Art 1 " | Ordonanță de urgență 91/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: - " -
Art. 1. -

(1) Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.

(2) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1), denumiți în continuare utilizatori, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților. La solicitarea clienților, utilizatorii vor elibera acestora și factura.

(3) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizați. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin distribuitor autorizat se înțelege operatorul economic pe numele căruia a fost eliberată autorizația prevăzută la art. 5 alin. (2).

(4) În baza autorizației de distribuție, distribuitorul are dreptul de a comercializa, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru comercializare, aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obținut autorizația prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

(5) Distribuitorul autorizat are obligația să asigure service-ul, direct sau prin intermediul operatorilor economici prevăzuți în autorizație, denumiți în continuare unități acreditate pentru service, atât pentru aparatele comercializate în mod direct, cât și pentru cele comercializate prin intermediul unităților acreditate pentru comercializare.

(6) Distribuitor autorizat poate fi producătorul, importatorul sau persoana juridică română care achiziționează din statele membre ale Uniunii Europene aparate de marcat electronice fiscale. În situația defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligați ca, în momentul constatării defecțiunii, să anunțe distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, după caz, unitatea acreditată pentru service a acestui distribuitor autorizat.

(7) O unitate este acreditată dacă se află pe lista unităților propuse pentru acreditare pentru comercializarea și/sau service-ul unui aparat de marcat electronic fiscal, iar această listă a fost acceptată de Comisie și a fost cuprinsă în autorizație potrivit prezentei ordonanțe de urgență.

(8) Până la repunerea în funcțiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, operatorii economici utilizatori sunt obligați să înregistreze într-un registru special, întocmit în acest sens, toate operațiunile efectuate și să emită chitanțe, în condițiile legii, pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clientului. Obligația privind înregistrarea operațiunilor efectuate într-un registru special nu se aplică operatorilor economici care desfășoară activitatea de transport în regim de taxi.

(9) Se interzice operatorilor economici care, potrivit legii, au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale și de a emite bonuri fiscale cu acestea, să înmâneze clienților documente care atestă plata contravalorii bunurilor achiziționate sau serviciilor prestate, altele decât bonurile fiscale, cu excepția situației prevăzute la alin. (8).

(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) nu înmânează clientului bonul fiscal sau înmânează un alt document decât bonul fiscal, cu excepția situației prevăzute la alin. (8), clientul este obligat să solicite operatorului economic înmânarea bonului fiscal.

(11) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să afișeze la loc vizibil un anunț detaliat de atenționare a clienților cu privire la obligația respectării dispozițiilor prevăzute la alin. (9) și (10)."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 91/2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 91/2014:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 2^1 "
Art 3 "
Art 3^1 "
Art 4 "
Art 5 "
Art 8 "
Art 10 "
Art 11 "
Art 12 "
;
se încarcă...