Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 1255/2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, și ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 2 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se face prin concurs organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, în condițiile prezentului regulament."

2. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) La concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a) -e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 303/2004.

(2) Pot fi numiți în funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe baza concursului prevăzut la art. 1, avocații, notarii, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, precum și grefierii cu studii superioare juridice de la curțile de apel și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu o vechime de cel puțin 5 ani.

(3) Condițiile de vechime prevăzute de alin. (2) trebuie să fie îndeplinite la data expirării perioadei de depunere a cererilor de înscriere."

3. La articolul 3, alineatele (1), (2), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

(1) Data, locul, modul de desfășurare a concursului, calendarul de desfășurare, cuantumul taxei de înscriere, precum și cererea de înscriere tipizată (cuprinzând și opțiunea candidatului pentru una dintre secțiile sau unul dintre compartimentele Înaltei Curți de Casație și Justiție) se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Național al Magistraturii și a Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Lista posturilor scoase la concurs, tematica și bibliografia de concurs se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se aduc la cunoștință publică printr-un comunicat de presă al Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puțin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs.

. . . . . . . . . .

(4) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(5) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

a) certificatul de naștere;

b) actul de identitate;

c) diploma de licență;

d) chitanța de plată a taxei de înscriere;

e) certificatul de cazier judiciar;

f) certificatul de cazier fiscal;

g) declarația pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;

h) curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite și locurile de muncă anterioare;

i) carnetul de muncă sau adeverințe privind vechimea în specialitate, din care să rezulte și eventualele întreruperi în activitate.

Actele prevăzute la lit. a), b) și i) se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat, iar diploma de licență se depune în copie legalizată."

4. La articolul 3, alineatul (6) se abrogă.

5. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul cuprins:

"

(7) Cuantumul taxei de înscriere la concurs se stabilește în funcție de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului. Taxa se plătește la casieria Consiliului Superior al Magistraturii. Chitanțele se întocmesc în două exemplare, din care primul exemplar i se va înmâna candidatului.

(8) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaților care au fost respinși pentru neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege sau a condițiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004, precum și candidaților care se retrag din concurs anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii acestor condiții. Taxa se restituie și în cazul în care candidatul decedează mai înainte de susținerea probelor de concurs ori în cazul altor situații obiective de împiedicare a participării la concurs, intervenite anterior afișării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor menționate în teza anterioară. Cererea de restituire se depune la Direcția resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcția economică și administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."

6. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, a condiției privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege și a condițiilor prevăzute la art. 67 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 se realizează de comisia de organizare a concursului.

(2) Rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se afișează la sediile acestora, cel mai târziu cu 25 de zile înainte de data desfășurării concursului.

(3) Candidații respinși în urma verificării pot formula contestații, în termen de 48 de ore de la publicarea listei pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, la Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 zile de la expirarea termenului de depunere. Soluția adoptată se comunică în cadrul aceluiași termen.

(4) Hotărârea Secției pentru judecători poate fi contestată la Plen în termen de 48 de ore de la comunicare. Contestațiile se depun la Consiliul Superior al Magistraturii și se soluționează prin hotărâre definitivă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii.

(5) După pronunțarea hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii se întocmește lista finală a candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concurs, listă care se aduce la cunoștință publică prin modalitățile prevăzute la alin. (2)."

7. La articolul 5, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Comisia de organizare a concursului se constituie prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și a Institutului Național al Magistraturii și este alcătuită din:

- președinte: secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii, secretarul general adjunct sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;

- 1-2 vicepreședinți: secretarul general adjunct, directorii Institutului Național al Magistraturii sau directorii Direcției resurse umane și organizare, după caz;

- membri: directori, șefi de servicii și birouri, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, experți ai Institutului Național al Magistraturii, funcționari publici și personal contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii.

- responsabili de sală și supraveghetori. Prin excepție, aceste persoane sunt numite prin hotărâre a președintelui comisiei de organizare, de regulă, din aceleași categorii de personal ca și membrii comisiei.

(2) Comisiile de elaborare a subiectelor, comisiile de corectare a lucrărilor și comisiile de soluționare a contestațiilor sunt alcătuite din judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție, numiți prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, și au fiecare câte un președinte.

(3) Desemnarea membrilor comisiilor prevăzute la alin. (2) se face pe baza consimțământului scris, exprimat anterior."

8. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

"

(6) Membrii comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare și de soluționare a contestațiilor vor semna contracte de participare în comisii cu privire la modalitățile de plată și la respectarea atribuțiilor ce le revin, potrivit dispozițiilor prezentului regulament.

(7) Declarațiile și contractele de participare în comisii vor fi centralizate de comisia de organizare a concursului și se păstrează alături de celelalte documente de concurs.

(8) În comisiile prevăzute la alin. (2) vor fi numiți și membri supleanți, care îi vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu își pot exercita atribuțiile. Înlocuirea se efectuează de președintele comisiei din care face parte persoana respectivă."

9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

"

Art. 51. -

(1) Comisiile de elaborare a subiectelor sunt numite distinct pentru Secția penală și, respectiv, pentru Secția de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Aceste comisii elaborează subiectele de concurs pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice pentru grupele de materii prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. b), d) și e), corespunzătoare secției pentru care s-a numit comisia respectivă, precum și subiectele corespunzătoare pentru proba scrisă practică.

(2) Pentru cele două secții civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție se constituie o singură comisie de elaborare a subiectelor, care, pentru testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, va elabora aceleași subiecte de concurs la drept procesual civil, iar la elaborarea subiectelor de drept substanțial și a celor din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, respectiv pentru jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene va ține seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secții. Comisia va ține seama de specializarea fiecăreia dintre cele două secții și la elaborarea subiectelor pentru proba scrisă practică.

(3) Comisiile de corectare și de soluționare a contestațiilor corespund ca număr și specializare comisiilor de elaborare a subiectelor, constituite conform alineatelor precedente."

10. La articolul 6, punctele 2 și 4 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

2. controlează și îndrumă acțiunile privind organizarea și desfășurarea concursului, identificarea și, după caz, închirierea spațiilor adecvate pentru susținerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenței medicale pe parcursul desfășurării concursului și a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de concurs și de evaluare;

. . . . . . . . . .

4. instruiește, înaintea susținerii concursului, responsabilii de sală;".

11. La articolul 6, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:

"

41. preia de la președinții comisiilor de elaborare a subiectelor, pe bază de delegație nominală, subiectele pentru probele scrise și baremele de evaluare și de notare, în plicuri distincte, închise și sigilate;".

12. La articolul 6, punctele 5-7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

5. repartizează candidații pe săli, pentru probele scrise, dispune publicarea listelor respective pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii, precum și afișarea pe ușile sălilor în care se desfășoară probele;

6. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcție de numărul candidaților, sigilând apoi plicurile conținând numărul sau, după caz, necesarul de subiecte pentru fiecare sală;

7. distribuie candidaților subiectele multiplicate pentru probele scrise;".

13. La articolul 6, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

"

71. ia măsuri pentru ca în spațiile în care se desfășoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;".

14. La articolul 6, punctele 8 și 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

8. predă comisiei de corectare lucrările scrise la proba practică, precum și baremele de evaluare și de notare, împreună cu ghidurile de corectare;

9. afișează baremele de evaluare și notare pentru ambele probe scrise, împreună cu subiectele, la centrele de concurs, la sfârșitul ultimei probe, și asigură publicarea acestora pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii;".

15. La articolul 6, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 91, cu următorul cuprins:

"

91. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de concurs la centrul de evaluare și răspunde de securitatea acestora;".

16. La articolul 6, punctul 10 se abrogă.

17. La articolul 6, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

"

111. efectuează verificări privind îndeplinirea condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, după afișarea rezultatelor definitive ale concursului;".

18. La articolul 6, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

14. asigură afișarea și publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii și Institutul Național al Magistraturii, a rezultatelor concursului;".

19. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Președintele comisiei de organizare a concursului ia toate măsurile necesare ducerii la îndeplinire a atribuțiilor prevăzute la art. 6.

(2) În acest scop, președintele comisiei de organizare a concursului stabilește fișe de atribuții pentru vicepreședinte, membrii comisiei și pentru responsabilii de sală."

20. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Comisiile de elaborare a subiectelor au, în principal, următoarele atribuții:

1. elaborarea subiectelor de concurs pentru ambele probe scrise, cu respectarea următoarelor reguli, în funcție de tipul probei:

a) să fie în concordanță cu tematica și bibliografia elaborate de Înalta Curte de Casație și Justiție;

b) să evidențieze operațiile gândirii - analiză, sinteză, generalizare - în trăsături ale procesului de gândire - flexibilitate, dimensiunea critică etc.;

c) să fie astfel formulate încât tratarea lor să angajeze cât mai multe posibilități de analiză, de sinteză și de generalizare din partea candidaților;

d) să asigure o cuprindere echilibrată a materiei studiate, să aibă un grad de complexitate corespunzător conținutului tematicii și bibliografiei, pentru a fi tratate în timpul stabilit;

e) să se evite repetarea subiectelor de la concursurile anterioare;

f) timpul necesar rezolvării subiectelor să nu depășească timpul alocat desfășurării probei de concurs;

g) să se evite subiectele ce conțin probleme controversate în doctrină și în practică;

h) să se pună accentul în notarea lucrărilor pe motivarea soluției alese de candidat; în barem pot să fie punctate modalități alternative de motivare a soluției alese de candidat;

2. elaborarea, pentru proba scrisă practică, a câte 3 variante de subiecte pentru fiecare specializare, din care se alege, prin tragere la sorți, numărul subiectului acestei probe. Acestea se vor preda comisiei de organizare a concursului cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea concursului, pe specializări, în plicuri distincte și sigilate;

3. predarea către comisia de organizare a concursului, cu cel puțin 12 ore înainte de desfășurarea concursului, a subiectelor la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, în plicuri distincte și sigilate;

4. elaborarea baremelor de evaluare și notare pentru ambele probe scrise și predarea acestora comisiei de organizare odată cu subiectele la proba scrisă practică;

5. elaborarea ghidurilor de corectare pentru proba scrisă practică, după definitivarea baremului în urma soluționării contestațiilor la barem, și predarea acestora către comisia de organizare."

21. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Comisiile de corectare evaluează și corectează lucrările candidaților la proba scrisă practică, potrivit baremelor de evaluare și notare definitive și a ghidurilor de corectare."

22. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 9. -

Comisiile de soluționare a contestațiilor au următoarele atribuții:

- soluționează contestațiile la barem, atât cu privire la testul- grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, cât și cu privire la proba scrisă practică;

- reevaluează lucrările scrise la proba practică ale căror note inițiale au fost contestate, acordând note, conform baremelor de evaluare și notare definitive și a ghidurilor de corectare;

- soluționează contestațiile formulate împotriva punctajului obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice."

23. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 10. -

(1) Examinarea candidaților se face prin susținerea a două probe scrise, respectiv un test-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice și o probă scrisă practică.

(2) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține, în funcție de specializare, la următoarele grupe de materii:

a) drept civil și drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția I civilă;

b) drept penal și drept procesual penal, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția penală;

c) drept comercial și drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția a II-a civilă;

d) drept administrativ, drept financiar și fiscal și drept procesual civil, pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Secția de contencios administrativ și fiscal;

e) jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, indiferent de specializare."

24. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) și (22), cu următorul cuprins:

"

(21) Testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice cuprinde 50 de întrebări din materiile de concurs prevăzute la alin. (2), astfel:

a) pentru candidații la secțiile civile ale Înaltei Curți de Casație și Justiție:

- 20 de întrebări din dreptul civil sau din dreptul comercial, în funcție de opțiunea candidatului;

- 20 de întrebări din dreptul procesual civil;

- 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene;

b) pentru candidații la Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție:

- 20 de întrebări din dreptul penal;

- 20 de întrebări din dreptul procesual penal;

- 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

c) pentru candidații la Secția de contencios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție:

- 15 întrebări din dreptul administrativ;

- 10 întrebări din dreptul financiar și fiscal;

- 15 întrebări din dreptul procesual civil;

- 5 întrebări din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și 5 întrebări din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(22) La testul-grilă pentru verificarea cunoștințelor teoretice fiecare răspuns corect primește 0,2 puncte în sistemul de notare de la 0 la 10."

25. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

"

(31) La elaborarea subiectelor pentru ambele probe scrise se vor avea în vedere și jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și cea a Curții Constituționale."

26. La articolul 10, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Pentru posturile vacante de magistrat-asistent la Direcția legislație, studii, documentare și informatică juridică, Biroul relații internaționale și Biroul de informare și relații publice, testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice se susține la aceea dintre grupele de materii prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) indicate în anunțul de concurs, precum și la grupa de materii prevăzută la alin. (2) lit. e). Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător, candidații urmând să redacteze o lucrare în raport cu specificul activității compartimentului."

27. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

"

(5) Subiectele pentru proba scrisă practică în cazul prevăzut la alin. (4) se elaborează de către comisia de elaborare a subiectelor corespunzătoare grupelor de materii pentru care se susține proba scrisă teoretică, indicate în anunțul de concurs."

28. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) Accesul candidaților în sălile de concurs este permis pe baza unui act de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probelor. În mod excepțional, pot fi admiși candidați în sală și cu mai puțin de 30 de minute înainte de începerea probelor, dar nu și după deschiderea plicului cu subiecte.

(2) Se interzice candidaților să dețină asupra lor pe timpul desfășurării probelor scrise orice surse de informare care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și orice mijloc electronic de comunicare. Candidații pot folosi în timpul concursului acele materiale a căror posibilitate de utilizare este menționată explicit în tematica și bibliografia de concurs. Supraveghetorii verifică respectarea acestei prevederi înainte de aducerea subiectelor în săli. Nerespectarea acestor dispoziții constituie fraudă și duce la eliminarea din concurs a candidatului, indiferent dacă materialele sau mijloacele de comunicare interzise au fost folosite sau nu.

(3) În vederea elaborării lucrărilor scrise candidații folosesc numai cerneală sau pix cu pastă de culoare neagră.

(4) Candidații se așază în ordine alfabetică, conform listelor afișate. Fiecare candidat primește o teză de concurs tipizată, cu ștampila Consiliului Superior al Magistraturii, pe care își scrie cu majuscule numele și prenumele și completează citeț celelalte date. Colțul tezei de concurs va fi lipit și ștampilat la momentul predării lucrării, numai după ce persoanele care supraveghează în sală au verificat identitatea candidaților și completarea corectă a tuturor datelor prevăzute și după ce responsabilii de sală au semnat în interiorul porțiunii care urmează a fi sigilată.

(5) După verificarea integrității plicurilor cu subiecte, supraveghetorii le vor distribui candidaților, comunicând ora începerii și ora încheierii probelor de concurs.

(6) Din momentul deschiderii plicului în care se află subiectele niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea scrisă și semnează de predarea acesteia. Candidații care nu se află în sală în momentul deschiderii plicului pierd dreptul de a mai susține proba respectivă.

(7) În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el trebuie să fie însoțit de unul dintre supraveghetori, până la înapoierea în sala de concurs.

(8) Niciun membru al comisiei de organizare a concursului prezent la centrul de concurs nu poate comunica în exterior conținutul subiectelor de concurs până la încheierea probelor scrise.

(9) În cazul probei scrise practice, subiectele vor fi stabilite prin tragere la sorți de către un reprezentant al candidaților. Subiectele extrase vor fi multiplicate în număr egal cu al candidaților, introduse în plicuri sigilate și predate responsabililor din sălile de concurs. Președintele comisiei de organizare a concursului și persoana care a efectuat tragerea la sorți semnează pe versoul plicului ce conține varianta extrasă."

29. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 12. -

(1) Timpul destinat elaborării lucrărilor scrise este cel stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor și este comunicat candidaților odată cu subiectele. Acesta nu poate depăși 3 ore pentru fiecare dintre cele două probe de concurs, socotite din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor pentru fiecare candidat.

(2) Pe parcursul desfășurării probelor scrise, membrii comisiei de organizare a concursului și supraveghetorii de săli nu le pot da candidaților indicații referitoare la rezolvarea subiectelor și nu pot aduce modificări acestora și nici baremului de evaluare și notare. Orice nelămurire legată de subiecte se discută direct cu comisiile de elaborare a subiectelor.

(3) În cazul în care unii candidați, din diferite motive, doresc să își transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit potrivit alin. (1), aceștia primesc alte teze tipizate. Acest lucru este consemnat de către supraveghetori în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise, care se încheie pentru fiecare sală. Tezele folosite inițial se anulează pe loc de către 2 supraveghetori, menționându-se pe ele «anulat», se semnează de aceștia și se păstrează în condițiile stabilite pentru lucrările scrise. În cazul lucrărilor scrise la proba practică, candidații care doresc să corecteze o greșeală taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală.

(4) Fiecare candidat primește atâtea teze de concurs tipizate și ciorne câte îi sunt necesare.

(5) La expirarea timpului acordat, candidații predau lucrările sub semnătură în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit de comisiile de elaborare a subiectelor. Ultimii 3 candidați rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

(6) Toți candidații semnează, la momentul predării lucrărilor, în catalogul de sală.

(7) Președintele comisiei de organizare a concursului preia lucrările sub semnătură de la responsabilii de sală.

(8) Frauda dovedită atrage eliminarea din concurs. Se consideră fraudă și înscrierea numelui candidatului pe teza de concurs în afara rubricii care se sigilează și orice alte semne distinctive care ar permite identificarea lucrării. În aceste cazuri, responsabilul de sală consemnează într-un proces-verbal faptele și măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu mențiunea «Fraudă». Procesul-verbal se comunică comisiei de organizare și candidatului respectiv.

(9) Sancțiunea prevăzută la alin. (8) se aplică și pentru depășirea timpului de concurs, stabilit potrivit alin. (1).

(10) Cele două probe scrise se susțin în aceeași zi, cu o pauză între acestea ce nu poate depăși o oră."

30. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Baremele stabilite de comisiile de elaborare a subiectelor se afișează la centrele de concurs, la sfârșitul ultimei probe, și se publică împreună cu subiectele, în condițiile art. 6 pct. 9.

(2) Candidații pot formula contestații la barem în termen de 24 de ore de la afișare, care se soluționează de comisia de soluționare a contestațiilor în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluțiile se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluționarea contestațiilor.

(3) Baremele definitive se publică în condițiile art. 6 pct. 9.

(4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate să dispună sancționarea membrilor comisiilor de elaborare a subiectelor sau de soluționare a contestațiilor care sunt răspunzători pentru anularea unor subiecte, cu reducerea sau neplata drepturilor bănești cuvenite pentru activitatea prestată; acestor persoane le poate fi interzisă și participarea în comisii similare pe o perioadă de până la 3 ani.

(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător și comisiilor de corectare."

31. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 și 132, cu următorul cuprins:

"

Art. 131. -

(1) La testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, evaluarea și notarea lucrărilor se realizează prin procesare electronică, pe baza baremelor definitive.

(2) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaților.

(3) În ipoteza în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebările din testul-grilă este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul și se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaților care au indicat răspunsul corect stabilit prin baremul definitiv.

(4) În situația în care, în urma soluționării contestațiilor la barem, se apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în baremul inițial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării respective din testul-grilă se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul definitiv.

Art. 132. -

(1) La proba practică, corectarea lucrărilor scrise se face de către 2 membri ai comisiei de corectare corespunzătoare, conform baremului definitiv de evaluare și notare și a ghidurilor de corectare. Lucrările scrise se notează cu note de la 0 la 10, cu două zecimale. Corectarea și notarea se înregistrează în borderouri de notare separate, de către fiecare corector, semnate de aceștia pe fiecare pagină. Nota la această probă o reprezintă media aritmetică a celor două note acordate.

(2) Dacă între notele acordate de cei doi corectori conform alin. (1) diferența este mai mare de un punct, nota finală va fi stabilită de o comisie formată din cei doi corectori și președintele comisiei de corectare. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de corectare, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au corectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.

(3) Nota acordată conform alin. (2), calculată ca medie aritmetică a celor trei note stabilite de persoanele menționate în alineatul precedent, se consemnează într-un borderou de notare distinct, sub semnătura celor 3 membri, și se trece pe lucrare, în rubrica specială a tezei de concurs, cu cerneală neagră, sub semnătură, de către comisia de organizare a concursului. Nota 1 se acordă atunci când punctajul obținut de candidat, ca medie inițială sau în urma reevaluării, este mai mic sau egal cu această notă.

(4) Pe timpul corectării, colțul sigilat al lucrării nu se deschide. Notele acordate se înscriu în borderou, sub semnătura celor care le-au acordat, și pe lucrare, sub semnătură, de către comisia de organizare, după care se introduc în baza de date a comisiei de organizare. După efectuarea acestor operațiuni se desface colțul sigilat al lucrării și se corelează numărul lucrării cu numele și prenumele candidatului."

32. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 14. -

(1) Rezultatele concursului se afișează la sediul Consiliului Superior al Magistraturii și al Institutului Național al Magistraturii și se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(2) Candidații nemulțumiți de rezultatele concursului pot formula contestații în termen de 48 de ore de la publicare, atât cu privire la punctajul obținut la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice, cât și cu privire la nota obținută la proba scrisă practică. Contestațiile se depun, prin fax, la Consiliul Superior al Magistraturii sau la sediul acestei instituții.

(3) În vederea soluționării contestațiilor, lucrările se vor resigila și renumerota, iar în ceea ce privește proba scrisă practică, lucrările vor fi și înscrise într-un borderou separat.

(4) La proba scrisă practică, fiecare lucrare a cărei notă inițială a fost contestată se recorectează de către 2 membri ai comisiei de soluționare a contestațiilor corespunzătoare, nota acordată la contestații fiind media aritmetică a notelor acordate de aceștia. În cazul în care se constată o diferență mai mare de un punct între notele celor 2 corectori și cel puțin una dintre note este minimum 5 sau dacă diferența dintre nota stabilită de comisia de corectare și de comisia de soluționare a contestațiilor este mai mare de 1,5 puncte, în favoarea candidatului, nota finală, calculată ca medie aritmetică, va fi stabilită de o comisie formată din cei 2 corectori din comisia de soluționare a contestațiilor și președintele comisiei de soluționare a contestațiilor. Dacă unul dintre corectori este chiar președintele comisiei de soluționare a contestațiilor, din comisia ce va stabili nota finală va face parte, alături de cei doi membri ai comisiei care au recorectat lucrarea, un alt membru al comisiei respective.

(5) Contestațiile formulate cu privire la ambele probe scrise se soluționează în termen de 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(6) Notele acordate în urma soluționării contestațiilor sunt definitive și nu pot fi mai mici decât notele contestate."

33. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 și 142, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

(1) Nota finală obținută de candidat la concurs o reprezintă media aritmetică a notelor obținute la cele două probe scrise.

(2) Pentru ocuparea unui post vacant de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, candidatul trebuie să obțină cel puțin nota 7 (șapte) la fiecare dintre cele două probe scrise.

(3) Ocuparea posturilor se face în ordinea mediilor obținute, în funcție de opțiunea candidatului, în limita numărului de posturi scoase la concurs. Numirea se face numai la secția sau departamentul pentru care candidatul a susținut concursul.

Art. 142. -

(1) Lista cuprinzând rezultatele concursului, după soluționarea contestațiilor, se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii și se afișează la sediile acestora.

(2) În situația în care există posturi vacante de magistrat-asistent la secțiile sau, după caz, la departamentele pentru care s-au scos la concurs posturi, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, poate suplimenta numărul de posturi scoase la concurs, astfel încât să poată fi repartizați pe secții sau, după caz, la departamentele respective toți candidații care au obținut note egale cu cea a ultimului candidat declarat admis după cele două probe scrise ale concursului.

(3) La medii egale, departajarea candidaților se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la testul-grilă de verificare a cunoștințelor teoretice. Când notele obținute de candidați sunt identice, departajarea se face în funcție de vechimea în specialitate juridică, de deținerea titlului științific de doctor în drept, a calității de doctorand în drept, de activitatea publicistică de specialitate."

34. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 15. -

(1) Candidații admiși la probele scrise vor fi verificați sub aspectul îndeplinirii condiției bunei reputații prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 și vor fi programați pentru a se prezenta la vizita medicală și la testarea psihologică.

(2) Testarea psihologică constă în susținerea unui test scris și a unui interviu în fața unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiștilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curți de Casație și Justiție, curților de apel, precum și din tabelul psihologilor acreditați de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum și calificativul «Admis» sau «Respins».

(3) În funcție de numărul candidaților, aceștia vor putea fi repartizați pe grupe după criteriul alfabetic, urmând ca fiecare grupă să susțină testarea psihologică în fața câte unui psiholog.

(4) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă și 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoștință prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii și Institutului Național al Magistraturii.

(5) Candidații nemulțumiți de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestații care se transmit prin fax Consiliului Superior al Magistraturii sau se depun la sediul acestei instituții.

(6) Contestațiile se soluționează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alții decât cei care au examinat candidații inițial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

(7) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv și se publică în condițiile alin. (4)."

35. După articolul 15 se introduc două noi articole, articolele 151 și 152, cu următorul cuprins:

"

Art. 151. -

(1) Verificările privind îndeplinirea condiției bunei reputații se vor face cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații au obligația de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor concursului, următoarele documente:

- caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv mențiuni privind existența ori inexistența unor eventuale sancțiuni disciplinare sau administrative;

- adeverințe eliberate de primării și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura și tipul contravențiilor comise și sancțiunile contravenționale aplicate în această perioadă;

- declarația pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susținerii concursului;

- orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției bunei reputații, comisia de organizare a concursului solicită Inspectoratului General al Poliției Române comunicarea datelor rezultate din evidența operativă a organelor judiciare cu privire la candidați, Direcției resurse umane și organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii date privind o eventuală eliminare a candidatului, în ultimii 5 ani anterior susținerii concursului, din concursurile de același fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii și poate solicita, în măsura în care consideră necesar, relații și de la alte instituții.

(4) Comisia de organizare a concursului verifică documentele prevăzute la alin. (2) și (3) și, atunci când este cazul, sesizările primite cu privire la candidați. În cazul persoanelor care au mai îndeplinit anterior funcția de judecător, procuror sau magistrat- asistent, vor constitui obiect al verificării privind buna reputație și datele cuprinse în dosarul profesional al acestora.

(5) Rezultatele verificării se consemnează în cuprinsul raportului referitor la îndeplinirea condițiilor de numire în funcția de magistrat-asistent, care se înaintează Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

(6) Pentru stabilirea condiției bunei reputații sunt analizate faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni contravenționale, amenzi administrative, inclusiv cele aplicate conform art. 91 raportat la art. 181 din Codul penal din 1969, sancțiuni disciplinare în alte profesii în ultimii 3 ani anterior datei susținerii concursului, faptele pentru care candidaților li s-au aplicat sancțiuni de drept penal ori pentru care s-au pronunțat soluții de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei, precum și faptele pentru care candidații au fost eliminați din concursurile de același fel sau din concursurile de admitere organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în ultimii 5 ani anterior datei susținerii concursului.

(7) La verificarea condiției bunei reputații sunt avute în vedere următoarele criterii: tipul și împrejurările de săvârșire a faptei, forma de vinovăție, tipul de sancțiune aplicată, conduita adoptată în timpul cercetării disciplinare sau al procesului judiciar, impactul asupra opiniei publice generat de fapta persoanei în cauză, precum și perioada de timp care a trecut de la aplicarea sancțiunii disciplinare, contravenționale, administrative sau de la rămânerea definitivă a soluției de condamnare, de renunțare la urmărire penală sau la aplicarea pedepsei ori de amânare a aplicării pedepsei.

Art. 152. -

(1) Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 de către candidații declarați admiși la concurs.

(2) Candidații inapți pentru exercitarea funcției din punct de vedere medical ori psihologic, precum și cei care nu se bucură de o bună reputație sunt declarați respinși."

36. La articolul 16, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) După validarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii numește în funcția de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție candidații reușiți la concurs."

37. La articolul 16, alineatul (3) se abrogă.

38. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 17. -

Termenele prevăzute de prezentul regulament se calculează potrivit dispozițiilor art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

39. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 18, cu următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Lucrările de concurs ale candidaților declarați admiși se anexează, în original, la mapele profesionale întocmite acestora, după numirea în funcție, în condițiile legii.

(2) Restul lucrărilor scrise, precum și toate celelalte documente privind desfășurarea concursului se arhivează și se păstrează în arhiva Consiliului Superior al Magistraturii, prin grija Direcției resurse umane și organizare. Lucrările scrise anulate pentru fraudă se arhivează și se păstrează separat."

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Adrian Bordea

București, 20 noiembrie 2014.

Nr. 1.255.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...