Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Regulamentul privind stabilirea măsurilor de salvgardare în situații de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național din 03.12.2014

Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Scopul prezentului regulament constă în stabilirea măsurilor de salvgardare și a regulilor de aplicare a acestora în situațiile de criză apărute în funcționarea Sistemului energetic național (SEN).

(2) Prin aplicarea măsurilor precizate la alin. (1) se urmărește menținerea echilibrului permanent al producției de energie electrică cu consumul și schimburile externe programate, prin creșterea producției și reducerea consumului intern de energie electrică.

(3) Reducerea consumului intern în situații de criză în SEN se face în baza Normativului de limitări.

Art. 2. -

Prezentul regulament se aplică de către operatorul de transport și de sistem, operatorii de distribuție, producătorii de energie electrică, clienții finali de energie electrică racordați direct în stațiile electrice ale SEN și de către furnizorii de energie electrică.

Art. 3. -

(1) Termenii utilizați în prezentul regulament sunt definiți în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Termenii prevăzuți la alin. (1) se completează cu următoarele definiții:

- măsuri de salvgardare - set de reglementări tehnice și comerciale care se iau pentru prevenirea sau limitarea efectelor unor situații neașteptate de criză pe piața de energie, precum și în cazul în care este amenințată siguranța fizică ori securitatea persoanelor, a aparatelor sau a instalațiilor ori integritatea sistemului;

- Normativul de limitări - "Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranșe, în situații de criză în funcționarea SEN" - document elaborat de OTS care cuprinde lista utilizatorilor - clienți finali, racordați direct în stațiile SEN, alocați pe tranșe de limitare, cărora li se aplică reducerea de putere în situații de criză apărute în funcționarea SEN;

- putere de funcționare limitată - puterea absorbită de clientul final după aplicarea Normativului de limitări;

- putere minimă tehnologică - cea mai mică putere necesară unui client final pentru menținerea în funcțiune, în condiții de siguranță, numai a acelor echipamente și instalații impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producție prin deteriorare;

- putere redusă - valoarea cu care se reduce puterea absorbită de clientul final racordat direct într-o stație SEN la aplicarea Normativului de limitări;

- tranșa de limitare - categorie de clienți finali grupați pe profile de activitate, al căror consum se limitează simultan în marja de putere redusă stabilită în Normativul de limitări.

(3) În prezentul regulament se folosesc următoarele abrevieri:

- ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;

- ATC - capacitate disponibilă de interconexiune;

- SEN - Sistem electroenergetic național;

- OD - operatori de distribuție;

- OTS - operatorul de transport și de sistem;

- OR - operator de rețea, respectiv operatorul de transport și de sistem și operatorii de distribuție;

- RET - rețeaua electrică de transport;

- RED - rețeaua electrică de distribuție;

- Cod RET - Codul tehnic al rețelei electrice de transport.

CAPITOLUL II Identificarea și cuantificarea situațiilor de criză în funcționarea SEN

Art. 4. -

(1) Situația de criză în funcționarea SEN apare ca urmare a unui deficit de putere/energie, care pune în pericol funcționarea SEN sau a unei zone a acestuia și care conduce la abaterea parametrilor de funcționare în afara valorilor normate prevăzute de Codul RET.

(2) Situațiile de criză în funcționarea SEN pot avea drept cauze, fără a se limita la acestea:

a) penuria națională/europeană de resurse;

b) necesitățile de apărare a țării;

c) stările conflictuale regionale, politico-sociale (greve);

d) solicitările organismelor Uniunii Europene cu scopul de a menține siguranța în funcționare a sistemului interconectat și de întrajutorare între țările membre;

e) condițiile meteorologice extreme;

f) nerespectarea reglementărilor privind protecția mediului înconjurător;

g) indisponibilitatea surselor de producție într-o zonă a SEN și capacitatea limitată a rețelelor electrice de a asigura transportul puterii necesare din alte zone în condiții de siguranță.

Art. 5. -

(1) OTS determină probabilitatea apariției unei situații de criză în funcționarea SEN, în baza analizelor pe termen scurt (zile) și mediu (luni) a adecvanței SEN, utilizând cel puțin informațiile privind:

a) stocurile de combustibili și condițiile de desfășurare a activităților economice care le asigură (industria extractivă, transport);

b) starea Sistemului național de transport al gazelor naturale;

c) volumul rezervelor de apă în lacurile de acumulare;

d) disponibilitatea unităților de producere a energiei electrice;

e) consumul de energie electrică la nivelul SEN sau la nivelul unei zone a SEN;

f) disponibilitatea RET și RED.

(2) Cu cel puțin 5 zile înainte de instalarea unei situații de criză în funcționarea SEN, OTS propune ANRE și ministerului de resort aplicarea măsurilor de salvgardare prevăzute la art. 6 alin. (3).

Art. 6. -

(1) În situații de criză în funcționarea SEN, după luarea măsurilor care nu afectează funcționarea pieței de energie electrică prevăzute la alin. (2), OTS aplică măsurile de salvgardare cu caracter tehnic și comercial prevăzute la alin. (3).

(2) Măsurile care se iau pentru prevenirea situațiilor de criză în funcționarea SEN și care nu afectează funcționarea pieței de energie electrică sunt următoarele:

a) încărcarea grupurilor până la puterea maximă disponibilă (inclusiv pornirea grupurilor aflate în rezervă);

b) creșterea puterii disponibile a SEN, prin punerea la dispoziție a unităților de producție aflate în reparație (redarea în exploatare înainte de termen a grupurilor aflate în reparație) și/sau prin scoaterea din conservare a unităților de producție;

c) reducerea consumului dispecerizabil declarat ca ofertă de încărcare pe piața de echilibrare;

d) solicitarea de ajutor de avarie de la OTS vecini;

e) trecerea la funcționarea în banda minimă de tensiune în rețeaua de distribuție.

(3) Măsurile de salvgardare cu caracter tehnic și comercial pe care le aplică OTS în situații de criză în funcționarea SEN, după luarea măsurilor precizate la alin. (2), sunt următoarele:

a) creșterea rezervelor tehnologice de sistem din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ (de exemplu, păcura), în vederea utilizării acestora, după caz;

b) reducerea/anularea capacității disponibile de interconexiune (ATC) pe direcția export;

c) reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcția export;

d) limitarea în tranșe a consumului de energie electrică, în condițiile stabilite prin hotărâre a Guvernului și în conformitate cu prevederile Normativului de limitări.

Art. 7. -

Măsurile de salvgardare se aplică în ordinea prevăzută la art. 6 alin. (2) și (3).

CAPITOLUL III Responsabilități privind anticiparea situațiilor de criză și modul de aplicare a măsurilor de salvgardare

Art. 8. -

În condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2), OTS întocmește și comunică ministerului de resort și ANRE un raport privind iminența apariției unei situații de criză în funcționarea SEN, necesitatea promovării de către ministerul de resort a unei hotărâri a Guvernului, măsurile de salvgardare propuse în vederea prevenirii/limitării situației de criză, precum și perioada necesară aplicării acestora.

Art. 9. -

Limitarea în tranșe a consumului de energie electrică se aplică în conformitate cu Normativul de limitări.

Art. 10. -

(1) În scopul aplicării Normativului de limitări, OTS comunică, în scris, clienților finali racordați direct în stațiile electrice ale RET și OD-urilor clienților finali racordați direct în stațiile electrice ale RED dispoziția de reducere a consumului, conform tranșelor din Normativul de limitări, precizând momentul aplicării și tranșele aplicate.

(2) Comunicarea dispoziției de reducere a consumului în conformitate cu prevederile Normativului de limitări se transmite de către OR clienților finali racordați direct în stațiile SEN, în scris, cu minimum 24 de ore înainte de aplicare.

(3) OR informează furnizorii clienților finali afectați de aplicarea Normativului de limitări, la termenul precizat la alin. (2).

Art. 11. -

Dispoziția de aplicare a Normativului de limitări se transmite de către OR pe linie de dispecer, pe cale operativă, în conformitate cu prevederile Codului RET și ale procedurii prevăzute la art. 19.

Art. 12. -

OTS dispune pe cale operativă OD urmărirea aplicării Normativului de limitări.

Art. 13. -

OR urmăresc respectarea Normativului de limitări.

Art. 14. -

Clienții finali racordați direct în stațiile SEN aplică dispozițiile de reducere a puterii consumate transmise de OR.

Art. 15. -

Clienții finali racordați direct în stațiile SEN respectă reducerile de putere prevăzute în Normativul de limitări pe toată perioada aplicării acestora, rămânând direct răspunzători de eventualele consecințe ce decurg din nerespectarea dispoziției de reducere a puterii.

CAPITOLUL IV Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 16. -

OTS elaborează/actualizează Normativul de limitări în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 19.

Art. 17. -

OR includ în convențiile de exploatare încheiate cu clienții finali racordați direct în stațiile SEN, care sunt anexe la contractele pentru prestarea serviciului de transport/distribuție a energiei electrice, prevederi referitoare la aplicarea Normativului de limitări.

Art. 18. -

În termen de 4 luni de la data încetării unei situații de criză, OTS întocmește și prezintă ANRE și ministerului de resort un raport privitor la măsurile adoptate și modalitatea de soluționare a situației de criză.

Art. 19. -

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, OTS întocmește și transmite ANRE spre avizare procedura privitoare la elaborarea și aplicarea Normativului de limitări.

;
se încarcă...