Agenția Română pentru Investiții Străine - ARIS

Acordul de colaborare dintre Agenția Română pentru Investiții Străine și Organizația Elvețiană pentru Facilitarea Investițiilor din 15.12.2003

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 februarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS), cu sediul în Bd. Primăverii nr. 22, sectorul 1, București, România, telefon: +40-21-2339103, fax: +40-21-2339104, reprezentată prin domnul Marian Florian Săniuță, președinte,

și

Organizația Elvețiană pentru Facilitarea Investițiilor (SOFI) cu sediul în Stauffacherstrasse 45, 8026 Zurich 4, Switzerland, telefon: +41-1-2493050, fax: +41-1-2493133, reprezentată prin domnul George Malcotsis, director general,

numite în continuare părți,

stabilesc de comun acord să conlucreze în vederea facilitării cooperării dintre societățile comerciale române și elvețiene în scopul realizării transferului de investiții de capital și know-how în România.

1. Introducere și obiective

Agenția Română pentru Investiții Străine (ARIS) a fost înființată în anul 2002 ca un organism de specialitate al Guvernului, responsabil cu atragerea și promovarea investițiilor străine în economia românească. ARIS reprezintă punctul de referință pentru investitorii străini interesați în dezvoltarea proiectelor de investiții în România. ARIS acordă asistență tehnică noilor investitori, precum și celor deja prezenți în România, în vederea determinării acestora de a iniția sau de a extinde proiectele de investiții în România și de a promova oportunitățile de investiții oferite de mediul de afaceri din țara noastră.

Organizația Elvețiană pentru Facilitarea Investițiilor (SOFI) reprezintă un instrument al Guvernului elvețian, constituit și finanțat de către Biroul Federal pentru Afaceri Economice Externe (BFAEE). Principalul său obiectiv îl constituie acordarea de asistență privind dezvoltarea economică a sectorului privat din țările partenere. Activitatea principală a SOFI o reprezintă facilitarea cooperării pe termen lung între Confederația Elvețiană și societățile comerciale străine și, în consecință, acordarea de sprijin în ceea ce privește transferul de know-how și capital în aceste țări. Acest instrument își desfășoară activitatea cu sprijinul companiei KPMG - Confederația Elvețiană, care asigură logistica și necesarul de personal.

România este considerată o țară parteneră datorită potențialului societăților comerciale elvețiene de a stabili relații de afaceri și de a realiza investiții în țara noastră. Pentru realizarea unui program eficient de promovare, SOFI are nevoie de un organism local similar alături de care să promoveze și să faciliteze cooperarea dintre societățile comerciale din cele două țări. ARIS reprezintă organizația capabilă să îndeplinească rolul de organism similar.

Prezentul acord de colaborare stabilește domeniile de cooperare între ARIS și SOFI în ceea ce privește implementarea activității de promovare.

2. Domenii de cooperare

Domeniile de cooperare a părților sunt următoarele:

a) Promovarea "ideii de a investi"

Părțile vor comunica societăților comerciale din cele două țări oportunitățile de afaceri și potențialele avantaje ale cooperării și parteneriatului pe termen lung. Comunicarea se va realiza prin organizarea, după caz, a unor misiuni de oameni de afaceri, conferințe, publicații, precum și prin identificarea și promovarea unor proiecte de investiții specifice, promovare prin Internet și alte contacte.

b) Furnizarea de informații partenerilor de investiții

Informația de specialitate, care va fi furnizată societăților comerciale din ambele țări, cuprinde:

climatul general politic și economic din ambele țări;
facilități și programe ale Guvernului privind susținerea investițiilor;
cadrul legislativ general și dreptul comercial (în ceea ce privește înființarea societăților comerciale/parteneriatelor "joint-ventures");
probleme privind impozitul și taxele vamale;
informații privind piața pentru diferite produse și servicii;
infrastructură și utilități (teren, energie, transport);
calificarea forței de muncă și costurile implicite;

pârghii de finanțare/surse de finanțare, atât internaționale, cât și din partea Guvernului elvețian/servicii bancare;
informație specifică privind sectoarele industriale sau anumite societăți comerciale.

c) Căutarea și selecționarea partenerilor de investiții corespunzători

Părțile vor coopera în vederea identificării și selecționării partenerilor de afaceri elvețieni și români corespunzători, în scopul constituirii de parteneriate "joint-ventures" sau al dezvoltării unor proiecte de tip "greenfield" sau "brownfield" în România și pe alte piețe. Acest serviciu include:

dezvoltarea unui concept pentru cooperare și a unei tehnici de abordare privind căutarea partenerilor;
identificarea partenerilor corespunzători și acordarea de asistență în procesul de selecție;
medierea și moderarea pe tot parcursul etapei de negociere;
acordarea de asistență pe toată durata implementării proiectului de investiții.

d) Servicii de consultanță specializată și acțiuni comune

În vederea implementării cu succes a activităților promoționale, așa cum a fost subliniat la lit. a), b) și c), sunt necesare acordarea de servicii de consultanță specializată și realizarea unor activități comune. Părțile sunt de acord că aceasta ar putea include dezvoltarea unor programe specifice, organizarea unor evenimente cu caracter special și acordarea de servicii de consultanță fiecărei societăți comerciale în parte, după cum urmează:

servicii de consultanță privind strategia și politica de investiții;
studii de piață privind anumite produse/sectoare;
evaluarea proiectelor, evaluarea societăților comerciale din punct de vedere managerial și al activității;
conceperea proiectelor, structurarea parteneriatelor "joint-ventures" și a altor proiecte de investiții;
inginerie financiară, inclusiv sprijinul în identificarea surselor de finanțare din Confederația Elvețiană, România și din alte țări, precum și instituțiile financiare regionale, internaționale/multilaterale;
pregătirea/revizuirea studiilor de fezabilitate și a planurilor de afaceri.

Părțile își vor acorda reciproc asistență, cât de mult posibil, în funcție de capacitățile și abilitățile fiecăreia. Fiecare acțiune comună planificată va fi stabilită de comun acord de către părți, atunci când va fi necesar, pentru fiecare caz în parte.

3. Mijloacele de cooperare

a) Sprijin și comunicare

ARIS și SOFI vor nominaliza fiecare câte o persoană de contact din cadrul celor două instituții, care va fi responsabilă cu implementarea cooperării mai sus amintite dintre SOFI și ARIS.

Aceste persoane vor asigura furnizarea reciprocă a serviciilor sus-menționate și sprijinul logistic necesar.

Sprijinul logistic va include ajutor și îndrumare în ceea ce privește stabilirea unor contacte locale și programarea de întâlniri pentru reprezentanții ARIS/SOFI și clienții acestora din cele două țări. Cele două organizații vor menține legătura una cu cealaltă periodic (mail, e-mail, fax, telefon) și se vor informa reciproc cu privire la investițiile în derulare, precum și la potențialele interese și oportunități de investiții privind România.

Totodată, cele două organizații vor figura reciproc pe listele de distribuție și vor face schimb de publicații, rapoarte de țară, informații economice de ultimă oră, oportunități de investiții și alte informații relevante privind promovarea investițiilor în România.

b) Delegatul român - program de deplasare

Delegatul ARIS va efectua o vizită în Confederația Elvețiană pentru o perioadă de timp determinată (una până la patru săptămâni pe an), în scopul promovării proiectelor specifice, în strânsă cooperare cu SOFI. Activitatea pe care o va desfășura delegatul ARIS va cuprinde:

furnizarea informației de specialitate și acordarea serviciilor de consultanță anumitor companii elvețiene interesate în realizarea unor investiții în România, inclusiv pe durata negocierilor pentru un anumit proiect de parteneriat între societățile comerciale elvețiene și române;
coordonarea unui eveniment major de promovare a investițiilor sau a unei misiuni privind investițiile elvețiene în România.

Costurile privind deplasarea (transport către și dinspre Confederația Elvețiană și diurna în Confederația Elvețiană) vor fi suportate de către SOFI. În plus, SOFI va facilita aranjamentele necesare pentru cazarea delegatului ARIS pe perioada șederii sale la Zurich.

Rolul, activitățile și bugetul pentru fiecare misiune de deplasare întreprinsă de delegatul ARIS în Confederația Elvețiană vor fi definite de către SOFI și discutate și acceptate, în prealabil, în scris, de ARIS și SOFI.

SOFI va pune la dispoziție delegatului ARIS, pe perioada vizitei în Confederația Elvețiană, în cadrul programului de deplasare, facilitățile de birou corespunzătoare. Acestea vor include:

spațiu de birou și mobilierul aferent;
computer și alte echipamente IT, e-mail, telefon, fax, copiator, materiale de birotică și servicii de secretariat;
sprijin tehnic acordat de către experții SOFI.

Pentru facilitățile de mai sus, puse la dispoziție, ARIS nu va suporta nici o cheltuială, aceasta urmând a fi acoperită de către SOFI.

ARIS și SOFI vor depune toate eforturile pentru continuarea promovării proiectelor de investiții în România. Ambele părți manifestă un interes fundamental față de stabilirea unui program de deplasare standard, privind prezența delegatului din staff-ul de experți ARIS la SOFI.

Implementarea acestui program va depinde de activitățile de promovare, volumul de proiecte viabile realizate în parteneriat, precum și de tranzacțiile privind investițiile care au fost generate.

Condițiile privind posibilul program de deplasare a delegatului vor fi discutate și prezentate separat, într-un acord scris, în momentul în care părțile decid asupra implementării acestuia.

4. Intrarea în vigoare și perioada de cooperare

Prezentul acord de colaborare va intra în vigoare la data ultimei notificări. Până la această dată părțile se vor informa reciproc în ceea ce privește completarea procedurilor interne necesare intrării în vigoare.

Prezentul acord de colaborare este încheiat pe o durată nedeterminată. Validitatea sa va înceta la o lună de la data la care una dintre părți va notifica în scris cealaltă parte asupra intențiilor sale de încetare a acordului de colaborare.

Prezentul acord de colaborare a fost încheiat la Zurich la 15 decembrie 2003 și a fost redactat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Agenția Română pentru Investiții Străine
Marian Florian Săniuță,
președinte

Organizația Elvețiană pentru Facilitarea Investițiilor
George Malcotsis,
director general

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...