Delegarea prerogativelor CNVM | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 10 Delegarea prerogativelor C.N.V.M.

(1) C.N.V.M. poate delega unor agenți ai săi ori unor instituții sau organisme ale piețelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege. Modificări (1), Doctrină (1)

(2) Delegarea de prerogative prevăzută la alin. (1) va desemna persoana învestită și va arăta prerogativa delegată și actele prin care o va exercita, măsurile pe care le poate lua, durata delegării, precum și modul de supraveghere a exercitării prerogativei respective. Delegarea de prerogative nu poate avea ca obiect adoptarea de norme, ci numai acte individuale emise în numele C.N.V.M.

(3) Actele individuale emise și măsurile dispuse în exercitarea delegării de putere pot fi atacate înaintea C.N.V.M., care le poate confirma, modifica sau anula cu audierea persoanei învestite și, dacă apreciază necesar, a celor cărora li se aplică astfel de acte. C.M.V.M. poate dispune, la cerere sau din oficiu, suspendarea ori anularea actelor emise și a măsurilor dispuse în exercitarea delegării de putere. Doctrină (1)

(4) C.N.V.M. poate retrage delegarea unei prerogative în orice moment, dar numai cu audierea persoanei sau a instituției căreia i-a fost acordată.

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Competența privind supraveghere, controlul și sancționarea faptelor ilicite la regimul juridic al pieței de capital revine, potrivit Legii nr. 297/2004 și Statutului CNVM, Comisiei Naționale aValorilor Mobiliare, în calitatea sa de autoritate administrativă independentă. În temeiul art. 10 alin. (1) din Statutul CNVM, această autoritate poate delega unor agenți ai săi ori unor instituții sau organisme ale piețelor reglementate, subordonate acesteia, una sau mai multe dintre prerogativele cu care este învestită prin lege. Oprevedere cu conținut asemănător este și cea din cadrul art. 7 din Regulamentul nr. 11/1997, potrivit căreia „activitatea de descoperire și de investi-gare aîncălcării legii revine CNVM, care acționează prin personalul de control de specialitate”. [ Mai mult... ] 

.....
    În același timp, art. 10 alin. (3) din Statutul CNVM prevede că actele individuale emise și măsurile dispuse în exercitarea delegării de putere pot fi atacate înaintea CNVM, această situație având relevanță numai în ipoteza în care operatorul de piață căruia is-au delegat competențe de investigare și sancționare afaptelor de manipulare emite odecizie prin care aplică pedepse pentru faptele anchetate. În acest caz, exercitarea căii de atac se realizează în fața Comisiei și nu în fața instanței de judecată. Desigur că, în cazul în care petentul nu este mulțumit de răspunsul CNVM, el se va putea adresa instanței competente de contencios administrativ, în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Cheltuieli
Personalul CNVM
Raportul anual de activitate
Măsuri asigurătorii și sancțiuni
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...