Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

Modificări (6), Derogări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 931 din 19 decembrie 2014.

În vigoare de la 19 decembrie 2014 până la 14 octombrie 2018, fiind abrogat prin Ordin 177/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 66 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, precum și dispozițiile art. 10 alin. (2) lit. a), b) și alin. (3) din Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică,

în temeiul art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt sisteme electronice care măsoară consumul de energie electrică, asigură transmiterea bidirecțională securizată a informațiilor la clientul final, furnizează mai multe informații decât un contor convențional, folosind forme de comunicare electronică. Sistemele de măsurare inteligentă cuprind:

a) subsistemele de măsurare care conțin cel puțin contorul, transformatoarele de măsură și echipamentele de securizare a accesului la contor;

b) subsistemele de transmitere a informațiilor;

c) subsistemele de gestiune a informațiilor din contoare.

(2) Sistemele de măsurare inteligentă definite la alin. (1) au funcționalități obligatorii și opționale.

(3) Proiectele privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să fie fezabile din punct de vedere tehnic, rezonabile din punct de vedere financiar și să reflecte economii bănești proporționale cu valoarea investițiilor în aceste sisteme.

Art. 2. -

(1) Funcționalitățile sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Funcționalitățile prevăzute în anexa nr. 1 pot fi realocate între cele două categorii, respectiv obligatorii și opționale, în funcție de solicitările beneficiarilor implementării sistemelor de măsurare inteligentă.

Art. 3. -

Pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, ritmul aplicat de către operatorii de distribuție concesionari este aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și are ca țintă până în anul 2020 implementarea la cca 80% din numărul de clienți finali.

Art. 4. -

(1) În anul 2015, operatorii de distribuție concesionari implementează proiecte-pilot și evaluează aspectele specifice din rețelele de distribuție, în vederea stabilirii condițiilor finale de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă.

(2) Operatorii de distribuție concesionari vor propune realizarea unor proiecte-pilot, pentru a fi implementate în următoarele zone:

a) zone urbane cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametri tehnici nominali prevăzuți la pct. 4 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin;

b) zone rurale cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametri tehnici nominali, prevăzuți la pct. 4 din anexa nr. 2.

(3) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE propunerile privind modificări și completări în vederea realizării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă a energiei electrice, conform lit. A din anexa nr. 2.

(4) ANRE analizează proiectele-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă prevăzute la alin. (1) pe baza Criteriilor de avizare prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, și comunică operatorilor de distribuție concesionari avizele acordate acestora, în termen de 30 de zile de la depunerea documentației complete la ANRE, dar nu mai târziu de data de 15 martie 2015. Modificări (1)

(5) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE rezultatele proiectelor-pilot implementate în anul 2015, conform lit. B din anexa nr. 2, până la data de 1 noiembrie 2015.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Având în vedere rezultatele implementării proiectelor-pilot privind sistemele de măsurare inteligentă obținute, operatorii de distribuție concesionari propun ANRE planurile de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă pentru perioada 2016-2020, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Operatorii de distribuție concesionari transmit ANRE propunerile privind planurile de implementare prevăzute la alin. (1), până la data de 1 decembrie 2015. Eventualele modificări ulterioare, pentru care sunt necesare corecții ale planurilor de investiții, se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Pe baza propunerilor operatorilor de distribuție concesionari și în urma analizelor cost-beneficiu efectuate asupra rezultatelor implementării proiectelor-pilot, ANRE aprobă până la 15 martie 2016, prin ordin al președintelui, calendarul național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, care conține datele calendaristice ale etapelor de implementare, precum și planul național de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă privind lucrările de investiții aferente fiecărui operator de distribuție concesionar, valoarea acestora și sursele de finanțare, precum și măsuri de informare a clienților finali.

Art. 6. -

Operatorii de distribuție concesionari revizuiesc și transmit propunerile de proiecte-pilot cu modificările și completările prevăzute de prezentul ordin până la data de 31 ianuarie 2015.

Art. 7. -

Operatorii de distribuție concesionari afișează pe paginile web proprii, cu scop informativ, numărul sistemelor de măsurare inteligente implementate, datele tehnice ale acestora, funcționalitățile obligatorii și opționale ale acestora, modul de comunicare cu subsistemele de gestiune a informațiilor, odată cu începerea proiectelor-pilot.

Art. 8. -

Operatorii de distribuție concesionari și furnizorii sunt obligați să informeze clienții finali, menționând în factura de energie electrică despre existența sistemului de măsurare inteligentă la locul de consum respectiv.

Art. 9. -

(1) Prevederile prezentului ordin se pot aplica și operatorilor de distribuție, alții decât cei concesionari, la solicitarea acestora.

(2) Operatorul de transport și sistem poate oferi, la solicitarea clienților finali racordați la rețelele electrice de transport, sisteme de măsurare inteligentă ce îndeplinesc funcționalitățile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 10. -

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile din documentele prevăzute la art. 5 alin. (3), ANRE solicită operatorilor de distribuție concesionari auditarea investițiilor privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice realizate de către aceștia.

Art. 11. -

Operatorii de distribuție concesionari, operatorii de distribuție alții decât cei concesionari, operatorul de transport și de sistem și furnizorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. -

Departamentul pentru Eficiență Energetică și direcțiile de specialitate din cadrul ANRE vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 13. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2013 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 801 din 18 decembrie 2013.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 10 decembrie 2014.

Nr. 145.

ANEXA Nr. 1

Funcționalități ale sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Nr. crt. Obiectiv Funcționalitate Descriere
I. Funcționalități obligatorii
1. Pentru clientul final Să transmită clientului final și oricărui terț desemnat de către acesta citiri din sistem, în vederea gestionării consumului Transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat
Prin citiri se înțelege evoluția indexelor aferente consumului, cu periodicitate și pentru o perioadă de timp suficientă, stabilită prin contract
2. Pentru clientul final Să actualizeze citirile menționate la pct. 1, cu o frecvență suficientă pentru a permite ca informațiile să fie utilizate în vederea realizării de economii de energie Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor vor fi prevăzute cu capacitatea de a stoca datele privind consumul înregistrat pentru o perioadă de timp rezonabilă, conform prevederilor legale specifice în vigoare, pentru a permite consultarea și extragerea datelor privind consumul anterior.
Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să permită înregistrarea datelor de consum la cel puțin 15 minute și transmiterea acestora ca funcție de bază o dată pe zi (în ziua următoare), conform condițiilor prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părți.
3. Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită citirea la distanță a contoarelor de către operatorul de distribuție concesionar Această funcționalitate asigură citirea de la distanță a contoarelor, atât pentru energia injectată în rețea, cât și pentru energia consumată din rețeaua de distribuție.
4. Pentru operatorul de distribuție concesionar Să asigure o comunicare bidirecțională între subsistemul de măsurare montat la locul de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită comunicația bidirecțională între subsistemul de măsurare aferent unui loc de consum și subsistemul de gestiune a informațiilor, pentru a asigura cel puțin:
- eliminarea deplasării pentru activități operaționale curente;
- actualizarea securizată de la distanță a softului intern al contorului este permisă în partea nemetrologică a acestuia;
- monitorizarea funcționării sistemului de măsurare inteligentă și culegerea semnalizărilor generate de acesta;
- sincronizarea referinței de timp (contoarele, prin softul intern de funcționare și infrastructura de comunicații aferentă acestora, trebuie să aibă capacitatea de sincronizare a datelor măsurate cu datele recepționate de sistemul central, suficient de frecvent, încât să se poată obține beneficiile generate de alte funcționalități);
- actualizarea tipurilor de tarife conform reglementărilor în vigoare și/sau prevederilor contractuale.
5. Pentru operatorul de distribuție concesionar Să permită citiri suficient de frecvente pentru ca informațiile să fie utilizate în managementul operațional al rețelei, precum și la planificarea dezvoltării rețelei Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să furnizeze date utile pentru planificarea dezvoltării rețelei de distribuție.
Datele înregistrate de sistemele de măsurare inteligentă trebuie să fie suficiente pentru a permite optimizarea funcționării rețelelor de distribuție și pentru a crește eficiența rețelei.
6. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să sprijine sistemele tarifare avansate Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să cuprindă obligatoriu structuri tarifare avansate. Structura tarifară minimală obligatorie trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- în cazul clienților finali noncasnici, cu puteri maxime aprobate/contractate de peste 30 kW, să permită aplicarea tuturor structurilor tarifare în vigoare la data emiterii ordinului (tarife binomiale cu înregistrarea puterii orare la 15 minute atât în ore de vârf, cât și în restul orelor, cu posibilitatea de definire lunară a zonelor orare, tarife monomiale cu maximum 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare sezonieră a intervalelor orare);
- în cazul consumatorilor casnici să permită aplicarea tarifelor monomiale cu 3 zone orare în timpul unei zile, cu posibilitatea de modificare lunară a intervalelor orare.
Subsistemele de măsurare vor permite și înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, cu asigurarea confidențialității informațiilor de natură comercială aferente părților contractante, corespunzător fiecărui loc de consum. De asemenea, subsistemele de măsurare pot permite înregistrarea consumului în funcție de perioadă și controlul tarifelor de la distanță, fără a fi trecut prin sistemul informatic al distribuitorului. În această situație va fi folosită înregistrarea curbei de sarcină la utilizarea tarifelor avansate în vederea calculării corecte a facturii de energie electrică în funcție de tariful ales.
7. Pentru aspectele comerciale ale furnizării de energie Să permită controlul de la distanță al conectării/ deconectării de la rețea sau limitarea puterii. Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să asigure protecție privind utilizarea rețelei pentru clienții finali, permițând limitarea sau ajustarea progresivă a puterii absorbite. Funcționalitatea conduce la simplificarea proceselor de conectare și deconectare, în conformitate cu prevederile legale. Această funcționalitate asigură, în mod automat, gestionarea urgențelor de ordin tehnic, care pot afecta rețeaua, precum și limitarea dezechilibrelor în piața de energie electrică.
8. Pentru securitatea și protecția datelor Să asigure comunicări securizate ale datelor Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită implementarea protocoalelor de securitate și protecție a datelor, inclusiv a datelor personale; protocoalele de securizare a datelor trebuie să poată fi implementate și în cazul mesajelor transmise prin intermediul contorului către sau dinspre orice dispozitive ori sisteme de control existente la domiciliul clientului final.
9. Pentru securitatea și protecția datelor Să prevină, să detecteze si să transmită către subsistemul de gestiune a informațiilor semnalizările legate de accesul neautorizat Această funcționalitate are scopul de a asigura securitatea și siguranța în caz de acces neautorizat și exprimă obligativitatea de a proteja utilizatorii sistemelor de măsurare inteligentă și operatorii de măsurare atât la tentativa de utilizare neconformă a rețelei, cât și față de frauda informatică.
Această funcționalitate impune obligativitatea de a dota sistemele de măsurare inteligentă cu mecanisme de detectare și semnalizare către subsistemele de gestiune a datelor, a tentativelor de acces neautorizat.
10. Pentru producția descentralizată Să asigure măsurarea energiei electrice, separat, atât a cantității absorbite de către client, cât și a cantității de energie electrică injectată în rețea de către client De asemenea, să asigure măsurarea energiei electrice reactive Această funcționalitate este obligatorie doar în cazurile în care se integrează microproducția locală de energie electrică produsă din surse regenerabile cu consumul din rețeaua de distribuție, la același loc de consum.
Această funcție trebuie să existe numai în cazul contoarelor instalate la categoriile de clienți care dețin microproducție, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
11. Să permită identificarea automată a defecțiunilor, reducerea timpilor de întreruperi, îmbunătățirea monitorizării și a controlului principalilor parametri tehnici privind calitatea energiei electrice Sistemele de măsurare inteligentă trebuie să permită funcția de înregistrare a informațiilor cu privire la căderile de tensiune, la durata acestora și să permită înregistrarea de informații cu privire la durata depășirii limitelor de tensiune acceptate (înregistrarea orei la care a avut loc depășirea și a orei la care s-a revenit la valoarea acceptată).
Subsistemele de gestiune a informațiilor trebuie să aibă capacitatea de a extrage aceste informații și a le pune la dispoziția clientului/furnizorului în cazul reclamațiilor/ cererilor de informații, legate de standardul de performanță pentru distribuția energiei electrice.
12. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită integrarea a cel puțin unui contor pentru balanță la fiecare post de transformare (PT), pentru a facilita identificarea pierderilor tehnice și nontehnice prin analizarea balanțelor de energie Datele înregistrate de contoare pentru balanță contribuie la gestionarea pierderilor tehnice și nontehnice. Această funcționalitate este obligatorie deoarece unul dintre beneficiile principale ale introducerii sistemelor de măsurare inteligentă este reducerea pierderilor tehnice, în special a celor nontehnice. Contoarele pentru balanță sunt componente necesare pentru implementarea acestei funcționalități.
II. Funcționalități opționale
13. Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să permită comunicarea cu receptorii din locuința clientului final, inclusiv cu contoarele altor utilități - Home Area Network (HAN) Sistemul de măsurare inteligentă ar trebui să facă posibilă comunicarea cu aparatele de uz casnic care permit acest lucru, inclusiv cu alte contoare. Comunicația ar trebui să se bazeze pe standardele și protocoalele utilizate în general, iar contorul ar trebui să ofere posibilitatea de setare a softului intern, fără a se interveni în modulul de măsurare și în memoria de stocare a datelor.
14. Subsistemul de gestiune a informațiilor din contoare ar trebui să stocheze datele contorizate cel puțin pentru perioada relevantă pentru facturare, reclamații sau recuperare a eventualelor datorii Această funcționalitate privește subsistemul de gestiune a informațiilor și vizează păstrarea datelor istorice pentru o perioadă definită, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
15. Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă ar trebui să permită montarea de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea elementelor existente Infrastructura sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să permită montarea unui număr rezonabil de contoare suplimentare, fără a fi nevoie de înlocuirea celorlalte elemente existente.
16. Subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor ar trebui să aibă capacitatea de stocare a datelor pentru o perioadă suficientă de timp Datele memorate trebuie să fie disponibile pentru o durată suficient de lungă (maximum 60 de zile după expirarea perioadei de facturare), care să permită recuperarea acestora în condiții de siguranță în cazul în care nu se reușește accesarea sistemului de măsurare inteligentă de la distanță în vederea colectării datelor (de exemplu, la perioada de facturare).
Modul de stocare a datelor în subsistemele de măsurare/subsistemele de transmitere a informațiilor trebuie să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la securitatea datelor cu caracter personal.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

Descrierea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

A. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015.

B. Datele prevăzute în prezenta anexă se completează pentru fiecare proiect-pilot realizat în anul 2015, se transmit inclusiv analizele cost-beneficiu efectuate de către operatorii de distribuție concesionari asupra rezultatelor implementării fiecărui proiect-pilot.

Denumirea operatorului de distribuție concesionar al energiei electrice: . . . . . . . . . .

1. Numărul de proiecte-pilot propuse a fi realizate în anul 2015/Numărul de proiecte-pilot realizate în anul 2015

. . . . . . . . . .

2. Numărul total de clienți gestionați în proiectul/proiectele-pilot la care se face referire la pct. 1: . . . . . . . . . .

3. Zona/Zonele considerate în proiectul-pilot: . . . . . . . . . .

4. Parametri tehnici de funcționare a rețelelor electrice (pentru fiecare proiect-pilot):

- pentru liniile electrice: tensiune nominală (+/- 10%), gradul de încărcare pe fiecare fază, lungime, secțiune, tensiunea nominală la capetele de rețea pe fiecare circuit;

- pentru posturile de transformare: puterea nominală, tensiunea nominală superioară (+/-10%), tensiunea nominală inferioară (+/-10%), gradul de încărcare a transformatorului/transformatoarelor.

5. Detalierea caracteristicilor proiectului-pilot, din care rezultă că fiecare proiect îndeplinește cerințele referitoare la faptul că trebuie să fie fezabil din punct de vedere tehnic și rezonabil din punct de vedere financiar:

Date relevante - caracteristicile proiectului-pilot*
Zona considerată/Localitatea/Județul
Numărul total de clienți gestionați prin proiect, din care:
Numărul total de clienți gestionați/proiect - casnici
Numărul total de clienți gestionați/proiect - noncasnici
Numărul de contoare monofazate instalate la clienți în proiect
Numărul de contoare trifazate instalate la clienți în proiect
Numărul de contoare, altele decât cele aferente clienților finali, din care:
Numărul de contoare pentru balanță
Numărul de concentratoare de date administrate de SMI
Numărul de module de comunicație și dispozitive auxiliare montate în sistem
Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI [lei]
Valoare OPEX controlabil înainte de implementarea SMI pe zona proiectului-pilot [lei]
Valoarea unitară a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări și alte activități specifice) înainte de implementarea SMI în zona în care se face implementarea SMI [lei/client]
Valoarea CPT în rețeaua de joasă tensiune în zona în care se face implementarea SMI, realizată înainte de implementarea SMI [%], din care:
Valoarea CPT tehnic [%]
Valoarea CPT comercial [%]
Costuri
Valoarea totală a investiției [lei], din care:
Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor [lei]**, din care:
Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor monofazate [lei]
Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor trifazate [lei]
Valoarea investiției necesare achiziționării contoarelor pentru balanță [lei]
Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemelor de gestiune a informațiilor și a subsistemelor de transmitere a informațiilor din contoare (concentratoare de date, modemuri și module de comunicație, altele decât cele asociate contorului, alte dispozitive auxiliare, sistem central) [lei], din care:
Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemului de gestiune a informațiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicație sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei]
Valoarea investiției necesare achiziționării și instalării subsistemului de transmitere a informațiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei]
Valoarea investiției necesare pentru lucrări în rețeaua de distribuție a energiei electrice (unde este cazul)*** [lei]
Costul unitar al investiției = Valoarea totală a investiției, inclusiv lucrările în rețeaua de distribuție a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienți finali gestionați prin proiect, din care:
Costul unitar al investiției pentru achiziționarea contoarelor monofazate = Valoarea investiției cu achiziția contoarelor monofazate [lei]/Numărul de contoare monofazate instalate la clienți în proiect
Costul unitar al investiției pentru achiziționarea contoarelor trifazate = Valoarea investiției cu achiziția contoarelor trifazate [lei]/Numărul de contoare trifazate instalate la clienți în proiect
Costul unitar al investiției pentru achiziționarea și instalarea sistemului (fără contoare) = Valoarea investiției cu achiziția sistemului [lei]/Numărul total de clienți finali gestionați prin proiect, din care:
Cost unitar al investiției pentru achiziția și instalarea subsistemelor de gestiune a informațiilor din contoare (server/servere, modemuri, aplicație sistem de gestiune a bazelor de date, alte dispozitive auxiliare) [lei/client]
Cost unitar al investiției pentru achiziția și instalarea subsistemelor de transmitere a informațiilor (concentratoare, repetoare de semnal, controlere) [lei/client]
Costul unitar al investiției pentru lucrările în rețeaua de distribuție a energiei electrice (fără contoare) = Valoarea investiției necesare lucrărilor în rețeaua de distribuție a energiei electrice [lei]/Numărul total de clienți finali gestionați prin proiect
Beneficii
Valoarea CPT după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [%], din care:
Valoarea estimată CPT tehnic [%]
Valoarea estimată CPT comercial [%]
Reducerea estimată a costurilor de operare (citiri contoare, înlocuiri contoare, deconectări/reconectări și alte activități specifice) după instalarea sistemelor de măsurare inteligentă [lei/client]
Alte beneficii oferite prin implementarea sistemului de măsurare inteligentă
Valoarea totală a beneficiilor estimate [lei]
Funcționalități implementate
Funcționalități sistem****
Tipul de comunicație utilizat de la client la Concentratorul de date și, respectiv, de la Concentrator la sistemul de management al datelor utilizat de operator (de exemplu: GSM, GPRS, 3G, 4G, PLC, fibră optică, radio, linie telefonică închiriată etc.)
Probleme tehnice și de altă natură specifice proiectului implementat
Costuri specifice proiectului (costuri suplimentare datorate problemelor specifice zonei)

* Datele solicitate se vor completa pentru fiecare proiect-pilot propus pentru a fi realizat în anul 2015/realizat în anul 2015.

** Se va specifica, separat de anexă, dacă contoarele includ sau nu modem. În situația în care contoarele includ modem, va fi precizat tipul acestuia și se vor prezenta tabelar valorile de achiziție a acestor contoare (monofazate, trifazate, pentru balanță), în funcție de modemul inclus (GSM, PLC, GPRS, altele).

*** Se vor prezenta, separat de anexă, detalii ale acestor investiții: descriere și valori.

**** Se va completa ținând cont de funcționalitățile SMI a energiei electrice din anexa nr. 1 la ordin, cu numărul corespunzător fiecărei funcționalități fezabile din punct de vedere tehnic (de exemplu: dacă transmiterea către clientul final sau către oricare terț desemnat de acesta, în timp util, a unor citiri precise, ușor de înțeles și de utilizat, în vederea gestionării consumului, în tabelul din prezenta anexă se va completa numărul funcționalității, adică 1).

ANEXA Nr. 3

Criteriile pentru avizarea proiectelor-pilot privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice

Comisia pentru gestionarea implementării proiectelor-pilot pentru sistemele de măsurare inteligentă, numită prin decizia președintelui, a stabilit următoarele criterii:

1. Respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din ordin, referitoare la realizarea unor proiecte-pilot în următoarele tipuri de zone:

a) zone urbane cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametrii tehnici nominali precizați la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin;

b) zone rurale cu rețele electrice în stare bună sau recent retehnologizate, care funcționează la parametrii tehnici nominali, precizați la pct. 4 din anexa nr. 2 la ordin.

2. Corelarea valorilor investițiilor aferente proiectelor-pilot cu valorile prevăzute în programele de investiții

3. Analiza valorii totale a investițiilor în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice, raportat la valoarea totală a programului anual de investiții

- Investițiile aferente proiectelor-pilot nu trebuie să depășească 10% din valoarea totală a programului anual de investiții.

4. Analiza comparativă a costurilor unitare specificate în anexa nr. 2 la ordin

- Se vor accepta costuri unitare în limita a +/- 20% din media costurilor unitare transmise de cei 8 operatori de distribuție.

5. Prezentarea următoarelor informații necesare în vederea realizării analizei cost-beneficiu, în urma căreia să poată fi evidențiate rezultate măsurabile/cuantificabile, conform datelor solicitate prevăzute în anexa nr. 2 la ordin:

- valoarea CPT tehnic și comercial înainte de implementarea SMI;

- valoarea OPEX controlabil înainte de implementarea SMI.

6. Includerea obligatorie a contoarelor pentru balanță în cadrul proiectelor-pilot

7. Analiza costurilor aferente investițiilor în rețeaua de distribuție pentru implementarea SMI: modernizări, înlocuiri echipamente etc.

- Se vor prezenta detalii ale acestor investiții: descriere, valori, conform anexei nr. 2 la ordin.

ANEXA Nr. 4 Modificări (1)

Date generale ale planului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă (SMI) a energiei electrice

Se completează pentru perioada 2016-2020
Operatorul de distribuție concesionar responsabil cu implementarea SMI
Persoana de contact
Numărul de clienți finali pentru care se instalează SMI și procentul pe care-l reprezintă aceștia din totalul clienților deserviți de către operatorul de distribuție concesionar Număr de clienți finali pentru care se instalează SMI:
. . .
Procent din total clienți finali pentru care se instalează SMI:
. . . %
Tipul clienților finali implicați, procent din totalul categoriei respective de clienți și numărul de clienți finali implicați
Casnici
% . . . din total casnici
Nr. de clienți finali . . .

Noncasnici
% . . . din total
Nr. de clienți finali . . .
Date privind rețeaua în care se va implementa SMI a energiei electrice
Cantitatea de energie electrică distribuită anual (MWh)
Numărul de posturi de transformare MT/JT
Numărul total de transformatoare MT/JT
Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de JT
Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de MT
Numărul de puncte de consum conectate la rețeaua de IT
Tipul și numărul de contoare instalate la clienții casnici Monofazate

Nr. de clienți . . . .
Trifazate

Nr. de clienți . . . . . .
Tipul și numărul de contoare instalate la clienții noncasnici Monofazate

Nr. de clienți . . . . . . .
Trifazate

Nr. de clienți . . . . .
Numărul de contoare pentru balanță instalate
Numărul de module de comunicație și dispozitive auxiliare montate în sistem
Informații generale despre soluția tehnică adoptată pentru SMI implementat
Descrierea arhitecturii SMI implementat:
Principalele caracteristici ale componentelor SMI implementat
1. Descrierea caracteristicilor concentratorului de date:
a) Numărul de contoare ce vor fi montate
b) Locul în care este instalat concentratorul
c) Interfața de comunicație disponibilă la concentrator
d) Cum se realizează sincronizarea la distanță a ceasului
e) Descrieți mecanismul transmiterii alarmelor către sistemul central
f) Consumul propriu al concentratorului (W)
2. Descrieți tehnologiile de comunicații folosite pentru comunicarea între principalele componente ale sistemului:
3. Scurtă descriere a protocoalelor de comunicații folosite între componentele principale ale sistemului:
4. Mecanisme de recuperare a datelor folosite în sistem:
5. Informații despre contoarele pentru energie electrică (monofazate și trifazate)
Durata medie de viață (ani)
Domeniul de temperaturi de operare (ËΦC)
Tensiunea nominală (V)
Domeniul de frecvențe de lucru (Hz)
Curentul nominal (A)
Consumul propriu al contorului (W, VA) Comunicația de date activă: Comunicația de date inactivă:
Procentul de timp în care comunicația de date este activă (media anuală) . . . . . . . . . . . . %
Specificați standardele internaționale pe care le respectă componentele contorului
Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii pentru protecție (scurtcircuit, suprasarcină, supratensiune etc.)?
Sunt prevăzute contoarele cu dispozitive proprii de conectare/deconectare?
- Tipul dispozitivului (releu, disjunctor etc.)
- Este accesibil dispozitivul din exterior? Dacă nu, explicați mecanismul de rearmare.
- Care sunt standardele pe care le respectă dispozitivul de conectare/deconectare?
- Care este curentul maxim întrerupt?
Ce tip de sursă internă de alimentare au contoarele utilizate în SMI?
Descrierea display-ului contorului (este display-ul alfanumeric?)
Frecvența de citire a contoarelor (zilnic, lunar, bilunar etc.)
Înregistrează contorul puterea maximă consumată?
Care sunt valorile instantanee măsurate disponibile în contor?
Contorul măsoară energia activă bidirecțional?
Poate înregistra contorul dezechilibrele? (Specificați perioada de referință - zilnic, săptămânal etc.)
Este posibilă sincronizarea la distanță a ceasului/calendarului?
Poate înregistra contorul căderile de tensiune și calitatea furnizării?
Poate înregistra contorul evenimente ("event log")? Care sunt parametrii monitorizați? Cum se accesează informația?
Descrieți mecanismele antifraudă cu care este echipat contorul:
Descrieți mecanismul de transmitere a alarmei de fraudă către sistemul central:
Descrieți cum este recunoscut contorul de către sistemul central atunci când este instalat în SMI:
Securitatea sistemelor de măsurare inteligentă
Descrieți pe scurt politica de securitate a SMI pe care-l implementați, incluzând aspectele menționate mai jos:
Este asigurată protecția transmiterii datelor (contorare - concentrator de date - sistemul de management al datelor) împotriva utilizatorilor neautorizați?
SMI poate administra drepturile de acces pentru fiecare dintre componentele sale?
Este asigurată protecția schimbului de date între componentele din sistem împotriva atacurilor de tip "replay attack"?
Pentru care dintre componentele sistemului sunt înregistrate evenimentele de securitate?
Este asigurată securitatea actualizării softului intern?
Încriptarea este realizată în sistem? În care parte a sa?
Confidențialitatea
Descrieți politica de confidențialitate a soluției SMI implementat:
Este necesară autorizarea clientului pentru a colecta anumite date din contor. Cine este însărcinat cu acordarea acestei autorizări?
Date financiare
Bugetul total al planului de implementare (mii lei)
Sursele de finanțare:
1. Investiții private (%)
2. Fonduri publice (%)
3. Sursa fondurilor publice
4. Tipul fondurilor publice (granturi, credite nerambursabile etc.)
Durata de recuperare a investiției (ani)
Rata internă de rentabilitate (%)
Valoarea netă actualizată (NPV) (mii lei), anul de bază . . . .
Costul mediu ponderat al capitalului - WACC (%)
Costuri suplimentare estimate
Numărul de clienți pentru care se estimează că sunt necesare refaceri ale branșamentului/racordului
Valoarea estimată a lucrărilor necesar a fi realizate în rețeaua de distribuție a energiei electrice (mii lei)
Eșalonarea planului de investiții privind implementarea SMI pentru perioada 2016-2020 (%) și (mii lei)
2016 2017 2018 2019 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...