Guvernul României

Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Respingeri de neconstituționalitate (4), Referințe (33), Reviste (1), Doctrine (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 226 din 04 aprilie 2002.

În vigoare de la 04 aprilie 2002

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

ARTICOLUL 1 Statutul legal Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) C.N.V.M. reglementează și supraveghează piața de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, precum și instituțiile și operațiunile specifice acestora. Modificări (1), Doctrină (1)

(3) C.N.V.M. este subordonată Parlamentului și prezintă rapoarte acestuia prin comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților. Modificări (2), Jurisprudență

(4) Autoritatea C.N.V.M. se exercită pe întregul teritoriu al României. Doctrină (1)

(5) C.N.V.M. are sediul central în municipiul București și își poate deschide reprezentanțe în funcție de necesități.

ARTICOLUL 2 Obiective fundamentale Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

C.N.V.M. are drept obiective fundamentale:

a) stabilirea și menținerea cadrului necesar dezvoltării piețelor reglementate;

b) promovarea încrederii în piețele reglementate și în investițiile în instrumente financiare;

c) asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase; Jurisprudență, Doctrină (1)

d) promovarea funcționării corecte și transparente a piețelor reglementate; Jurisprudență

e) prevenirea manipulării pieței și a fraudei și asigurarea integrității piețelor reglementate; Modificări (1)

f) stabilirea standardelor de soliditate financiară și de practică onestă pe piețele reglementate;

g) adoptarea măsurilor necesare pentru evitarea apariției riscului sistemic pe piețele reglementate;

h) prevenirea afectării egalității de informare și tratament al investitorilor sau al intereselor acestora. Jurisprudență, Doctrină (1)

ARTICOLUL 3 Compunerea și funcționarea C.N.V.M. Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. este compusă din 7 membri, dintre care un președinte, 2 vicepreședinți și 4 comisari. Numirea și revocarea acestora se fac de către Parlament în ședința comună a celor două Camere. Doctrină (1)

(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților și a comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere. Modificări (1)

(3) Președintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativă autonomă și ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun. Jurisprudență

(4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absența președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului celui mai vârstnic. Modificări (1)

(5) C.N.V.M. se întrunește în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. Membrii C.N.V.M. absenți pot vota în scris. Modificări (1)

(6) Hotărârile sunt adoptate cu votul a cel puțin 5 membri ai C.N.V.M. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința. Modificări (1)

(7) În cazul ședințelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generală a pieței de capital, C.N.V.M. se va întruni valabil în prezența a cel puțin 5 membri.

(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotrivă și cei absenți pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Președintele, respectiv vicepreședintele care a condus ședința, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă. Modificări (1)

(9) În situații de urgență, când cvorumul prevăzut mai sus nu poate fi întrunit, hotărârea va fi adoptată cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora, și va fi astfel pusă în aplicare, urmând să fie confirmată, modificată sau revocată de către C.N.V.M. în prima ședință, în conformitate cu prevederile alineatelor precedente.

(10) Membrii C.N.V.M. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(11) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control nu poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a membrilor C.N.V.M. numiți conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta în acest sens. În cazul declanșării cercetării penale împotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat în prealabil Parlamentul României. Modificări (1)

ARTICOLUL 4 Calitatea de membru al C.N.V.M. Incompatibilități

(1) Durata mandatului de membru al C.N.V.M. este de 5 ani, fiecare membru putând fi reînvestit o singură dată. Modificări (1)

(2) În cazul imposibilității definitive de exercitare a mandatului de către unul dintre membri comisiile parlamentare menționate la art. 3 alin. (2) vor propune Parlamentului, în termen de 30 de zile, persoana care va fi numită pentru durata restantă a mandatului. Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilizare cu o durată mai mare de 90 de zile consecutive.

(3) Membrii C.N.V.M. trebuie să fie cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, în vârstă de minimum 30 de ani, cu o bună reputație și pregătire profesională în domeniul economic sau juridic, având o vechime în specialitate de minimum 5 ani. Modificări (1)

(4) Membrii C.N.V.M.: Modificări (1)

a) nu pot fi soți și nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Președintele României, președinții Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Băncii Naționale a României, președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și nu se pot înrudi între ei; Modificări (1)

b) nu pot fi membri ai vreunui partid politic;

c) nu pot exercita o altă funcție remunerată, publică sau privată, cu excepția celor de cadru didactic universitar și de consultant sau expert al autorităților publice ori al organismelor internaționale; Modificări (1)

d) nu pot fi membri în consiliile de administrație, directori executivi, cenzori sau auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau Băncii Naționale a României ori acționari semnificativi la astfel de persoane juridice;

e) nu trebuie să fi fost declarați faliți; Modificări (1)

f) nu trebuie să aibă cazier judiciar.

(5) Calitatea de membru al C.N.V.M. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, în condițiile alin. (1) și (2);

b) prin demisie;

c) prin revocare de către Parlament în următoarele situații: Modificări (1)

1. la apariția unei incompatibilități sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4);

2. împotriva acestuia a fost pronunțată o condamnare penală cu pedeapsă privativă de libertate, rămasă definitivă;

d) prin înlocuire, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(6) Membrii C.N.V.M. au obligația să notifice de îndată, în scris, Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la alin. (4). Până la decizia Parlamentului membrul C.N.V.M. este suspendat de drept.

ARTICOLUL 5 Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. colaborează cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, autoritățile judecătorești și cu alte autorități și instituții publice în vederea îndeplinirii obiectivelor sale prevăzute la art. 2. Modificări (1)

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale fundamentale C.N.V.M. va fi consultată în prealabil cu privire la actele normative ale autorităților publice cu impact asupra pieței de capital, piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, precum și asupra instituțiilor și operațiunilor specifice acestora.

(3) C.N.V.M. este invitată de drept la ședințele autorităților publice în care se adoptă actele normative menționate la alin. (2).

(4) C.N.V.M. poate face schimb de informații atât publice, cât și confidențiale cu Banca Națională a României, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Consiliul Concurenței, precum și cu alte autorități și instituții publice. În aplicarea prevederilor prezentului articol aceste autorități nu vor invoca secretul de serviciu sau orice altă obligație legală de păstrare a confidențialității informațiilor deținute. Modificări (1)

(5) C.N.V.M. poate încheia acorduri de schimb de informații cu alte autorități publice, prin care se stabilesc modalitățile concrete de efectuare a schimbului acestor informații.

ARTICOLUL 6 Cooperarea internațională Modificări (1)

(1) C.N.V.M. poate participa la activitatea organizațiilor internaționale de profil și poate deveni membră a acestor organizații. Doctrină (1)

(2) C.N.V.M. poate acorda, pe bază de reciprocitate, asistență autorităților de reglementare străine care au nevoie de aceasta pentru îndeplinirea obiectivelor lor de supraveghere. Acest tip de asistență include, fără a se limita la acestea:

a) furnizarea de informații publice sau nesupuse publicității despre ori în legătură cu o persoană fizică sau juridică subiect al reglementării, supravegherii ori controlului C.N.V.M.;

b) furnizarea de copii ale înregistrărilor ținute de entitățile supravegheate;

c) colaborări cu persoanele care dețin informații despre obiectul unei anchete.

ARTICOLUL 7 Prerogativele și actele C.N.V.M. Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. își exercită prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale și dispunerea de măsuri, după deliberare în ședințe ținute conform prevederilor art. 3. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale privind protecția operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, precum și pentru funcționarea corectă și transparentă a pieței, prevenirea manipulării și evitarea apariției riscului sistemic pe piețele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea în timp real și periodic instituțiile, operatorii și operațiunile de pe piața de capital și de pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate. Jurisprudență

(3) C.N.V.M. adoptă norme prin regulamente și instrucțiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui acesteia.

(4) Actele individuale emise de către C.N.V.M. sunt deciziile, ordonanțele, atestatele și avizele. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt înscrisuri oficiale și beneficiază de forța probantă a înscrisurilor autentice, conținutul lor putând fi contrazis numai prin procedura înscrierii în fals. Jurisprudență

(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entităților reglementate și supravegheate. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) și (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretările prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fața Curții de Apel București - Secția de contencios administrativ. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(8) C.N.V.M. are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligația de a proba un interes. Doctrină (1)

(9) Accesul la documentele ținute de C.N.V.M. se face în condițiile legii.

(10) C.N.V.M. va edita și va publica periodic un buletin, care este publicația oficială a acesteia. Actele publicate în acest buletin sunt opozabile terților. Buletinul va conține, fără a se limita la acestea: Jurisprudență

a) reglementările adoptate de C.N.V.M.;

b) comunicate și acte cu privire la piețele reglementate;

c) interpretarea oficială a reglementărilor proprii care guvernează piețele reglementate și entitățile supravegheate.

(11) C.N.V.M. poate înființa o Cameră arbitrală în scopul rezolvării litigiilor izvorând din contractele încheiate pe piețele de capital, pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate sau în legătură cu instituțiile ori operațiunile acestora. În soluționarea litigiilor Camera arbitrală va aplica:

a) legislația piețelor de capital, a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, precum și reglementările C.N.V.M. în materie;

b) uzanțele comerciale în materie;

c) dispozițiile dreptului comun.

(12) C.N.V.M. își stabilește prin regulament propriu structura organizatorică, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului său. Puneri în aplicare (1)

(13) C.N.V.M. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile remunerării membrilor și a personalului angajat.

(14) C.N.V.M. adoptă prin decizie nivelul remunerării membrilor și personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.

(15) Normele adoptate de C.N.V.M. se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

ARTICOLUL 8 Reglementările C.N.V.M. Jurisprudență, Reviste (1)

Regulamentele și instrucțiunile stabilesc norme și reguli cu privire la aplicarea legilor specifice pieței de capital, a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, organismelor de plasament colectiv, precum și instituțiilor și operațiunilor specifice acestora.

ARTICOLUL 9 Actele individuale emise de C.N.V.M. Jurisprudență

(1) Deciziile sunt acte individuale prin care C.N.V.M. înființează instituții și organisme ori le dizolvă, acordă sau retrage autorizații, anulează ori confirmă acte ale agenților săi, deleagă ori retrage puteri, aprobă regulamente ale instituțiilor și organismelor pieței de valori mobiliare, aprobă sau respinge prospectele de ofertă publică, stabilește remunerarea membrilor și a personalului său, aprobă reglementările privind salarizarea personalului Bursei de Valori București ca instituție publică și dă interpretarea oficială a propriilor reglementări care guvernează piața de capital și piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate. Doctrină (1)

(2) Ordonanțele sunt acte prin care C.N.V.M. dă dispoziții privind prezentarea de documente, situații și informații, audieri, impune interdicții sau suspendări de autorizații ori activități, dispune anchete sau alte investigații, măsuri conservatorii, precum ridicarea și depunerea de documente sau titluri, indisponibilizarea unor bunuri sau fonduri, aplică sancțiuni disciplinare și administrative. Jurisprudență, Doctrină (2)

(3) Atestatele sunt acte prin care C.N.V.M. confirmă ori recunoaște situații sau calități, raportări ori comunicări de date și informații. Jurisprudență

(4) Avizele sunt acte prin care C.N.V.M. formulează răspunsuri oficiale la chestiuni privind aplicarea legii și a normelor reglementare ori dă calificări privind piețele reglementate și instrumentele financiare.

ARTICOLUL 10 Delegarea prerogativelor C.N.V.M.

(1) C.N.V.M. poate delega unor agenți ai săi ori unor instituții sau organisme ale piețelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Delegarea de prerogative prevăzută la alin. (1) va desemna persoana învestită și va arăta prerogativa delegată și actele prin care o va exercita, măsurile pe care le poate lua, durata delegării, precum și modul de supraveghere a exercitării prerogativei respective. Delegarea de prerogative nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M.

(3) Actele individuale emise și măsurile dispuse în exercitarea delegării de putere pot fi atacate înaintea C.N.V.M., care le poate confirma, modifica sau anula cu audierea persoanei învestite și, dacă apreciază necesar, a celor cărora li se aplică astfel de acte. C.M.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea ori anularea actelor emise și a măsurilor dispuse în exercitarea delegării de putere. Doctrină (1)

(4) C.N.V.M. poate retrage delegarea unei prerogative în orice moment, dar numai cu audierea persoanei sau a instituției căreia i-a fost acordată.

ARTICOLUL 11 Confidențialitatea informațiilor

(1) Membrii și angajații C.N.V.M. vor respecta, în privința informațiilor obținute în cursul sau ca urmare a exercitării atribuțiilor și care nu au devenit accesibile publicului larg, regimul juridic aplicabil secretului de serviciu. În sensul prezentei ordonanțe de urgență transmiterea de informații în cadrul prevăzut la art. 6 alin. (2) nu reprezintă o încălcare a acestei obligații. Modificări (1)

(2) Furnizarea de informații de natura celor prevăzute la alin. (1) va putea fi făcută sub semnătura președintelui C.N.V.M. sau a persoanelor împuternicite în acest sens, după deliberarea în ședință conform art. 3, în următoarele situații: Jurisprudență

a) în cadrul unor proceduri judiciare, prin dispoziție a procurorului sau a instanțelor de judecată, după caz;

b) în cadrul negocierii sau al derulării unor acorduri internaționale la care România este parte;

c) în cadrul acordurilor de cooperare cu alte autorități, cu organizații internaționale din care C.N.V.M. face parte sau din propria inițiativă a C.N.V.M., în scopul asigurării îndeplinirii atribuțiilor specifice de supraveghere și control asupra respectării prevederilor legale.

ARTICOLUL 12 Transparența informației

(1) C.N.V.M. organizează un Oficiu de Evidență a Valorilor Mobiliare căruia îi sunt transmise toate informațiile necesare cu privire la valorile mobiliare care se supun prevederilor prezentului statut și la emitenții acestora.

(2) Obligațiunile și alte valori mobiliare de natura acestora, emise de către stat, județ, oraș, comună și de către autorități ale administrației publice centrale și locale, vor fi înregistrate la primirea documentului de emisiune.

(3) Evidențele ținute de Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare sunt accesibile publicului în condițiile stabilite de C.N.V.M.

ARTICOLUL 13 Surse de finanțare

(1) C.N.V.M. se finanțează integral din venituri extrabugetare. Doctrină (1)

(2) Veniturile C.N.V.M. provin din: Modificări (1)

a) o cotă de 0,08% din valoarea tranzacțiilor derulate pe orice piață reglementată, suportate de către cumpărător, cu excepția piețelor reglementate de instrumente financiare derivate; Modificări (1)

b) o cotă de 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare; Modificări (1)

c) o cotă de 0,5% din valoarea ofertelor publice de vânzare; Modificări (1)

d) o cotă de 2% din valoarea ofertelor publice de cumpărare-preluare; Modificări (1)

e) tarife sau comisioane pentru tranzacțiile derulate pe piețele reglementate de instrumente financiare derivate;

f) tarife și comisioane percepute la activități pentru care se emite de către C.N.V.M. un act individual;

g) tarife percepute pentru prestarea de servicii către entități supravegheate sau terțe persoane;

h) penalități stabilite prin reglementări proprii ca sancțiuni patrimoniale;

i) donații;

j) activități de editură, publicitate, multiplicare;

k) orice alte surse legale.

(3) Cuantumul tarifelor, comisioanelor și veniturilor prevăzute la alin. (2) lit. e) și k) se stabilesc prin anexă la bugetul C.N.V.M., care se aprobă de Parlamentul României și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1)

ARTICOLUL 14 Cheltuieli

(1) Pentru a permite C.N.V.M. și reprezentanțelor acesteia să își desfășoare activitatea, Guvernul sau consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, ori consiliile locale vor încredința prin hotărâre acesteia administrarea bunurilor imobiliare necesare (terenuri și clădiri) aparținând domeniului public sau privat al statului, de interes național sau local, în termen de 60 de zile de la cererea temeinic justificată a C.N.V.M.

(2) În cazul în care autoritățile prevăzute la alin. (1) nu pun la dispoziție C.N.V.M., în termenele prevăzute la alin. (1), imobilele respective, aceasta este în drept să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință în orice alt mod prevăzut de lege imobilele necesare desfășurării activității sale din sursele de finanțare prevăzute la art. 13.

(3) Cheltuielile sunt stabilite prin bugetul anual al C.N.V.M. în conformitate cu obiectivele și sarcinile acesteia, fiind aprobate de Parlamentul României. Modificări (1)

ARTICOLUL 15 Personalul C.N.V.M. Modificări (1)

(1) Personalul C.N.V.M. va fi angajat conform prevederilor Codului muncii.

(2) Angajații C.N.V.M. nu pot exercita alte activități profesionale remunerate, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (4) lit. c).

(3) Membrii personalului pot fi detașați în condițiile legii la alte autorități de reglementare din țară sau din străinătate, respectiv la entități supravegheate. În timpul detașării aceștia rămân angajați ai C.N.V.M. și semnează un contract de confidențialitate cu entitatea la care au fost detașați.

ARTICOLUL 16 Raportul anual de activitate Modificări (2), Jurisprudență

(1) Cel târziu până la data de 30 aprilie a fiecărui an C.N.V.M. va trimite comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților raportul său anual de activitate, raportul anual de audit financiar și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul precedent, care vor fi dezbătute în ședința comună a Camerelor.

(2) Comisiile pentru buget, finanțe și bănci ale Senatului și Camerei Deputaților pot dispune oricând verificarea activităților C.N.V.M în conformitate cu regulamentele Senatului și ale Camerei Deputaților.

ARTICOLUL 17 Măsuri asigurătorii și sancțiuni Jurisprudență

(1) C.N.V.M. poate impune, în cazuri bine justificate și pe o perioadă determinată, entităților reglementate, emitenților sau altor entități care desfășoară activități în legătură cu piețele reglementate, măsuri asigurătorii sau restricționarea exercitării unor drepturi. Asemenea măsuri se pot referi la blocarea de conturi bancare, restrângerea unor transferuri patrimoniale ale emitenților sau blocarea transferului unor valori mobiliare ori al altor instrumente financiare pe o perioadă care nu poate depăși două săptămâni. Jurisprudență

(2) În cazul nerespectării legilor care guvernează piețele de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare sau a reglementărilor sale, C.N.V.M. poate dispune sesizarea organului de urmărire penală, pentru situația în care fapta săvârșită constituie infracțiune potrivit reglementărilor specifice, sau aplicarea următoarelor sancțiuni contravenționale: Modificări (1), Doctrină (1)

a) avertisment scris; Jurisprudență

b) amenzi; Jurisprudență

c) suspendarea autorizației;

d) retragerea autorizației;

e) anularea autorizației.

(3) Sancțiunile contravenționale vor fi stabilite de legile care guvernează piața de capital, piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, instituțiile și operațiunile specifice acestora, precum și organismele de plasament colectiv. Amenzile se fac venit la bugetul C.N.V.M., conform prevederilor legale, și pot fi actualizate anual de către aceasta conform ratei inflației. Respingeri de neconstituționalitate (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Opinie privind necesitatea adoptării unei noi legi a pieței de capital sau, cel puțin, modificarea substanțială a acestei legi
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...