Măsuri bugetare | Ordonanță de urgență 83/2014

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Măsuri bugetare

Art. 28. - Modificări (1)

Începând cu 1 ianuarie 2015, cuantumul salariului lunar brut/soldei brute lunare luat/luate în calcul la stabilirea bursei de rezidențiat potrivit art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, este de 3.100 lei.

Art. 29. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) și (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru plata cheltuielilor curente și de capital.

(2) Ordonatorii de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv cei ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 30. -

Prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015 valoarea punctului de pensie se majorează cu 5% și este de 830,2 lei.

Art. 31. -

(1) În anii 2015 și 2016, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

(2) Ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anii 2015 și 2016, în condițiile alin. (1).

Art. 32. - Modificări (1)

(1) Salarizarea personalului Institutului Național de Statistică, inclusiv a personalului din direcțiile regionale și județene de statistică, se stabilește la nivelul de salarizare aferent funcțiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcțiilor și salariilor din cadrul Institutului Național de Statistică, inclusiv din cadrul direcțiilor regionale și județene de statistică, cu funcțiile și nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului și al președintelui Institutului Național de Statistică.

Art. 33. - Modificări (1)

Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii- cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, în cabinetul președintelui, vicepreședinților Curții de Conturi a României și ai Autorității de Audit se poate utiliza funcția de consilier, salarizat la nivelul funcției de auditor public extern din cadrul acestor instituții.

Art. 34. - Puneri în aplicare (2), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2015, se va realiza astfel: Referințe (1), Reviste (2)

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu; Referințe (1)

b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 10% din valoarea titlului executoriu;

c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 25% din valoarea titlului executoriu;

e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 35% din valoarea titlului executoriu.

(2) Procedura de plată eșalonată prevăzută la alin. (1) se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii până la 31 decembrie 2015, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se suspendă de drept.

(4) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență, se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

(5) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1). Referințe (1)

Art. 35. - Puneri în aplicare (1), Referințe (1), Jurisprudență

(1) În anul 2015, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, plătesc sumele prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii până la 31 decembrie 2014, rezultate ca diferență între sumele aferente anului 2015 stabilite potrivit art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, și sumele plătite în anul 2014 conform art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare. Referințe (1)

(2) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă anului 2016. Referințe (1)

(3) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Referințe (1)

(4) Începând cu luna martie 2015, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, pot plăti, în condițiile prezentului articol, tranșa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Referințe (1)

(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2)-(4) se realizează eșalonat în patru tranșe egale, după cum urmează: Referințe (3)

a) prima și a doua tranșă începând cu 1 martie 2015;

b) a treia tranșă începând cu 1 iunie 2015;

c) a patra tranșă începând cu 1 februarie 2016. Derogări (2)

(6) Sumele plătite în temeiul prezentului articol se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

(7) Prin ordin sau, după caz, act administrativ al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plății titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (5).

Art. 36. -

(1) Prevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) și lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2016. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1)

(2) Până la data de 31 decembrie 2016 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. -

(1) În anii 2015 și 2016, personalul didactic auxiliar și nedidactic angajat în unitățile de învățământ preuniversitar de stat poate fi transferat între unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cadrul aceleiași unități administrativ-teritoriale, într-o funcție pentru care sunt îndeplinite condițiile specifice prevăzute în fișa postului, cu acordul scris al angajatului transferat, la solicitarea conducătorului instituției, cu aprobarea consiliului de administrație al fiecărui angajator, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului educației naționale. Puneri în aplicare (1)

(2) Autoritățile administrației publice locale au obligația cuprinderii în bugetul local a sumelor destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din centrele județene de resurse și asistență educațională, care nu dispun de locuință în localitatea unde au postul. Finanțarea acestor cheltuieli se va face din veniturile proprii ale bugetelor locale și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

(3) Cuantumul și modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educației Naționale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și aprobate prin hotărâre a Guvernului. Puneri în aplicare (1)

Art. 38. -

Prevederile art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015-2016.

Art. 39. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (1)

Prevederile art. 18 și art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015 și 2016.

Art. 40. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 41. -

Termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 246/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Drept Public și Științe Administrative al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 42. -

Termenul prevăzut la art. V din Legea nr. 270/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 18 octombrie 2013, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 43. - Modificări (1)

Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2017.

Art. 44. -

În anii 2015 și 2016 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare.

Art. 45. -

După alineatul (1) al articolului 79 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineat (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la alin. (1), desființarea unor baze sportive aparținând domeniului public ori privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotărâre a Guvernului, cu condiția ca autoritățile administrației publice să aprobe în prealabil, în condițiile legii, documentațiile tehnico-economice aferente unor obiective de investiții destinate educației fizice și sportului, care vor fi construite pe același amplasament."

Art. 46. -

(1) La anexa nr. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările și completările ulterioare, la punctul II, după poziția 66 se introduce o nouă poziție, poziția 67, cu următorul cuprins:

"Nr. crt. Denumirea organizației Sediul Anul înființării Anul aderării României Instituția română care coordonează relațiile cu organizația internațională respectivă Explicații
"67. Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate (REMS) Varșovia, Polonia 2005 2014 Ministerul Culturii România participă din anul 2014."

(2) Se aprobă plata cotizației anuale ce decurge din aderarea României la Rețeaua Europeană pentru Memorie și Solidaritate, în limita echivalentului în lei al sumei de 50.000 euro.

(3) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (2) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro în vigoare la data efectuării plății.

(4) Suma prevăzută la alin. (2) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Ministerului Culturii.

Art. 47. -

(1) Se declară ca fiind de interes național și european Proiectul "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015".

(2) Aspectele privind desfășurarea programului, inclusiv stabilirea autorităților și instituțiilor competente, respectiv modalitățile de finanțare a programelor din cadrul Proiectului "Cluj-Napoca 2015, Capitală Europeană a Tineretului - Youth@Cluj-Napoca 2015", se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 48. -

(1) În anul școlar/universitar 2015-2016 se poate acorda o subvenție sub formă de ajutor financiar personalului didactic din învățământul preuniversitar și universitar de stat și particular, încadrat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, pentru dezvoltare profesională.

(2) În anul școlar 2014-2015, acțiunile și activitățile pentru asigurarea calității procesului de evaluare din cadrul evaluărilor și examenelor naționale, reprezentând un mijloc de optimizare a procesului educațional, se pot finanța și din fonduri externe nerambursabile.

(3) Fondurile necesare pentru aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) se asigură din bugetul Ministerului Educației Naționale, capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", după semnarea contractelor de finanțare de către Ministerul Educației Naționale sau inspectoratele școlare, după caz, cu autoritatea de management.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 83/2014:
Salarizarea în anul 2015 a personalului plătit din fonduri publice
Modificarea unor acte normative
Măsuri bugetare
Reviste:
5. Încheierea executorului judecătoresc. Conținut. Inaplicabilitatea art. 34 din O.U.G. nr. 83/2014
6. Termen de grație. Eșalonarea plății sumei recunoscute prin hotărâre judecătorească. Drepturi de natură salarială. Inaplicabilitatea art. 2 și art. 6 alin. (2) - alin. (5) din O.G. nr. 22/2002
;
se încarcă...