Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Modificări (13), Puneri în aplicare (7), Admiteri hotărâri prealabile (3), Respingeri hotărâri prealabile (7), Respingeri de neconstituționalitate (52), Admis recurs în interesul legii (2), Referințe (20), Derogări (4), Reviste (43), Comentarii expert, Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 925 din 18 decembrie 2014.

În vigoare de la 18 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobate măsurile privind salarizarea în anul 2014 a personalului bugetar, precum și alte măsuri fiscal-bugetare cu impact semnificativ de reducere a cheltuielilor publice, care își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2014,

ținând cont că neadoptarea acestor măsuri ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat de 7,9% din produsul intern brut în anul 2015 și de 7,7% din produsul intern brut în anul 2016, afectând în mod semnificativ sustenabilitatea finanțelor publice,

luarea acestor măsuri în regim de urgență se impune avându-se în vedere necesitatea adoptării, în cel mai scurt timp, a legii bugetului de stat și a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, condiție sine qua non pentru menținerea acordurilor cu organismele financiare internaționale.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice

Art. 1. - Derogări (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În anul 2015, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014 în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții și nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (11), Jurisprudență, Reviste (11)

(2) În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizația brută de încadrare se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Respingeri de neconstituționalitate (5), Derogări (7), Jurisprudență, Reviste (12)

(3) În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul beneficiază de drepturile corespunzătoare noilor condiții, la nivelul acordat pentru funcțiile similare în plată din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Jurisprudență

(4) Valoarea de referință se menține și în anul 2015 la 600 lei.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în anul 2015, personalul din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar și sistemului public de asistență socială în anul 2015. Jurisprudență, Reviste (2)

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în anul 2015, personalul din cadrul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală, personalul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și funcționarii publici din cadrul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale stabilite conform art. VII alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 70/2014, cu modificările ulterioare, și art. 16 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, cu modificările ulterioare. Jurisprudență

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operațional sectorial Creșterea competitivității economice, Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operațional Mediu și Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepția agențiilor pentru dezvoltare regională. Modificări (1), Jurisprudență

(8) Asimilarea funcțiilor și salariilor din structurile cu rol de organism intermediar prevăzute la alin. (7) cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene și al ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcționează structurile cu rol de organism intermediar prevăzute la alin. (7). Reviste (1)

(9) În anul 2015, în ceea ce privește salarizarea personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ.

(10) Începând cu 1 ianuarie 2015, prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în cuantumul brut al salariului de bază pentru personalul din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare se include cuantumul sporului de condiții vătămătoare acordat la nivelul lunii decembrie 2014, fără a se depăși cuantumul salariului brut acordat la 31 decembrie 2014.

Art. 2. - Reviste (1)

(1) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011, se menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2014, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Derogări (1)

(2) Începând cu data de 1 martie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna februarie 2015. Derogări (1)

(3) Începând cu data de 1 septembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 5% față de nivelul acordat pentru luna august 2015.

(4) Cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de care beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu același procent cu care a fost majorat salariul de bază, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

(5) În cazul schimbării condițiilor în care își desfășoară activitatea, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de noile drepturi la nivelul acordat funcțiilor actuale similare de la noile locuri de muncă.

Art. 3. -

În anul 2015, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, majorările salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice și art. 10 al art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011.

Art. 4. - Reviste (1)

Prin excepție de la prevederile art. 1, pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor și a celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, precum și din cele aflate în coordonarea prim-ministrului și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă își încetează valabilitatea în anul 2015, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcții, pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituțiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcție similară în plată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Pentru funcționarii publici care se transferă, sunt redistribuiți din corpul funcționarilor publici sau sunt reintegrați în funcție, potrivit legii, în cursul anului 2015, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta este încadrat. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) În cazul funcționarilor publici nou-încadrați sau promovați, nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În situația în care în cadrul instituției/unității de învățământ nu există funcție similară, salariul pentru acea funcție se stabilește aplicând prevederile Legii nr. 63/2011 și, succesiv, actele normative care au urmat după acest act normativ.

(5) În anul 2015, ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe funcții, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate în buget.

Art. 6. - Jurisprudență

(1) În anul 2015, avansarea personalului încadrat pe funcții de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, fără acordarea salariului aferent clasei de salarizare prevăzut în anexele la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În anul 2015, prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător personalului de conducere, precum și la trecerea într-o altă tranșă de vechime în funcție personalului care ocupă funcții din cadrul familiei ocupaționale "Justiție". Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(3) Personalul care, în cursul anului 2015, desfășoară activități noi care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază, soldei/salariului de funcție, respectiv a indemnizației de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Art. 7. - Respingeri de neconstituționalitate (1)

(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea- cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condițiile legii și care și-a reluat activitatea în anul 2015, numai în măsura în care acesta își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată.

(3) În anul 2015, prevederile art. 12 din cap. I lit. B din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică. Reviste (1)

Art. 8. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În anul 2015, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător. Respingeri de neconstituționalitate (3), Derogări (2)

(2) În anul 2015, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță. Respingeri de neconstituționalitate (1), Derogări (1), Jurisprudență

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în anul 2015, se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia.

(4) În anul 2015, instituțiile și autoritățile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate integral din venituri proprii și unităților prevăzute la art. 93 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, nu acordă tichete de masă personalului din cadrul acestora. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În bugetele pe anul 2015 ale instituțiilor și autorităților publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru acordarea de tichete-cadou, tichete de vacanță și vouchere de vacanță personalului din cadrul acestora. Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență

Art. 9. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2)

(1) În anul 2015, dispozițiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizațiilor la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situația încetării raporturilor de muncă sau serviciu ca urmare a decesului angajatului. Reviste (1)

Art. 10. -

În anul 2015, prevederile art. 20 alin. (6) și (7) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.

Art. 11. - Jurisprudență, Reviste (9)

(1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, indemnizațiilor lunare de încadrare și a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite. Reviste (1)

(3) Ordonatorii de credite soluționează contestațiile în termen de 30 de zile.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării soluționării contestației. Reviste (1)

Art. 12. -

(1) În anul 2015, cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2014. Respingeri de neconstituționalitate (4), Derogări (1)

(2) În anul 2015, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatoare, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2009.

(3) Prin excepție de la prevederile art. 1, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, polițiștilor, funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și personalului civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională, care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducătorii acestora, se stabilește în condițiile prevăzute la art. 15 din cap. II secțiunea a 2-a din anexa nr. VII - Familia ocupațională de funcții bugetare "Apărare, ordine publică și siguranță națională" la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(4) Baza de calcul al drepturilor prevăzute la alin. (3) o reprezintă solda lunară/salariul de bază prevăzută/prevăzut de legislația în vigoare la data de 31 decembrie 2009.

(5) Prevederile art. 13 alin. (5) - (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anul 2015.

(6) Începând cu luna ianuarie 2015, cuantumul indemnizației lunare cuvenite elevilor și studenților din instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională se stabilește potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, respectiv prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare prevăzuți la art. 68 alin. (1) - (3) din cap. II secțiunea a 7-a din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, cu valoarea de referință prevăzută la art. 1 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1), Referințe (2)

Art. 13. -

(1) În anul 2015 se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2014 următoarele drepturi:

a) indemnizațiile prevăzute de Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare;

b) drepturile prevăzute de Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

c) indemnizațiile prevăzute de Legea nr. 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările și completările ulterioare;

d) cuantumul indemnizației președintelui Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzută de Legea nr. 16/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, republicată;

e) indemnizația lunară prevăzută la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice "Gheorghe Ionescu-Șișești" și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, cu modificările și completările ulterioare;

f) cuantumul indemnizațiilor acordate membrilor Academiei Române, membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România, membrilor Academiei de Științe Medicale din România și membrilor Academiei de Științe Tehnice din România;

g) cuantumul sprijinului material acordat urmașilor membrilor Academiei Române și urmașilor membrilor Academiei Oamenilor de Știință din România;

h) ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor, acordat în temeiul Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soțul supraviețuitor, cu modificările ulterioare;

i) indemnizația prevăzută de Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;

j) indemnizațiile prevăzute de Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Respingeri de neconstituționalitate (4), Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Pentru consilierii locali, respectiv consilierii județeni, indemnizațiile de ședință prevăzute la art. 34 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc prin aplicare la indemnizațiile corespunzătoare primarilor, primarului general, respectiv președinților consiliilor județene stabilite pentru luna decembrie 2013.

CAPITOLUL II Modificarea unor acte normative

Art. 14. -

Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza fundamentării Comitetului director, precum și execuția bugetară din anul anterior;".

2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) elaborează proiectul bugetului anual și execuția bugetară pe anul anterior;".

3. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat.

(2) Institutul poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize și programe pe bază de contracte de cercetare, precum și din proiecte realizate în parteneriat public-privat."

4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu acțiuni cu caracter științific și social cultural."

Art. 15. -

Articolul 25 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Finanțarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat.

(2) AGERPRES poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informații, fotografii, imagini video, documentare și publicații proprii, activități de legătorie și tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum și din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate.

(3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, exclusiv a utilităților și serviciilor de pază și a celor cu curățenia aferente spațiilor aflate în patrimoniul sau folosința AGERPRES, precum și pentru cheltuieli de capital."

Art. 16. -

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 61 se abrogă.

2. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent, prin ordin al președintelui Autorității."

3. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat."

4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității."

5. La articolul 48, alineatele (8) și (9) se abrogă.

6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Autoritatea poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecție la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar au obligația să le achite."

7. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale posturilor de inspecție la frontieră."

8. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice."

Art. 17. -

Prevederile art. 14-16 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. 18. -

Alineatul (1) al articolului 15 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, precum și utilizarea sumelor reținute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară publicat, precum și opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta."

Art. 19. -

Articolul VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat.

(4) În termen de maximum zece zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligația de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2) codificat cu codul de identificare fiscală al acestora."

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Concomitent cu efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (4), ordonatorii de credite vor întocmi ordine de plată pentru transferul sumelor care au făcut obiectul compensării, din contul de venituri prevăzut la alin. (4), în conturile de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri», din care s-a realizat compensarea în conformitate cu prevederile alin. (5). Operațiunile de transfer prevăzute la prezentul alineat și operațiunile de compensare prevăzute la alin. (5) se reflectă numai în execuția bugetară."

Art. 20. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se abrogă prevederile alin. (16) și (17) ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014.

Art. 21. -

Articolele 8 și 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testarea procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 9. -

Până la data de 30 iunie 2016 este obligatorie utilizarea sistemului național de raportare pentru toate entitățile prevăzute în procedura de funcționare a sistemului. Cu aceeași dată, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate."

Art. 22. -

Alineatele (1) și (5) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării Naționale în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Finanțarea Centrului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române.

. . . . . . . . . .

(5) Începând cu 1 ianuarie 2015, fondurile pentru activitățile prevăzute la alin. (4) se alocă prin transferuri de la bugetul de stat."

Art. 23. -

La alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) de la bugetul de stat, pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), d) și e), prin bugetul Academiei Române și prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Spitalului Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;".

Art. 24. -

(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea 352/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abrogă.

2. La articolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) În cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din calificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială începând cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect."

Art. 25. -

Prevederile pct. B.1 al art. 3 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

B.1. Pentru funcțiile de conducere din învățământul universitar, indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcției de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

Pentru funcția de rector salariul de încadrare se stabilește de către consiliul de administrație la nivelul salariului de încadrare al funcției didactice de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, la care se adaugă indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege."

Art. 26. -

Alineatele (1) și (2) ale articolului 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, se modifică după cum urmează:

"

(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu indemnizația membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile.

(2) Membrii corespondenți ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu 50% din valoarea indemnizației membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile."

Art. 27. -

La articolul 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul conținut:

"

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educației Naționale."

CAPITOLUL III Măsuri bugetare

Art. 28. - Modificări (1)

Începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.100 lei.

Art. 29. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

(2) Ordonatorii de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv cei ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 30. -

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 830,2 lei.

Art. 31. -

(1) În anii 2015 și 2016, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anii 2015 și 2016, în condițiile alin. (1).

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Salarizarea personalului Institutului Național de Statistică, inclusiv a personalului din direcțiile regionale și județene de statistică, se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Institutului Național de Statistică, inclusiv din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al președintelui Institutului Național de Statistică.

Art. 33. - Modificări (1)

Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, în cabinetul președintelui, vicepreședinților Curții de Conturi a României și ai Autorității de Audit se poate utiliza funcția de consilier, salarizat la nivelul funcției de auditor public extern din cadrul acestor instituții.

Art. 34. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2015, se va realiza astfel: Referințe (1), Reviste (2)

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu; Referințe (1)

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

(5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1). Referințe (1)

Art. 35. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) În anul 2015, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferență între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare. Referințe (1)

(2) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă anului 2016. Referințe (1)

(3) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Referințe (1)

(4) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Referințe (1)

(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eșalonat în patru tranșe egale, după cum urmează: Referințe (3)

a) prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015;

b) a treia tranșă începând cu 1 iunie 2015;

c) a patra tranșă începând cu 1 februarie 2016. Derogări (2)

(6) Sumele plătite în temeiul prezentului articol se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

(7) Prin ordin sau, după caz, act administrativ al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (5).

Art. 36. -

(1) Prevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) și lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Până la data de 31 decembrie 2016 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. -

(1) În anii 2015 și 2016, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Puneri în aplicare (1)

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde au postul. Finanțarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Cuantumul și modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

Art. 38. -

Prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015-2016.

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Prevederile art. 18 și art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015 și 2016.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 41. -

Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 42. -

Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 43. - Modificări (1)

Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 44. -

În anii 2015 și 2016 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 45. -

După alineatul (1) al articolului 79 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineat (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același amplasament."

Art. 46. -

(1) La anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, după poziția 66 se introduce o nouă poziție, poziția 67, cu următorul cuprins:

"Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
"67. Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate (REMS) Varșovia, Polonia 2005 2014 Ministerul Culturii România participă din anul 2014."

(2) Se aprobă plata cotizației anuale ce decurge din aderarea României la Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate, în limita echivalentului în lei al sumei de 50.000 euro.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.

(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.

Art. 47. -

(1) Se declară ca fiind de interes național și european Proiectul "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015".

(2) Aspectele privind desfășurarea programului, inclusiv stabilirea autorităților și instituțiilor competente, respectiv modalitățile de finanțare a programelor din cadrul Proiectului "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015", se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 48. -

(1) În anul școlar/universitar 2015-2016 se poate acorda o subvenție sub formă de ajutor financiar personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat și particular, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pentru dezvoltare profesională.

(2) În anul școlar 2014-2015, acțiunile și activitățile pentru asigurarea calității procesului de evaluare din cadrul evaluărilor și examenelor naționale, reprezentând un mijloc de optimizare a procesului educațional, se pot finanța și din fonduri externe nerambursabile.

(3) Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale, capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după semnarea contractelor de finanțare de către Ministerul Educației Naționale sau inspectoratele școlare, după caz, cu autoritatea de management.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat
Viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim-ministru, ministrul culturii,
Csilla Hegedus
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
Ministrul educației naționale,
Remus Pricopie
p. Ministrul delegat pentru învățământ superior,
cercetare științifică și dezvoltare tehnologică,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul justiției,
Robert Marius Cazanciuc
Președintele Institutului Național de Statistică,
Tudorel Andrei

București, 12 decembrie 2014.

Nr. 83.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Decizia Curții de Conturi nu lipsește de efecte clauzele unui CCM în baza cărora au fost stabilite și plătite nelegal drepturi dacă o instanță de judecată nu a constatat nulitatea clauzelor
Definiția sintagmei "salarizat la același nivel"
Este recursul grațios un parcurs procedural obligatoriu în litigiile privind plata salariilor cuvenite personalului remunerat din fonduri publice în cazul modificării legislației salarizării?
Procedură prealabilă. Drepturi salariale ale funcționarilor publici/Prior procedure. Public employees' salary rights
Drepturi bănești. Egalizarea la nivelul maxim salarial aflat în plată, în cadrul instituțiilor sau autorităților publice, se face la nivelul aceluiași ordonator de credite căruia îi sunt subordonate financiar, și nu la nivel național.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 3 din O.U. G. nr. 70/2014, art. II din Legea nr. 293/2015 cu referire la atribuțiile prevăzute de art. 12 alin. (5) din Legea nr. 416/2001 și art. 24 alin. (1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 pentru a se stabili dacă secretarul unei comune poate fi considerat personal din cadrul sistemului public de asistență socială
Emiterea unei decizii de asimilare a funcțiilor
Decizia nr. 21 din 21 noiembrie 2016
25. Decizia nr. 23 din 26 septembrie 2016 în dosarul nr. 1733/1/2016
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 1 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările și completările ulterioare
;
se încarcă...