Agenția Națională de Administrare Fiscală - ANAF

Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 și art. 1525 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015 până la 09 ianuarie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 3737/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice către persoane neimpozabile,

ținând cont de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 în ceea ce privește regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care prestează servicii de telecomunicații, servicii de radiodifuziune și de televiziune sau servicii electronice, modificat prin Regulamentele nr. 967/2012 și 1.042/2013 ale Consiliului Uniunii Europene,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (4) și al art. 1524 și 1525 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, al art. 711, 712 și art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, potrivit prevederilor art. 1524 și art. 1525 din Codul fiscal, în situația în care România este stat membru de înregistrare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

În înțelesul prezentului ordin, noțiunile "persoană impozabilă nestabilită", "stat membru de înregistrare" și "stat membru de consum" au sensul definit la art. 1524, respectiv la art. 1525 din Codul fiscal, după caz.

Art. 3. -

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. 5. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ștefan Diaconu

București, 23 decembrie 2014.

Nr. 4.023.

ANEXĂ

PROCEDURA
de înregistrare a persoanelor impozabile, în vederea utilizării unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune, prevăzute la art. 1524 și art. 1525 din Codul fiscal, precum și pentru declararea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care România este stat membru de înregistrare

;
se încarcă...