Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 februarie 2015 până la 31 decembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3840/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 153 alin. (71) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și

având în vedere dispozițiile art. 50 și 52 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Prezentul ordin stabilește criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.

Art. 2. -

(1) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, trebuie, în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare în registrul comerțului, să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

(2) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mențiuni (formular 010).

(3) Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (91) din Codul fiscal, trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (91) din Codul fiscal (formular 099).

(4) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înțelege, după caz:

a) organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

b) organul fiscal în a cărui evidență este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite și taxe - pentru solicitarea înregistrării, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal.

Art. 3. -

Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevăzute la art. 1 sunt:

a) persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;

b) niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (91) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.

Art. 4. -

(1) Pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. a) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte dacă desfășoară sau nu activități economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora.

(2) Criteriul de la art. 3 lit. b) se referă la:

a) administratori, în cazul societăților pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

b) asociații societății comerciale, indiferent de ponderea pe care o dețin în capitalul social al acesteia, și la administratori, în cazul altor societăți comerciale decât cele menționate la lit. a), înființate în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În cazul în care administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, definiți la alin. (2), nu sunt înregistrați fiscal în România, aceștia trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu au comis/au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru evaluarea criteriului de la art. 3 lit. c) persoana impozabilă trebuie să depună o declarație pe propria răspundere (formular 088), conform modelului aprobat prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Art. 5. -

(1) La primirea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică documentația depusă.

(2) În cazul în care solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA nu are anexate toate documentele prevăzute la art. 4, organul fiscal competent notifică, în termen de o zi lucrătoare de la data depunerii solicitării incomplete, persoana impozabilă în vederea completării documentației.

(3) Se supun soluționării numai solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care au anexate toate documentele prevăzute la art. 4.

(4) În situația în care persoana impozabilă nu transmite documentația completată în termenul stabilit prin notificare, organul fiscal îi transmite o înștiințare cu privire la imposibilitatea soluționării cererii.

Art. 6. -

(1) În vederea soluționării solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, organul fiscal competent verifică îndeplinirea criteriilor prevăzute la art. 3 lit. a) și b).

(2) Solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA este respinsă, fără a se mai verifica celelalte criterii, dacă persoana impozabilă se află într-una din următoarele situații:

a) depune o declarație pe propria răspundere din care rezultă că persoana juridică nu desfășoară activități economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;

b) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (2), sau persoana impozabilă însăși, în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (91) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) administratorii și/sau asociații persoanei impozabile, astfel cum sunt definiți la art. 4 alin. (2), care nu sunt înregistrați fiscal în România prezintă o declarație pe propria răspundere din care rezultă că au comis infracțiuni și/sau fapte de natura celor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 3 lit. a) și b) sunt supuse unei analize, prevăzute la art. 3 lit. c), care are ca scop evaluarea intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea loc în România.

(2) După efectuarea analizei, dacă persoana impozabilă:

a) îndeplinește criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

b) nu îndeplinește criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, precum și motivele de fapt și de drept care stau la baza acestei propuneri. Pe baza acestui referat, organul fiscal competent emite decizia prin care se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA;

c) îndeplinește parțial criteriile de evaluare - compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice invită la sediul său reprezentantul legal al persoanei impozabile, potrivit art. 50 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 8. -

(1) Invitația prevăzută la art. 7 alin. (2) lit. c) se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu:

a) data, ora și locul la care contribuabilul este obligat să se prezinte;

b) baza legală a solicitării;

c) scopul solicitării;

d) documentele pe care contribuabilul este obligat să le prezinte.

(2) După primirea invitației, persoana impozabilă poate solicita, o singură dată, pentru motive justificate, amânarea datei de prezentare la organul fiscal competent. Amânarea se aprobă sau se respinge de către organul fiscal. În cazul în care organul fiscal admite cererea de amânare, comunică persoanei impozabile data la care a fost reprogramată vizita la organul fiscal.

(3) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile nu se prezintă la sediul organului fiscal competent, la data stabilită prin invitație, solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA se respinge.

(4) Termenul de soluționare a cererii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungește cu perioada cuprinsă între data transmiterii invitației și data la care reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la sediul organului fiscal competent.

(5) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent și furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate, clarificând intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice întocmește un referat care cuprinde propunerea de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, pe baza căruia organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă cererea de înregistrare în scopuri de TVA.

(6) Dacă reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect și complet datele și informațiile solicitate și nu clarifică intenția și capacitatea persoanei impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuții în evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, împreună cu toată documentația care a stat la baza analizei, direcției regionale antifraudă competentă. Modificări (1)

(7) În urma verificărilor efectuate, direcția regională antifraudă returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA și documentația, însoțite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau respingere a înregistrării în scopuri de TVA. Referatul care cuprinde propunerea de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA va conține și motivele de fapt și de drept care stau la baza propunerii de respingere.

(8) În baza referatului de la alin. (7), organul fiscal competent emite decizia prin care se aprobă sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.

Art. 9. -

(1) Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(2) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se comunică persoanei impozabile, în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 10. -

(1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de: Modificări (1)

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2) lit. a) și b);

b) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) și (5);

c) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) - (8).

(2) În cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termenele prevăzute la alin. (1), dar nu înainte de data la care se comunică certificatul de înmatriculare în registrul comerțului.

Art. 11. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12. -

(1) Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 februarie 2015.

(2) Solicitările de înregistrare în scopuri de TVA depuse până la data aplicării prezentului ordin se soluționează conform procedurii în vigoare la data depunerii cererilor.

Art. 13. -

Direcțiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora, precum și direcțiile regionale antifraudă fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 7 ianuarie 2015.

Nr. 17.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...