Art 4 Atribuțiile ministerului | Hotărâre 739/2003

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Atribuțiile, structura organizatorică și conducerea ministerului - Atribuțiile ministerului -
Art. 4.
-

În exercitarea funcțiilor sale Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului are următoarele atribuții principale:

1. asigură implementarea politicilor guvernamentale în domeniile sale de activitate, potrivit reglementărilor în vigoare;

2. elaborează strategii și politici specifice în domeniile: agricultură, piscicultură, industrie alimentară, dezvoltare rurală, sanitar veterinar, îmbunătățiri funciare pe terenurile agricole și silvice, păduri, ape și protecția mediului, pe care le supune Guvernului spre adoptare;

3. elaborează și susține, în domeniul său de activitate, programe de dezvoltare rurală, la nivel național, regional și local;

4. elaborează studii și fundamentează programe de dezvoltare a zonelor montane și a zonelor rurale defavorizate, în colaborare cu Ministerul Administrației și Internelor și cu organismele internaționale în domeniu;

5. coordonează activitatea de avizare, promovare, realizare și monitorizare a obiectivelor de investiții specifice;

6. elaborează studii și propune programe de mecanizare, modernizare și retehnologizare;

7. coordonează activitatea de patrimoniu a instituțiilor publice din subordine;

8. coordonează și monitorizează privatizarea societăților comerciale agricole la care statul este acționar majoritar și concesionarea terenurilor aparținând domeniului public sau privat al statului, aflate în administrarea unităților de sub autoritatea sa, precum și a terenurilor agricole sau a terenurilor cu amenajări piscicole, din administrarea societăților comerciale la care statul este acționar, și a celorlalte bunuri și servicii din domeniul său de activitate;

9. coordonează și monitorizează activitățile de îmbunătățiri funciare din domeniul agricol și silvic;

10. coordonează și monitorizează concesionarea activelor Regiei Naționale a Pădurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. coordonează constituirea și monitorizează funcționarea asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, prin Oficiul de reglementare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, potrivit legislației în vigoare;

12. elaborează norme pentru atestarea persoanelor care desfășoară activități de îmbunătățiri funciare;

13. fundamentează și elaborează programe privind protecția solului, a plantelor, a animalelor, a pădurilor, a apelor și a mediului;

14. asigură la nivel național controlul respectării de către persoanele juridice și fizice a reglementărilor din domeniile apelor și protecției mediului;

15. reprezintă Guvernul în relațiile cu organisme interne și internaționale din domeniile agriculturii, silviculturii, apelor și protecției mediului;

16. emite acordurile de mediu, avizează licențele sau permisele speciale prevăzute de actele normative în vigoare pentru activitățile de import-export sau supuse unui regim special de autorizare, certifică împreună cu alte autorități competente tehnologii, echipamente, produse și aparatură din domeniile sale de activitate și acordă asistență tehnică de specialitate;

17.

a) asigură organizarea și dezvoltarea activității de cercetare științifică și inginerie tehnologică în domeniile sale de activitate;

b) inițiază elaborarea unor studii și cercetări necesare obiectului său de activitate, pe baze contractuale, cu finanțare din sursă unică, prin unitățile din subordinea, din coordonarea sau de sub autoritatea sa;

c) validează rezultatele cercetării, proiectării și studiilor efectuate în domeniile sale de activitate și acționează pentru valorificarea lor;

18. contractează cu unitățile din coordonarea sau de sub autoritatea sa, pe bază de negociere cu o singură sursă, următoarele lucrări în domeniile sale de activitate:

a) studii, cercetări și rapoarte specifice privind starea și evoluția calității mediului;

b) studii, cercetări și rapoarte privind obligațiile ce revin României în calitate de țară parte la convențiile internaționale în domeniu, precum și cele la care dorește să devină parte;

c) studii și cercetări de fundamentare a politicilor, strategiilor și legislației de mediu în acord cu cerințele acquisului comunitar;

d) studii, cercetări și rapoarte pentru Agenția Europeană de Mediu;

e) studii și cercetări de fundamentare a indicatorilor și rapoarte privind datele statistice de mediu conform cerințelor la nivel național și european;

f) studii și cercetări de evaluare a potențialului de utilizare durabilă a resurselor naturale;

19. asigură baza metodologică și atestă persoanele juridice pentru întocmirea studiilor de meteorologie, hidrologie și hidrogeologie, a studiilor de impact asupra surselor de apă și apelor riverane acestora, precum și pentru lucrările construite pe ape sau în legătură cu apele, a studiilor și a proiectelor de gospodărire a apelor, pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și altor lucrări hidrotehnice, precum și pentru execuția lucrărilor specifice;

20. asigură controlul în domeniul gospodăririi apelor și siguranței în exploatare a barajelor și constată contravențiile pentru nerespectarea normelor legale în vigoare, aplică sancțiunile și sesizează organele de urmărire penală, potrivit prevederilor legale;

21. organizează periodic acțiuni de verificare a stării tehnice și funcționale a lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător, și stabilește măsurile ce se impun;

22. organizează și sprijină editarea publicațiilor de specialitate și de informare specifice;

23. organizează, sprijină și urmărește elaborarea de studii și proiecte pentru investiții în domeniile protecției mediului, gospodăririi apelor, meteorologiei și hidrologiei;

24. elaborează și propune indicatori specifici de ramură și colaborează cu Institutul Național de Statistică în scopul adaptării continue a statisticii de ramură la cerințele naționale și al corelării cu datele statistice internaționale;

25. organizează și exercită, potrivit legii, direct prin autoritățile teritoriale pentru protecția mediului, controlul privind respectarea legislației și a standardelor de protecție a mediului, aplică sancțiunile și stabilește măsurile corespunzătoare situațiilor care contravin reglementărilor legale;

26. promovează măsurile necesare pentru conservarea naturii, a diversității biologice și pentru utilizarea durabilă a componentelor acestora, stabilește regimul de administrare a rețelei naționale de arii protejate, organizează și exercită controlul asupra respectării acestuia;

27. dezvoltă cadrul legal pentru facilitarea accesului societății civile la informațiile privind calitatea factorilor de mediu, precum și la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniile sale de activitate;

28. avizează programele de exploatare a resurselor naturale ale țării în raport cu cerințele dezvoltării economico-sociale pe termen mediu și lung, formulează și propune autorităților naționale competente strategii și politici pentru mediu și dezvoltare durabilă, corelate cu capacitatea de suport a ecosistemelor;

29. propune autorităților competente sau, după caz, stabilește, în condițiile legii, instrumentele juridice, economico-financiare, instituționale și administrative, menite să stimuleze și să accelereze integrarea principiilor și obiectivelor strategiei naționale pentru mediu și dezvoltare durabilă în strategiile sectoriale și locale pentru reformă și dezvoltare;

30. propune și recomandă autorităților competente sau, după caz, stabilește măsuri care să asigure conformarea politicilor și programelor de dezvoltare regională și locală cu politica și strategia națională pentru mediu și dezvoltare durabilă;

31. inițiază direct sau prin unitățile aflate în subordine ori sub autoritate proiecte de parteneriat public-privat de interes național, negociază, semnează și realizează contractul de parteneriat public-privat, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;

32. inițiază, negociază și asigură punerea în aplicare a dispozițiilor convențiilor și acordurilor internaționale din sfera sa de competență, din împuternicirea Guvernului, reprezintă interesele statului în diferite instituții și organisme internaționale și dezvoltă relații de cooperare cu instituții și organizații similare din alte state;

33. întreprinde acțiuni și inițiative, potrivit competențelor stabilite de lege, pentru intensificarea participării României la acțiunile de cooperare bilaterală și multilaterală, la nivel subregional, regional și global, pentru valorificarea oportunităților și facilităților de asistență financiară, tehnică, tehnologică, științifică;

34. avizează, potrivit legii, planurile de intervenție pentru cazurile de accident ecologic industrial, nuclear și participă la asigurarea intervenției;

35. coordonează și răspunde de activitățile privind procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană pentru domeniile din sfera sa de competență;

36. exercită și alte responsabilități, în conformitate cu dispozițiile legislației naționale și ale actelor juridice internaționale la care România este parte, precum și cu prevederile Programului național de aderare la Uniunea Europeană;

37. asigură relația cu Parlamentul României, cu sindicatele și patronatele din sfera sa de activitate, cu populația, precum și cu mass-media;

38. coordonează acțiunile de cooperare cu alte țări în domeniile sale de activitate și asigură aplicarea, în condițiile legislației în vigoare, a convențiilor și acordurilor, precum și controlul îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acestea;

39. inițiază acțiuni în domeniul său de activitate, privind integrarea europeană; urmărește și răspunde de aplicarea prevederilor specifice din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, și Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, și din Strategia națională de pregătire, pentru aderarea României la Uniunea Europeană;

40. asigură organizarea activităților prevăzute de lege pentru apărarea civilă și pentru situații de mobilizare;

41. desfășoară activități de control și inspecții privind respectarea legislației în domeniu, colaborând în acțiunile sale cu celelalte organe de control abilitate;

42. colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autoritățile administrației publice locale și cu alte organisme interne și internaționale interesate;

43. inițiază și elaborează proiecte de acte normative în domeniile în care își desfășoară activitatea;

44. avizează proiecte de acte normative care au legătură cu domeniile în care își desfășoară activitatea.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 739/2003:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Atribuțiile ministerului
Art 5 Atribuțiile ministerului
Art 6 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 7 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 8 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 9 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 10 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 11 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 12 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 13 Structura organizatorică și conducerea ministerului
Art 14 Structura organizatorică și conducerea ministerului
;
se încarcă...