Prerogativele și actele CNVM | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 7 Prerogativele și actele C.N.V.M. Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale stabilite la art. 2 C.N.V.M. își exercită prerogativele legale privind reglementarea prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale și dispunerea de măsuri, după deliberare în ședințe ținute conform prevederilor art. 3. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) În vederea îndeplinirii obiectivelor sale privind protecția operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, precum și pentru funcționarea corectă și transparentă a pieței, prevenirea manipulării și evitarea apariției riscului sistemic pe piețele reglementate, C.N.V.M. va supraveghea în timp real și periodic instituțiile, operatorii și operațiunile de pe piața de capital și de pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate. Jurisprudență

(3) C.N.V.M. adoptă norme prin regulamente și instrucțiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al președintelui acesteia.

(4) Actele individuale emise de către C.N.V.M. sunt deciziile, ordonanțele, atestatele și avizele. Jurisprudență, Doctrină (1)

(5) Actele individuale ale C.N.V.M. sunt înscrisuri oficiale și beneficiază de forța probantă a înscrisurilor autentice, conținutul lor putând fi contrazis numai prin procedura înscrierii în fals. Jurisprudență

(6) C.N.V.M. poate realiza, la cerere sau din oficiu, interpretarea oficială a tuturor normelor juridice emise de aceasta, aplicabile entităților reglementate și supravegheate. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(7) C.N.V.M. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra considerentelor de oportunitate, evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale, prevăzute la alin. (1) și (2). În caz de litigiu actele individuale emise de către C.N.V.M. cu privire la interpretările prevăzute la alin. (6) pot fi atacate cu recurs în fața Curții de Apel București - Secția de contencios administrativ. Până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile de către instanța judecătorească executarea actelor C.N.V.M. nu se suspendă. Modificări (2), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

(8) C.N.V.M. are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligația de a proba un interes. Doctrină (1)

(9) Accesul la documentele ținute de C.N.V.M. se face în condițiile legii.

(10) C.N.V.M. va edita și va publica periodic un buletin, care este publicația oficială a acesteia. Actele publicate în acest buletin sunt opozabile terților. Buletinul va conține, fără a se limita la acestea: Jurisprudență

a) reglementările adoptate de C.N.V.M.;

b) comunicate și acte cu privire la piețele reglementate;

c) interpretarea oficială a reglementărilor proprii care guvernează piețele reglementate și entitățile supravegheate.

(11) C.N.V.M. poate înființa o Cameră arbitrală în scopul rezolvării litigiilor izvorând din contractele încheiate pe piețele de capital, pe piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate sau în legătură cu instituțiile ori operațiunile acestora. În soluționarea litigiilor Camera arbitrală va aplica:

a) legislația piețelor de capital, a piețelor reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate, precum și reglementările C.N.V.M. în materie;

b) uzanțele comerciale în materie;

c) dispozițiile dreptului comun.

(12) C.N.V.M. își stabilește prin regulament propriu structura organizatorică, atribuțiile de conducere și de execuție ale personalului său. Puneri în aplicare (1)

(13) C.N.V.M. stabilește prin regulament propriu regimul și principiile remunerării membrilor și a personalului angajat.

(14) C.N.V.M. adoptă prin decizie nivelul remunerării membrilor și personalului angajat, cu luarea în considerare a nivelului remunerației acordate unor poziții și funcții similare din piața financiară.

(15) Normele adoptate de C.N.V.M. se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    În România, autoritatea pieței, Comisia Națională aValorilor Mobiliare, deține această funcție în temeiul art. 1 alin. (2) din Statu-tul său, aprobat prin O.U.G. nr. 25/2002. În cadrul art. 7 alin. (1) din Statutul CNVM se stipulează că îndeplinirea obiectivelor CNVM privind reglementarea se realizează prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale și dispuneri de măsuri. [ Mai mult... ] 

.....
    Sancțiunile nu vor putea fi dispuse decât de către Comisia Națională aValorilor Mobiliare prin emiterea unei ordonanțe, potrivit art. 7 alin. (4), art. 9 alin. (2) și art. 17 alin. (2) din Statutul CNVM. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 7 alin. 8 din Statutul CNVM, această autoritate are legitimare procesuală activă și poate interveni în orice proces pri-vind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, fără obligația de aproba un interes. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
Personalul CNVM
Raportul anual de activitate
Măsuri asigurătorii și sancțiuni
Reviste:
Opinie privind necesitatea adoptării unei noi legi a pieței de capital sau, cel puțin, modificarea substanțială a acestei legi
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...