Guvernul României

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în Râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești din 01.08.2003

Referințe (3)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 octombrie 2003

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova, denumite în continuare părți,

luând în considerare importanța problemelor protecției mediului și utilizării raționale a resurselor piscicole și necesității obținerii unor rezultate concrete în acest domeniu,

acordând o atenție deosebită problemelor utilizării raționale a resurselor naturale, în mod deosebit a resurselor piscicole și reglementării pescuitului în râul Prut și dorind să contribuie prin această colaborare la obținerea unor rezultate practice în acest domeniu,

recunoscând responsabilitatea asigurării unei securități ecologice pentru cetățenii statelor lor, precum și necesitatea respectării dreptului omului la un mediu sănătos și, totodată, a dezvoltării cooperării de lungă durată în acest domeniu și soluționarea problemelor ce reprezintă un interes reciproc,

analizând experiența internațională acumulată în domeniul protecției mediului și utilizării raționale a resurselor naturale,

respectând legislația fiecăreia dintre cele două state și normele stabilite de dreptul internațional,

având în vedere prevederile convențiilor și acordurilor internaționale în domeniul protecției mediului și resurselor naturale, la care România și Republica Moldova sunt părți,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile vor dezvolta și vor întări cooperarea reciproc avantajoasă și echitabilă în domeniul protecției resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, bazându-se pe scopurile și principiile dezvoltării durabile.

ARTICOLUL 2

Principalele domenii de cooperare ale părților vor fi:

1. gestionarea și exploatarea durabilă a resurselor piscicole în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești;

2. dezvoltarea acvaculturii;

3. cooperarea în domeniul cercetării științifice privind resursele piscicole.

ARTICOLUL 3

Părțile vor întreprinde, în comun, următoarele acțiuni:

1. efectuarea pescuitului în scop științific, în vederea evaluării stării resurselor piscicole;

2. stabilirea anuală a capturilor totale admisibile la pescuit, pentru fiecare parte;

3. stabilirea perioadei de prohibiție a pescuitului, cu excepția pescuitului în scop științific, pentru protejarea reproducerii naturale a resurselor piscicole;

4. aplicarea unor măsuri ameliorativ-piscicole:

- pescuitul speciilor de pești care ar putea produce dezechilibre în cadrul populațiilor piscicole locale;

- popularea lacului de acumulare Stânca-Costești cu specii de pești, în structură și cantități care vor fi stabilite de părți;

- menținerea constantă, pe cât posibil, a nivelului apei în lacul de acumulare Stânca-Costești sau în aval de acesta, în funcție de situația hidrologică și de posibilitățile tehnice de regularizare a debitelor, pentru asigurarea condițiilor de reproducere naturală a peștelui;

- asigurarea controlului permanent asupra desfășurării reproducerii naturale a peștelui.

Părțile, de comun acord, pot întreprinde și alte măsuri ameliorativ-piscicole.

ARTICOLUL 4

Cooperarea părților se va realiza în următoarele forme:

1. schimb reciproc de informații privind acte legislative, reglementări și norme tehnice în domeniul resurselor piscicole și reglementarea pescuitului;

2. elaborarea și aplicarea de programe comune de colaborare pentru protecția și exploatarea resurselor piscicole din râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești;

3. schimb reciproc de informații privind combaterea braconajului, privind utilizarea uneltelor, dispozitivelor și metodelor interzise și pentru prevenirea situațiilor care pot conduce la mortalitatea resurselor piscicole;

4. Organizarea, în comun, de seminarii și alte manifestări științifice privind managementul și protecția resurselor piscicole.

ARTICOLUL 5

Pescuitul în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de exercitare a pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești, anexă la prezentul acord.

ARTICOLUL 6

Pentru protecția și refacerea resurselor piscicole, părțile, de comun acord, pe baza studiilor și cercetărilor fundamentate științific, pot stabili perioade de interzicere a pescuitului în scop comercial în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești.

În sensul prezentului acord, prin pescuit în scop comercial se înțelege capturarea peștelui și a altor viețuitoare acvatice de către persoane autorizate, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, în fiecare dintre statele părților, prin metode și cu unelte de pescuit precizate în Regulamentul de exercitare a pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești și având drept scop comercializarea.

Perioadele de interzicere a pescuitului comercial vor fi stabilite prin protocoale încheiate între autoritățile publice de specialitate ale părților.

ARTICOLUL 7

1. Pentru a se asigura o aplicare eficientă a prevederilor acestui acord, părțile vor constitui un grup mixt de lucru.

2. Grupul mixt de lucru va examina problemele care fac obiectul prezentului acord și va propune măsuri pentru protecția resurselor piscicole și reglementarea pescuitului în râul Prut și în lacul de acumulare Stânca-Costești.

3. Grupul mixt de lucru se va întâlni cel puțin o dată pe an și ori de câte ori părțile, de comun acord, vor considera necesar. Întâlnirile Grupului mixt de lucru privind problemele de interes reciproc se vor desfășura, alternativ, pe teritoriul statului fiecăreia dintre părți, dacă nu va fi stabilit un alt mod.

4. Grupul mixt de lucru își stabilește singur modul de lucru. În caz de necesitate, Grupul mixt de lucru are dreptul de a constitui grupe de experți și de a organiza întâlniri ale acestora pentru examinarea diferitelor probleme.

5. În cadrul lucrărilor Grupului mixt de lucru, hotărârile se adoptă prin acordul părților și sunt menționate în procesele-verbale care se vor încheia cu această ocazie.

ARTICOLUL 8

Părțile își vor stabili autoritățile responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentului acord și se vor informa reciproc, în termen de două luni de la intrarea în vigoare a acestuia.

ARTICOLUL 9

Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de participarea reprezentanților săi la întâlnirile Grupului mixt de lucru și la reuniunile grupurilor de experți organizate de acesta, dacă părțile nu convin altfel.

ARTICOLUL 10

Orice diferende care ar putea apărea între părți în legătură cu aplicarea și interpretarea prevederilor prezentului acord vor fi soluționate pe cale amiabilă, prin consultări și negocieri între părți.

ARTICOLUL 11

Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări, prin care părțile se informează reciproc, pe cale diplomatică, asupra îndeplinirii procedurilor legale naționale necesare pentru intrarea în vigoare a acestuia.

Acordul poate fi modificat sau completat prin acordul scris al părților. Intrarea în vigoare a modificărilor se va face în conformitate cu prevederile primului alineat al prezentului articol.

Acest acord este încheiat pentru o perioadă de 5 ani și se prelungește în mod automat pentru noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părți nu notifică în scris celeilalte părți intenția sa de a-l denunța, cu cel puțin 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate a acestuia.

Semnat la Stânca la 1 august 2003, în două exemplare originale.

Pentru Guvernul României, Pentru Guvernul Republicii Moldova,
Ilie Sârbu, Gheorghe Duca,
ministrul agriculturii, pădurilor, ministrul ecologiei, construcțiilor
apelor și mediului și dezvoltării

ANEXĂ la acord

REGULAMENT
de exercitare a pescuitului în râul Prut și în lacul
de acumulare Stânca-Costești

;
se încarcă...