Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Modificări (7), Respingeri de neconstituționalitate (1), Referințe (8), Reviste (3), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 920 din 17 decembrie 2014.

În vigoare de la 17 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere Hotărârea Parlamentului nr. 44/2014 privind modificarea structurii și compoziției politice a Guvernului României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 15 decembrie 2014,

ținând cont de imperativul consolidării cadrului legal și îmbunătățirii activității din domeniile relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii, sistemului național de asistență socială, respectiv domeniul protecției persoanelor cu dizabilități,

luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfășurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activității Guvernului, ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor din cadrul administrației publice centrale,

reținându-se că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament și îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă și externă a țării și de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I
Măsuri de înființare, organizare și reorganizare a ministerelor

Art. 1. -

(1) Se reorganizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice prin schimbarea denumirii în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și prin preluarea activității și a structurilor de la Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură. Jurisprudență

(2) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură își încetează existența.

Art. 2. -

(1) Se reorganizează Ministerul Economiei prin schimbarea denumirii în Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului și prin preluarea activității și a structurilor din domeniul turismului de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.

(2) Autoritatea Națională pentru Turism, instituție publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei și în coordonarea ministrului delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, trece în coordonarea ministrului economiei, comerțului și turismului. Finanțarea Autorității Naționale pentru Turism se realizează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului. Referințe (1)

Art. 3. - Referințe (1)

(1) Se înființează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin preluarea activităților și a structurilor de la Departamentul pentru Energie și de la Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism, exclusiv cele din domeniul turismului. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri îndeplinește funcțiile și exercită atribuțiile în domeniile energetic și resurselor energetice, precum și în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei și exercită:

a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale, precum și pentru filialele acestora;

b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la entitățile prevăzute la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor entități;

c) orice alte atribuții exercitate de Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate. Modificări (1)

(4) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici din domeniile energetic și resurselor energetice se realizează de către Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri.

(5) Se autorizează Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la societățile din domeniile energetic și resurselor energetice pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestor societăți, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(6) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri și a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului se desființează Departamentul pentru Energie și Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism.

Art. 4. - Jurisprudență

(1) Se reorganizează Ministerul Educației Naționale prin schimbarea denumirii în Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

(2) Ministerul Educației și Cercetării Științifice își realizează, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare și inovare, atribuțiile în domeniul cercetării științifice prin Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, care se înființează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului. Jurisprudență

(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, conducerea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare se asigură de un președinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educației și cercetării științifice.

(4) Organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Referințe (1)

(5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin hotărâri ale Guvernului, trec, după caz, în subordinea ori coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare entitățile preluate de Ministerul Educației Naționale, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, prin ministrul delegat pentru învățământul superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică conform art. 5 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Pot trece în coordonarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare institutele, centrele sau stațiunile aflate în coordonarea ori în subordinea Academiei Române și a academiilor de ramură numai cu acordul Academiei Române și al academiilor de ramură.

CAPITOLUL II Măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale

Art. 5. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Reviste (2)

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin comasarea Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială.

(2) În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se înființează, la nivelul fiecărui județ și al municipiului București, direcții județene și a municipiului București de muncă și securitate socială, prin preluarea atribuțiilor și structurilor de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și a municipiului București și de la inspectoratele teritoriale de muncă.

(3) În subordinea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se preiau Centrul de monitorizare a unităților cu risc profesional și Centrul de pregătire și perfecționare profesională al Inspecției Muncii, instituții cu personalitate juridică, finanțate din venituri proprii, precum și "Revista Obiectiv", finanțată integral din venituri proprii.

(4) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește atribuții în următoarele domenii de activitate: securitate și sănătate în muncă, relații de muncă, supravegherea pieței muncii, securitate socială, beneficii sociale. Modificări (1)

(5) Finanțarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(6) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(7) Președintele este ajutat în activitatea de conducere a Agenției de secretarul general.

(8) Secretarul general asigură stabilitatea funcționării Agenției, continuitatea conducerii și realizarea legăturilor funcționale dintre structurile acesteia.

(9) Pentru realizarea obiectivelor în domeniile de activitate, Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială îndeplinește următoarele funcții:

a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor în domeniile de activitate;

b) de coordonare, îndrumare, control și evaluare a aplicării reglementărilor legale în domeniile de activitate;

c) de comunicare, care are drept scop relaționarea permanentă cu autoritățile administrației publice centrale și locale și cu persoanele fizice și juridice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale, precum și a celor supuse activității de control, informarea acestora și a cetățenilor asupra modului cum se respectă prevederile legislației în domeniile de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român și al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniile sale de activitate;

e) de administrare, prin care se asigură gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistență socială și a altor programe privind servicii sociale susținute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, a bunurilor pe care le are în administrare sau în folosință, precum și organizarea și gestionarea sistemelor informatice necesare activităților proprii.

(10) Organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, precum și atribuțiile specifice se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1), Reviste (1)

(11) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din cadrul Inspecției Muncii și al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate și cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale.

(12) Patrimoniul Inspecției Muncii și Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială se preia pe bază de protocol de predare-primire la Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, potrivit art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență.

(13) Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială sunt părți la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestora.

(14) Îndeplinirea obligațiilor din contractele cu finanțare din fonduri comunitare, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum și din orice alte surse, derulate de Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, reprezintă atributul exclusiv al Agenției Naționale pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială.

(15) Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 290 din 3 mai 2012, și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 23 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, se abrogă la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (10). Modificări (1)

(16) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (10), Inspecția Muncii și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se desființează. Modificări (1)

Art. 6. -

Ministerul Apărării Naționale, structurile militare și structurile în care își desfășoară activitatea funcționari publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Administrația Națională a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale, precum și Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare organizează activitățile de inspecție a muncii prin direcții proprii de specialitate, care au competență exclusivă numai pentru structurile respective.

Art. 7. -

(1) Se înființează Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin preluarea activității din domeniul protecției persoanelor cu dizabilități de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(2) Finanțarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice.

(4) Autoritatea este autoritatea centrală română desemnată să ducă la îndeplinire obligațiile prevăzute în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, ratificată prin Legea nr. 221/2010, denumită în continuare Convenția.

(5) Organizarea, funcționarea și atribuțiile Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități se aprobă prin hotărâre a Guvernului, promovată în condițiile legii.

(6) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități preia posturile pe bază de protocol de predare-primire, precum și personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Direcția protecția persoanelor cu dizabilități, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără afectarea drepturilor salariale, precum și un număr de 22 de posturi vacante prin redistribuire în cadrul ordonatorului principal de credite, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate.

(7) Patrimoniul aferent activității preluate va fi transferat prin protocolul prevăzut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în gestiunea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, potrivit prevederilor art. 14 alin. (4) din prezenta ordonanță de urgență.

(8) Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități se substituie în toate drepturile și obligațiile decurgând din acte normative, contracte, convenții, înțelegeri, protocoale, memorandumuri și acorduri în care Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin Direcția protecția persoanelor cu dizabilități, este parte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inclusiv în litigiile aferente activităților acestuia.

Art. 8. -

(1) Se înființează Institutul Român de Comerț Exterior ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, prin preluarea activităților și personalului din domeniul promovării exporturilor de la Departamentul de comerț exterior și relații internaționale din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului și a activităților și structurilor de specialitate din domeniul promovării turismului de la Autoritatea Națională pentru Turism. Modificări (1)

(2) Institutul Român de Comerț Exterior exercită, în numele Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în limitele de competență aprobate prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, atribuțiile acestuia privind: Modificări (1)

a) Programul de susținere și promovare a exporturilor cu finanțare parțială de la bugetul de stat, asigurând organizarea și participarea la misiuni economice, târguri și expoziții în țară și în străinătate, realizarea de studii de piață, acțiuni de publicitate cu caracter general;

b) Strategia națională de export și strategia națională de dezvoltare turistică;

c) inițierea, organizarea și coordonarea expansiunii economice, comerciale și turistice externe pe piețele de interes;

d) organizarea și realizarea activității de promovare turistică de către reprezentantele de promovare turistică;

e) orice alte operațiuni și activități necesare realizării obiectului de promovare a comerțului și turismului.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale, Institutul Român de Comerț Exterior colaborează cu ministerele și cu alte organe de specialitate ale administrației publice centrale.

(4) Institutul Român de Comerț Exterior este condus de un director general numit prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului, în condițiile legii.

(5) Bunurile și alte active aferente activității preluate vor fi transferate prin protocol.

(6) Finanțarea activităților Institutului Român de Comerț Exterior se realizează din venituri proprii și în completare prin subvenții de la bugetul de stat, din surse proprii și din alte surse, atrase în condițiile legii. Modificări (1)

(7) Organizarea, funcționarea și numărul de posturi al Institutului Român de Comerț Exterior se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. trece de sub autoritatea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Statul român își exercită drepturile și obligațiile în legătură cu calitatea de deținător al acțiunilor Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin Ministerul Transporturilor. Jurisprudență

(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor, înființat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, își schimbă denumirea în Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat.

(3) Departamentul pentru Investiții Străine și Parteneriat Public-Privat poate înființa, organiza și administra unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, în condițiile Ordonanței de urgență nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate ori garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv prin plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare, prin ordin al secretarului de stat.

(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 536/2014 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor.

Art. 10. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

(2) Începând cu data prevăzută la alin. (1), exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligaților ce decurg din calitatea de acționar al statului român la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș se realizează de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului.

(3) Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.

(4) Participarea reprezentanților prevăzuți la alin. (3) în ședințele adunării generale a acționarilor se face pe baza și în limitele mandatului primit prin ordin al ministrului economiei, comerțului și turismului.

(5) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să mandateze reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor ale societăților prevăzute la alin. (1) și (2) să efectueze demersurile necesare pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și să aprobe efectuarea formalităților de publicitate prevăzut de lege.

(6) Începând cu data exercitării drepturilor și îndeplinirii obligațiilor decurgând din calitatea de acționar al statului la societățile prevăzute la alin. (1) și (2), procedurile privind selecția administratorilor, aflate în derulare, se preiau și se duc la îndeplinire de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile Secretariatului General al Guvernului.

(7) Începând cu data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministrul Economiei, Comerțului și Turismului.

(8) Se autorizează Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului să inițieze și să aprobe, după caz, toate operațiunile și demersurile necesare pentru trecerea acțiunilor deținute de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. la Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. și la Societatea de Formare a Energeticienilor din România FORMENERG - S.A. în proprietatea privată a statului și administrarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(9) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 11. -

Secretariatul General al Guvernului preia de la Ministerul Finanțelor Publice activitatea în domeniul sistemelor de control intern/managerial. Pentru organizarea acestei activități, Secretariatul General al Guvernului preia 10 posturi vacante, împreună cu fondurile aferente, de la Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 12. -

(1) Numărul maxim de posturi al Secretariatului General al Guvernului se suplimentează cu un număr de 20 de posturi, corespunzător modificărilor introduse prin prezenta ordonanță de urgență.

(2) Ministerul Transporturilor preia un număr de 28 de posturi din structura Departamentului pentru investiții străine și parteneriat public-privat, dintre care 20 de posturi vacante împreună cu fondurile aferente și 8 posturi ocupate, împreună cu personalul și fondurile aferente.

Art. 13. -

(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale propun Guvernului spre adoptare proiectele hotărârilor Guvernului pentru reglementarea măsurilor privind organizarea și funcționarea lor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(2) Ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale care preiau instituții și autorități publice în subordine sau sub autoritate exercită atribuțiile specifice ale ministerelor și autorităților administrației publice centrale în subordinea ori sub autoritatea cărora se află entitățile preluate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Ministerele, celelalte autorități ale administrației publice și instituțiile publice nou-înființate sau care preiau activități și structuri de la alte instituții publice, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau personalul aferent acestora în condițiile legii și se subrogă în drepturile și obligațiile instituțiilor publice care derulau aceste activități. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prevăzute la alin. (1), se preiau pe bază de protocol de predare-preluare posturile și personalul preluat, precum și patrimoniul instituțiilor publice reorganizate stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2015 până la data protocolului de predare-primire se preiau în măsura în care prin instrucțiunile prevăzute la art. 15 alin. (5) se prevede astfel. Modificări (1)

Art. 14. -

(1) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4) al art. 13, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente ale ministerelor nou-înființate se asigură din bugetele ordonatorilor principali de credite existenți înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din structura cărora acestea s-au reorganizat. Derogări (1)

(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul în care pentru anul 2015 sunt bugete aprobate pentru ministerele nou- înființate, până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (4) al art. 13, finanțarea cheltuielilor de personal și a altor cheltuieli urgente pe anul 2015 se asigură din aceste bugete.

(3) Deschiderile de credite bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează de către noii ordonatori principali de credite în condițiile art. 37 alin. (1) din Legea finanțelor publice nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare vor fi semnate numai cu prima semnătură de către oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor publice nou-înființate sau reorganizate, conform specimenelor de semnături și amprentelor ștampilelor transmise în acest scop Ministerului Finanțelor Publice. Amprentele ștampilelor sunt cele ale ordonatorilor principali de credite ai instituțiilor publice existente înainte sau după intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) În limita creditelor bugetare deschise în condițiile alin. (1)-(3) se efectuează plăți de către șefii compartimentelor financiar-contabile ale ministerelor existente înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 15. -

(1) Creditele bugetare și execuția bugetară pe anul 2014 aferente instituțiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență nu se transferă către instituțiile publice reorganizate.

(2) Operațiunile specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 din normele metodologice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 se efectuează de către instituțiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Întocmirea și semnarea eventualelor documente aferente operațiunilor specifice privind încheierea execuției bugetare a anului 2014 se efectuează de oricare dintre ordonatorii principali de credite ai ministerelor/instituțiilor nou-înființate și/sau de către persoanele prevăzute la art. 14 alin. (4).

(3) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului eliberează extrase de cont pe numele instituțiilor publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015, corespunzător prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, după caz, la propunerea ordonatorilor principali de credite, pe baza protocoalelor de predare-preluare și a instrucțiunilor prevăzute la alin. (5).

(5) Modificările în execuția bugetului de stat pe anul 2015, precum și modificările în structura bugetului de stat și în bugetele ordonatorilor principali de credite pe anul 2015 se efectuează pe baza instrucțiunilor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze modificările prevăzute la alin. (4), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii și să le comunice Ministerului Finanțelor Publice.

(7) Autoritățile și instituțiile publice existente înainte de intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență au obligația să întocmească situațiile financiare la 31 decembrie 2014, precum și pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2015 și data protocolului de predare-preluare, pentru activitatea proprie.

(8) Situațiile financiare anuale la 31 decembrie 2014 se întocmesc pentru vechiul ordonator de credite potrivit prevederilor normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice și se depun la termenul prevăzut de art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Semnarea situațiilor financiare ale anului 2014 se efectuează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor nou-înființate potrivit normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 emise de Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 16. -

La solicitarea ordonatorilor principali de credite, ministrul finanțelor publice poate emite precizări în legătură cu aplicarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 17. -

Personalul ministerelor, organelor de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiilor publice și structurilor care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență își păstrează statutul profesional și drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 18. -

(1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, următoarele denumiri și sintagme se înlocuiesc în mod corespunzător prezentei ordonanțe de urgență, după cum urmează:

a) Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul mediului;

b) Departamentul pentru ape, păduri și piscicultură cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în cazul prevederilor care reglementează domeniile ape, păduri și piscicultură;

c) Ministerul Economiei cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile economie și comerț;

d) Inspecția Muncii cu Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă și supravegherii pieței muncii;

e) Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială cu Agenția Națională pentru Inspecția Muncii și Securitate Socială, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul sistemului național de asistență socială;

f) Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniul protecției persoanelor cu dizabilități;

g) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism cu Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, în cazul prevederilor care reglementează domeniul turismului;

h) Departamentul pentru Energie și, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Energie cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile energetic și resurselor energetice;

i) Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism și, respectiv, Ministerul Economiei prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediul de Afaceri și Turism cu Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, în cazul prevederilor care reglementează activitatea în domeniile întreprinderilor mici și mijlocii, cooperației și mediului de afaceri;

j) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor cu Departamentul pentru Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor;

k) secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor cu secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor;

l) viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, cu ministrul dezvoltării regionale și administrației publice;

m) viceprim-ministrul, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, cu ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

n) viceprim-ministrul, ministrul culturii, cu ministrul culturii.

(2) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 3 octombrie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cuprinsul altor acte normative care fac referire la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul transporturilor".

(3) În cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sau Ministerul Transporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "secretarul de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor sau ministrul transporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ministrul transporturilor".

(4) În cuprinsul art. 11, 20, 21, 35, 40, art. 41 alin. (14) lit. a), art. 44, 46, 47, 59, 611 și 612 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor sau Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin al ministrului transporturilor sau ordin al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".

(5) În cuprinsul art. 411 alin. (1), art. 57 și 58 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sintagma "Ministerul Transporturilor și Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Transporturilor", iar sintagma "ordin comun al ministrului transporturilor și al secretarului de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiții Străine, Parteneriat Public-Privat și Promovarea Exporturilor" se înlocuiește cu sintagma "ordin al ministrului transporturilor".

(6) Partea introductivă a art. 2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: "Ministerul Transporturilor, direct sau prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A."

(7) În cuprinsul art. III alin. (1) și (2) din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, denumirea "Ministerul Finanțelor Publice" se înlocuiește cu denumirea "Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului."

Art. 19. - Modificări (1)

La art. 2 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, literele d) și d1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, prin operatorii economici producători de energie electrică care funcționează sub autoritatea sa, pentru lucrările de producere a energiei electrice și pentru lucrările miniere de interes național pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, care se execută în baza unei licențe de exploatare, prin Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. București, pentru lucrările de interes național de distribuție a energiei electrice, prin Societatea Națională de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Mediaș pentru lucrările de interes național de extracția gazelor naturale și prin Societatea «Conpet» - S.A. Ploiești pentru lucrările de dezvoltare, modernizare și reabilitare a Sistemului național de transport al țițeiului, gazolinei, etanului și condensatului, precum și prin societățile de proiect care au acționari societăți naționale/companii naționale/alte societăți cu capital majoritar de stat pentru lucrările de interes național din domeniul producției, distribuției și furnizării energiei electrice și termice, precum și din domeniul exploatării, prelucrării și valorificării resurselor minerale energetice: cărbune, uraniu, petrol, țiței și gaze naturale;

d1) Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului, prin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru lucrările de interes național de dezvoltare a transportului de energie electrică și prin Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș, pentru lucrările de interes național de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului național de transport al gazelor naturale;".

Art. 20. -

Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, punctul 36 va avea următorul cuprins:

"

36. minister de resort - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri;".

2. La articolul 100, punctul 581 va avea următorul cuprins:

"

581. Autoritate concedentă pentru serviciul public de distribuție gaze - Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri, minister de resort;".

Art. 21. - Modificări (1)

Alineatul (1) al articolului 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative se modifică după cum urmează:

"

(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului funcționează Departamentul pentru Promovarea Exporturilor și Parteneriat Public-Privat, organ de specialitate cu personalitate juridică, finanțat din bugetul Secretariatului General al Guvernului, cu atribuții în coordonarea, monitorizarea și aplicarea politicii Guvernului la nivel național în domeniul promovării, marketingului, atragerii și implementării investițiilor străine directe și în domeniul parteneriatului public-privat, exercitând funcțiile de strategie, reglementare, reprezentare și autoritate de stat în domeniile de activitate."

Art. 22. -

Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 20 octombrie 2014, se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 8. -

(1) Se înființează Agenția Națională pentru Zootehnie «Prof. Dr. G.K. Constantinescu», denumită în continuare Agenția, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale."

Art. 23. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 14 februarie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 117/2014;

b) Articolul 17 și alineatul (32) al articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare;

c) Alineatul (3) al articolului III și articolul IV din Legea nr. 117/2014 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar al statului la Compania Naționala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaș și pentru modificarea unor acte normative;

d) Art. 9 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea
Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul energiei, întreprinderilor mici și mijlocii
și mediului de afaceri,
Andrei Dominic Gerea
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul economiei, comerțului și turismului,
Mihai Tudose
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Anne-Rose-Marie Jugănaru,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 17 decembrie 2014.

Nr. 86.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Societate pe acțiuni. Acțiuni nominative. Revendicare mobiliară/Joint stock company. Nominal shares. Movable property claim
Scurte considerații privind reglementarea actuală a activității de control realizată de inspectoratele teritoriale de muncă
Considerații teoretice și practice referitoare la unele infracțiuni comise în sfera relațiilor de muncă din sectorul privat
;
se încarcă...