Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 9/2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2015

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 ianuarie 2015 până la 03 ianuarie 2016, fiind înlocuit prin Hotărâre 10/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2) și ale art. 13 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin. (1) lit. d) și e) și ale art. 51 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 decembrie 2014, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2015:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

Art. 2. -

Pentru anul 2015 cotizațiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Art. 3. -

(1) În anul 2015 plata cotizațiilor fixe și variabile datorate de membrii Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2015. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi - persoane fizice - se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanților Fiscali.

(3) Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 4. -

(1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declarația privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexei.

(2) În cazul în care consultanții fiscali - persoane fizice active - nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, în care vor specifica această situație, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs.

Art. 5. -

(1) Pentru anul 2015, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal, valabilă pentru perioada 15 martie 2015-15 martie 2016, se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) îndeplinirea în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, ca excepție de la prevederile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, cu modificările ulterioare;

b) depunerea declarației anuale, conform art. 4;

c) depunerea copiei asigurării de risc profesional.

(2) În cazul în care un membru al Camerei Consultanților Fiscali - persoană fizică sau persoană juridică - are activitatea suspendată la data la care solicită acordarea vizei anuale și îndeplinește condițiile de la alin. (1), acesta va primi viza anuală, valabilă începând cu prima zi ulterioară expirării suspendării, până la 15 martie 2016.

(3) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pentru obținerea vizei anuale vor fi înscriși pe Lista membrilor Camerei Consultanților Fiscali fără drept de practică datorită neobținerii vizei anuale pe anul 2015, publicată pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali. Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară.

(4) Îndeplinirea ulterioară a condițiilor prevăzute la alin. (1) atrage acordarea vizei anuale, valabilă începând cu momentul îndeplinirii condițiilor, până la 15 martie 2016, precum și ștergerea de pe lista prevăzută la alin. (3).

Art. 6. -

Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Art. 7. -

Declarațiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Art. 8. -

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 54 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare.

Art. 9. -

Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Ion-Toni Teau

București, 22 decembrie 2014.

Nr. 9.

ANEXĂ

DECLARAȚIE
privind activitatea desfășurată în anul . . . . . . . . . .

A.

1. Numele și prenumele . . . . . . . . . .

C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al carnetului profesional nr. /an . . . . . . . . . .

2. Domiciliul:

Localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . ., web . . . . . . . . . .

3. Persoana fizică autorizată: da/nu, cod fiscal . . . . . . . . . ., punct de lucru . . . . . . . . . .

4. Prin cabinete proprii cu angajați: da/nu, cod fiscal . . . . . . . . . .

5. Angajat: da/nu

6. În anul . . . . . . . . . . am efectuat următoarele:

6.1. expertize extrajudiciare

(Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.)

6.2. expertize judiciare

(Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul și stadiul, specificându-se "încheiată" sau "în curs de finalizare".)

7. Membru al următoarelor organizații profesionale/anul:

-

-

-

-

8. Dacă nu ați desfășurat activitate, completați direct lit. F.A.

B.

1. Date de identificare:

1.1. Denumirea societății de consultanță fiscală . . . . . . . . . ., autorizație nr. /data . . . . . . . . . ., reprezentată prin administrator/administratori (nume, prenume) . . . . . . . . . ., carnet profesional nr. /data . . . . . . . . . ., domiciliu . . . . . . . . . .

1.2. Sediul social, localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., sc. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., județul/sectorul . . . . . . . . . ., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail . . . . . . . . . .

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerțului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

1.4. Capital social la 31 decembrie . . . . . . . . . .: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

2. Asociați, acționari:

(nume și prenume) (cota de participare la capitalul social)

-

-

-

3. Filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru:

Adresa
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Forma de organizare
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

4. Membru al următoarelor organizații profesionale/anul:

-

-

-

-

5. Persoane fizice care efectuează consultanță fiscală în numele societății:

Numele și prenumele Carnetul profesional Nr. /An Localitatea de domiciliu
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

6. Dacă nu ați desfășurat activitate, completați direct lit. F.B.

C.

1. Venituri totale realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care:

Persoane juridice . . . . . . . . . .

Persoane fizice autorizate . . . . . . . . . .

Prin cabinete proprii cu angajați . . . . . . . . . .

2. Venituri din activitatea de consultanță fiscală realizate în anul . . . . . . . . . .:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

Număr total contracte . . . . . . . . . .

2.1. din care sume cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali:

Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

3. Sume datorate Camerei Consultanților Fiscali (cotizația variabilă):

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

D.

Certificări declarații

Tipul declarației/declarațiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului și valoarea

E.

Asigurare

- număr poliță/polițe valabilă/valabile pentru anul încheiat . . . . . . . . . .;

- denumirea asigurătorului . . . . . . . . . . .

F.A.

Declar pe propria răspundere că nu s-au desfășurat activități de consultanță fiscală și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . . .

F.B.

Declar pe propria răspundere că nu s-au desfășurat activități de consultanță fiscală și, prin urmare, nu am obținut venituri din exercitarea acestei profesii în anul . . . . . . . . . . .

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|
ziua luna anul
Semnătura și parafa
. . . . . . . . . .

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...