Art 5 Atribuțiile ministerului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Atribuțiile ministerului -
Art. 5.
-

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are următoarele atribuții specifice:

I. În domeniul agriculturii și alimentației:

a) elaborează politici pe produs, în colaborare cu organizațiile interprofesionale pe produs;

b) promovează programe și proiecte de acte normative, pentru stimularea și consolidarea pieței produselor agroalimentare;

c) propune amendarea periodică, în funcție de rezultate, a Programului Guvernului pentru agricultură și dezvoltare rurală;

d) urmărește și sprijină formarea de exploatații agricole conform prevederilor legale;

e) colaborează cu asociațiile și fundațiile de profil în vederea sprijinirii producătorilor agricoli și întreprinde acțiuni de asistență și consultanță pentru susținerea activității acestora;

f) inițiază și sprijină acțiunile privind dezvoltarea serviciilor specifice pentru producătorii agricoli, inclusiv prin dezvoltarea cooperației rurale;

g) asigură coordonarea acțiunilor de implementare tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală - Agenția SAPARD;

h) acreditează și controlează, în condițiile legii, agenții economici care produc, prelucrează și comercializează produse agroalimentare;

i) elaborează proiecte de standarde pentru produsele agroalimentare, în conformitate cu prevederile standardelor Codex Alimentarius, compatibile cu normele Organizației pentru Alimentație și Agricultură - FAO și Organizației Mondiale a Sănătății - OMS;

j) coordonează și controlează activitatea de pescuit și piscicultură; ia măsuri de protecție a fondului piscicol prin inspecția de specialitate, potrivit legislației în vigoare;

k) coordonează și controlează activitatea de ameliorare și de reproducție a animalelor;

l) coordonează activitatea privind producerea, controlul calității, comercializarea și folosirea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante agricole;

m) organizează activitatea de protecție a plantelor, stabilește norme de carantină fitosanitară, controlează modul de aplicare a lor și avizează omologarea, producerea și utilizarea pesticidelor, potrivit legislației în vigoare;

n) coordonează activitatea și elaborează strategia și programele de restructurare și privatizare ale societăților naționale la care statul, prin Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, este acționar majoritar;

o) coordonează elaborarea de măsuri și asigură restructurarea și privatizarea societăților comerciale pe acțiuni cu capital majoritar de stat, din domeniul său de activitate, și exercită, în numele statului, toate drepturile ce decurg din calitatea de acționar la societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri cu amenajări piscicole;

p) controlează modul în care sunt respectate normele privind evidența, protecția, folosirea și ameliorarea fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;

q) avizează documentațiile privind scoaterea din circuitul agricol a terenurilor și schimbarea categoriei de folosință a terenului agricol, potrivit reglementărilor în vigoare;

r) coordonează programul privind realizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare prioritare, potrivit legislației în vigoare;

s) fundamentează și elaborează programele prioritare de ameliorare a terenurilor agricole, privind calitatea solului și pentru efectuarea de lucrări agrochimice;

ș) elaborează și promovează programe de susținere financiară a producătorilor agricoli și urmărește derularea acestora;

t) întocmește și monitorizează studii și strategii privind promovarea produselor agroalimentare românești pe piețe externe;

ț) organizează și coordonează, potrivit legii, activitățile sanitare veterinare, inclusiv strategia în domeniu, de control al medicamentelor și produselor biologice de uz veterinar, al alimentelor de origine animală și al furajelor, stabilește norme sanitare veterinare unice și obligatorii pentru toate persoanele juridice și fizice și controlează modul de aplicare a acestora, potrivit legii;

u) urmărește asigurarea unor standarde înalte de securitate a alimentației, prin punerea în practică a unor măsuri specifice care să conducă la diminuarea incidenței și la eliminarea bolilor transmisibile de la animale la om;

v) asigură prevenirea introducerii pe teritoriul României a unor boli exotice sau epizootice la animale, precum și toate măsurile sanitare veterinare ce vor fi luate în concordanță cu normele europene și internaționale;

w) coordonează activitatea de cercetare științifică și tehnologică agricolă, de consultanță și de perfecționare profesională;

x) coordonează acțiunea de implementare a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor;

z) asigură îndeplinirea, prin intermediul Autorității de Management Program Operațional Sectorial pentru Agricultură, Dezvoltare Rurală și Pescuit, a atribuțiilor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale.

II. În domeniul pădurilor:

a) elaborează strategia de gospodărire și de exploatare rațională a resurselor fondului forestier național și a vegetației forestiere din afara acestuia;

b) elaborează regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice privind administrarea și gospodărirea durabilă a fondului forestier național, a vegetației forestiere din afara acestuia, a fondului cinegetic și a celui piscicol din apele de munte;

c) coordonează și controlează activitatea de elaborare, în concepție unitară, a amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare a pădurilor, precum și a studiilor de transformare a pășunilor împădurite;

d) propune, pe baza amenajamentelor silvice, volumul maxim de masă lemnoasă care se exploatează anual din păduri și din vegetația forestieră, din afara fondului forestier național, pe categorii de destinatari și destinații, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice;

e) organizează cadastrul de specialitate în domeniul forestier, organizează și ține evidența terenurilor cu destinație forestieră și a celor cu vegetație forestieră, din afara fondului forestier, indiferent de natura proprietății, și urmărește furnizarea datelor necesare în vederea realizării sistemului de cadastru general și coordonează executarea lucrărilor de geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie în domeniul cadastrului forestier, precum și introducerea și întreținerea cadastrului forestier, cantitativ și calitativ, și asigură proiectarea și aplicarea în teren a organizării teritoriului forestier;

f) analizează și, după caz, aprobă, în condițiile prevăzute de lege, solicitările de scoatere definitivă sau temporară din circuitul silvic a unor terenuri, precum și regularizarea perimetrelor pădurii, conform reglementărilor în vigoare, indiferent de natura proprietății;

g) coordonează, împreună cu factorii responsabili interesați, acțiunile de împădurire a terenurilor degradate, inapte pentru alte folosințe, înființarea perdelelor forestiere de protecție și asigură o concepție unitară de amenajare a terenurilor degradate și de corectare a torenților pe bazine hidrografice și perimetre de ameliorare; fundamentează necesitatea asigurării resurselor financiare respective;

h) organizează sistemul de supraveghere a stării de sănătate a pădurilor, ia măsuri pentru reconstrucția forestieră a celor în declin și coordonează gospodărirea ariilor protejate din fondul forestier național;

i) urmărește și sprijină dezvoltarea rețelei de drumuri forestiere, urmărind asigurarea fondurilor necesare, potrivit legii;

j) atribuie în gestiune, în condițiile legii, fondurile de vânătoare și exercită atribuțiile prevăzute de lege în domeniul cinegetic;

k) urmărește evoluția stării fondului forestier național și prezintă Guvernului rapoarte anuale;

l) colaborează cu instituțiile interesate la preluarea în fondul forestier al statului, în condițiile legii, a terenurilor degradate, proprietate publică sau privată, pentru ameliorarea cărora deținătorii legali nu dispun de mijloacele necesare;

m) atestă persoanele fizice și juridice pentru efectuarea de studii de teren, elaborarea documentațiilor tehnico-economice, precum și pentru executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în domeniul silvic; de asemenea, autorizează unitățile specializate pentru activitatea de amenajare și regenerare a pădurilor;

n) organizează și conduce prin unitățile silvice din subordine modul de gospodărire a pădurilor proprietate privată și a celor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale;

o) organizează și coordonează activitatea de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniul silviculturii, sprijină dezvoltarea acestora și asigură folosirea rezultatelor obținute la fundamentarea măsurilor de gospodărire durabilă a pădurilor;

p) autorizează unitățile specializate pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice referitoare la instalarea/reinstalarea și întreținerea vegetației forestiere de pe terenurile deteriorate ecologic, prin proiectarea și executarea de drumuri forestiere, pentru elaborarea amenajamentelor silvice, a studiilor sumare de amenajare, a studiilor de transformare a pășunilor împădurite, proiectarea și executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare în fondul forestier, lucrări de ameliorare a terenurilor degradate și corectarea torenților, precum și pentru alte lucrări silvice stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r) reglementează și aprobă activitățile de management forestier din pădurile proprietate privată și publică a unităților administrativ-teritoriale;

s) coordonează și promovează documentații de sinteză referitoare la fondul forestier național, organizează periodic elaborarea inventarului fondului forestier național și elaborează prognoze privind evoluția acestuia.

III. În domeniul gospodăririi apelor:

a) stabilește regimul de utilizare a resurselor de apă și asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze și strategii pentru domeniul gospodăririi cantitative și calitative a apelor, precum și elaborarea programelor de dezvoltare a lucrărilor, instalațiilor și amenajărilor de gospodărire a apelor;

b) colaborează cu celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale pentru amenajarea complexă a bazinelor hidrografice, valorificarea unor noi surse de apă în concordanță cu dezvoltarea economico-socială a țării, protecția apelor împotriva epuizării și degradării, precum și pentru apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor;

c) asigură reactualizarea schemelor-cadru de amenajare și gospodărire a apelor pe bazine sau pe grupe de bazine hidrografice și desfășurarea activităților de interes public în domeniul meteorologiei și hidrologiei;

d) coordonează activitatea de avizare și de autorizare, din punct de vedere al gospodăririi apelor, al lucrărilor care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele, activitatea de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor existente și a proiectelor barajelor noi, precum și activitatea de emitere a autorizațiilor de funcționare în condiții de siguranță a barajelor aflate în exploatare și a acordurilor de funcționare în siguranță pentru barajele noi;

e) organizează activitatea de avizare și reglementare a regimului de utilizare a surselor de ape minerale și geotermale;

f) organizează întocmirea cadastrului apelor și a evidenței dreptului de folosire cantitativă și calitativă a apelor;

g) asigură documentațiile necesare pentru concesionarea resurselor de apă și a lucrărilor de gospodărire a apelor care aparțin domeniului public, iar, după caz, darea în administrare a acestora și urmărește îndeplinirea de către concesionar, respectiv administrator, a sarcinilor ce îi revin;

h) stabilește strategia organizării la nivel național a activităților de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a sistemului de informare, prognoză și avertizare asupra fenomenelor hidrometeorologice periculoase și a sistemului de avertizare în caz de accident la construcțiile hidrotehnice;

i) stabilește metodologia de fundamentare a sistemului de plăți în domeniul apelor, precum și procedura de elaborare a acesteia;

j) dispune măsuri de instituire a unui regim de supraveghere specială sau de oprire a activității poluatorului ori a instalației care provoacă poluarea apelor;

k) elaborează și promovează, potrivit legii, proiecte de acte normative, regulamente, instrucțiuni și norme tehnice specifice domeniilor meteorologiei, hidrologiei, hidrogeologiei și gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor;

l)

- organizează și certifică corpul de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, precum și activitatea de avizare a specialiștilor pentru asigurarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D;

- aprobă lista definitivă a barajelor, cu declararea publică a caracteristicilor generale, a categoriei de importanță și a gradului de risc asociat acestuia, lista barajelor cu risc sporit și a celor din categoria de importanță majorată, precum și fișele de evidență ale barajelor administrate de deținătorii de orice titlu;

- certifică și controlează personalul de conducere și coordonare a activității de urmărire în timp a barajelor;

- organizează activitatea de certificare a persoanelor juridice care realizează proiecte și execută lucrări în domeniul gospodăririi apelor, coordonează comisia de certificare și asigură secretariatul tehnic al acesteia;

- dispune expertizarea lucrărilor hidrotehnice cu risc crescut de avariere și stabilește împreună cu Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului măsurile operative imediate și de perspectivă pentru evitarea accidentelor;

m) actualizează și, după caz, pune în aplicare strategia națională și Planul național de acțiuni pentru gospodărirea resurselor de apă;

n) reglementează modul de desfășurare a activității privind hidrometria de exploatare și emite norme specifice;

o) îndeplinește funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, acordurile și convențiile internaționale din domeniul gospodăririi apelor, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte, asigură secretariatele comisiilor mixte hidrotehnice pentru apele transfrontaliere;

p) actualizează și pune în aplicare planul de acțiuni privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, planul strategic de acțiune pentru reabilitarea și protecția Mării Negre.

IV. În domeniul protecției mediului:

a) emite avize și, după caz, acorduri, autorizații, permise speciale în conformitate cu dispozițiile legii și ale actelor juridice internaționale la care România este parte;

b) pune în aplicare, prin unitățile sale teritoriale, în cadrul procesului de privatizare, reglementările speciale privind stabilirea organizațiilor și a răspunderilor referitoare la mediu;

c) organizează activitățile de monitorizare integrată a stării mediului și a resurselor naturale, elaborează și publică informații și rapoarte privind starea mediului, participă la programele subregionale, regionale și globale de monitorizare a stării mediului și a resurselor naturale;

d) sesizează Garda Națională de Mediu, prin instituțiile descentralizate ale ministerului, asupra încălcărilor grave ale reglementărilor legale în vigoare;

e) organizează și coordonează activitatea de elaborare a procedurilor și de autorizare a laboratoarelor în domeniul mediului și de certificare a sistemelor de management de mediu;

f) îndeplinește și asigură funcțiile de secretariat tehnic și administrativ pentru tratatele, convențiile și acordurile internaționale din domeniul mediului, precum și de punct focal național și/sau de autoritate națională competentă pentru activitățile aflate în coordonarea unor instituții, organisme și organizații internaționale, în conformitate cu prevederile actelor juridice internaționale la care România este parte;

g) asigură elaborarea de cercetări, studii, prognoze, politici și strategii în domeniul protecției mediului, în scopul obținerii datelor și informațiilor necesare în vederea fundamentării deciziilor privind mediul și dezvoltarea durabilă, precum și al promovării programelor de dezvoltare în domeniul protecției mediului;

h) promovează instrumentele juridice, economice și financiare pentru stimularea introducerii tehnologiilor și produselor curate, schimbarea modelelor de producție și de consum, susținerea și consolidarea mecanismelor pieței libere și a concurenței loiale;

i) elaborează și promovează proiecte de acte normative, norme metodologice și instrucțiuni de aplicare în domeniul protecției mediului;

j) stabilește factorii naționali de emisie a poluanților în aer;

k) atestă persoanele fizice și juridice pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra mediului și a bilanțurilor de mediu;

l) răspunde de protecția și conservarea habitatelor naturale, de conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, dezvoltarea și buna administrare a rețelei naționale de arii protejate, în acord cu politicile și cu practicile specifice aplicate la nivel european și global, prin crearea administrațiilor proprii pentru parcurile naționale, parcurile naturale și rezervațiile biosferei, aprobarea regimului de administrare a celorlalte categorii de arii naturale protejate din rețeaua națională, executarea controlului privind respectarea legislației specifice;

m) asigură cadrul juridic și instituțional pentru facilitarea și stimularea dialogului asupra politicilor, strategiilor și deciziilor privind mediul și dezvoltarea economico-socială a țării;

n) actualizează și urmărește punerea în aplicare a strategiei și Planului național de acțiuni pentru protecția mediului, strategiei naționale și Planului național de acțiune pentru conservarea diversității biologice și utilizarea durabilă a componentelor acesteia, a strategiei și Planului național în domeniul schimbărilor climatice, precum și a altor politici și strategii în domeniul protecției mediului;

o) asigură secretariatul de risc conform Directivei privind controlul accidentelor majore care implică substanțe periculoase (SEVESO);

p) asigură ținerea evidenței anuale a Registrului național privind inventarul instalațiilor care intră sub incidența IPPC și elaborează raportările solicitate de organismele internaționale;

r) asigură secretariatul tehnic al Comisiei naționale de acordare a etichetei ecologice;

s) asigură secretariatul tehnic pentru schema de ecomanagement și audit (EMAS);

ș) asigură secretariatul tehnic pentru reducerea emisiilor provenite de la instalațiile mari de ardere;

t) asigură coordonarea activității Administrației Fondului pentru Mediu;

ț) asigură secretariatele tehnice și coordonarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecției mediului în politicile și strategiile sectoriale la nivel național, a Comisiei naționale pentru schimbări climatice și a Comitetului național pentru protecția stratului de ozon;

u) exercită orice alte atribuții specifice prevăzute de legislația în vigoare.

(2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniile sale de activitate.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile ministerului
Art 5 Atribuțiile ministerului
Art 6 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 15 Structura organizatorică și conducerea ministerului
;
se încarcă...