Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 820/2014 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.952 din 27 noiembrie 2014 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2013 și 2014, cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2013 și 2014, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 190/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 și 175 bis din 29 martie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La capitolul I articolul 4 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

c) asigurarea serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate, investigațiilor PET-CT serviciilor prin tratament Gamma-Knife și serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute;".

2. La capitolul III articolul 25, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

Art. 25. -

(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convențională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă și dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, cuprinse în cap. VIII1, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 698/2010 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate/casele de asigurări de sănătate, după caz, cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, cu completările ulterioare, la un tarif de 496 lei pentru ședința de hemodializă convențională, la un tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 563 lei, la tariful de 53.340 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă și la tariful de 66.675 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.

. . . . . . . . . .

(3) La regularizarea trimestrială tariful pentru bolnavul cu dializă peritoneală continuă se poate modifica, în funcție de ponderea relativă a acestei metode de tratament, în limita bugetului aprobat, după cum urmează:

a) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convențională) este < 20%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 53.340 lei;

b) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convențională) este 20%-24,9%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 56.700 lei;

c) dacă raportul: numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă/(numărul de bolnavi cu dializă peritoneală continuă + numărul de bolnavi cu hemodializă convențională) este >/= 25%, tariful pentru dializă peritoneală continuă/an este de 59.220 lei. Dacă pe durata derulării contractului ponderea numărului de bolnavi cu dializă peritoneală scade sub 20%, respectiv 25%, tariful pentru bolnavii cu dializă peritoneală continuă se va ajusta lunar, corespunzător serviciilor realizate."

3. La capitolul III articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate și investigațiile PET-CT, unitățile sanitare depun la casele de asigurări de sănătate indicatorii specifici realizați în luna anterioară și documentele justificative cu privire la serviciile efectuate, cuprinzând datele de identificare și diagnosticul bolnavului, precum și biletul de trimitere/decizia de aprobare, referatul de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute*, după caz.

* Modelul referatului de solicitare a serviciilor de diagnostic al leucemiilor acute este prevăzut în anexa nr. 7."

4. La capitolul III articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru serviciile prin tratament Gamma Knife, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute, dozarea hemoglobinei glicozilate și investigațiile PET-CT, casele de asigurări de sănătate vor analiza și valida, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la primire, situațiile prezentate de unitățile sanitare și gradul de utilizare a fondurilor puse la dispoziție anterior și vor deconta lunar, în limita sumei prevăzute în contract și a fondurilor disponibile cu această destinație, în ordine cronologică, până la 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturilor în vederea decontării serviciilor efectuate."

5. La capitolul IV articolul 33, literele d), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

d) organizează evidența bolnavilor care beneficiază de medicamente și/sau de materiale sanitare specifice prescrise și eliberate în cadrul programelor, conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea protocoalelor, precum și de servicii de supleere renală, servicii prin tratament Gamma Knife, servicii de diagnosticare a leucemiilor acute, după caz, prin înregistrarea la nivel de pacient, în format electronic, a următorului set minim de date: CNP bolnav, diagnostic specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), medicamentele eliberate, serviciile prin tratament Gamma Knife efectuate, serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute efectuate, cantitatea și valoarea de decontat;

. . . . . . . . . .

f) transmit caselor de asigurări de sănătate raportări lunare, trimestriale (cumulat de la începutul anului) și anuale, în primele 15 zile lucrătoare ale lunii următoare încheierii perioadei pentru care se face raportarea, cuprinzând indicatorii fizici și de eficiență, precum și valoarea medicamentelor și a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală, valoarea serviciilor prin tratament Gamma Knife, valoarea serviciilor de diagnosticare a leucemiilor acute corespunzătoare programelor finanțate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

. . . . . . . . . .

h) indicatorii de eficiență reprezintă costul mediu/bolnav tratat și se calculează ca raport între valoarea medicamentelor și/sau a materialelor sanitare specifice consumate pentru tratamentul bolnavilor și numărul de bolnavi beneficiari în cadrul fiecărui program, iar pentru serviciile de supleere renală, serviciile prin tratament Gamma Knife și serviciile de diagnosticare a leucemiilor acute ca raport între cheltuielile pentru serviciile efectuate și numărul de bolnavi tratați;".

6. La capitolul VII, tabelul de la titlul "Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2014" se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2014

- mii lei -
Denumire programe naționale curative Credite de angajament an 2014 Credite bugetare an 2014
Programul național de oncologie, din care: 1.340.632,66 1.437.366,09
Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice 1.328.957,68 1.431.210,44
Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT 10.332,00 5.864,00
Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare 1.202,00 291,65
Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute 140,98
Programul național de diabet zaharat 808.982,89 859.399,94
- medicamente 725.319,05 766.604,13
- materiale sanitare 81.254,52 88.990,69
- sume pentru evaluarea periodică a bolnavilor cu diabet zaharat prin dozarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c) - asistența medicală pentru specialități paraclinice 947,32 918,14
- pompe de insulină și materiale consumabile pentru pompele de insulină 1.462,00 2.886,98
Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană 75.102,08 74.990,78
Programul național de tratament pentru boli rare, din care: 105.053,00 95.915,40
- medicamente 103.049,00 94.337,64
- materiale sanitare 2.004,00 1.577,76
Programul național de tratament al bolilor neurologice 118.565,97 124.594,31
Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 60.261,05 48.588,45
Programul de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive) 10.613,27 9.969,01
Programul național de boli endocrine 4.103,74 3.015,50
Programul național de ortopedie 55.023,10 52.041,97
Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice 569,00 245,78
Programul național de boli cardiovasculare 99.740,05 60.911,85
Programul de sănătate mintală, din care: 1.358,00 831,17
- medicamente 1.218,00 781,37
- materiale sanitare 140,00 49,80
Program național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care: 25.322,78 8.662,33
Subprogramul de radiologie intervențională 13.068,00 5.500,69
Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 11.303,67 3.063,99
Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil 255,11 97,65
Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular 696,00 0,00
Servicii medicale de hemodializă și dializă peritoneală 802.616,43 780.110,00
Total 3.507.944,02 3.556.642,58"

7. La capitolul VIII1, titlul "Programul național de oncologie", la subtitlul "Obiective", după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

"

d) diagnosticul leucemiilor acute."

8. La capitolul VIII1, titlul "Programul național de oncologie", la subtitlul "Structură", după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu următorul cuprins:

"

4. Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute."

9. La capitolul VIII1, titlul "Programul național de oncologie", după "Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare" se introduce un nou subprogram, "Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute", cu următorul cuprins:

"

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic și biomolecular al leucemiilor acute

Activități:

- asigurarea serviciilor pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiei acute

Criterii de eligibilitate:

A. Pentru derularea subprogramului unitățile sanitare trebuie să aibă în structură laboratoare care să îndeplinească condițiile pentru diagnosticul leucemiilor acute, respectiv:

- să facă parte dintr-un spital dotat cu sector special de diagnostic și tratament al leucemiilor acute. Spitalul trebuie să dispună de o conexiune directă cu un centru de transplant medular;

- să facă parte dintr-o platformă complexă de laborator, cu personal cu experiență în diagnosticul leucemiilor acute. În structura acestei platforme trebuie să existe următoarele laboratoare: Citologie și citochimie, Hemostază, Citogenetică/FISH, Citometrie în flux, Biologie moleculară axată pe aplicații în hematologie:

1. laboratoare de citometrie în flux

- să aibă în dotare cel puțin un citometru în flux cu minimum 4 culori în stare de funcționare. Este de preferat ca în laborator să existe două citometre în flux pentru a se putea asigura un backup în situațiile de urgență;

- personalul care lucrează în laborator să îndeplinească următoarele condiții:

1. să aibă pregătire în diagnosticul prin imunofenotipare a leucemiilor acute dovedită prin certificate de participare la cursuri naționale și internaționale sau prin stagii de pregătire efectuate în laboratoare de profil din străinătate;

2. să aibă o experiență de cel puțin 2 ani în diagnosticul leucemiilor acute;

3. să aibă un număr minim de 50 de cazuri diagnosticate per an (cazuri noi și în urmărire);

2. laboratoare de citogenetică

- să aibă dotare pentru:

• culturi celulare:

- hotă de biosecuritate clasa A2;

- incubator cu atmosferă controlată de CO2;

- microscop inversat;

• microscopie optică:

- microscop cu examinare în câmp luminos cu lumină transmisă și epifluorescență;

- programe pentru scanare automată a lamelor și captarea metafazelor și cariotipare;

- program pentru captarea, prelucrarea și analiza imaginilor FISH (standard FISH, M-FISH, m-BAND, Q-FISH, CGH);

- să aibă personal specializat în examenul citogenetic și FISH cu experiență în domeniu de cel puțin 1 an;

3. laboratoare de biologie moleculară

- să aibă în dotare:

• sistem real time PCR;

• thermocycler PCR;
• sistem electroforeză chip/microfluidică;
• secvențiator cu 8 capilare;
• extractor automat acizi nucleici;
• electroforeză clasică;
• pirosecvențiator NextGen;

- să aibă personal cu experiență în tehnica de biologie moleculară din patologia specifică oncohematologiei de cel puțin 1 an.

B.

Criterii de includere:

- bolnavi cu diagnostic prezumtiv de leucemie acută dovedit obligatoriu printr-un examen citomorfologic efectuat anterior trimiterii spre investigare complexă prin imunofenotipare, citogenetică și biologie moleculară.

Indicatori de evaluare:

1) indicatori fizici:

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute: 70;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 47;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH: 46;

- număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 45;

NOTĂ:

Bolnavul care a beneficiat de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute poate efectua 1, 2 sau 3 din examenele pentru diagnostic de certitudine.

2) indicatori de eficiență:

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute (medulogramă și/sau examen citologic al frotiului sanguin, colorații citochimice): 201 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare: 1.309 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH: 834,5 lei;

- cost mediu/bolnav beneficiar de serviciu pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară: 600 lei.

Natura cheltuielilor programului:

- servicii pentru diagnosticul inițial și de certitudine al leucemiilor acute.

Unități care derulează subprogramul:

a) Institutul Clinic Fundeni;

b) Spitalul Universitar de Urgență București;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...