Guvernul României

Hotărârea nr. 756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2003 până la 06 decembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1419/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
 •  

În temeiul art. 107 din Constituție, al art. 37 din Legea petrolului nr. 134/1995, precum și al art. 55 alin. (2) din Legea minelor nr. 85/2003,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, și este autoritatea competentă abilitată să aplice dispozițiile Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, și ale Legii minelor nr. 85/2003.

(2) Sediul Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este în municipiul București, str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

Art. 2. -

Agenția Națională pentru Resurse Minerale are următoarele atribuții principale:

a) gestionează resursele de petrol, resursele minerale și fondul geologic național, proprietate publică a statului, definite de Legea nr. 85/2003 și de Legea nr. 134/1995, cu modificările ulterioare;

b) negociază și stabilește, împreună cu ceilalți concedenți ai domeniului public al statului, după caz, clauzele și condițiile acordurilor petroliere, ale licențelor și permiselor miniere, încheie astfel de acorduri, licențe și permise și reglementează derularea operațiunilor petroliere și a activităților miniere prin norme, regulamente și instrucțiuni tehnice emise în aplicarea actelor normative în vigoare;

c) organizează fondul geologic național; constituie fondul național de resurse/rezerve, pe baza confirmării resurselor/rezervelor de petrol, verificării și înregistrării resurselor/rezervelor minerale; datele oficiale cu privire la rezerve și la resurse sunt cele înscrise în fondul național de către autoritatea competentă;

d) îndeplinește atribuțiile conferite de lege privitoare la taxe, redevențe și tarife;

e) stabilește, în condițiile legii, prețul de referință pentru petrolul extras în România în vederea stabilirii redevenței corespunzătoare, tarifele pentru exploatarea Sistemului național de transport al petrolului, precum și tarifele pe care le percepe pentru actele eliberate în exercitarea atribuțiilor sale sau pentru consultarea și utilizarea unor documente și informații referitoare la resursele minerale;

f) urmărește aplicarea măsurilor stabilite pentru protecția mediului, în cursul și după efectuarea operațiunilor petroliere și a activităților miniere;

g) controlează respectarea de către titulari a prevederilor acordurilor petroliere și ale licențelor sau permiselor, precum și ale normelor, regulamentelor și instrucțiunilor tehnice din domeniu și dispune măsuri pentru impunerea acestora;

h) anulează actele de concesiune/administrare în cazurile și în condițiile stabilite de lege;

i) avizează documentațiile privind executarea lucrărilor de prospecțiune, explorare sau de exploatare, miniere și petroliere, precum și documentațiile de încetare a operațiunilor petroliere și a activităților miniere, conform legislației în vigoare, a măsurilor de protecție a mediului și de reconstrucție ecologică;

j) avizează reglementările, instrucțiunile și prescripțiile tehnice specifice privind proiectarea, construirea, exploatarea Sistemului național de transport al petrolului, precum și pentru punerea în funcțiune sau abandonarea unor porțiuni din acesta;

k) instituie perimetre de protecție hidrogeologică pentru zăcăminte de ape minerale și termominerale, nămoluri și turbe terapeutice și avizează instituirea perimetrelor de protecție sanitară;

l) ordonă sistarea lucrărilor de explorare și/sau exploatare, executate în afara perimetrelor instituite, a celor fără documentații tehnice aprobate, precum și a celor care, prin modul de desfășurare, pot conduce la exploatare nerațională ori la degradarea zăcămintelor, până la înlăturarea cauzelor care le-au produs;

m) elaborează, cu asistența ministerelor interesate, reglementări și instrucțiuni tehnice pentru aplicarea Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, și a Legii nr. 85/2003;

n) elaborează și ține la zi Cartea petrolieră, Cartea minieră și Cadastrul minier;

o) urmărește îndeplinirea obligațiilor rezultate din planul de încetare a activității miniere;

p) urmărește și verifică producția de resurse minerale pentru calcularea redevențelor datorate de titularii licențelor miniere și acordurilor petroliere; colaborează cu organele de specialitate ale Ministerului Finanțelor Publice în vederea plății redevențelor de către agenții economici;

q) colaborează cu autoritățile teritoriale de gospodărire a apelor, de protecție a mediului și de protecție a muncii în exercitarea activității de inspecție;

r) constată și notifică nerespectarea prevederilor Legii nr. 85/2003 și ale Legii nr. 134/1995, cu modificările ulterioare, prin acte de inspecție;

s) gestionează Sistemul național de transport prin conducte al țițeiului și gazelor naturale și reglementează activitățile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, încheiate cu societățile naționale/comerciale nominalizate de Guvern;

t) orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 3. -

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, Agenția Națională pentru Resurse Minerale organizează și efectuează:

a) activități promoționale pentru punerea în valoare a resurselor petroliere și a resurselor minerale, împreună cu ministerele interesate, după caz;

b) concursuri publice de oferte pentru concesionarea de activități miniere și operațiuni petroliere;

c) baza de date pentru uz propriu;

d) atestarea competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare;

e) avizarea programelor (preliminariilor) anuale de exploatare, parte a planului de dezvoltare a exploatării, prin inspecțiile teritoriale;

f) avizarea amplasamentelor pentru obiectivele civile și industriale, de utilitate publică, a planurilor sau a schițelor de sistematizare, precum și a lucrărilor inginerești, sub aspectul influenței acestora asupra posibilităților de cercetare și de valorificare a substanțelor minerale utile și asupra protecției zăcămintelor;

g) constatarea și sancționarea contravențiilor în domeniul activităților miniere și petroliere; sesizarea organelor competente în cazurile care pot constitui infracțiuni, potrivit legii penale.

Art. 4. -

(1) Conducerea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este asigurată de către președintele agenției, asimilat funcției de demnitate publică de secretar de stat.

(2) Președintele conduce întreaga activitate, asigură îndeplinirea atribuțiilor ce revin Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și o reprezintă în raporturile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoane juridice și fizice din țară și din străinătate.

(3) În exercitarea funcției sale președintele emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.

(4) Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este ordonator de credite.

Art. 5. -

(1) Structura organizatorică a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, se pot organiza, în condițiile legii, servicii, birouri, precum și alte compartimente.

(2) Numărul total maxim de posturi al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale este de 111, exclusiv demnitarul.

Art. 6. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale are în structura organizatorică compartimente de inspecție teritorială a desfășurării activităților miniere și petroliere în condițiile prevăzute în licențele miniere și acordurile petroliere, organizate pe grupe de județe sau, după caz, pe județe.

(2) Organizarea acestora și numărul de posturi se stabilesc prin ordin al președintelui.

Art. 7. -

(1) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa la prezenta hotărâre, prin regulamentul de organizare și funcționare, aprobat prin ordin al președintelui.

(2) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului se stabilesc prin fișa postului în urma evaluării posturilor, pe baza regulamentului de organizare și funcționare prevăzut la alin. (1), și se aprobă în condițiile legii.

(3) Salarizarea personalului Agenției Naționale pentru Resurse Minerale se face potrivit prevederilor legislației în vigoare referitoare la acordarea drepturilor de natură salarială pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual.

Art. 8. -

În exercitarea atribuțiilor sale Agenția Națională pentru Resurse Minerale colaborează cu ministere și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile administrației publice locale, cu instituții/organizații publice și poate încheia, în limita fondurilor disponibile, contracte cu persoane fizice sau juridice.

Art. 9. -

(1) Agenția Națională pentru Resurse Minerale utilizează un număr de autoturisme pentru transport de persoane, stabilit conform prevederilor pct. I lit. A subpct. 2 și 4 din anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, precum și un număr de 22 autoturisme pentru activitățile specifice desfășurate pe întreg teritoriul țării.

(2) Consumul maxim de carburanți pentru realizarea activităților specifice este de 300 litri/lună/autovehicul.

Art. 10. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 368/1999 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 26 mai 1999, precum și orice alte dispoziții contrare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Maria Iuliana Stratulat
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus

București, 3 iulie 2003.

Nr. 756.

ANEXĂ Numărul maxim de posturi = 111,
exclusiv demnitarul

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale pentru Resurse Minerale

                     !||||||||||¬
                     §PREȘEDINTE§
                     ¡||||`|||||±
   !||||||||||||||||||||||¬         §         !||||||||||||¬
   §INFORMAȚII CLASIFICATE—|||||||||||||||||˜||||||||||||||||||¯AUDIT INTERN§
   ¡||||||||||||||||||||||±         §         ¡||||||||||||±
     !||||||||||||||||||||||||`||||||||||°||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||¬
!|||||||||°||||||||||¬!||||||||||||°||||||||||||¬!|||||||||||||°||||||||||||¬!||||||||°|||||||¬
§ Direcția generală §§  Direcția generală  §§  Direcția generală   §§  Direcția  §
§gestionare, evaluare§§ gestionare, evaluare și §§inspecție și supraveghere §§  economico-  §
§ și concesionare  §§   concesionare    —¯   teritorială a    §§ financiară,  §
§ resurse/rezerve  §§resurse/rezerve minerale.§§activităților miniere și a§§resurse umane și§
§    petrol    §§  Integrare europeană  §§ operațiunilor petroliere §§ administrativ §
¡||||||||||||||||||||±¡|||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||||||||||||±¡||||||||||||||||±

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...