Ministerul Sănătății și Familiei

Metodologia de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale din 01.04.2002

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 2002 până la 16 ianuarie 2013, fiind abrogat prin Ordin 1226/2012 și înlocuit de Metodologie 2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Introducere

Culegerea datelor referitoare la deșeurile rezultate din activitățile medicale se va face prin metoda investigației-sondaj și este necesară pentru completarea bazei naționale de date privind deșeurile și pentru evidența gestiunii deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

Deșeurile radioactive sunt gestionate în România conform Normelor republicane de securitate nucleară; regimul de lucru cu surse radioactive.

2. Echivalența definițiilor utilizate pentru categoriile de deșeuri cu denumirile din Catalogul European al Deșeurilor

Denumirile categoriilor de deșeuri definite mai sus sunt corespondente cu următoarele denumiri din Catalogul European al Deșeurilor cuprins în Hotărârea Guvernului nr. 155/1999:

2.1. deșeurile nepericuloase corespund codului 18 01 04 și sunt deșeuri ale căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (cum ar fi: îmbrăcăminte, lenjerie, aparate ghipsate, scutece);

2.2. deșeurile anatomo-patologice corespund codului 18 01 02 - fragmente din organe și organe umane, incluzând recipiente pentru sânge și sânge conservat;

2.3. deșeuri infecțioase corespund codului 18 01 03 - alte deșeuri ale căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea infecțiilor (de exemplu: seringi folosite);

2.4. deșeurile înțepătoare-tăietoare corespund codului 18 01 01 - obiecte ascuțite (de exemplu: ace folosite);

2.5. deșeuri chimice și farmaceutice corespund codului 18 01 05 - substanțe chimice și medicamente expirate.

3. Investigația-sondaj

Investigația-sondaj este acțiunea de culegere și analiză a datelor și a informațiilor privind sistemul de gestionare a deșeurilor din unitatea sanitară, cantitatea produsă pe tipuri de deșeuri, în vederea completării bazei naționale de date și a evidenței gestiunii deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

3.1. Obiectivele investigației-sondaj

Principalele obiective ale investigației-sondaj sunt următoarele:

3.1.1. Evaluarea sistemului folosit pentru gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale în unitatea respectivă: descrierea situației actuale privind colectarea separată la locul de producere, ambalarea, depozitarea intermediară, transportul, eliminarea finală, codurile de proceduri și sistemul de formare a personalului, prin completarea chestionarului (anexa nr. 5).

3.1.2. Măsurarea prin cântărire a deșeurilor produse într-un anumit interval, înscrierea datelor în formular (anexa nr. 4) și calcularea cantităților de deșeuri produse în unitatea sanitară, cantitățile totale și medii.

3.1.3. Identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru personalul unității sanitare, pacienți și pentru populația generală, managementul riscurilor legate de gestionarea deșeurilor periculoase, informarea și educarea personalului.

3.2. Echipa de investigație

Echipa de investigație este formată din coordonator și membrii echipei. Atât coordonatorul, cât și membrii echipei sunt persoane calificate din unitatea sanitară respectivă și/sau din Direcția de sănătate publică.

3.2.1. Atribuțiile coordonatorului echipei de investigație

Principalele atribuții ale coordonatorului echipei de investigație sunt următoarele:

- conduce întreaga activitate de investigație desfășurată în unitatea sanitară respectivă;

- stabilește componența echipei de investigație și coordonează activitatea ei;

- instruiește membrii echipei care participă la investigație;

- supraveghează și verifică modul în care se aplică metodologia;

- urmărește corectitudinea înscrierii de către membrii echipei a cantităților de deșeuri;

- efectuează analiza datelor culese;

- elaborează și semnează raportul final al investigației;

- prezintă raportul final spre semnare directorului unității sanitare;

- comunică raportul de investigare la direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și la Institutul de Sănătate Publică București la următoarele date: 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 decembrie ale fiecărui an.

3.2.2. Atribuțiile membrilor echipei de investigație

Principalele atribuții ale membrilor echipei de investigație sunt următoarele:

- instruiesc întregul personal medical în scopul participării la investigație;

- aplică metodologia;

- urmăresc și verifică modul în care se respectă metodologia de către personalul medical;

- asistă și participă la cântăriri și înscriu cantitățile măsurate în tabel;

- calculează cantitățile totale, cantitățile medii și participă la analiza datelor.

4. Metodologia de culegere a datelor

4.1. Metodologia de culegere a datelor referitoare la deșeurile rezultate din activitățile medicale cuprinde următoarele etape necesare pentru descrierea sistemului de gestionare a deșeurilor produse în unitățile sanitare, pentru determinarea cantității de deșeuri produse într-o anumită perioadă și pentru calcularea cantităților în vederea completării fișei interne de gestionare a deșeurilor:

- instruirea personalului;

- metoda de lucru;

- modul de calculare a mediilor cantităților de deșeuri produse, pentru baza națională de date;

- modul de calculare a cantității totale de deșeuri lunare pentru completarea fișelor interne de gestionare a deșeurilor conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999.

4.2. Instruirea personalului implicat în realizarea investigației-sondaj

Pentru realizarea investigației-sondaj se impune colaborarea cu întregul personal al unității sanitare, personal implicat direct în activități legate de gestionarea deșeurilor. Personalul unității sanitare este reprezentat de:

- directorul economic al unității sanitare;

- asistentul-șef al unității sanitare;

- medicii și asistenții-șefi ai secțiilor sau compartimentelor;

- coordonatorul activității de protecție a mediului;

- medicul-șef al Serviciului de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale (SPCIN);

- infirmierele;

- îngrijitoarele pentru curățenie.

4.3. Instruirea constă în scurte întâlniri organizate cu personalul, în cadrul cărora se prezintă metodologia. În cadrul întâlnirii de informare se vor stabili punctele de colectare a deșeurilor, în așa fel încât să nu existe alte căi de înlăturare a deșeurilor clinice sau să se ocolească punctul de cântărire. Documentele pe care echipa de investigație le face cunoscute personalului sunt următoarele:

1. chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activitățile medicale (anexa nr. 5). Se completează de investigatorul-șef pentru întreaga unitate sanitară;

2. formular pentru înscrierea cântăririlor pentru fiecare secție, compartiment, laborator (anexa nr. 4). Se completează de membrul echipei de investigație care asistă la cântăriri, pentru fiecare secție, compartiment sau laborator;

3. material scris conținând condițiile de colectare separată la sursă a deșeurilor, pe categorii (anexa nr. 3).

4.4. Metoda de lucru

4.4.1. Periodicitatea efectuării investigației-sondaj

Investigația-sondaj trebuie să se desfășoare o dată pe trimestru, pentru a se surprinde variațiile cantităților de deșeuri în funcție de anotimp, și trebuie să se realizeze în zilele de marți, miercuri și joi, pentru a se surprinde variațiile cantităților de deșeuri din mijlocul săptămânii. Se va stabili și se va comunica personalului orarul cântăririlor: 3 cântăriri în 24 de ore, o perioadă de 48 de ore, astfel: se începe colectarea marți la ora 8,00, prima cântărire va fi făcută marți la ora 14,00, se continuă cu cântăririle marți la ora 20,00, miercuri la ora 8,00, 14,00 și 20,00, iar ultima cântărire se face joi la ora 8,00.

4.4.2. Colectarea deșeurilor pe categorii

Etapa de colectare separată a deșeurilor la locul de producere pe 3 categorii este urmată de cântărire. Categoriile de deșeuri sunt:

- deșeuri asimilabile celor menajere;

- deșeuri înțepătoare-tăietoare;

- deșeuri infecțioase.

Deșeurile colectate pe cele 3 categorii se ambalează conform normelor tehnice.

4.4.3. Depozitarea pe secție până la cântărirea deșeurilor

Deșeurile ambalate se păstrează pe secție până la ora cântăririi. Deșeurile se vor depozita în spații încuiate în care nu au acces pacienții sau însoțitorii acestora, până la efectuarea cântăririlor. În eventualitatea colectării unei cantități mari de deșeuri, acestea nu vor fi înlăturate de către îngrijitoarea de curățenie până ce nu se vor cântări.

4.4.4. Cântărirea deșeurilor

Cântărirea deșeurilor se va face cu același tip de cântar în întreaga unitate sanitară. Cântarele trebuie să fie verificate din punct de vedere metrologic și calibrate înainte de cântărire. Unitatea de măsură a cantității de deșeuri va fi kilogramul (kg) pentru toate tipurile de deșeuri.

4.4.5. Înregistrarea datelor

4.4.5.1. Datele obținute de la fiecare cântărire vor fi înregistrate în formularul pentru înscrierea cântăririlor, consemnându-se cu atenție: unitatea sanitară, secția/compartimentul sau laboratorul, numărul total de paturi, numărul mediu de paturi ocupate în perioada investigației, data, ora cântăririlor, cantitățile de deșeuri, pe categorii. Acest formular va fi semnat de fiecare persoană care efectuează cântăririle respective.

4.4.5.2. Echipa de investigație va supraveghea permanent modul în care se aplică metodologia de culegere a datelor. Prezența unui membru al echipei este necesară pentru a se evita erorile ce pot interveni în modul de separare pe categorii a deșeurilor, de cântărire și de înregistrare a datelor.

4.4.5.3. Există cazuri particulare reprezentate de anumite secții sau laboratoare, cum ar fi: anatomie patologică, laborator, farmacie, unde frecvența cântăririlor prevăzută în metodologie nu poate fi respectată datorită specificului activității și modului de producere a deșeurilor. În această situație cântărirea deșeurilor se va face o singură dată pe zi, la ora 14,00, în zilele de marți, miercuri și joi. Cântăririle de la aceste secții vor fi, de asemenea, înscrise în formulare și vor intra în calculul general al măsurătorilor efectuate în întreaga unitate sanitară.

4.5. Modul de calcul al cantităților totale și al cantităților medii de deșeuri produse, în vederea completării bazei naționale de date

4.5.1. Cantitatea totală de deșeuri pe 48 de ore pe cele 3 categorii de deșeuri, exprimată în kg/48 h, reprezintă cantitatea totală de deșeuri din toate secțiile, compartimentele și laboratoarele spitalului. Pentru a se obține cantitatea totală de deșeuri pe întregul spital se face suma tuturor cantităților de deșeuri (pe categorii) rezultate din toate secțiile, compartimentele și laboratoarele unității sanitare.

Cantitatea totală de deșeuri pe categorii (kg/48 h) reprezintă suma cantităților de deșeuri (pe categorii) rezultate în spital în cele 3 zile ale investigației-sondaj.

4.5.2. Numărul mediu de paturi ocupate pe secție, respectiv spital, într-o perioadă de 24 de ore, reprezintă suma numărului de paturi ocupate în fiecare dintre cele 3 zile ale investigației-sondaj, împărțită la 3. Numărul se rotunjește la întreg conform regulilor metrologice în vigoare.

4.5.3. Cantitatea medie de deșeuri, pe categorii, din secțiile cu paturi, exprimată în kg/(pat ocupat x 24 h). Calculul se face separat, pe secțiile cu paturi, prin însumarea cantităților de deșeuri pe cele 3 categorii, rezultate în 48 de ore. Valorile obținute se împart fiecare la 2, astfel rezultând valoarea cantității de deșeuri produse în 24 de ore. Valorile rezultate pe 24 de ore se împart la numărul mediu de paturi ocupate pe secțiile respective într-o perioadă de 24 de ore.

Cantitatea medie de deșeuri, pe secțiile cu paturi [kg/(pat ocupat x 24 h)] reprezintă suma cantităților de deșeuri separat pe cele trei categorii/(2 x numărul mediu de paturi ocupate într-o perioadă de 24 de ore pe secțiile respective).

4.5.4. Cantitățile totale medii de deșeuri, exprimate în g/(pat ocupat x 24 h)

Se face suma cantităților de deșeuri rezultate din toate secțiile (inclusiv laborator, farmacie și anatomie patologică) în 48 de ore pe fiecare categorie de deșeuri. Suma se împarte la 2 pentru a se calcula valoarea într-un interval de 24 de ore. Valoarea rezultată se împarte la numărul mediu al paturilor ocupate o perioadă de 24 de ore și se înmulțește cu 1.000, pentru a rezulta cantitatea totală medie de deșeuri pe spital, exprimată în g/(pat ocupat x 24 h).

Cantitatea totală medie de deșeuri pe spital [g/(pat ocupat x 24 h)] reprezintă cantitatea de deșeuri rezultată din toate secțiile x 1.000/(2 x numărul mediu al paturilor ocupate pe 24 h).

Nota 1 : Cantitatea de deșeuri rezultată din camerele de gardă și sălile de operație se înregistrează la secțiile de care aparțin camerele de gardă și sălile de operație, după caz.

Nota 2 : Cantitatea de deșeuri produsă de compartimentele și laboratoarele fără paturi (exemplu: anatomie patologică, laborator de analize, farmacie etc.) se introduce în calculul cantităților totale de deșeuri pe spital într-o perioadă de 48 de ore (vezi pct. 4.5.1).

4.6. Raportul investigației-sondaj va conține următoarele:

- componența echipei de investigație și responsabilitățile concrete (pe care secții a lucrat, ce anume a efectuat etc.);

- perioada efectuării investigației-sondaj;

- descrierea sistemului de gestionare a deșeurilor rezultate din activități medicale, aplicat în unitatea respectivă (vezi pct. 3.1.1); se anexează chestionarul conform anexei nr. 5, completat și semnat;

- datele privind cantitățile de deșeuri (pe categorii) totale și medii, rezultate în urma investigației-sondaj; se anexează toate formularele completate cu datele brute, conform anexei nr. 4, pentru fiecare secție, compartiment, laborator; se anexează tabelele centralizatoare 1 și 2, conform anexei nr. 7;

- observații, comentarii și recomandări ale coordonatorului echipei de investigație către conducerea unității sanitare.

4.7. Modul de calcul al cantității totale lunare de deșeuri, pentru completarea fișelor interne de gestionare a deșeurilor, conform Hotărârii Guvernului nr. 155/1999

Valoarea înscrisă în fișele interne se obține prin înmulțirea cantității totale de deșeuri rezultate pe întregul spital, exprimată în kg/24 h, cu numărul de zile ale lunii respective.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...