Guvernul României

Hotărârea nr. 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

Modificări (3), Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 21 din 12 ianuarie 2015.

În vigoare de la 12 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (1) și al art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Agenția Națională pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", denumită în continuare Agenție, înființată potrivit art. 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

(2) Agenția este autoritatea națională competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea și reproducția animalelor, inspecția de stat în zootehnie, controlul la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte, conservarea și managementul durabil al resurselor genetice la animale.

(3) Sediul Agenției este în șos. București-Ploiești, km 18,2, comuna Balotești, județul Ilfov.

Art. 2. -

Agenția are următoarele funcții:

a) funcția de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea și controlul aplicării și respectării reglementărilor în domeniul zootehnic;

b) funcția de reprezentare, prin care se asigură reprezentarea pe plan intern și extern potrivit competențelor stabilite de lege.

Art. 3. -

În exercitarea funcțiilor sale, Agenția are, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

a) organizează și efectuează inspecția de stat în zootehnie;

b) coordonează și îndrumă tehnic la nivel național exploatarea, ameliorarea și reproducția animalelor, conservarea și managementul durabil al resurselor genetice la animale și alte specii de interes zooeconomic;

c) controlează implementarea amenajamentelor pastorale conform legislației în vigoare, controlează aplicarea corectă a Sistemului de clasificare a carcaselor, efectuează controale la producătorii și prim-cumpărătorii de lapte; Modificări (1)

d) efectuează analize, teste și expertize în laboratoarele proprii pentru certificarea datelor din domeniul de activitate;

e) propune Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale proiecte de acte normative pentru transpunerea legislației comunitare în legislația națională pentru domeniul său de activitate, elaborează norme tehnice și metodologice, proceduri de lucru în vederea îndeplinirii atribuțiilor specifice;

f) coordonează și îndrumă tehnic organizarea și desfășurarea activității de informatizare și computerizare a rețelei naționale de zootehnie, administrează bazele de date naționale din domeniul său de activitate;

g) coordonează activitatea de identificare și înregistrare a ecvideelor, organizează și efectuează activitatea de identificare și înregistrare a cabalinelor de rasă, acordă numărul unic UELN (Universal Equine Life Number), emite și eliberează pașapoartele pentru toate ecvideele;

h) menține conducerea registrelor genealogice la specii și rase de animale până în momentul acreditării asociațiilor sau organizațiilor, în conformitate cu prevederile legislației naționale și comunitare în domeniu; Modificări (1)

i) asigură reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea băncii naționale de gene animale pentru menținerea biodiversității genetice, prin recoltare și depozitare de material genetic de la reproducători valoroși din populațiile active și aflate, în conservare;

j) elaborează, redactează și tipărește cu personal propriu sau prin colaborare Stud Book-ul pentru rasele de cabaline omologate în România, publicații tehnice de specialitate și alte tipărituri și publicații în domeniul de activitate al Agenției, în conformitate cu legislația în vigoare și cu fondurile bugetare alocate;

k) asigură informarea fermierilor și a potențialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie și expertiza de specialitate pentru implementare;

l) desfășoară activități delegate de la agențiile de plăți acreditate ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL II Inspecția în zootehnie

Art. 4. -

În domeniul inspecției în zootehnie, Agenția are următoarele atribuții, în condițiile legii:

a) întocmește planul anual de inspecții, verificare și control în funcție de obiective, activități specifice, termene, reglementări legislative și proceduri de lucru, care se aprobă prin decizie a directorului general;

b) controlează întreaga activitate de reproducție și ameliorare a animalelor de interes zooeconomic, identificarea și înregistrarea ecvideelor, identificarea stupilor și stupinelor, conservarea patrimoniului genetic în zootehnie, importul- exportul de material biologic de reproducție;

c) controlează modul de aplicare a sistemului de individualizare, identificare și înregistrare la animalele cuprinse în programele de ameliorare și conservare;

d) controlează modul de implementare și realizare a programelor de ameliorare și conservare elaborate de către asociațiile/organizațiile de crescători acreditate pentru înființarea și conducerea registrelor genealogice; Modificări (1)

e) controlează respectarea metodelor de înregistrare a performanțelor și corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producțiilor; Modificări (1)

f) controlează îndeplinirea și respectarea condițiilor de autorizare și/sau acreditare a organizațiilor și/sau asociațiilor implicate în organizarea și desfășurarea activităților de ameliorare și reproducție la animale; Modificări (1)

g) controlează stațiunile de testare a performanțelor în care se testează linii, rase și noi creații biologice în vederea omologării;

h) efectuează controale tematice în târguri și oboare de animale, în trafic sau exploatațiile de animale;

i) organizează și efectuează inspecția controlului oficial al producțiilor la animale, verifică respectarea tehnologiei de testare a reproducătorilor după performanțe proprii și descendenți, pe diferite etape de selecție, participă în comisiile de bonitare a animalelor de fermă; Modificări (1)

j) verifică respectarea criteriilor privind acordarea codurilor de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație, controlează respectarea normelor tehnice privind producerea și comercializarea ouălor pentru incubație și a puilor de păsări de fermă;

k) verifică corectitudinea înscrisurilor în evidențele zootehnice și cărțile de rasă, în scopul evaluării corecte și îmbunătățirii genetice a populațiilor de animale și al conservării patrimoniului genetic;

l) reprezintă organul abilitat de stat în domeniu care constată și dispune sancțiuni conform legislației zootehnice și actelor normative în vigoare, retrage acreditările și autorizările asociațiilor/organizațiilor care refuză ori ignoră deliberat condițiile pentru care au fost autorizate/acreditate. Modificări (1)

CAPITOLUL III Acreditări, autorizări, certificări, atestări, avize, aprobări în zootehnie Modificări (1)

Art. 5. -

Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii, Agenția:

a) acreditează organizații și asociații ale crescătorilor de animale care înființează și conduc registre genealogice la animalele de fermă și/sau pentru efectuarea controlului oficial al producției, inclusiv pentru calcularea și publicarea rezultatelor; Modificări (1)

b) autorizează din punct de vedere zootehnic stațiunile de însămânțări artificiale, centrele de colectare, prelucrare și depozitare a materialului seminal, centrele de depozitare și comercializare de embrioni și material seminal congelat, codifică, aprobă și autorizează reproducătorii masculi utilizați la însămânțări artificiale; Modificări (1)

c) autorizează organizațiile și asociațiile de crescători implicate în desfășurarea activităților de reproducție prin însămânțări artificiale, montă dirijată și embriotransfer, autorizează și avizează prestatorii de servicii în domeniul biotehnologiilor de reproducție la animale;

d) autorizează stațiunile și punctele de montă publică, pe specii, hergheliile și depozitele de armăsari, verifică existența reproducătorilor pentru montă naturală și îi autorizează din punct de vedere zootehnic, autorizează armăsarii de reproducție;

e) autorizează stațiunile de testare a performanțelor în care se testează linii, rase și noi creații biologice, în vederea omologării în conformitate cu criteriile stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale; Modificări (1)

f) autorizează stupinele de elită și stupinele de multiplicare, atestă formele asociative apicole, acordă codurile de identificare pentru stupi și stupine; Modificări (1)

g) autorizează schemele de formare a noilor creații biologice în vederea omologării acestora, omologhează și emite certificatul de omologare a raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice;

h) avizează importul-exportul de animale vii pentru reproducție, material seminal, embrioni, ovule, ouă de incubație pentru reproducție la păsări și viermi de mătase, mătci, deconturile privind aprobarea normelor de cheltuieli finanțate de la bugetul de stat, pentru întreținerea cabalinelor din categoria "Herghelia Națională", aprobă și avizează acordarea ajutoarelor de stat pentru ameliorarea raselor de animale, conform legislației în vigoare;

i) aprobă programele de ameliorare întocmite de asociațiile și organizațiile acreditate pentru înființarea și menținerea registrelor genealogice și programele de conservare și utilizare a raselor de animale aflate în stare critică, în pericol de dispariție, vulnerabile și a celor nesigure și asigură menținerea biodiversității genetice pentru toate speciile de animale prin reorganizarea și dezvoltarea băncii naționale de gene animale; Modificări (1)

j) înregistrează obiectivele avicole și acordă codurile de identificare pentru fermele de selecție, de reproducție și stațiile de incubație;

k) emite certificatul de aprobare a transponderelor și documentul de alocare a codurilor de identificare pentru producerea transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor și acordă dreptul de furnizare a transponderelor folosite pentru identificarea ecvideelor furnizorilor secundari;

l) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte - masculi;

m) confirmă corectitudinea înscrisurilor din certificatele de origine la bovine;

n) participă în comisiile zooveterinare în vederea stabilirii valorii de înlocuire a animalelor;

o) atestă asociațiile profesionale de crescători la speciile de animale care nu fac obiectul programelor de conservare și utilizare a resurselor genetice animale: păsări, animale de blană, porumbei, câini, pisici și alte animale de companie.

CAPITOLUL IV Monitorizări, baze de date în zootehnie

Art. 6. -

Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii, Agenția monitorizează:

a) realizarea obiectivelor programelor de ameliorare și conservare elaborate de către asociațiile/organizațiile de crescători acreditate pentru înființarea și conducerea registrelor genealogice; Modificări (1)

b) înregistrarea performanțelor și corectitudinea evaluării genetice pentru animalele cuprinse în controlul oficial al producțiilor; Modificări (1)

c) activitatea de reproducție, organizată și desfășurată prin montă naturală și biotehnologii de reproducție, la nivel național;

d) identificarea și înregistrarea ecvideelor - constituie și actualizează baza națională de date a ecvideelor;

e) identificarea, repartizarea numerelor de identificare a stupinelor și stupilor - constituie și actualizează baza națională apicolă de date; Modificări (1)

f) datele referitoare la verificări, control și inspecție în zootehnie, inclusiv pe cele privind activitatea de clasificare a carcaselor. Modificări (1)

CAPITOLUL V Prestări de servicii în zootehnie

Art. 7. - Modificări (1)

Potrivit domeniului său de activitate, în condițiile legii și cu respectarea legislației în domeniul concurențial, Agenția efectuează contra cost:

a) în laboratoarele proprii, analiza laptelui crud, în vederea estimării valorii de ameliorare a animalelor;

b) în laboratoarele proprii, teste de biologie moleculară pentru domeniul de activitate al Agenției; Derogări (1)

c) analize, teste și expertize în laboratorul național de referință pentru verificarea parametrilor fizico-chimici și de calitate a laptelui și a produselor lactate, în vederea constatării eventualelor falsuri;

d) la solicitarea beneficiarilor, expertiza materialului seminal, certifică prin buletine oficiale de analiză și expertiză calitatea materialului seminal;

e) analiza calității furajelor în laboratoare proprii, la cererea crescătorilor de animale, pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare și conservare.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Agenția eliberează, contra cost, certificate de origine/declarații de origine sau duplicate ale acestora pentru rasele de animale înscrise în registrele genealogice pe rase conduse de Agenție, precum și pașapoarte duplicat și înlocuitor pentru ecvidee.

(2) Agenția produce agent criogenic lichid cu instalațiile proprii, agent necesar pentru funcționarea băncii naționale de gene animale, și livrează contra cost agent criogenic lichid.

(3) Agenția organizează și desfășoară, contra cost, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cursuri de formare, specializare și perfecționare profesională în cadrul Centrului Național de Formare Profesională în Zootehnie.

(4) Agenția asigură, contra cost, posibilitatea utilizării aplicației informatice Sistemul informatic pentru conservarea și ameliorarea speciilor de animale - SICASA de către asociațiile crescătorilor de animale acreditate/autorizate de către Agenție și de către alte entități.

(5) Agenția poate da spre închiriere bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea sa, conform legislației în vigoare.

CAPITOLUL VI Structura organizatorică și conducerea Agenției

Art. 9. -

(1) Reorganizarea, dezvoltarea și funcționarea Băncii naționale de gene animale ca un compartiment strategic funcțional al Agenției se stabilește prin decizie a directorului general și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Organizarea și desfășurarea cursurilor de formare, specializare și perfecționare profesională se stabilesc prin decizie a directorului general, în condițiile legii. Modificări (1)

(3) Agenția reprezintă Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în organizațiile internaționale de profil zootehnic la care este afiliată ca membru cu drepturi depline, cu respectarea tuturor obligațiilor față de acestea.

(4) În cadrul Agenției funcționează, la nivel de compartiment, Centrul național de recoltare, examinare, prelucrare, stocare, însămânțare artificială și biotehnologii de reproducție la specia cabaline.

(5) Agenția colaborează cu unități din domeniul cercetării zootehnice și cu alte autorități ale statului în elaborarea și implementarea de programe în domeniul zootehnic. Modificări (1)

(6) Agenția coordonează, organizează și participă la manifestări expoziționale și științifice agricole și zootehnice cu participare națională și internațională.

Art. 10. -

(1) Cuantumul tarifelor încasate în urma serviciilor prestate de către Agenție, prevăzute la art. 7 și 8, se stabilește anual prin decizie a directorului general, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și se virează integral la bugetul de stat. Puneri în aplicare (1)

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat și se virează în termen de două zile lucrătoare de la încasarea acestora.

Art. 11. -

(1) Agenția este condusă de un director general - funcție publică, numit, în condițiile legii, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(2) Directorul general al Agenției are calitatea de ordonator terțiar de credite.

(3) Directorul general conduce activitatea Agenției și o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, cu alte persoane juridice și fizice, precum și în justiție.

(4) În exercitarea atribuțiilor sale, directorul general emite decizii.

(5) În cadrul Agenției funcționează, cu rol consultativ, Consiliul tehnico-științific. Componența Consiliului tehnico- științific și regulamentul de organizare și funcționare al acestuia se stabilesc prin decizie a directorului general.

(6) Directorul general poate da mandat de reprezentare, în condițiile legii, unor persoane din cadrul Agenției.

Art. 12. -

Reprezentanții Agenției au acces cu titlu gratuit la baza de date a Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor.

Art. 13. -

(1) Patrimoniul Agenției se constituie potrivit art. 8 alin. (4) din Legea nr. 139/2014, cu modificările ulterioare.

(2) Bunurile/Părțile de bunuri care fac obiectul protocolului încheiat cu direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice emis în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

(1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 356. Modificări (1)

(2) Personalul din cadrul Agenției este constituit din funcționari publici și personal angajat pe bază de contract individual de muncă.

(3) Numărul posturilor cu atribuții de inspecție în domeniul zootehniei și inspecția carcaselor care se preiau din cadrul fiecărei direcții pentru agricultură județene și a municipiului București se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.

(4) Structura organizatorică, numărul posturilor, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(5) Încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat, precum și stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează prin decizie a directorului general, cu respectarea termenelor și a procedurii prevăzute de legea aplicabilă fiecărei categorii de funcții.

(6) Salarizarea personalului Agenției se face potrivit legislației în vigoare privind salarizarea funcționarilor publici și a personalului angajat pe bază de contract individual de muncă.

Art. 15. -

(1) Atribuțiile de autoritate competentă ale Agenției sunt îndeplinite la nivel teritorial de către oficiile județene de zootehnie organizate în centre regionale de zootehnie, structuri fără personalitate juridică în cadrul Agenției care își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

(2) Preluarea/Transferul personalului de la Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" și de la direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București se realizează, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

(3) Aplicarea procedurilor stabilite de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 16. - Modificări (1)

Normele tehnice pentru desfășurarea activității inspecției de stat în zootehnie și a inspecției privind activitatea de clasificare a carcaselor, modelul legitimațiilor, al ștampilelor și al proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Puneri în aplicare (2)

Art. 17. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 834/2010 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 23 august 2010, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb

București, 29 decembrie 2014.

Nr. 1.188.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...