Parlamentul României

Legea nr. 10/2015 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32 din 27 iunie 2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 30 iunie 2012, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 84, litera b) a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) să asigure o evaluare corectă și independentă a valorii instrumentelor financiare derivate, negociate în afara piețelor reglementate. În acest sens S.A.I. și societatea de investiții autoadministrată nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv sau mecanic pe ratinguri de credit emise de agențiile de rating de credit definite la art. 3 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, pentru a evalua bonitatea activelor O.P.C.V.M."

2. La articolul 84, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Ținând cont de natura, amploarea și complexitatea activităților O.P.C.V.M., A.S.F. monitorizează caracterul adecvat al proceselor de evaluare a creditelor de către societățile de administrare sau de investiții, evaluează utilizarea referirilor la ratingurile de credit, astfel cum sunt menționate la alin. (1), în cadrul politicilor lor de investiții cu privire la O.P.C.V.M., și, atunci când este cazul, încurajează atenuarea impactului acestor referiri, în vederea reducerii dependenței exclusive și mecanice pe astfel de ratinguri de credit."

3. La articolul 203, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:

"

- La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

«

(31) În exercitarea atribuțiilor stabilite în statutul său, Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate fi furnizor de formare, pregătire și perfecționare profesională, evaluator de competențe profesionale în domeniul pieței de capital. De asemenea, A.S.F. echivalează automat diplomele, atestatele și certificatele emise de organismele internaționale.»"

4. La articolul 203, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

"

11. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

«

61. firmă de investiții - orice persoană juridică a cărei activitate curentă o constituie prestarea unuia sau a mai multor servicii de investiții către terți și/sau desfășurarea uneia sau a mai multor activități de investiții pe baze profesionale prevăzute la art. 5 alin. (1), incluzând societățile de servicii de investiții financiare, definite conform art. 6;»." Reviste (1)

5. La articolul 203, după punctul 7 se introduc două noi puncte, punctele 71 și 72, cu următorul cuprins:

"

71. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

«

(41) A.S.F. exercită atribuții de supraveghere, investigare și control, pentru a căror realizare poate acționa în oricare dintre următoarele moduri: direct, în colaborare cu alte entități ale pieței, cu alte autorități prin sesizarea organelor judiciare competente.»

72. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (5) și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

(5) În scopul exercitării atribuțiilor de supraveghere, investigare și control, A.S.F. poate:

a) să verifice modul de îndeplinire a atribuțiilor și obligațiilor legale și statutare ale administratorilor, directorilor, directorilor executivi, precum și ale altor persoane în legătură cu activitatea entităților reglementate;»".

6. La articolul 203, după punctul 8 se introduc două noi puncte, punctele 81 și 82, cu următorul cuprins:

"

81. La articolul 2 alineatul (5), literele d)-f) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

d) să solicite informații și/sau să examineze orice documente, să obțină copii, extrase și să ridice orice documente ale entităților reglementate, ale emitenților sau ale altor entități care desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare;

e) să efectueze inspecții și/sau controale la sediul entităților reglementate și al celor care desfășoară activități sau efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare și să solicite, dacă se impune, concursul instituțiilor/autorităților/organelor competente pentru exercitarea acestui drept;

f) să audieze orice persoană și să solicite informații în legătură cu activitățile desfășurate de aceasta pe piața de capital și/sau în legătură cu solicitări de asistență formulate de autorități similare A.S.F., în baza acordurilor internaționale la care A.S.F. este parte.»

82. La articolul 2 alineatul (5), după litera f) se introduc nouă noi litere, literele g)-o), cu următorul cuprins:

«

g) să sigileze orice încăpere care aparține entităților ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital în care se află documente sau alte evidențe legate de activitatea acestora, pe durata investigației și în măsura în care aceasta se impune;

h) să dispună măsurile necesare astfel încât entitățile ce desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să se încadreze în prevederile prezentei legi, ale reglementărilor A.S.F. și ale celorlalte acte normative privind piața de capital;

i) să solicite încetarea oricărei activități care este contrară prevederilor prezentei legi, reglementărilor A.S.F. și celorlalte acte normative privind piața de capital;

j) să interzică exercitarea temporară a activității profesionale;

k) să solicite informații auditorilor entităților care desfășoară activități sau care efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare;

l) să suspende tranzacțiile cu instrumente financiare și/sau să retragă de la tranzacționare instrumentele financiare;

m) să sesizeze organele judiciare competente;

n) să solicite entităților reglementate și celor care desfășoară activități sau efectuează operațiuni în legătură cu piața de capital și cu instrumentele financiare să permită efectuarea de verificări de către auditori sau de către experți, la cererea motivată a acestora;

o) să solicite și să fie în drept să primească de la instituțiile de credit autorizate de către Banca Națională a României informații necesare investigațiilor A.S.F., precum și pentru a răspunde solicitărilor de asistență primite de A.S.F. în baza acordurilor internaționale la care A.S.F. este parte.»"

7. La articolul 203, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

"

141. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«

(11) Persoanele care dețin calitatea de membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere al unui S.S.I.F. pot deține concomitent și calitatea de membru în consiliul de administrație sau, după caz, în consiliul de supraveghere la cel mult alte două entități autorizate de A.S.F.»"

8. La articolul 203, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

"

241. La articolul 126 alineatul (1), literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

c) structura acționariatului, identitatea și integritatea acționarilor care exercită o influență semnificativă asupra membrilor consiliului de administrație și directorilor sau, după caz, membrilor consiliului de supraveghere și membrilor directoratului;

. . . . . . . . . .

e) condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate și conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administrație și de directori sau, după caz, de membrii consiliului de supraveghere și de membrii directoratului, din cadrul operatorului de piață;»."

9. La articolul 203, după punctul 25 se introduc două noi puncte, punctele 251 și 252, cu următorul cuprins:

"

251. Articolul 130 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 130. -

(1) Membrii consiliului de administrație sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere al operatorului de piață sunt validați individual de A.S.F., înainte de începerea exercitării mandatului de către fiecare dintre aceștia.

(2) Personalul din conducerea executivă, soțul/soția sau rudele acestora, precum și afinii până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi acționari, administratori, cenzori, angajați, agenți pentru servicii de investiții financiare, reprezentanți ai compartimentului de control intern la un intermediar sau persoane implicate cu acesta.

(3) Membrii consiliului de administrație și directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului operatorului de piață sunt obligați să notifice în scris acestuia natura și întinderea interesului ori a relațiilor materiale, dacă:

a) este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

b) este membru al consiliului de administrație sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere al unei persoane juridice care este parte a unui contract încheiat cu operatorul de piață;

c) se află în legături strânse sau are o relație materială cu o persoană care este parte într-un contract încheiat cu operatorul de piață;

d) se află în situația care ar putea influența adoptarea deciziei în cadrul ședințelor consiliului de administrație sau, după caz, consiliului de supraveghere.

(4) Condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate și conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administrație, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.»

252. La articolul 139, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«

(11) Prevederile art. 130 se aplică și în cazul operatorului de sistem.»"

10. La articolul 203, după punctul 26 se introduc patru noi puncte, punctele 261-264, cu următorul cuprins:

"

261. La articolul 146, alineatele (1), (2), (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

Art. 146. -

(1) Depozitarul central este acea persoană juridică, constituită sub forma societății pe acțiuni, emitentă de acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autorizată și supravegheată de A.S.F., care efectuează operațiunile de depozitare a instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, precum și orice operațiuni în legătură cu acestea.

(2) Depozitarul central va efectua operațiuni de compensare- decontare a tranzacțiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conformitate cu prevederile art. 143.

. . . . . . . . . .

(5) Depozitarul central va furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente instrumentelor financiare depozitate, putând presta servicii pentru îndeplinirea obligațiilor emitentului față de deținătorii de instrumente financiare.

. . . . . . . . . .

(7) Raportarea prevăzută la alin. (6) se va efectua astfel:

a) pentru un anumit instrument financiar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data solicitării depozitarului central;

b) pentru toate instrumentele financiare, în termen de 3 zile lucrătoare de la datele de 30 iunie și 31 decembrie.»

262. Articolul 147 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 147. -

Toate clasele de instrumente financiare, altele decât cele derivate, tranzacționate pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare vor fi depozitate, în mod obligatoriu, la depozitarul central autorizat, în vederea efectuării în mod centralizat a operațiunilor cu instrumente financiare și asigurării unei evidențe unitare a acestor operațiuni.»

263. La articolul 149, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«

(11) Condițiile de calificare, experiență profesională și reputație care trebuie îndeplinite, respectiv cazurile de incompatibilitate și conflict de interese care trebuie evitate de către membrii consiliului de administrație, directorii sau, după caz, membrii consiliului de supraveghere și membrii directoratului sunt stabilite prin reglementări A.S.F.»

264. La articolul 151, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

Art. 151. -

(1) Conturile de instrumente financiare deschise la depozitarul central de intermediari vor fi evidențiate astfel încât să se asigure separarea instrumentelor financiare deținute în nume propriu de cele deținute în contul clienților acestora.

(2) Participanții la sistemul de compensare-decontare au obligația de a ține subconturi individualizate de instrumente financiare deținute în contul clienților lor și de a înregistra zilnic în registrul propriu deținerile, pe fiecare client, pentru fiecare clasă de instrumente financiare.

(3) Depozitarul central va fi direct răspunzător pentru asigurarea zilnică a concordanței dintre cantitatea de instrumente financiare înregistrată în conturile de instrumente financiare și cantitatea de instrumente financiare emise.»"

11. La articolul 203, punctul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

27. La articolul 151, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

(4) Garanțiile financiare și ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se constituie și se execută potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Executarea silită a garanțiilor financiare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, a ipotecilor mobiliare asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, sau, după caz, executarea silită inițiată ca urmare a instituirii procedurii popririi/sechestrului asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, se realizează potrivit reglementărilor emise de A.S.F., cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(6) Însușirea instrumentelor financiare care fac obiectul unei ipoteci mobiliare sau al popririi/sechestrului se poate realiza numai în situația în care nu a fost posibilă stingerea creanței prin vânzarea instrumentelor financiare respective printr-un intermediar, pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.»"

12. La articolul 203, după punctul 27 se introduc opt noi puncte, punctele 271-278, cu următorul cuprins:

"

271. La articolul 155, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 155. -

(1) Instrumentele financiare păstrate în conturile deschise la depozitarul central nu vor putea fi considerate ca aparținând patrimoniului acestuia și nu vor putea face obiectul niciunei pretenții din partea creditorilor depozitarului.»

272. Denumirea capitolului V se modifică și va avea următorul cuprins:

«

CAPITOLUL V Contrapartea centrală și casa de compensare»

273. Articolul 157 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 157. -

(1) Contrapartea centrală este o persoană juridică care se interpune între contrapărțile la contractele tranzacționate pe una sau mai multe piețe financiare, devenind astfel cumpărător pentru fiecare vânzător și vânzător pentru fiecare cumpărător.

(2) A.S.F. este autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea sarcinilor care decurg din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, pentru autorizarea și supravegherea contrapărților centrale stabilite pe teritoriul României.

(3) Casa de compensare este o entitate responsabilă de calcularea pozițiilor nete ale intermediarilor, ale unei posibile contrapărți centrale și/sau ale unui posibil agent de decontare.

(4) Casa de compensare pentru instrumente financiare derivate acționează în calitate de contraparte centrală.

(5) Aceeași entitate poate fi autorizată să acționeze ca o contraparte centrală, atât pentru instrumentele financiare derivate, cât și pentru instrumentele financiare, altele decât cele derivate.»

274. La articolul 159, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

(2) A.S.F. reglementează înființarea și funcționarea casei de compensare și a contrapărții centrale, pentru a garanta siguranța tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate și cu alte instrumente financiare decât cele derivate, în conformitate cu normele europene.

(3) Prevederile art. 148 și 149 se vor aplica în mod corespunzător casei de compensare și contrapărții centrale.»

275. Articolul 160 se abrogă.

276. Articolul 161 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 161. -

(1) Marjele constituite în numele membrilor compensatori nu vor putea fi considerate ca aparținând activelor casei de compensare/contrapărții centrale și nu vor putea face obiectul cererii sau plății creditorilor casei de compensare/contrapărții centrale.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică inclusiv în cazul falimentului sau lichidării administrative a casei de compensare/contrapărții centrale.»

277. Articolul 162 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 162. -

(1) Reglementările contrapărții centrale sunt supuse aprobării A.S.F. și privesc cel puțin cerințele aferente contrapărților centrale conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012, altor norme ale Uniunii Europene relevante și reglementărilor emise de A.S.F.

(2) Reglementările contrapărții centrale sunt supuse aprobării A.S.F., în conformitate cu reglementările emise de A.S.F.

(3) Contrapartea centrală solicită aprobarea prealabilă a B.N.R. pentru sistemul de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare, precum și pentru orice modificare a acestuia.»

278. Articolul 167 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 167. -

În cadrul declanșării procedurii de faliment împotriva contrapărții centrale/casei de compensare, judecătorul-sindic numește lichidatorul, cu consultarea A.S.F.»"

13. La articolul 203, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 281 și 282, cu următorul cuprins:

"

281. La articolul 169, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 169. -

(1) Momentul din care un ordin de transfer este considerat introdus în sistemul de compensare-decontare trebuie să fie clar precizat prin regulile sistemului de compensare-decontare.»

282. La articolul 169, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

«

(11) Un ordin de transfer introdus în sistem nu va putea fi revocat de către un participant la sistemul de compensare- decontare sau de către un terț, după termenul stabilit prin regulile sistemului respectiv.»"

14. La articolul 203, după punctul 43 se introduce un nou punct, punctul 431, cu următorul cuprins:

"

431. La articolul 189, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

«

(3) Dreptul investitorilor de a retrage subscrierile se exercită în condițiile și în limitele menționate în prospect, ofertantul având posibilitatea de a stabili că subscrierile pot fi retrase numai în situațiile menționate la alin. (1) și/sau la alin. (2), după caz.»"

15. La articolul 203, punctul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

60. Articolul 272 se modifică și va avea următorul cuprins:

«

Art. 272. -

(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către:

a) S.S.I.F. și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, reprezentanții compartimentului de control intern, agenții pentru servicii de investiții financiare ai S.S.I.F. și agenții delegați, persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, precum și de către persoana sau persoanele care acționează în mod concertat și care a decis să achiziționeze o participație calificată într-o S.S.I.F. sau sunt acționari ai S.S.I.F., după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2), art. 6, art. 8 alin. (5), art. 9, 14, 15, 16, art. 18 alin. (1), (2), (4), (5), (7) și (8) și art. 20 alin. (3);

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

4. nerespectarea prevederilor art. 37, art. 38 alin. (1) și (4), art. 39 și 391 referitoare la operațiunile transfrontaliere ale S.S.I.F.;

5. nerespectarea prevederilor existente în reglementările proprii și/sau ale operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

6. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

7. desfășurarea de activități și servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de A.S.F.;

b) instituțiile de credit și/sau de către conducătorii structurii organizatorice aferente operațiunilor pe piața de capital, reprezentanții compartimentului de control intern și agenții pentru servicii de investiții financiare și agenții delegați ai instituțiilor de credit, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. și a condițiilor de funcționare prevăzute la art. 3 alin. (2) și (3), art. 4 alin. (1) și (2) și art. 16;

2. nerespectarea regulilor prudențiale prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 și 25;

3. nerespectarea regulilor de conduită prevăzute la art. 26 alin. (1), art. 27 și art. 28 alin. (1) și (7);

4. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

5. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

6. desfășurarea de activități și servicii prevăzute la art. 5 alin. (1) care excedează obiectului de activitate autorizat de Banca Națională a României;

c) intermediarii din alte state membre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (1) -(3), alin. (5) și (6) și art. 42 alin. (2) referitoare la intermediari din alte state membre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

d) intermediarii din state nemembre, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 3 alin. (2) pentru desfășurarea de servicii și activități de investiții financiare pe teritoriul României;

2. nerespectarea prevederilor art. 43 referitoare la intermediari din state nemembre;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem/depozitar central/casa de compensare aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

e) traderii, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea cerinței de înscriere în Registrul A.S.F. prevăzute la art. 30 alin. (1);

2. nerespectarea prevederilor art. 31 referitoare la acordul operatorului de piață și la respectarea reglementărilor respectivei piețe reglementate;

3. nerespectarea prevederilor art. 32 referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor efectuate de traderi;

4. nerespectarea prevederilor art. 33 referitoare la interdicțiile stabilite pentru traderi;

5. nerespectarea regulilor prudențiale și de conduită prevăzute la art. 23 alin. (1) și (4), art. 24 alin. (1) lit. d) și art. 26 alin. (1);

6. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

7. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

f) consultanții de investiții, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea interdicțiilor stabilite la art. 35 alin. (4);

2. nerespectarea regulilor de conduită la care se face referire la art. 35 alin. (5);

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la serviciile de investiții financiare;

g) entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F., emitenții de valori mobiliare și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului ai entității autorizate, reglementate și supravegheate sau emitenților de valori mobiliare, persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege sau au legătură cu activitatea entităților autorizate, reglementate și supravegheate de A.S.F. și/sau a emitenților de valori mobiliare, precum și de către entitățile care au obligația de informare cu privire la depășirea pragurilor de deținere prevăzute la art. 228 alin. (1), după caz, în legătură cu:

1. încălcarea prevederilor privind ofertele publice și operațiunile de retragere a acționarilor dintr-o societate prevăzute la art. 173 alin. (2), art. 174 alin. (2), art. 175 alin. (1), (31) și (4), art. 176, 177, art. 178 alin. (1)-(3), art. 179, art. 183 alin. (1) și (2), art. 184, art. 185 alin. (2) și (4), art. 186 alin. (1), art. 187, art. 190-192, art. 193 alin. (2) și (3), art. 195 alin. (1), art. 196 alin. (2) și (3), art. 197, art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1), art. 200, art. 204 alin. (7), art. 206 alin. (5) și art. 208;

2. încălcarea prevederilor privind admiterea la tranzacționare a valorilor mobiliare prevăzute la art. 211 alin. (1), art. 212, 215, 216, art. 217 alin. (1), art. 219, art. 220 alin. (1)-(3), art. 221, 222 și art. 223 alin. (1);

3. încălcarea obligațiilor de raportare, de realizare a operațiunilor și de respectare a conduitei și condițiilor prevăzute la art. 209, 210, art. 224 alin. (1)-(5) și (8), art. 225, art. 226 alin. (1)-(5) și (7), art. 227, art. 228 alin. (1), (3) și (4), art. 229-233, art. 235 alin. (1), art. 236, 237, 239, art. 240 alin. (3), art. 241 alin. (1) și (2), art. 242 și art. 243 alin. (1), (4) și (9)-(11);

4. desfășurarea unei oferte publice fără aprobarea A.S.F. a prospectului/documentului de ofertă, precum și desfășurarea fără aprobarea A.S.F. a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege ori reglementările A.S.F. impun aprobarea;

5. nerespectarea condițiilor stabilite prin decizia A.S.F. de aprobare a prospectului/documentului de ofertă, a unor amendamente la acesta, precum și a anunțului/anunțului preliminar sau materialelor publicitare aferente unei oferte publice;

6. nerespectarea obligației prevăzute la art. 146 alin. (4) privind încheierea de contracte cu depozitarul central;

7. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la emitenți și operațiuni de piață;

h) operatorii de piață/sistem, administratorii sau membrii consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului operatorilor de piață/operatorilor de sistem, de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, precum și de către persoanele care achiziționează acțiuni care conduc la o deținere directă sau împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat, mai mare ori egală cu 20% din drepturile de vot, reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare a operatorilor de piață prevăzute la art. 126 alin. (2) și (3), art. 129, 130, 131 și 133;

2. nerespectarea prevederilor privind reglementările emise de operatorii de piață prevăzute la art. 134 alin. (1) și (2), art. 141 și 249;

3. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

4. nerespectarea prevederilor privind supravegherea piețelor reglementate prevăzute la art. 135 alin. (2);

5. nerespectarea obligațiilor stipulate la art. 136 alin. (1) și (2) privind furnizarea de date, informații și documente, respectiv de modificare a reglementărilor proprii;

6. nerespectarea prevederilor privind sistemele alternative de tranzacționare prevăzute la art. 140;

7. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

8. nerespectarea reglementărilor emise de A.S.F. cu privire la piețe reglementate și sisteme alternative de tranzacționare;

i) S.A.I., A.O.P.C. autoadministrată ori depozitar și/sau de către membrii consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului și reprezentanții compartimentului de control intern ai unei S.A.I. sau A.O.P.C. autoadministrate, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere ori exercită cu titlu profesional activități reglementate de prezenta lege, după caz, în legătură cu:

1. încălcarea condițiilor de constituire, înregistrare la A.S.F. și funcționare a A.O.P.C. prevăzute la art. 115 alin. (1) și (4), art. 117 alin. (1), art. 118, art. 119 alin. (2), art. 120 alin. (1), (3) și (4) și art. 286 alin. (1)-(3);

2. nerespectarea prevederilor reglementărilor interne ale societății de investiții de tip închis autoadministrate, regulilor fondului/actului constitutiv al societății de investiții de tip închis și/sau ale prospectelor de emisiune ale A.O.P.C.;

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la activitatea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament autorizate/avizate de A.S.F. și a depozitarilor acestora;

j) depozitarii centrali, casele de compensare, contrapărțile centrale, intermediari și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai consiliului de supraveghere, directorii ori membrii directoratului, precum și de către persoanele fizice care exercită de jure sau de facto funcții de conducere în cadrul entităților anterior menționate ori de către alte persoane responsabile, după caz, în legătură cu:

1. nerespectarea condițiilor care au stat la baza autorizării și a condițiilor de funcționare la care se face referire la art. 148 alin. (1) și (2) și art. 159 alin. (2) și (3);

2. refuzul de a furniza A.S.F. informațiile solicitate, conform art. 144 alin. (2), referitoare la compensarea și decontarea tranzacțiilor;

3. refuzul de a furniza emitenților informațiile necesare pentru exercitarea drepturilor aferente valorilor mobiliare depozitate conform art. 146 alin. (4) și (5);

4. refuzul de a raporta depozitarului central titularii subconturilor individualizate deținute de intermediari conform art. 146 alin. (6);

5. nerespectarea de către intermediari a obligațiilor de raportare în termenele prevăzute la art. 146 alin. (7);

6. nerespectarea obligațiilor privind evidențierea valorilor mobiliare și a sarcinilor asupra acestora prevăzute la art. 151;

7. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 154;

8. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor depozitarului central conform art. 150;

9. nerespectarea de către persoanele responsabile a obligațiilor privind achiziția, deținerea și înstrăinarea acțiunilor casei de compensare/contrapărții centrale conform normelor Uniunii Europene și reglementărilor emise de A.S.F.;

10. folosirea marjelor în alt scop decât acela specificat în reglementările la care se face referire în art. 158;

11. nerespectarea de către casa de compensare și/sau contrapartea centrală a obligațiilor prevăzute la art. 163 și 164;

12. refuzul de a duce la îndeplinire solicitările A.S.F. prevăzute la art. 153 alin. (2) și art. 165 și 166;

13. nerespectarea prevederilor referitoare la constituirea și executarea garanțiilor financiare și a ipotecilor mobiliare prevăzute la art. 151 alin. (4) - (6);

14. nerespectarea prevederilor existente în reglementările operatorului de piață/sistem aprobate de A.S.F.;

15. nerespectarea prevederilor existente în reglementările depozitarului central/casei de compensare aprobate de A.S.F.;

16. neacordarea în mod nejustificat a accesului intermediarilor din state membre potrivit art. 42 alin. (1);

17. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la depozitarul central, casele de compensare și contrapărțile centrale;

k) persoanele responsabile din partea Fondului de compensare a investitorilor în legătură cu:

1. nerespectarea obligațiilor de efectuare a plăților compensatorii conform art. 47 și de publicare a informațiilor prevăzute la art. 48;

2. nerespectarea reglementărilor Fondului de compensare a investitorilor aprobate de A.S.F.;

3. nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la Fondul de compensare a investitorilor.

(2) Constituie contravenții următoarele fapte:

a) nerespectarea măsurilor stabilite prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare și control sau în urma acestora;

b) nerespectarea prevederilor referitoare la modul de întocmire a situațiilor financiar-contabile și la auditarea acestora, prevăzute la art. 258 alin. (1);

c) încălcarea prevederilor art. 245-248 privind abuzul pe piață;

d) nerespectarea obligațiilor de raportare și conduită prevăzute la art. 250;

e) utilizarea neautorizată a sintagmelor servicii și activități de investiții, societate de servicii de investiții financiare, agent pentru servicii de investiții financiare, piață reglementată și bursă de valori, asociate cu oricare dintre instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11, sau a oricărei combinații între acestea;

f) nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2861;

g) împiedicarea fără drept a exercitării drepturilor conferite de către lege A.S.F., precum și refuzul nejustificat al oricărei persoane de a răspunde solicitărilor A.S.F. în exercitarea atribuțiilor care îi revin conform legii;

h) nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării actelor de terorism prin intermediul pieței de capital;

i) nepunerea în aplicare a sancțiunilor internaționale pe piața de capital;

j) nerespectarea reglementărilor și măsurilor emise de A.S.F. cu privire la formarea, pregătirea și perfecționarea profesională, respectiv echivalarea automată a diplomelor, atestatelor și certificatelor emise de organismele internaționale;

k) nerespectarea de către organul statutar competent a obligațiilor prevăzute la art. 283 alin. (1);

l) nerespectarea prevederilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.»"

16. La articolul 203, punctul 61 se modifică și va următorul cuprins:

"

61. La articolul 273, literele a) și b) ale alineatului (1) și partea introductivă a alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

a) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. a)-f), lit. g) pct. 4, 5 și 7, lit. h), i), lit. j) pct. 1-9 și 11-17, lit. k) pct. 2 și 3 și la alin. (2) lit. e), h), i) și k):

(i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice;

(ii) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice;

b) în cazul contravențiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 și 6, lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) și j):

(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice;

(ii) cu amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în funcție de gravitatea faptei săvârșite, pentru persoanele juridice.

. . . . . . . . . .

(3) Prin excepție de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice care a înregistrat o cifră de afaceri mai mică de 15 milioane lei sau nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării, precum și în cazul persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F., aceasta va fi sancționată cu:»."

17. La articolul 203, după punctul 61 se introduce un nou punct, punctul 611, cu următorul cuprins:

"

611. La articolul 273, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:

«

(5) În cazul intermediarilor instituții de credit, cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) și lit. b) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă realizată din activitatea desfășurată doar pe piața de capital, în anul financiar anterior sancționării, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3).

(6) În cazul instituțiilor de credit care desfășoară activitatea de depozitare pentru organismele de plasament colectiv autorizate/avizate de A.S.F. cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) va fi determinat prin aplicarea procentelor respective la cifra de afaceri netă realizată din activitatea de depozitare, cu luarea în considerare a prevederilor alin. (3).»"

18. La articolul 203, punctul 62 se modifică va avea următorul cuprins:

"

62. Articolele 2731 și 2732 se modifică și vor avea următorul cuprins:

«

Art. 2731. -

Desfășurarea fără autorizație a oricăror activități sau operațiuni pentru care prezenta lege cere autorizarea constituie infracțiune și se sancționează potrivit legii penale, cu excepția activităților și serviciilor de investiții prevăzute la art. 5 alin. (1) desfășurate de S.S.I.F. și instituțiile de credit, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 273 alin. (1) lit. a).

Art. 2732. -

(1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 203 referitoare la inițierea, în termenul prevăzut de lege, a unei oferte publice de preluare obligatorie constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

(i) pentru persoanele fizice:

a) avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 25.000 lei, în cazul în care termenul legal de lansare a ofertei a fost depășit cu cel mult 30 de zile;

b) amendă de la 25.001 lei la 50.000 lei, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu cel mult 60 de zile;

c) prin excepție de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, amendă de la 50.001 lei la 500.000 lei, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu mai mult de 60 de zile;

(ii) pentru persoanele juridice:

a) avertisment sau amendă de la 0,1% până la 1% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu cel mult 30 de zile, dar nu mai puțin de 10.000 lei;

b) amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu cel mult 60 de zile, dar nu mai puțin de 25.000 lei;

c) amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu mai mult de 60 de zile, dar nu mai puțin de 50.000 lei.

(2) Nerespectarea prevederilor privind interdicția de a achiziționa acțiuni prevăzută la art. 203 alin. (2) și (4) constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

(i) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 10.000 lei la 500.000 lei;

(ii) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 0,1% până la 10% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancționării.

(3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancționării nu este disponibilă la data sancționării, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referință. Prin an de referință se înțelege anul anterior sancționării.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înființate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării sau în cazul persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F. și care nu respectă obligațiile prevăzute la alin. (1), aceasta va fi sancționată cu:

a) amendă de la 5.000 lei la 500.000 lei, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu cel mult 30 de zile;

b) amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu cel mult 60 de zile;

c) amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei, în cazul în care termenul legal a fost depășit cu mai mult de 60 de zile.

(5) Prin excepție de la prevederile art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înființate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancționării sau în cazul persoanei juridice a cărei cifră de afaceri nu este accesibilă A.S.F. și care nu respectă obligațiile prevăzute la alin. (2), aceasta va fi sancționată cu amendă de la 5.000 lei la 2.500.000 lei.

(6) Dispozițiile alin. (1), (3) și (4) se aplică în mod corespunzător și în cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 205 alin. (3)-(5).»"

19. La articolul 203 punctul 66, articolul 278 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 278. -

(1) În ceea ce privește procedura de stabilire și constatare a contravențiilor, precum și de aplicare a sancțiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescripție a constatării, aplicării și executării sancțiunii contravenționale este de 3 ani de la data săvârșirii faptei.

(3) În cazul contravențiilor continue, termenul de prescripție de 3 ani curge de la data constatării faptei."

20. La articolul 203, după punctul 67 se introduce un nou punct, punctul 671, cu următorul cuprins:

"

671. După articolul 279 se introduce un nou articol, articolul 2791, cu următorul cuprins:

«

Art. 2791. -

Furtul instrumentelor financiare ale clienților și/sau ale fondurilor bănești aferente acestora constituie infracțiune și se pedepsește în conformitate cu prevederile Codului penal.»"

21. La articolul 203, după punctul 68 se introduce un nou punct, punctul 681, cu următorul cuprins:

"

681. După articolul 2862 se introduce un nou articol, articolul 2863, cu următorul cuprins:

«

Art. 2863. -

(1) Condițiile de cvorum și de majoritate de vot necesare desfășurării adunărilor generale ale acționarilor S.I.F. și adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, modificările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale S.I.F., exclusiv pentru încadrarea acestora în prevederile alin. (1), vor fi înregistrate la oficiul registrului comerțului, în baza hotărârii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al S.I.F. sau al S.A.I. care administrează un S.I.F., după caz, ulterior obținerii autorizației din partea A.S.F.»"

22. Articolul 206 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 206. -

Dispozițiile referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare."

Art. II. -

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La titlul VII capitolul II articolul 71 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) Fondul «Proprietatea» nu poate deține mai mult de 10% din activele sale în valorile mobiliare menționate la alin. (4) și în instrumentele pieței monetare menționate la art. 101 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, emise de un singur emitent, cu excepția titlurilor de stat;".

2. La titlul VII capitolul II articolul 71 alineatul (3), după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) și e2), cu următorul cuprins:

"

e1) se exceptează de la respectarea limitei prevăzute la lit. e) valorile mobiliare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi;

e2) până la momentul diminuării deținerii aferente valorilor mobiliare prevăzute la lit. e1), sub limita prevăzută la lit. e), se interzice Fondului «Proprietatea» achiziția de valori mobiliare emise de același emitent și care au fost dobândite de la statul român, cu excepția celor aferente exercitării drepturilor de preferință, caz în care sunt aplicabile prevederile lit. k);".

3. La titlul VII capitolul II articolul 71 alineatul (3), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

k) Fondul «Proprietatea» poate să depășească limitele privind investițiile în instrumentele financiare care sunt incluse în activul său în cazul exercitării drepturilor de preferință de subscriere aferente acestora, cu condiția ca depășirea să nu se întindă pe o perioadă mai mare de 120 de zile calendaristice;".

4. La titlul VII capitolul II articolul 71 alineatul (3), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

"

l) în cazul deținerilor de valori mobiliare neadmise la tranzacționare dobândite de la statul român în temeiul prezentei legi, conform prevederilor lit. b), Fondul «Proprietatea» își va putea exercita dreptul de preferință aferent deținerilor respective, în acest caz nefiind aplicabile prevederile lit. k)."

5. La titlul VII capitolul II, articolul 8 se abrogă.

6. La titlul VII capitolul II articolul 9, alineatul (2) se abrogă.

7. La titlul VII capitolul II articolul 91, alineatele (4) - (7) se abrogă.

8. La titlul VII capitolul II articolul 10, alineatele (1) - (3) se abrogă.

9. La titlul VII capitolul II, articolul 101 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. -

Orice vărsământ efectuat de statul român la Fondul «Proprietatea», în numerar sau natură, în temeiul prezentei legi, se consideră făcut cu prioritate pentru stingerea obligației de plată a acțiunilor subscrise și neplătite, fără distincție ori distribuție între surse sau sume."

10. La titlul VII capitolul II articolul 12, alineatul (2) se abrogă.

Art. III. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) În baza unor acorduri internaționale la care este parte, A.S.F. va putea da curs și solicitărilor de informații pentru investigații care nu reprezintă încălcări ale legislației din România, dar reprezintă încălcări în acele state semnatare ale respectivelor acorduri internaționale.

(8) A.S.F. este autoritatea competentă din România în sensul art. 10 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții."

2. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, atestatele, avizele și deciziile."

3. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu următorul cuprins:

"

Art. 71. -

(1) Obligația de păstrare a secretului de serviciu nu poate fi invocată de nicio persoană fizică sau juridică care are legătură cu piața financiară nonbancară din România atunci când A.S.F. se află în exercitarea atribuțiilor sale prevăzute de lege.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale fundamentale și a atribuțiilor ce îi revin, A.S.F. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale și/sau clasificate cu Banca Națională a României, Consiliul Concurenței, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, precum și cu alte autorități și instituții publice."

4. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.

Art. IV. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, creanța prevăzută la art. 4 al titlului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2010, se preia de către Ministerul Finanțelor Publice de la Fondul "Proprietatea", împreună cu toate accesoriile aferente.

(2) Sumele obținute din valorificarea creanței prevăzute la alin. (1) se virează la bugetul de stat.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 8 ianuarie 2015.

Nr. 10.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Tranzacționarea de instrumente financiare pe o piață reglementată: între supra-reglementarea proprie legislației pieței de capital și lipsa unui izvor normativ expres al contractului "bursier"
;
se încarcă...