Guvernul României

Hotărârea nr. 753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

Modificări (4), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 iulie 2003 până la 01 mai 2007, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 387/2007.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

Având în vedere prevederile art. XVI din titlul III al cărții a II-a din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,

în temeiul art. 107 din Constituție și al art. 1 alin. (1) lit. l) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, denumită în continuare Agenție, se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea primului-ministru, finanțată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Agenția are ca scop realizarea Programului de guvernare în domeniul dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a celui cooperatist și în domeniul comerțului interior.

Art. 2. -

Agenția are sediul în municipiul București, str. Poterași nr. 11, sectorul 4.

Art. 3. -

Agenția îndeplinește următoarele funcții:

a) de strategie, prin care se asigură fundamentarea, elaborarea și aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul său de activitate;

b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ și instituțional necesar în vederea realizării obiectivelor și programelor din domeniul său de activitate;

c) de administrare, prin care se asigură administrarea fondurilor bugetare și a surselor financiare extrabugetare, precum și distribuirea acestora în vederea asigurării dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, a sectorului cooperatist și a comerțului interior;

d) de reprezentare, prin care se asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea aplicării și controlul respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum și al funcționării instituțiilor și organismelor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sau în coordonarea sa.

Art. 4. -

(1) În exercitarea funcțiilor prevăzute la art. 3, Agenția îndeplinește următoarele atribuții principale:

1. fundamentează și coordonează elaborarea și asigură aplicarea strategiei și politicilor Guvernului în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și comerțului interior, în conformitate cu Programul de guvernare;

2. fundamentează și elaborează strategia și programul de reforme economico-sociale ale Guvernului în domeniul său de activitate;

3. participă împreună cu alte organe ale administrației publice cu atribuții în domeniu și organizații nonguvernamentale și coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comerțului interior și protecției consumatorului;

4. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distribuției produselor și serviciilor de piață și asigură implementarea acestora;

5. realizează, împreună cu organele administrației publice locale, baza de date la nivel național privind structurile de distribuție existente;

6. elaborează, propune Guvernului spre aprobare și implementează programe pentru dezvoltarea și susținerea activității comerciale și de prestări de servicii de piață;

7. asigură, prin Centrul de Formare și Management pentru Comerț, formarea profesională continuă și pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comerțului și prestărilor de servicii de piață;

8. îndeplinește atribuțiile privind eliberarea certificatelor de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societățile comerciale din domeniul comerțului interior;

9. elaborează și propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate și avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administrației publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniului său de activitate;

10. propune Guvernului spre adoptare și avizează proiecte de acte normative cu privire la comercializarea produselor și serviciilor de piață; cerințe privind desfășurarea activităților din sectorul comercial și al serviciilor de piață, practici comerciale și reguli generale de comercializare;

11. elaborează și avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, acte normative și acorduri internaționale în domeniul său de activitate, cu aprobarea Guvernului;

12. elaborează, implementează și monitorizează programe pentru stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, a organizațiilor cooperatiste;

13. elaborează criteriile, prioritățile și procedurile necesare în vederea desfășurării programelor și proiectelor din domeniul său de activitate și le supune spre aprobare Guvernului;

14. derulează programe și proiecte cu finanțare externă, prin înființare de unități de management de proiect;

15. avizează documentațiile pentru obținerea de credite și alte fonduri externe, cu garanția statului sau cu garanții bancare de stat, pentru finanțarea de programe și proiecte specifice domeniului său de activitate;

16. asigură implementarea programelor din domeniul său de activitate, rezultate din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte;

17. reprezintă Guvernul României în relația cu Uniunea Europeană și cu alte organizații internaționale, pentru elaborarea de politici și programe privind domeniul său de activitate, scop în care:

a) colaborează la elaborarea programelor care vizează pregătirea aderării României la Uniunea Europeană și urmărește transpunerea acestora în practică pentru domeniile de activitate ale Agenției;

b) stabilește, în concordanță cu Programul de guvernare, prioritățile de dezvoltare în domeniile de activitate ale Agenției, pe baza cărora se vor elabora propuneri de proiecte și programe de finanțare din fondurile alocate de la bugetul de stat;

c) formulează propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul întreprinderilor mici și mijlocii și liberei circulații a serviciilor, altele decât cele financiare;

d) participă la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare din domeniul său de activitate;

e) participă la fundamentarea asistenței de aderare în domeniul său de activitate și la monitorizarea utilizării acesteia;

f) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul său de activitate, prezentând informații, date și alte lucrări solicitate;

g) participă la procesul de negociere și la monitorizarea angajamentelor asumate în acest proces, atât în calitate de integratoare, cât și ca participant în cadrul delegațiilor sectoriale unde este nominalizată;

18. sprijină înființarea și activitatea asociațiilor profesionale și patronale din domeniul său de activitate și asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media și cu societatea civilă, în scopul informării reciproce și al perfecționării cadrului legislativ existent;

19. asigură managementul financiar și/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat și al tuturor fondurilor interne și externe, precum și al fondurilor alocate României de Uniunea Europeană, inclusiv al fondurilor atrase până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în domeniul său de activitate;

20. inițiază măsuri pentru stimularea cooperării internaționale în domeniul său de activitate; Modificări (1)

21. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, și coordonează elaborarea strategiilor și programelor referitoare la dezvoltarea pieței de desfacere la intern și urmărește implementarea lor;

22. participă, împreună cu alte organe ale administrației publice de specialitate, la elaborarea și implementarea politicilor de cercetare și inovare în domeniile sale de activitate;

23. urmărește și sprijină, în condițiile legii, păstrarea climatului de concurență loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse și servicii și ale agenților economici pe piața internă;

24. asigură elaborarea și implementarea programelor și proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distribuție și a calității bunurilor de consum;

25. organizează activitatea de prelucrare și gestionare de informații și date în domeniul său de activitate, participând la sistemul informațional național și internațional; elaborează materiale promoționale și publicații de specialitate în domeniul său de activitate;

26. fundamentează și propune în proiectul de buget resursele financiare necesare realizării politicilor și programelor în domeniu potrivit legii; gestionează aceste resurse și evidențiază periodic eficiența utilizării lor;

27. reprezintă statul în exercițiul tuturor drepturilor și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce îi revin în calitate de acționar unic al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii - S.A.;

28. primește și rezolvă sau, după caz, transmite spre soluționare celor în drept, potrivit competențelor, sesizările persoanelor fizice și juridice în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

29. administrează bunurile proprietate publică a statului pe care le deține cu acest titlu și exercită dreptul de proprietate privată asupra bunurilor dobândite în conformitate cu legea.

(2) Agenția îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate, precum și cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaționale la care România este parte.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale Agenția colaborează cu ministerele și autoritățile administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, cu alte instituții publice, precum și cu persoane juridice și fizice. Modificări (1)

(4) În scopul îndeplinirii atribuțiilor sale Agenția are dreptul să solicite informații de la celelalte organe ale administrației publice centrale, de la autoritățile administrației publice locale, de la alte instituții și autorități publice, precum și de la societățile comerciale la care statul este acționar sau asociat, acestea având obligația de a furniza datele solicitate. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Agenția este condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a primului-ministru.

(2) Președintele conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, cu organizații, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române sau străine.

(3) Președintele poate participa ca invitat la ședințele Guvernului în care se dezbat probleme din domeniul de activitate al Agenției.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale președintele emite ordine și instrucțiuni. Ordinele și instrucțiunile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condițiile legii.

(5) Președintele este ordonator terțiar de credite. Modificări (1)

Art. 6. -

(1) Agenția are un secretar general, înalt funcționar public, numit în condițiile legii.

(2) Secretarul general îndeplinește atribuțiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

(3) Secretarul general al Agenției poate îndeplini și alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al acesteia ori încredințate de președinte.

Art. 7. -

(1) Structura organizatorică a Agenției este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al președintelui, se pot organiza și alte servicii, birouri și colective temporare de lucru, în condițiile legii.

(2) Coordonarea și atribuțiile compartimentelor din cadrul Agenției se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al președintelui.

Art. 8. -

(1) Statul de funcții și structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se fac prin ordin al președintelui Agenției.

(2) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 99, exclusiv demnitarii.

(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile personalului încadrat în Agenție se stabilesc prin fișa postului.

Art. 9. -

(1) Agenția va prelua în subordinea sa, de la Ministerul pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, Centrul de Formare și Management pentru Comerț, unitate cu personalitate juridică, cu finanțare din venituri proprii, potrivit anexei nr. 2.

(2) Structura organizatorică și bugetul unității prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției.

Art. 10. -

Pentru anul 2003 Agenția preia programele, contractele și bugetul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație.

Art. 11. -

(1) Personalul fostului Minister pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație va fi preluat de Agenție în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se consideră transferat începând cu aceeași dată.

(2) Salarizarea personalului se realizează conform legislației în vigoare.

Art. 12. -

(1) Imobilul situat în municipiul București, str. Poterași nr. 11, sectorul 4, aflat în administrarea fostului Minister pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, se transmite pe bază de protocol în administrarea Agenției în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Agenția va prelua pe bază de protocol de predare-primire de la fostul Minister pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii și Cooperație, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mijloacele fixe și obiectele de inventar din dotarea imobilului prevăzut la alin. (1).

(3) Agenția are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 13. -

Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului,
Petru Șerban Mihăilescu
Ministrul administrației și internelor,
Ioan Rus
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Elena Dumitru
Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 3 iulie 2003.

Nr. 753.

ANEXA Nr. 1 Numărul maxim de posturi = 99,
exclusiv demnitarii
Modificări (2)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

                                ! | | | | | | | | | | | ¬
                                !|Consilieri de integrare|
                                §¡ | | | | | | | | | | | ±
                                §!|||||||||||||||||||||||¬
         !||||||||||||¬      !||||||||||¬    §§ Purtător de cuvânt; §
         §Audit intern—||||||||||||¯PREȘEDINTE—||||||||˜¯ relații cu mass-media §
         ¡||||||||||||±      ¡|||||`||||±    §§ și relații publice*) §
                         §       §¡|||||||||||||||||||||||±
                         §       §!|||||||||||||||||||||||¬
                         §       ¡¯ Cabinet președinte  §
                         §       ¡|||||||||||||||||||||||±
   !||||||||||||||¬              §           !||||||||||||||||¬
   §VICEPREȘEDINTE—|||||||||||||||||||||||||||˜|||||||||||||||||||||¯SECRETAR GENERAL§
   ¡||||||`|||||||±              §           ¡||`|||||`|||||||±
       §                  §            |   §
     ! | ˜ | | | |` | | | | | | ` | | | | | |˜| | | | | | | |` | | | |±   §
     |  §    |       |      §        |       §
   !||˜|||°||||||¬ |       | !||||||||||°||||||||||||¬ |       §
   § |     § |       | §            § |       §
!|||||°||°||¬!||||||°|°||||¬ !||||||°|°|||||||||¬!||||||||||||°||°||||||||¬!||||°|||||¬
§ Direcția §§ Direcția  § §Direcția strategii§§ Direcția de elaborare, §§ Direcția §
§strategii, §§ strategii, § §și politici pentru§§  implementare și   §§economică,§
§politici și§§ politici și § § întreprinderile §§ monitorizare programe §§ juridică §
§ programe §§ programe  § § mici și mijlocii §§ pentru întreprinderi §§și resurse§
§ pentru  §§pentru comerț§ §  și integrare  §§ mici și mijlocii și  §§ umane  §
§cooperație §§ interior  § §  europeană   §§cooperare internațional㧧     §
¡|||||||||||±¡|||||||||||||± ¡||||||||||||||||||±¡||||||||||||`|||||||||||±¡||||||||||±
                   !||||||||||||||||||||||||°|||||||||||||||||||||||¬
                   §Secretariatul permanent al Centrului balcanic de§
                   §cooperare între întreprinderile mici și mijlocii§
                   ¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±

*) Se organizează la nivel de direcție.

ANEXA Nr. 2

UNITATEA CU PERSONALITATE JURIDICĂ
care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru
Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație

Cu finanțare din venituri proprii:

- Centrul de Formare și Management pentru Comerț, cu sediul în București, Șos. Viilor nr. 35, sectorul 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...