Exceptări de la obligația de consolidare | Reglementare

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
SECȚIUNEA 82 Obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate SECȚIUNEA 84 Întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate

CAPITOLUL 8 Situații financiare anuale consolidate și rapoarte consolidate -
SECȚIUNEA 8.3
Exceptări de la obligația de consolidare

502. -

(1) Grupurile mici și mijlocii sunt exceptate de la obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate și un raport consolidat al administratorilor, cu excepția cazului în care una dintre entitățile afiliate este o entitate de interes public. Derogări (1)

(2) În scopul determinării criteriilor de mărime în funcție de care se stabilește obligația de consolidare se procedează la însumarea indicatorilor referitori la totalul activelor, cifra de afaceri netă și numărul mediu de salariați, aferenți fiecărei entități de consolidat, determinați pe baza ultimelor situații financiare anuale ale acelor entități.

(3) Criteriile de mărime în funcție de care se stabilește obligația de consolidare se determină pe baza situațiilor financiare anuale ale societății-mamă și ale filialelor sale.

503. -

(1) Prin derogare de la prevederile pct. 502 alin. (1), o societate-mamă este scutită de la obligația elaborării situațiilor financiare anuale consolidate și a raportului consolidat al administratorilor (societate scutită) atunci când ea însăși este o filială, inclusiv o entitate de interes public, cu excepția cazului în care această entitate de interes public este o entitate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, iar propria sa societate-mamă are sediul în România, în unul din următoarele două cazuri: Modificări (1)

a) societatea-mamă a societății scutite deține toate acțiunile societății scutite. În acest sens nu se iau în considerare acțiunile la societatea scutită, deținute de membrii organelor sale de administrație, conducere sau de supraveghere, în temeiul unei obligații legale sau prevăzute în actul constitutiv ori statut; sau

b) societatea-mamă a societății scutite deține 90% ori mai mult din acțiunile societății scutite, iar restul acționarilor sau asociaților entității în cauză au aprobat scutirea.

(2) Scutirile prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) societatea scutită și, cu respectarea prevederilor pct. 504, toate filialele sale sunt consolidate în situațiile financiare ale unui grup mai mare de entități, a cărui societate-mamă are sediul în România;

b) situațiile financiare anuale consolidate menționate la lit. a) și raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai mare de entități sunt întocmite de societatea-mamă a grupului în cauză, în conformitate cu legislația națională;

c) notele explicative la situațiile financiare anuale ale societății scutite prezintă:

(i) denumirea și sediul social ale societății-mamă care întocmește situațiile financiare anuale consolidate menționate la lit. a); și

(ii) scutirea de la obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate și un raport consolidat al administratorilor.

(3) Scutirile prevăzute de prezentul punct nu se aplică dacă situațiile financiare anuale consolidate sau raportul consolidat al administratorilor sunt necesare:

a) pentru informarea salariaților sau a reprezentanților acestora; sau

b) la solicitarea unei autorități administrative sau judecătorești în scopuri proprii de informare.

504. - O entitate, inclusiv o entitate de interes public, poate fi exclusă din situațiile financiare anuale consolidate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

a) în cazurile extrem de rare în care informațiile necesare pentru întocmirea situațiilor financiare anuale consolidate în conformitate cu prezentele reglementări nu pot fi obținute fără cheltuieli disproporționate sau întârzieri nejustificate;

b) acțiunile sau părțile sociale ale entității în cauză sunt deținute exclusiv în vederea vânzării lor ulterioare; sau

c) restricții severe pe termen lung împiedică în mod substanțial exercitarea de către societatea-mamă a drepturilor sale asupra activelor sau conducerii entității în cauză.

505. - Cu respectarea prevederilor pct. 50, pct. 493 alin. (1) și pct. 502 alin. (1), o societate-mamă, inclusiv o entitate de interes public, este scutită de obligația de a întocmi situații financiare anuale consolidate dacă:

a) are numai filiale care sunt nesemnificative atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv; sau

b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare în temeiul pct. 504.

Acesta este un fragment din Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate din 29.12.2014. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...