Structura organizatorică și conducerea Agenției | Hotărâre 1188/2014

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VI Structura organizatorică și conducerea Agenției

Art. 9. -

(1) Reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea Băncii naționale de gene animale ca un compartiment strategic funcțional al Agenției se stabilește prin decizie a directorului general și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare, specializare și perfecționare profesională se stabilesc prin decizie a directorului general, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Agenția reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în organizațiile internaționale de profil zootehnic la care este afiliată ca membru cu drepturi depline, cu respectarea tuturor obligațiilor față de acestea.

(4) În cadrul Agenției funcționează, la nivel de compartiment, Centrul național de recoltare, examinare, prelucrare, stocare, însămânțare artificială și biotehnologii de reproducție la specia cabaline.

(5) Agenția colaborează cu unități din domeniul cercetării zootehnice și cu alte autorități ale statului în elaborarea și implementarea de programe în domeniul zootehnic. Modificări (1)

(6) Agenția coordonează, organizează și participă la manifestări expoziționale și științifice agricole și zootehnice cu participare națională și internațională.

Art. 10. -

(1) Cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenție, prevăzute la art. 7 și 8, se stabilește anual prin decizie a directorului general, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se virează integral la bugetul de stat. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat și se virează în termen de două zile lucrătoare de la încasarea acestora.

Art. 11. -

(1) Agenția este condusă de un director general - funcție publică, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) În cadrul Agenției funcționează, cu rol consultativ, Consiliul tehnico-științific. Componența Consiliului tehnico- științific și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia se stabilesc prin decizie a directorului general.

(6) Directorul general poate da mandat de reprezentare, în condițiile legii, unor persoane din cadrul Agenției.

Art. 12. -

Reprezentanții Agenției au acces cu titlu gratuit la baza de date a Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor.

Art. 13. -

(1) Patrimoniul Agenției se constituie potrivit art. 8 alin. (4) din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.

(2) Bunurile/Părțile de bunuri care fac obiectul protocolului încheiat cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice emis în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

(1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 356. Modificări (1)

(2) Personalul din cadrul Agenției este constituit din funcționari publici și personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Numărul posturilor cu atribuții de inspecție în domeniul zootehniei și inspecția carcaselor care se preiau din cadrul fiecărei direcții pentru agricultură județene și a municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Structura organizatorică, numărul posturilor, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(6) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 15. -

(1) Atribuțiile de autoritate competentă ale Agenției sunt îndeplinite la nivel teritorial de către oficiile județene de zootehnie organizate în centre regionale de zootehnie, structuri fără personalitate juridică în cadrul Agenției care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Preluarea/Transferul personalului de la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" și de la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București se realizează, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(3) Aplicarea procedurilor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu". Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1188/2014:
Dispoziții generale
Inspecția în zootehnie
Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie
Monitorizări, baze de date în zootehnie
Prestări de servicii în zootehnie
Structura organizatorică și conducerea Agenției
Dispoziții finale
;
se încarcă...