Art 6 | Hotărâre 1186/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 6. -

(1) Conducerea Autorității se asigură de către un președinte cu rang de director general și de un vicepreședinte cu rang de director general adjunct, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. Funcția de director general este funcție militară, potrivit art. 51 din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.

(2) Președintele Autorității este ordonator secundar de credite și gestionează fondurile publice alocate, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (5) din Legea nr. 173/2008, cu modificările ulterioare.

(3) Președintele conduce activitatea Autorității și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane fizice și juridice, precum și în justiție.

(4) Președintele Autorității poate delega atribuțiile de reprezentare prevăzute la alin. (3) unor persoane din cadrul Autorității.

(5) În exercitarea atribuțiilor sale, președintele Autorității emite decizii.

(6) Personalul Autorității este constituit din funcționari publici și personal contractual. Numărul maxim de posturi al Autorității este de 33, dintre care 27 se preiau integral de la Direcția Generală Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, iar 6 se asigură prin redistribuire din numărul total de posturi vacante existente la nivelul M.A.D.R. Modificări (2)

(7) Personalul din aparatul propriu al Autorității și personalul de conducere și de execuție din centrele zonale de coordonare și din unitățile din structura acestora se numesc și se eliberează din funcție de către conducerea Autorității, potrivit legislației în vigoare.

(8) Personalul Autorității se constituie prin transferul/preluarea salariaților din cadrul Direcției Generale Sistemul Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor și se completează cu specialiști din diverse domenii, potrivit legislației în vigoare și statului de funcții.

(9) Încadrarea personalului, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a președintelui Autorității, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(10) Regulamentul de organizare și funcționare, structura organizatorică, statul de funcții și numărul de posturi al Autorității se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(11) Salarizarea personalului din cadrul Autorității se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice și cu respectarea prevederilor art. 4 din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.

(12) Până la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, a structurii organizatorice și a bugetului propriu, toate activitățile contractuale și organizatorice din cadrul S.N.A.C.P., precum și salarizarea personalului Autorității se asigură de către M.A.D.R.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1186/2014:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
;
se încarcă...