Parlamentul României

Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015 până la 02 iulie 2015, fiind înlocuit prin Lege 182/2015;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2014, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2015, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. FINANȚE PUBLICE ȘI ECONOMIE:

1. reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare;

4. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții;

5. măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009;

6. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

7. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare;

8. modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;

9. modificarea și completarea Legii organizării și funcționării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările și completările ulterioare;

10. modificarea și completarea Legii nr. 146/2014 privind autorizarea plății cotizațiilor la Forumul Internațional al Echipelor de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Forum of Incident Response and Security Teams - FIRST) și la Forumul TF/CSIRT Trusted Introducer (TI) din cadrul Asociației Transeuropene a Rețelelor din Domeniul Cercetării și al Educației (Transeuropean Research and Education Network Association - TERENA) în scopul menținerii participării Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO la aceste două organisme neguvernamentale.

II. DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:

1. reglementarea unor măsuri în domeniul cooperării transfrontaliere, transnaționale și interregionale;

2. reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor externe nerambursabile;

3. reglementarea unor măsuri în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, lucrărilor publice și construcțiilor;

4. reglementarea unor măsuri în domeniul funcției publice;

5. reglementarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice locale.

III. SĂNĂTATE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ:

1. modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată;

3. reorganizarea și funcționarea activității de plată a beneficiilor de asistență socială, precum și a activității de inspecție socială;

4. înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap;

5. modificarea și completarea Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.

IV. FONDURI EUROPENE:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare;

2. măsuri necesare pentru pregătirea și implementarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020;

3. aprobarea condițiilor generale și a condițiilor speciale de contract pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice (FIDIC).

V. JUSTIȚIE:

- reglementări privind statutul personalului de probațiune.

VI. TRANSPORTURI ȘI INFRASTRUCTURĂ:

1. modificarea alin. (1) al art. 11 al cap. II din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2011 privind înființarea Autorității Metropolitane de Transport București, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 8/2012, cu modificările ulterioare;

4. măsuri pentru aprobarea Master planului general de transport în vederea îndeplinirii condiționalității ex-ante necesare aprobării de către Comisia Europeană a fondurilor structurale pentru infrastructura de transport;

5. măsuri pentru dezvoltarea transportului intermodal în România, necesare în vederea accesării de fonduri structurale în perioada de programare 2014-2020;

6. măsuri necesare pentru eficientizarea absorbției fondurilor structurale din Programul operațional sectorial de transport - POS, pentru stabilirea măsurilor în vederea asigurării finanțării sumelor necesare finalizării proiectelor în domeniul ex-Instrument structural preaderare - ISPA din sectorul transporturi, precum și alte măsuri pentru stabilirea cadrului instituțional pentru perioada de programare 2014-2020;

7. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul executării lucrărilor de construcție și stabilirea unor măsuri pentru îmbunătățirea derulării lucrărilor de construcție de interes național în domeniul transporturilor;

8. înființarea Autorității de Reformă Feroviară;

9. reglementarea mecanismului de derulare CEF (asistența acordată de Uniunea Europeană prin Connecting Europe Facility);

10. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare;

11. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1999 privind înființarea Școlii Superioare de Aviație Civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 352/2003.

VII. EDUCAȚIE ȘI CERCETARE:

- modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

VIII. AGRICULTURĂ ȘI MEDIU:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

2. gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile și a celor de la bugetul de stat alocate domeniului agricol, dezvoltării rurale, maritim și pentru pescuit, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

3. aprobarea schemelor de plăți directe care se acordă în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare.

IX. PROROGAREA SAU MODIFICAREA UNOR TERMENE PREVĂZUTE ÎN ACTE NORMATIVE CU PUTERE DE LEGE

X. MĂSURI DE CORELARE LEGISLATIVĂ CE POT INTERVENI ÎN REGLEMENTAREA DOMENIILOR PREVĂZUTE LA PCT. I-X

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2015. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 29 decembrie 2014.

Nr. 184.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...