "Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor" - S.A.

*) În limita capitalului deținut de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

UNITĂȚILE
care funcționează în coordonarea Ministerului Agriculturii,
Pădurilor, Apelor și Mediului

Nr. crt. Denumirea unității
1. Academia de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" (sursa de finanțare: venituri proprii)
2. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului - ICIM București
3. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanța
4. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

ANEXA Nr. 5

NORMATIV
de autoturisme pentru activități specifice la unitățile care
funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor,
Apelor și Mediului

Nr. crt. Denumirea unității Numărul maxim de autoturisme pentru activități specifice
1. Direcțiile pentru agricultură și dezvoltare rurală - servicii publice descentralizate 8/unitate
2. Agenția Națională de Consultanță Agricolă 7
3. Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" 4
4. Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară 3
5. Banca de Resurse Genetice Vegetale Suceava 3
6. Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante și Produse Vegetale 2
7. Inspecția Piscicolă 39
8. Direcțiile sanitare veterinare 4/unitate
9. Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară 1
10. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar 4
11. Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală 13
12. Agenția SAPARD 12
13. Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 6
14. Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor - servicii publice descentralizate 4/unitate
15. Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 4

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...