Raportarea plăților efectuate către guverne | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL 12 Dispoziții privind scutirile și restricțiile aplicabile scutirilor CAPITOLUL 14 Planul de conturi general

CAPITOLUL 13 Raportarea plăților efectuate către guverne

SECȚIUNEA 13.1 Definiții referitoare la raportarea privind plățile către guverne

580. -

(1) În înțelesul prezentului capitol, se aplică următoarele definiții:

1. entitate activă în industria extractivă înseamnă o entitate care desfășoară activități ce implică explorarea, prospectarea, descoperirea, exploatarea și extracția zăcămintelor de minerale, petrol, gaze naturale sau alte materiale, în cadrul activităților economice enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice3, la secțiunea B INDUSTRIA EXTRACTIVĂ ȘI EXPLOATAREA ÎN CARIERE, diviziunile 05 Extracția cărbunelui și lignitului, 06 Extracția țițeiului și a gazelor naturale, 07 Extracția minereurilor metalifere și 08 Alte activități din industria extractivă;

3 JO L 393, 30.12.2006, p. 1.

2. entitate activă în sectorul exploatării pădurilor primare înseamnă o întreprindere care desfășoară, în pădurile primare, activități prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.893/2006, respectiv secțiunea A - AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ȘI PESCUIT, diviziunea 02 Silvicultură și exploatare forestieră, grupa 02.2 Exploatare forestieră, din anexa I la acest regulament;

3. guvern înseamnă orice autoritate națională, regională sau locală a unui stat membru sau a unei țări terțe. Sunt incluse departamentele, agențiile sau întreprinderile controlate de acea autoritate, în sensul prevederilor secțiunii 8.2 "Obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate";

4. proiect înseamnă activități operaționale care sunt reglementate de un singur contract, licență, locație, concesiune sau alte acorduri juridice similare și care formează baza pentru o obligație de plată cu un guvern. Cu toate acestea, dacă mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond și formează baza pentru o obligație de plată cu un guvern, acestea sunt considerate a fi un proiect;

5. plată înseamnă o sumă plătită fie în numerar, fie în natură, pentru activitățile menționate la pct. 1 și 2, de următoarele tipuri:

a) drepturi de producție;

b) impozite percepute asupra venitului, producției sau profiturilor societăților, cu excepția impozitelor percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul personal sau impozitul pe vânzări;

c) redevențe;

d) dividende;

e) prime de semnare, descoperire și producție;

f) taxe de licență, taxe de închiriere, taxe de înregistrare și alte taxe aferente licențelor și/sau concesiunilor; și

g) plăți pentru îmbunătățiri aduse infrastructurii.

(2) Plățile menționate la alin. (1) pct. 5 sunt cele prevăzute de legislația în vigoare, aplicabilă entității. Plățile respective presupun transfer de beneficii economice incluzând fluxuri de trezorerie, transferuri de bunuri sau prestări de servicii efectuate în cursul exercițiului financiar de raportare, indiferent de perioada în care a fost înregistrată obligația corespunzătoare.

581. -

(1) Pentru a determina dacă o entitate este activă sau un grup este activ în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, definițiile respective se referă la clasificarea activităților economice pentru scopuri statistice, prezentate în secțiunile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 1.893/2006.

(2) Se consideră, de asemenea, că o entitate care este parte a unei asocieri în participație sau a unei entități controlate în comun este activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă acea asociere în participație sau entitate controlată în comun se califică pentru clasificarea NACE.

SECȚIUNEA 13.2 Entități obligate să raporteze plățile către guverne

582. -

(1) Entitățile mijlocii și mari, indiferent de natura acționarilor, precum și societățile/companiile naționale, societățile cu capital integral sau majoritar de stat și regiile autonome, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare au obligația de a întocmi și a publica anual un raport asupra plăților către guverne.

(2) În cazul în care o entitate devine entitate încadrată în categoria entităților mijlocii și mari, cerințele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică dacă criteriile de mărime prevăzute la pct. 9 alin. (4) sunt depășite două exerciții financiare consecutive.

(3) Cerințele de raportare prevăzute de prezentul capitol se aplică și în cazul în care entitatea este parte a unei asocieri în participație care își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare. În acest caz, plățile cuprinse în raportul asupra plăților efectuate către guverne se prezintă în proporția corespunzătoare participării sale la acea asociere în participație.

(4) Obligația menționată la alin. (1) nu se aplică entităților care sunt filiale sau societăți-mamă, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) societatea-mamă intră sub incidența legislației naționale; și

b) plățile efectuate de entitate către guverne sunt incluse în raportul consolidat asupra plăților către guverne, întocmit de societatea-mamă respectivă în conformitate cu secțiunea 13.4 "Raportul consolidat asupra plăților către guverne".

SECȚIUNEA 13.3 Conținutul raportului

583. - Nu este necesar ca o plată, indiferent dacă este plată unică sau o serie de plăți conexe, să fie luată în considerare în raport dacă este mai mică de 100.000 euro în cursul unui exercițiu financiar. Modificări (1)

584. -

(1) Raportul prezintă următoarele informații în legătură cu activitățile descrise la pct. 580 alin. (1) pct. 1 și 2, aferente exercițiului financiar în cauză:

a) suma totală a plăților efectuate către fiecare guvern;

b) suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 580 alin. (1) pct. 5 lit. a) -g), efectuată către fiecare guvern;

c) dacă plățile au fost atribuite unui proiect specific, suma totală pe tip de plată, în conformitate cu pct. 580 alin. (1) pct. 5 lit. a)-g), efectuată pentru fiecare astfel de proiect și suma totală a plăților pentru fiecare astfel de proiect.

(2) Plățile efectuate de entitate pentru obligații impuse la nivelul entității pot fi prezentate la nivelul acesteia, și nu la nivel de proiect.

585. - Dacă se efectuează plăți în natură către guverne, ele sunt raportate în valoare și, dacă este cazul, în volum. Se prezintă note justificative pentru a explica modul în care a fost determinată această valoare.

586. - Informațiile publicate cu privire la plățile menționate în prezenta secțiune reflectă substanța, mai curând decât forma plății sau a activității în cauză. Plățile și activitățile nu pot fi separate sau agregate în mod artificial, în vederea evitării aplicării prezentelor reglementări.

SECȚIUNEA 13.4 Raportul consolidat asupra plăților către guverne

587. -

(1) Entitățile mijlocii și mari, precum și entitățile de interes public, active în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, care intră sub incidența legislației naționale, au obligația de a întocmi un raport consolidat asupra plăților efectuate către guverne în conformitate cu pct. 582-586 dacă, în calitate de societăți-mamă, au obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate în conformitate cu secțiunea 8.2 "Obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate".

(2) O societate-mamă este considerată, de asemenea, a fi activă în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare dacă oricare dintre filialele sale este activă în industria sau în sectorul menționat. Filialele avute în vedere în acest scop sunt aceleași cu cele cuprinse în perimetrul de consolidare utilizat la întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate. Ca urmare, perimetrul de consolidare stabilit potrivit cap. 8 "Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate" este folosit și pentru aplicarea prevederilor prezentului capitol.

(3) Societatea-mamă și filialele au semnificația prevăzută de secțiunea 1.2 "Definiții".

588. -

(1) Raportul consolidat cuprinde numai plățile către guverne rezultate în urma operațiunilor de extracție și/sau de exploatare forestieră.

(2) În cazul în care o entitate controlată în comun, cuprinsă în consolidare, își desfășoară activitatea în industria extractivă sau în sectorul exploatării pădurilor primare, în scopul întocmirii raportului consolidat prevăzut de prezenta secțiune sunt avute în vedere plățile corespunzătoare participației deținute în acea entitate controlată în comun.

589. -

(1) Obligația de a întocmi raportul consolidat menționat la pct. 587 nu se aplică:

a) unei societăți-mamă a unui grup din categoria grupurilor mici și mijlocii, așa cum acestea sunt definite la pct. 10 alin. (2), cu excepția cazului în care o entitate afiliată este entitate de interes public; și

b) unei societăți-mamă reglementate de legislația națională, care este ea însăși filială, dacă societatea-mamă a acesteia se află sub incidența legislației naționale.

(2) Dacă un grup din categoria grupurilor mici și mijlocii include o entitate de interes public, întregul grup este tratat ca fiind grup mare. În acest caz, în scopul aplicării prezentei secțiuni, societatea-mamă a grupului are obligația de a întocmi raport consolidat asupra plăților către guverne.

590. -

(1) O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din raportul consolidat asupra plăților către guverne dacă este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

a) restricții severe pe termen lung împiedică în mod substanțial exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entității în cauză;

b) în cazuri extrem de rare în care informațiile necesare pentru întocmirea raportului consolidat asupra plăților către guverne în conformitate cu prezentele reglementări nu pot fi obținute fără cheltuieli disproporționate sau întârzieri nejustificate;

c) acțiunile sau părțile sociale ale entității în cauză sunt deținute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare.

(2) Scutirile menționate la alin. (1) se aplică numai dacă sunt utilizate și în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale consolidate.

SECȚIUNEA 13.5 Publicarea

591. - Raportul prevăzut la pct. 582 și raportul consolidat prevăzut la pct. 587 asupra plăților către guverne se publică potrivit legislației naționale. Întreprinderile menționate la pct. 582 și 587, care întocmesc și publică un raport în conformitate cu cerințe de raportare ale unei țări terțe evaluate ca fiind echivalente cu cele prevăzute în prezentul capitol, sunt exceptate de la cerințele prezentului capitol, cu excepția obligației de a publica respectivul raport potrivit legislației naționale în vigoare.

592. - Membrii organelor responsabile ale unei entități, care acționează în limitele competențelor conferite de legislația națională, au responsabilitatea de a se asigura, aplicând la nivel maxim cunoștințele și abilitățile de care dispun, că raportul asupra plăților către guverne este întocmit și publicat în conformitate cu cerințele prezentelor reglementări.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...