Modificarea unor acte normative | Ordonanță de urgență 83/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Modificarea unor acte normative

Art. 14. -

Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 2 septembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

d) aprobă proiectul bugetului anual, pe baza fundamentării Comitetului director, precum și execuția bugetară din anul anterior;".

2. La articolul 10 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) elaborează proiectul bugetului anual și execuția bugetară pe anul anterior;".

3. La articolul 21, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Bugetul Institutului se elaborează pe bază de programe. Cheltuielile curente și de capital ale Institutului se finanțează integral de la bugetul de stat.

(2) Institutul poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri din vânzarea produselor editoriale, realizarea de studii, analize și programe pe bază de contracte de cercetare, precum și din proiecte realizate în parteneriat public-privat."

4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

"

(21) Veniturile realizate de Institut potrivit alin. (2) se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu acțiuni cu caracter științific și social cultural."

Art. 15. -

Articolul 25 din Legea nr. 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă AGERPRES, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Finanțarea cheltuielilor AGERPRES se asigură de la bugetul de stat.

(2) AGERPRES poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din: servicii prestate, vânzarea de informații, fotografii, imagini video, documentare și publicații proprii, activități de legătorie și tipografie, publicitate, cursuri de formare profesională pentru domeniul media, exploatarea bunurilor mobile sau imobile aflate în proprietatea sau administrarea sa, precum și din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau persoane juridice, din țară ori din străinătate.

(3) Veniturile realizate de AGERPRES se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, exclusiv a utilităților și serviciilor de pază și a celor cu curățenia aferente spațiilor aflate în patrimoniul sau folosința AGERPRES, precum și pentru cheltuieli de capital."

Art. 16. -

Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 61 se abrogă.

2. La articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Pentru eliberarea autorizațiilor și certificatelor sanitar-veterinare se stabilesc tarife care se plătesc anticipat, se constituie ca venituri proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București și se actualizează anual, în funcție de rata inflației din anul precedent, prin ordin al președintelui Autorității."

3. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Autorității se asigură integral de la bugetul de stat."

4. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale unităților din subordinea sa, prevăzute în anexa nr. 2, se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Autorității."

5. La articolul 48, alineatele (8) și (9) se abrogă.

6. La articolul 49, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Autoritatea poate reține și utiliza în condițiile art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, venituri provenite din activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră realizată prin posturile de inspecție la frontieră, venituri ce se constituie din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar au obligația să le achite."

7. La articolul 49, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Veniturile realizate de Autoritate se utilizează pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale posturilor de inspecție la frontieră."

8. La articolul 56, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(4) Salarizarea personalului din cadrul Autorității și din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București se face potrivit prevederilor legale aplicabile personalului salarizat din fonduri publice."

Art. 17. -

Prevederile art. 14-16 intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015.

Art. 18. -

Alineatul (1) al articolului 15 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 20 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(1) Orice rectificare a bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și a bugetelor fondurilor speciale, precum și utilizarea sumelor reținute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să aibă în vedere concluziile raportului semestrial privind situația economică și bugetară publicat, precum și opinia Consiliului fiscal cu privire la acesta."

Art. 19. -

Articolul VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 23 decembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentului articol în volumul și structura veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat.

(4) În termen de maximum zece zile lucrătoare de la introducerea modificărilor în buget, potrivit alin. (3), ordonatorii de credite au obligația de a vira suma majorată în buget, din conturile de cheltuieli în contul de venituri al bugetului de stat prevăzut la alin. (2) codificat cu codul de identificare fiscală al acestora."

2. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

"

(41) Concomitent cu efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (4), ordonatorii de credite vor întocmi ordine de plată pentru transferul sumelor care au făcut obiectul compensării, din contul de venituri prevăzut la alin. (4), în conturile de venituri, deschise distinct pe tipuri de bugete, «venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri», din care s-a realizat compensarea în conformitate cu prevederile alin. (5). Operațiunile de transfer prevăzute la prezentul alineat și operațiunile de compensare prevăzute la alin. (5) se reflectă numai în execuția bugetară."

Art. 20. -

Începând cu data de 1 ianuarie 2015 se abrogă prevederile alin. (16) și (17) ale art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 29 iunie 2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 144/2014.

Art. 21. -

Articolele 8 și 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 20 septembrie 2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

Punerea în funcțiune a sistemului național de raportare și testarea procedurii de funcționare a sistemului în relația cu entitățile publice se realizează până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 9. -

Până la data de 30 iunie 2016 este obligatorie utilizarea sistemului național de raportare pentru toate entitățile prevăzute în procedura de funcționare a sistemului. Cu aceeași dată, rapoartele acceptate de sistem nu se mai transmit în formă scrisă către Ministerul Finanțelor Publice și unitățile subordonate."

Art. 22. -

Alineatele (1) și (5) al articolului 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2007 pentru trecerea Centrului Medical de Diagnostic, Tratament Ambulatoriu și Medicină Preventivă din subordinea Ministerului Apărării Naționale în subordinea Academiei Române și pentru stabilirea unor măsuri organizatorice aferente acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 26 martie 2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2007, cu modificările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

(1) Finanțarea Centrului se asigură din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat prin bugetul Academiei Române.

. . . . . . . . . .

(5) Începând cu 1 ianuarie 2015, fondurile pentru activitățile prevăzute la alin. (4) se alocă prin transferuri de la bugetul de stat."

Art. 23. -

La alineatul (3) al articolului 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

a) de la bugetul de stat, pentru situația prevăzută la alin. (2) lit. b), d) și e), prin bugetul Academiei Române și prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către bugetul Spitalului Elias, pe bază de contract încheiat între ordonatorii de credite;".

Art. 24. -

(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 413 din 17 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea 352/2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (3), litera m) se abrogă.

2. La articolul 12, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) În cazul proiectelor de finanțare a drepturilor de natură salarială pentru structurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare, se include la titlul din calificația bugetară referitor la proiecte cu finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderare valoarea cheltuielilor totale aferente drepturilor de natură salarială începând cu luna ianuarie 2015, care pot fi eligibile pentru personalul prevăzut în proiect."

Art. 25. -

Prevederile pct. B.1 al art. 3 din cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

B.1. Pentru funcțiile de conducere din învățământul universitar, indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege se calculează ca procent din salariul de încadrare al funcției de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri și drepturi salariale.

Pentru funcția de rector salariul de încadrare se stabilește de către consiliul de administrație la nivelul salariului de încadrare al funcției didactice de profesor universitar cu vechime în învățământ de peste 40 de ani, stabilit cu respectarea valorilor prevăzute în anexa nr. 1 la lege, la care se adaugă indemnizația de conducere prevăzută în anexa nr. 4 la lege."

Art. 26. -

Alineatele (1) și (2) ale articolului 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, se modifică după cum urmează:

"

(1) Membrii titulari ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu indemnizația membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile.

(2) Membrii corespondenți ai ASM beneficiază de o indemnizație lunară viageră egală cu 50% din valoarea indemnizației membrilor titulari ai Academiei Române, în limita fondurilor disponibile."

Art. 27. -

La articolul 10 din Legea nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Militare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 26 martie 2012, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul conținut:

"

(4) Indemnizațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se asigură din sume alocate de la bugetul de stat, prin transferuri din bugetul Ministerului Educației Naționale."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 83/2014:
Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Modificarea unor acte normative
Măsuri bugetare
;
se încarcă...