Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 79/2014 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 182 din 29 iunie 2013 a Directivei 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, prin care au fost abrogate Directiva 78/660/CEE din 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale și Directiva 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, directive care au stat până în prezent la baza reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici din România din diferitele domenii de activitate,

ținând cont că termenul de transpunere a noii directive contabile în legislația internă, prevăzut la articolul 53 "Transpunere" din Directiva 2013/34/UE, este data de 20 iulie 2015, astfel încât primele raportări financiare întocmite de entități ulterior acestei date trebuie să fie conforme cu noile cerințe contabile europene,

având în vedere faptul că în România transpunerea Directivei 2013/34/UE se va realiza prin elaborarea unor acte normative de către instituțiile cu atribuții de reglementare prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

pornind de la necesitatea/utilitatea intrării în vigoare a reglementărilor naționale conforme cu noua directivă începând cu data de 1 ianuarie 2015, justificată prin rațiuni de ordin practic, întrucât pentru cea mai mare parte a entităților din România exercițiul financiar coincide cu anul calendaristic, și luând în considerare că fezabilitatea implementării noii directive este sporită dacă entitățile debutează perioada de raportare cu solduri de deschidere ce respectă noile reguli comunitare,

ținând cont de necesitatea creării premiselor legale în vederea reducerii sarcinilor administrative ale entităților și, implicit, a costurilor, inclusiv a celor asociate contabilității și raportărilor financiare, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, obiective cuprinse în diferite comunicări și rezoluții adoptate la nivelul Uniunii Europene,

întrucât amânarea simplificării sistemului de raportare financiară pentru microentități, așa cum sunt definite în Directiva 2013/34/UE, ar avea ca efect menținerea în sarcina acestora a actualelor sarcini administrative, aspect care nu concordă cu obiectivele cuprinse în Comunicarea Comisiei Europene intitulată "Small Business Act pentru Europa",

ținând cont de necesitatea întăririi disciplinei în mediul de afaceri, prin măsuri care să evite cazurile în care societățile publică situații financiare anuale ce cuprind informații care sunt ulterior modificate, inducând astfel în eroare utilizatorii acestor informații, respectiv autorități ale statului, instituții financiar-bancare și alți creditori,

având în vedere faptul că sistemul simplificat de contabilitate prevăzut la art. 5 alin. (11) - (14) din Lege nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aplicabil începând cu anul 2011 operatorilor economici care în exercițiul financiar precedent au înregistrat cifra de afaceri netă sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro și totalul activelor sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro, nu își mai găsește corespondent în noul cadru contabil comunitar reprezentat de Directiva 2013/34/UE deoarece măsurile europene de simplificare a sarcinilor administrative sunt construite pe principii și criterii diferite, ceea ce impune abrogarea prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate începând cu 1 ianuarie 2015,

ținând cont de necesitatea actualizării cadrului legal în scopul implementării adecvate a noilor cerințe speciale referitoare la obligațiile entităților de interes public definite în noile directive europene din domeniul contabilității și al auditului statutar,

având în vedere necesitatea abrogării prevederilor referitoare la organizarea și funcționarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare, a cărui existență în cadrul instituțional din domeniul reglementării contabile la nivel național nu se mai justifică deoarece consultarea cu privire la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici se va efectua prin colaborare cu organismele profesionale de profil,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Persoanele fizice care desfășoară activități în scopul realizării de venituri au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepția situației în care în legislația fiscală se prevede altfel." Modificări (1)

2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Normele și reglementările contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaborează și se emit de instituțiile cu atribuții în acest sens, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, după cum urmează:

a) de către Banca Națională a României, pentru instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, și pentru Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

b) de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de această instituție."

3. La articolul 5, alineatele (11) - (14) se abrogă.

4. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Societățile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăți, întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate, în condițiile prevăzute de reglementările contabile aplicabile."

5. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Modificări (1)

Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcția de director economic sau contabil-șef se înțelege o persoană angajată potrivit legii și care are atribuții privind conducerea contabilității entității."

6. La articolul 10, alineatul (31) se abrogă.

7. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 27. -

(1) Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și, de regulă, coincide cu anul calendaristic.

(2) Durata exercițiului financiar este de 12 luni.

(3) Exercițiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic pentru sucursalele cu sediul în România, care aparțin unei persoane juridice cu sediul în străinătate, precum și pentru persoanele juridice cu sediul în România.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică: instituțiilor de credit, instituțiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, înscrise în Registrul general, instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată, entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(5) Persoanele nou-înființate, care se încadrează în categoria celor prevăzute la alin. (3), pot opta pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înființării acestora.

(6) Persoanele care optează pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3) și (5), au următoarele obligații:

a) să întocmească și să depună raportări contabile anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în condițiile prevăzute la art. 37;

b) să înștiințeze în scris unitatea teritorială a Ministerului Finanțelor Publice despre exercițiul financiar ales, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exercițiului financiar ales. Persoanele nou-înființate depun înștiințarea respectivă în termen de 30 de zile calendaristice de la data înființării.

(7) Cu excepția cazurilor în care persoana juridică străină sau societatea-mamă străină își schimbă data de raportare ori au loc operațiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasă pentru întocmirea de situații financiare anuale în condițiile prevăzute la alin. (3) nu poate fi modificată de la un exercițiu financiar la altul.

(8) Exercițiul financiar al unităților nou-înființate începe la data înființării, potrivit legii.

(9) Exercițiul financiar al unei persoane juridice care se lichidează începe în ziua următoare încheierii exercițiului financiar anterior și se încheie în ziua precedentă datei când începe lichidarea. Perioada de lichidare este considerată un exercițiu financiar distinct față de cel precedent, indiferent de durata sa.

(10) Exercițiul financiar pentru instituțiile publice este anul bugetar."

8. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 28. -

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligația să întocmească situații financiare anuale."

9. La articolul 28, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul fuziunii, divizării sau lichidării, în condițiile legii, caz în care situațiile financiare au aceleași componente cu situațiile financiare anuale."

10. La articolul 28, alineatul (12) se abrogă.

11. La articolul 29, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Dacă situațiile financiare anuale ale societății-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situațiile financiare anuale consolidate, iar societatea-mamă are obligația de auditare, cele două rapoarte de audit pot fi prezentate sub forma unui singur raport." Modificări (1)

12. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 32. -

(1) Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale persoanelor juridice au obligația de a asigura ca situațiile financiare anuale, raportul administratorilor și raportul privind plățile către guverne, atunci când există obligația întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională.

(2) Membrii organelor de administrație, de conducere și supraveghere ale societății-mamă au obligația de a asigura ca situațiile financiare anuale consolidate, raportul consolidat al administratorilor și raportul consolidat privind plățile către guverne, atunci când există obligația întocmirii acestuia potrivit reglementărilor contabile aplicabile, să fie întocmite și publicate în conformitate cu legislația națională."

13. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Situațiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar și au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile."

14. La articolul 33, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

"

(3) Atunci când societatea are obligația să întocmească un raport consolidat al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor întocmit pentru situațiile financiare anuale ale societății-mamă, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui singur raport." Modificări (1)

15. La articolul 34, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) În înțelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se înțelege: societățile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată; instituțiile de credit; instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general; instituțiile de plată și instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică și prestare de servicii de plată; societățile de asigurare, asigurare-reasigurare și de reasigurare; fondurile de pensii administrate privat, fondurile de pensii facultative și administratorii acestora; societățile de servicii de investiții financiare, societățile de administrare a investițiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare, contrapărți centrale și operatori de piață/sistem autorizați/avizați de Autoritatea de Supraveghere Financiară; societățile/companiile naționale; societățile cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome."

16. La articolul 36, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(5) Consiliul de administrație, respectiv directoratul societății-mamă, definită astfel de reglementările contabile aplicabile, este obligat să depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice situațiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale în vigoare, în termen de 15 zile de la aprobarea acestora, dar nu mai târziu de 8 luni de la încheierea exercițiului financiar al societății-mamă."

17. După articolul 36 se introduc două noi articole, articolele 361 și 362, cu următorul cuprins:

"

Art. 361. -

Se interzice depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a mai multor seturi de situații financiare anuale pentru același exercițiu financiar.

Art. 362. -

Erorile constatate după depunerea situațiilor financiare anuale se corectează la data constatării lor, potrivit reglementărilor contabile emise de instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (1) și (3), după caz."

18. La articolul 41, punctul 2, litera g) și punctul 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

g) depunerea declarației din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfășurat activitate, respectiv a înștiințării prevăzute la art. 27 alin. (6) lit. b);

. . . . . . . . . .

9. nerespectarea prevederilor art. 10 și 361."

19. Articolul 48 se abrogă.

Art. II. -

Dezvoltarea cadrului instituțional în domeniul contabilității publice se realizează prin Consiliul contabilității publice, condus de secretarul de stat din Ministerul Finanțelor Publice care coordonează departamentul cu atribuții în elaborarea reglementărilor contabile pentru sectorul public, având funcția de președinte. Modul de organizare și funcționare, atribuțiile, componența, numărul membrilor Consiliului contabilității publice, precum și ale Secretariatului acestuia se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Puneri în aplicare (1)

Art. III. -

La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 401/2005 privind înființarea Consiliului Contabilității și Raportărilor Financiare prin reorganizarea Colegiului Consultativ al Contabilității, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 16 mai 2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. IV. -

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. V. -

Situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 se întocmesc potrivit reglementărilor legale aplicabile până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. VI. -

Reglementările contabile prevăzute la art. I pct. 1 se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se emite în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și
mijlocii, mediul de afaceri și turism,
Florin Nicolae Jianu
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 10 decembrie 2014.

Nr. 79.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...