Guvernul României

Statutul Societății Comerciale Filiala pentru Reparații și Servicii "Hidroserv" Bistrița - S.A. din 16.08.2002

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 august 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata

ARTICOLUL 1 Denumirea

(1) Denumirea societății comerciale este Societatea Comercială Filiala pentru Reparații și Servicii "Hidroserv" Bistrița - S.A., filială a Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale "Hidroelectrica" - S.A. (denumită în continuare S.C. "Hidroelectrica" - S.A.), denumită în continuare S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A.

(2) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile ori în alte documente emanând de la S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. denumirea societății comerciale va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social, din care cel efectiv vărsat potrivit ultimului bilanț contabil aprobat, de sediu și de codul unic de înregistrare.

ARTICOLUL 2 Forma juridică

S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul statut.

ARTICOLUL 3 Sediul

(1) S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. are sediul principal în municipiul Piatra-Neamț, str. Locotenent Drăghicescu nr. 13, județul Neamț.

(2) Sediul poate fi mutat în aceeași localitate sau în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit legii.

ARTICOLUL 4 Durata

Durata S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerțului.

CAPITOLUL II Scopul și obiectul de activitate

ARTICOLUL 5 Scopul

S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. are ca scop principal asigurarea de servicii de reparații și alte activități cu caracter de prestări de servicii prin efectuarea de acte de comerț corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut.

ARTICOLUL 6 Obiectul de activitate

S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. are ca obiect de activitate:

1. Lucrări de întreținere, revizii tehnice, reparații și modernizări la agregatele și instalațiile energetice. Cod: 4011

2. Remedierea incidentelor și avariilor în instalațiile hidroși electromecanice ale centralelor hidroelectrice și în instalațiile-anexă ale acestora. Cod: 4011

3. Lucrări de întreținere și reparații la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4524, 4525, 4526

4. Executarea de lucrări noi la construcții hidrotehnice, civile și industriale. Cod: 4521

5. Lucrări de reparații la echipamente hidromecanice și electrice în ateliere proprii. Cod: 2911

6. Lucrări de reparații și verificări metrologice, aparate de măsură și control. Cod: 3330

7. Execuție de instalații electrice de distribuție, instalații de distribuție a gazelor, instalații de alimentare cu apă. Cod: 4534

8. Teste pentru demonstrarea performanțelor materialelor, aparatajelor și echipamentelor mecanice și electrice. Cod: 7430

9. Verificări și probe la instalații sub presiune și de ridicat - ISCIR. Cod: 7430

10. Microproducție de echipamente, dotări și piese de schimb. Cod: 3320, 2911

11. Fabricarea de construcții și confecții metalice. Cod: 2811

12. Servicii pentru operațiuni de mecanică generală, executate pe bază de tarif. Cod: 2852

13. Realizarea de prefabricate pentru construcții din beton, cărămizi etc. Cod: 2640, 2652, 2661, 2663, 2670

14. Lucrări de demolare de construcții și clădiri, terasamente, organizare de șantier. Cod: 4511

15. Extragere și comercializare de produse de balastiere. Cod: 1421

16. Recuperarea deșeurilor și resturilor metalice și nemetalice reciclabile și valorificarea lor. Cod: 3710

17. Lucrări de topometrie, geodezie și cadastru

18. Servicii de scafandrerie și lucrări executate sub apă. Cod: 6322

19. Servicii de deservire tehnică și reparație de autovehicule și de utilaje de construcții. Cod: 5021

20. Servicii de transport rutier de mărfuri. Cod: 6024

21. Servicii de transport terestru de călători pentru personalul propriu și închirieri. Cod: 6021

22. Exploatarea spațiilor de depozitare pentru toate tipurile de mărfuri. Cod: 6312

23. Valorificarea, vânzarea echipamentelor și materialelor rezultate din stocuri, casări, demolări, reparații. Cod: 4511, 3710

24. Lucrări de întreținere și curățenie a clădirilor

25. Activități de consultanță, expertiză tehnică, proiectare, inginerie, defectoscopie, profilaxie în instalații din specificul de activitate. Cod: 7420

26. Operațiuni de comision și intermediere în domeniul de activitate cu produse diverse. Cod: 5119

27. Activități de consultanță pentru afaceri și management. Cod: 7414

28. Activități informatice pentru nevoi proprii și pentru terți. Cod: 7260

29. Construcția, administrarea și vânzarea de locuințe de serviciu și spații de cazare pentru personalul propriu. Cod: 4521

30. Prestarea de servicii în alte mijloace de cazare și activități ale bazelor sportive. Cod: 5523

31. Editarea de publicații și de lucrări tehnico-științifice specifice activității. Cod: 2211

32. Activități de pregătire și perfecționare a pregătirii profesionale, testare psihologică. Cod: 8042

33. Activități de secretariat, dactilografiere, multiplicare și traduceri. Cod: 7483

34. Dotare și aprovizionare tehnico-materială necesare activității proprii. Cod: 5119

35. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare. Cod: 5211

36. Orice alte activități pentru realizarea obiectului de activitate, permise de lege.

CAPITOLUL III Capitalul social, acțiunile

ARTICOLUL 7 Capitalul social

(1) S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. este filială a S.C. "Hidroelectrica" - S.A.

(2) Capitalul social al S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. este de 8.776.600 mii lei, vărsat integral la data înființării, și este împărțit în 87.766 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea de 100.000 lei, și se constituie prin preluarea unei părți din activul și pasivul S.C. "Hidroelectrica" - S.A., pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 30 iunie 2002.

(3) Capitalul social este în întregime deținut de S.C. "Hidroelectrica" S.A. și este vărsat integral la data constituirii S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. În capitalul social nu sunt incluse bunuri de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.

(4) S.C. "Hidroelectrica" - S.A. este acționar unic la S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. și își exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din această calitate.

ARTICOLUL 8 Majorarea sau reducerea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se face în condițiile legii.

(2) Adunarea generală extraordinară a acționarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data majorării lui.

(3) Capitalul social va putea fi majorat prin:

a) noi aporturi în numerar și/sau în natură;

b) încorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferențele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepția rezervelor legale, precum și a beneficiilor sau a primelor de emisiune;

c) compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. cu acțiuni ale acesteia;

d) alte surse stabilite de adunarea generală a acționarilor ori de consiliul de administrație, după caz, potrivit legii.

(4) Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru majorarea capitalului social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercițiul dreptului de preferință un termen de cel puțin o lună, cu începere din ziua publicării.

(5) Reducerea capitalului social se face în condițiile legii.

(6) Capitalul social poate fi redus prin:

a) micșorarea numărului de acțiuni;

b) reducerea valorii nominale a acțiunilor;

c) dobândirea propriilor acțiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

(7) În cazul în care administratorii constată pierderea a jumătate din capitalul social, ei sunt obligați să convoace în termen de maximum 60 de zile adunarea generală extraordinară a acționarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A.

(8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după două luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

ARTICOLUL 9 Acțiunile

(1) Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de S.C. "Hidroelectrica" - S.A.

(2) Acțiunile nominative ale S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege.

(3) Acțiunile nominative emise de S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. vor fi în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

(4) Conversia și înstrăinarea acțiunilor se vor putea realiza în condițiile stabilite de adunarea generală a acționarilor, cu respectarea prevederilor legale. În condițiile legii, prin decizie a adunării generale a acționarilor vor putea fi emise acțiuni preferențiale, cu dividend prioritar, fără drept de vot.

(5) Evidența acțiunilor se va ține într-un registru numerotat, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație, care se păstrează la sediul S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A., sub îngrijirea secretarului consiliului de administrație.

(6) Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislației în vigoare.

(7) Acțiunile emise de S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condițiile legii.

(8) Persoanele fizice sau juridice vor putea deține acțiuni ale S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. potrivit reglementărilor în vigoare.

ARTICOLUL 10 Obligațiuni

S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. este autorizată să emită obligațiuni în condițiile legii.

ARTICOLUL 11 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut și dispozițiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut.

(2) Deținerea acțiunii certifică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Când o acțiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condițiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acțiuni.

(5) Obligațiile S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund până la concurența capitalului social subscris.

(6) Patrimoniul S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

ARTICOLUL 12 Cesiunea acțiunilor

(1) Acțiunile sunt indivizibile cu privire la S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A., care nu recunoaște decât un singur proprietar pentru fiecare acțiune.

(2) Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau de către terți se efectuează în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acțiunilor nominative emise de S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. se realizează prin declarație făcută în registrul acționarilor, subscrisă de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza și prin act autentic, cu efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registrul acționarilor.

ARTICOLUL 13 Pierderea acțiunilor

(1) În cazul pierderii unor acțiuni proprietarul va trebui să anunțe consiliul de administrație și să facă public faptul prin presă în cel puțin două ziare de largă circulație din localitatea în care se află sediul principal al S.C. "Hidroserv" Bistrița - S.A. Acțiunile pierdute se anulează.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...