Compunerea și funcționarea CNVM | Statut

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 3 Compunerea și funcționarea C.N.V.M. Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) C.N.V.M. este compusă din 7 membri, dintre care un președinte, 2 vicepreședinți și 4 comisari. Numirea și revocarea acestora se fac de către Parlament în ședința comună a celor două Camere. Doctrină (1)

(2) Numirea membrilor C.N.V.M., cu nominalizarea funcțiilor, se face la propunerea comună a Comisiei economice a Senatului, Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare a Camerei Deputaților și a comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale celor două Camere. Modificări (1)

(3) Președintele este reprezentantul de drept al C.N.V.M. ca autoritate administrativă autonomă și ca persoană juridică de drept public și în raporturi de drept comun. Jurisprudență

(4) În caz de indisponibilitate temporară a președintelui reprezentarea legală a C.N.V.M. revine unuia dintre vicepreședinții acesteia, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (9), când reprezentarea legală, în absența președintelui și vicepreședinților, se atribuie comisarului celui mai vârstnic. Modificări (1)

(5) C.N.V.M. se întrunește în prezența a cel puțin 3 dintre membrii săi, incluzând președintele sau, în absența acestuia, unul dintre vicepreședinți. Membrii C.N.V.M. absenți pot vota în scris. Modificări (1)

(6) Hotărârile sunt adoptate cu votul a cel puțin 5 membri ai C.N.V.M. În caz de partaj egal al voturilor este decisiv votul președintelui sau, în cazul indisponibilității acestuia, cel al vicepreședintelui care conduce ședința. Modificări (1)

(7) În cazul ședințelor C.N.V.M. la care se iau decizii privind politica generală a pieței de capital, C.N.V.M. se va întruni valabil în prezența a cel puțin 5 membri.

(8) Hotărârile adoptate sunt obligatorii pentru toți membrii C.N.V.M.; membrii care au votat împotrivă și cei absenți pot consemna opinia separată în procesul-verbal al ședinței respective. Președintele, respectiv vicepreședintele care a condus ședința, este obligat să semneze actele ce decurg din hotărârea adoptată, chiar dacă a votat împotrivă. Modificări (1)

(9) În situații de urgență, când cvorumul prevăzut mai sus nu poate fi întrunit, hotărârea va fi adoptată cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, indiferent de numărul acestora, și va fi astfel pusă în aplicare, urmând să fie confirmată, modificată sau revocată de către C.N.V.M. în prima ședință, în conformitate cu prevederile alineatelor precedente.

(10) Membrii C.N.V.M. își exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu excepția situației în care au votat împotriva unei hotărâri și au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

(11) Îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu bună-credință și fără neglijență a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor de supraveghere și control nu poate atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, a membrilor C.N.V.M. numiți conform prevederilor prezentului articol sau a persoanelor delegate de aceasta în acest sens. În cazul declanșării cercetării penale împotriva membrilor C.N.V.M. va fi informat în prealabil Parlamentul României. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare din 13.03.2002 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Manipularea pieței de capital, ediția 1
    Aplicarea sancțiunilor administrative pentru încălcarea dispozițiilor legislației pieței de capital reprezintă atributul membrilor Comisiei, reuniți în ședință în plen, conform dispozițiilor art. 274 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 raportate la cele ale art. 3 din Statutul CNVM. [ Mai mult... ] 

.....
    Desigur, în absența unei decizii de delegare sau de împuternicire aunor persoane fizice, conform art. 274 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, competența aparține numai Comisiei Naționale aValorilor Mobiliare, ca entitate administrativă autonomă, compusă, potrivit art. 3 alin. (1) din Statutul CNVM, din 7 membri, dintre care un președinte, 2 vicepreședinți și 4 comisari. În cazul în care nu există odecizie de delegare acompetențelor, apreciem că întreaga procedură de investigare trebuie îndeplinită, sub sancțiunea nulității actului administrativ emis ca urmare aacesteia, de către cei șapte membri ai Comisiei Naționale aValorilor Mobiliare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Statut:
Statutul legal
Obiective fundamentale
Compunerea și funcționarea CNVM
Calitatea de membru al CNVM Incompatibilități
Colaborarea cu autoritățile statului și cu alte instituții publice
Cooperarea internațională
Prerogativele și actele CNVM
Reglementările CNVM
Actele individuale emise de CNVM
Delegarea prerogativelor CNVM
Confidențialitatea informațiilor
Transparența informației
Surse de finanțare
Doctrină:
Manipularea pieței de capital, ediția 1
;
se încarcă...