Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 74/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 și unele măsuri bugetare

Modificări (1), Referințe (4), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere:

- analiza execuției veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 10 luni ale anului 2014;

- luând în considerare excedentul bugetar înregistrat la 10 luni, ca urmare a performanței mult mai bune în încasarea veniturilor bugetului general consolidat față de estimări, și având în vedere situația favorabilă din perspectiva încadrării în plafonul soldului bugetului general consolidat aprobat pentru anul 2014;

- necesitatea continuării consolidării fiscale în anul 2015 prin plata titlurilor executorii și a altor plăți aferente anului 2015 în anul 2014, fapt care va contribui la atingerea țintelor de deficit;

- necesitatea plății titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;

- asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfășurări a activității acestora până la finele anului;

- asigurarea fondurilor necesare unei mai bune desfășurări a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- necesitatea plății arieratelor înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;

- necesitatea asigurării fondurilor pentru unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale care sunt în imposibilitatea rambursării împrumuturilor contractate de la Ministerul Finanțelor Publice, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului,

ținând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea următoarele consecințe negative:

- riscul acumulării de sume din ce în ce mai mari prevăzute în titluri devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar cu impact asupra cheltuielilor și a deficitului bugetar;

- riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea unei mai bune desfășurări a activității acestora până la finele anului;

- riscul neasigurării fondurilor necesare unei mai bune desfășurări a activității unităților administrativ-teritoriale până la finele anului;

- riscul creșterii arieratelor înregistrate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, față de furnizorii de bunuri, servicii și lucrări;

- riscul blocării activității furnizorilor de bunuri, servicii și lucrări care au de recuperat de la autoritățile administrației publice locale sume ce reprezintă arierate;

- riscul neîntregirii vărsămintelor din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului, în vederea utilizării lor potrivit destinației pentru care au fost create,

în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2014 pentru aprobarea unor măsuri derogatorii de la dispozițiile Legii privind finanțele publice nr. 500/2002 și ale Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții referitoare la rectificarea bugetară pe anul 2014

Art. 1. -

Bugetul de stat pe anul 2014, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 și 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 2. -

(1) Influențele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014, detaliate pe capitole și subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli, pe capitole și pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2014 se diminuează la venituri cu suma de 2.065,9 milioane lei și la cheltuieli cu suma de 154,1 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 2.220,0 milioane lei.

Art. 3. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/05 "Fișa programului finanțat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007" la următoarele programe bugetare, astfel:

a) la programul bugetar cod 49 "Proiectul privind construcția și reabilitarea de locuințe sociale pentru tineri destinate închirierii" cu suma de 500 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă";

b) la programul bugetar cod 56 "Proiectul pentru realizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în localitățile sub 50.000 de locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă".

Art. 4. -

(1) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice ca în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" să diminueze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanțate în cadrul PCUE", la Programul operațional 05 "Programul Operațional Regional (POR)", cod 0101 "Finanțare din FEN postaderare".

(2) Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să introducă în anexa nr. 3/15/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare" următoarele modificări, astfel:

a) să majoreze creditele de angajament la Programul operațional 10 "Programul Operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova", cod 0101 "Finanțare din FEN postaderare," cu suma de 2.003 mii lei;

b) să diminueze creditele de angajament la Programul operațional 09 "Programul Operațional comun de cooperare în bazinul Mării Negre", cod 0101 "Finanțare din FEN postaderare", cu suma de 2.003 mii lei.

Art. 5. -

Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să diminueze creditele de angajament pe anul 2014 în anexa nr. 3/15/27 "Fișa Programului" la următoarele programe bugetare, astfel:

a) la programul bugetar cod 1284 "Programul național de dezvoltare locală" cu suma de 80.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice";

b) la programul bugetar cod 1324 "Programul național de construcții de interes public sau social" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 55 "Alte transferuri";

c) la programul bugetar cod 51 "Construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii" cu suma de 33.840 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", din care suma de 500 mii lei la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă" și suma de 33.340 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";

d) la programul bugetar cod 561 "Sistem integrat de reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stații de epurare și tratare a apei potabile în localități cu o populație de până la 50.000 locuitori" cu suma de 25.000 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă";

e) la programul bugetar cod 676 "Program pilot locuințe sociale pentru comunitățile de rromi" cu suma de 5.880 mii lei la capitolul 70.01 "Locuințe, servicii și dezvoltare publică", titlul 71 "Active nefinanciare".

Art. 6. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, să transfere creditele bugetare utilizate și prevederile bugetare corespunzătoare, precum și execuția bugetară aferentă finanțării din bugetul acestuia a cheltuielilor Agenției Domeniilor Statului, pe perioada ianuarie-aprilie 2014, la Secretariatul General al Guvernului, la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare".

Art. 7. -

Se autorizează Ministerul Justiției să efectueze în anexa nr. 3/17/15 "Sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2014-2017" următoarele modificări:

a) la capitolul 61.10 "Ordine publică și siguranță națională", să suplimenteze titlul 10 "Cheltuieli de personal" cu suma de 3.600 mii lei, care va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26, și să diminueze titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.10 "Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv", cu suma de 927 mii lei;

b) la capitolul 68.10 "Asigurări și asistență socială", să diminueze titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.26 "Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului", cu suma de 5 mii lei.

Art. 8. -

(1) În bugetul Ministerului Apărării Naționale este cuprinsă și suma de 100.000 mii lei, reprezentând credite bugetare, din care:

a) suma de 99.111 mii lei la capitolul 60.01 "Apărare", din care: suma de 72.019 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 27.092 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare";

b) suma de 889 mii lei la capitolul 61.01 "Ordine publică și siguranță națională", din care: suma de 249 mii lei la titlul 20 "Bunuri și servicii" și suma de 640 mii lei la titlul 71 "Active nefinanciare".

(2) Creditele bugetare prevăzute la alin. (1) sunt aferente creditelor de angajament prevăzute în bugetul Ministerului Apărării Naționale, conform art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 9. -

(1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze în anul 2014 plăți în limita sumei de 3.600 mii lei, pentru achiziția de autoutilitare și autovehicule cu dotări specifice necesare desfășurării în bune condiții a activităților structurilor/instituțiilor din cadrul/subordinea ministerului, în baza contractelor încheiate conform prevederilor art. 16 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 9/2014, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 44 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să efectueze și să aprobe virări de credite bugetare și/sau de credite de angajament neutilizate de la "Obiectivele/Proiectele de investiții în continuare" și "Obiectivele/Proiectele de investiții noi" la poziția "C - Alte cheltuieli de investiții", cuprinse în programul de investiții publice, anexă la bugetul acestuia, în limita prevederilor bugetare aprobate.

Art. 10. -

(1) Din suma prevăzută în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.01 "Transferuri curente", alineatul 51.01.01 "Transferuri către instituții publice", repartizată Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, suma de 144.513 mii lei se utilizează pentru restituirea obligațiilor acesteia către Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale înregistrează suma recuperată potrivit alin. (1), la titlul 85 "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent".

Art. 11. -

Se autorizează Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice să detalieze influențele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, redistribuiri de credite de angajament neutilizate și virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta și bugetul departamentului, înființat în baza prevederilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 12. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influența în sumă de 131.169 mii lei se utilizează pentru continuarea și finalizarea proiectelor ex-ISPA.

(2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", influența în sumă de 21.921 mii lei se utilizează pentru continuarea și finalizarea proiectelor ex-ISPA.

Art. 13. -

Prin derogare de la prevederile art. 223 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, suma aprobată suplimentar prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul Ministerului Educației Naționale, la capitolul 65.01 "Învățământ", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", va fi utilizată pentru aplicarea prevederilor art. 26.

Art. 14. -

(1) Se autorizează Serviciul Român de Informații să diminueze veniturile proprii în anexa nr. 3/31/13 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2014-2017 - sumele alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii", la capitolul 33.10 "Venituri din prestări de servicii și alte activități", subcapitolul 33.10.05 "Taxe și alte venituri în învățământ", cu suma de 2.001 mii lei.

(2) Se autorizează Serviciul Român de Informații să introducă modificări în volumul și în structura bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare și cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.59 "Transferuri din sumele alocate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională".

Art. 15. -

Se autorizează Ministerul Economiei să detalieze influențele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și să efectueze, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, redistribuiri de credite de angajament neutilizate și virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2014 între acesta și bugetul departamentelor, înființate în baza prevederilor art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2012, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările și completările ulterioare, cu încadrare în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.

Art. 16. -

Prin derogare de la prevederile art. 24 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează Ministerul Economiei din sumele aprobate pe anul 2014 să achiziționeze autoturisme.

Art. 17. -

Se autorizează Ministerul Fondurilor Europene ca în anexa nr. 3/54/25 "Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din Fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și altor facilități și instrumente postaderare" să suplimenteze creditele bugetare pe anul 2014 cu suma de 225.000 mii lei în cadrul Politicii 01 "Programe finanțate în cadrul PCUE", la Programul operațional 02 "Programul Operațional Creșterea Competitivității Economice", cod 0101 "Finanțare din FEN postaderare".

Art. 18. -

Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale să majoreze, în anexa nr. 3/65/27 "Fișa programului", creditele de angajament aprobate pe anul 2014 la Programul 721 "Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții" aferente capitolului 80.01 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă", la titlul 55 "Alte transferuri", cu suma de 200.000 mii lei.

Art. 19. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale se majorează cu suma de 2.153.509 mii lei, din care:

a) suma de 53.377 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 3;

b) suma de 1.373.456 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 4;

c) suma de 726.676 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor potrivit anexelor nr. 5 și 6.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. a) sunt destinate plății, conform prevederilor art. 26, a sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (1) lit. b) sunt destinate:

a) finanțării cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru personalul din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

b) plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut pentru anul 2014 prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanța Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013, precum și prin art. 21 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare; Referințe în jurisprudență (2)

c) plății, conform prevederilor art. 26, sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat;

d) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Plata titlurilor executorii se va face în ordine cronologică, achitându-se cu prioritate sumele aferente anului 2014 și ulterior sumele aferente anului 2015, în cuantumurile prevăzute de lege, după asigurarea integrală a fondurilor necesare pentru finanțarea cheltuielilor cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite de lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru personalul din unitățile de învățământ special, centrele de resurse și asistență educațională și din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

(5) Sumele alocate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență pentru plata titlurilor executorii în cuantumul stabilit pentru anul 2014, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru plata aceleiași naturi de cheltuială în cuantumul stabilit pentru anul 2015.

(6) Sumele destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav se repartizează pe unități administrativ-teritoriale de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, cu respectarea prevederilor art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 20. -

Sumele alocate pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările și completările ulterioare, și pentru finanțarea drepturilor privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, rămase neutilizate, pot fi utilizate pentru finanțarea celorlalte categorii de cheltuieli, prevăzute în aceeași anexă, fără a depăși suma totală alocată.

Art. 21. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 5, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării arieratelor înregistrate în contabilitatea acestora, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, la data de 31 octombrie 2014 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, arieratele înregistrate în contabilitatea instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt numai cele aferente cheltuielilor care pot fi finanțate din bugetele locale.

(3) Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/Administrațiile județene ale finanțelor publice alocă sumele aprobate potrivit alin. (1), în baza solicitărilor fundamentate ale ordonatorilor principali de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, însoțite de declarația pe propria răspundere a acestora și copii ale documentelor justificative din care rezultă obligația de plată.

(4) Cu sumele alocate potrivit alin. (3) se majorează bugetele locale în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În aceleași condiții se majorează și bugetele celorlalte instituții publice prevăzute la alin. (1).

(5) Ordonatorii de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv ai instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și ai spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 22. -

(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, prevăzute în anexa nr. 6, se alocă unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în scopul achitării ratelor de capital pe anii 2014 și 2015, precum și pentru achitarea ratelor de capital restante înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din veniturile din privatizare, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum și modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare.

(2) Cu sumele alocate potrivit alin. (1) se majorează bugetele locale în condițiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(3) În scopul alimentării bugetelor locale cu sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prevăzute la alin. (1), unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale vor prezenta unităților Trezoreriei Statului la care își au conturile deschise, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea sumelor de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, următoarele documente:

a) bugetele locale majorate cu sumele repartizate;

b) cererile pentru deschiderea de credite bugetare pentru achitarea obligațiilor prevăzute la alin. (1);

c) ordinele de plată prin care virează sumele aferente în conturile prevăzute în convențiile de împrumut.

(4) Obligațiile unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale reprezentând rate aferente împrumuturilor contractate din venituri din privatizare se sting la data efectuării plăților.

(5) Ordonatorii principali de credite ai unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale răspund de modul de utilizare a sumelor alocate, în conformitate cu dispozițiile legale.

Art. 23. -

Sumele rămase neutilizate din cele alocate, potrivit art. 19 alin. (1) lit. c), precum și sumele rămase nealocate se comunică Ministerului Finanțelor Publice de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice, până la data de 19 decembrie 2014, în vederea retragerii acestora și majorării Fondului de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014.

Art. 24. -

Se aprobă utilizarea sumelor prevăzute la art. 61 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, a căror utilizare nu a fost aprobată de către Guvern, prin memorandum, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 25. -

Influențele asupra bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 al Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 7.

CAPITOLUL II Dispoziții referitoare la unele măsuri bugetare

Art. 26. - Referințe (1)

(1) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, și ale art. 14 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2012, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare, coordonare și de subordonare, pot plăti tranșa aferentă anului 2015. Referințe în jurisprudență (2)

(2) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la art. XI alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2012, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare, coordonare și de subordonare, pot plăti tranșa aferentă celui de-al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie. Referințe în jurisprudență (2)

(3) În anul 2014, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin derogare de la art. 21 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările și completările ulterioare, persoanele juridice de drept public, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul de finanțare, coordonare și de subordonare, pot plăti tranșa aferentă celui de-al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească a devenit executorie.

Art. 27. -

(1) Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a), c) și g) și art. 18 alin. (3) - (4) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) și (7) din Legea nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, ale art. 47 alin. (3), (4), (8), (9) și (11) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 49 alin. (3) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 din Legea nr. 356/2013, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 6 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare la titlul 10 "Cheltuieli de personal" de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole bugetare, inclusiv de la proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare și cheltuieli de investiții, pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.

(2) Din sumele aprobate în bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, la titlul 10 "Cheltuieli de personal", prin hotărâre a Guvernului, pot fi majorate, în cazuri temeinic justificate, cheltuielile de personal prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat sau din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, precum și cheltuielile de personal prevăzute în bugetele instituțiilor subordonate finanțate din venituri proprii și subvenții alocate de la bugetul de stat, pentru acoperirea necesarului de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare aplicării prevederilor art. 26.

Art. 28. -

Sumele prevăzute la art. 26 plătite în temeiul prezentei ordonanțe de urgență se actualizează cu indicele prețurilor de consum comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 29. -

Prin derogare de la prevederile art. 57 alin. (22) și art. 29618 alin. (51) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe veniturile din salarii realizate în afara funcției de bază, precum și contribuțiile sociale obligatorii, aferente sumelor plătite până la data de 19 decembrie 2014 în temeiul prevederilor art. 26, se calculează și se rețin la data efectuării plății și se virează până la data de 19 decembrie 2014, inclusiv. Plătitorii de venituri au obligația să declare impozitul reținut la sursă și contribuțiile sociale obligatorii până la termenul de virare al acestora, inclusiv.

Art. 30. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență nu se mai calculează dobânzi și dobânzi de întârziere pentru ratele scadente la împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare.

(2) Ratele de împrumut se achită din sursele prevăzute la art. 22 și la alin. (5) din prezentul articol.

(3) Dobânzile și dobânzile de întârziere aferente ratelor restante la împrumuturile contractate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1) se anulează.

(4) Începând cu aceeași dată, prin acordul de voință al părților, Ministerul Finanțelor Publice întreprinde toate măsurile necesare în vederea modificării convențiilor de împrumut încheiate între Ministerul Finanțelor Publice și unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pentru modificarea obligațiilor de plată.

(5) Ratele scadente în anii 2016-2018 aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 37/2011, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 140/2013, cu modificările ulterioare, se asigură din bugetul de stat pe anul 2016 din sume alocate cu această destinație.

Art. 31. -

Sumele înregistrate în disponibilul conturilor deschise de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale la Trezoreria operativă centrală se restituie de Ministerul Finanțelor Publice până la finele anului 2014, în conturile indicate de titulari.

CAPITOLUL III Dispoziții finale

Art. 32. -

Alineatul (2) al articolului 29 din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 și 805 bis din 19 decembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

"

(2) În bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2014, la capitolul 84.01 «Transporturi», titlul 51 «Transferuri între unități ale administrației publice», alineatul 51.01.55 «Întreținerea infrastructurii feroviare publice», este cuprinsă suma de 730.020 mii lei pentru Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A., sumă care va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc și a plății ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanție dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporție de 100% a obligațiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naționale de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A.) dintre Compania Națională de Căi Ferate «C.F.R.» - S.A. și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013."

Art. 33. -

Creditele de angajament aferente cheltuielilor de investiții cuprinse în programele de investiții publice anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 2 și 7.

Art. 34. -

Contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanțare și fonduri de indisponibilități temporare la bugetul de stat, pentru finanțarea proiectelor în cadrul Programului operațional sectorial Mediu", deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pe numele Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Autoritatea de management POS Mediu, se reîntregește cu suma de 28.041.315,70 lei din sumele rambursate în conturile de venituri ale bugetului de stat deschise pe codul de identificare fiscală al Ministerului Transporturilor, pe bază de referat întocmit de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Mediu, adresat Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.

Art. 35. -

Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență, să efectueze virări de credite bugetare în bugetele lor și în anexele la acestea pe anul 2014 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

Art. 36. -

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) și art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (6) din Legea nr. 355/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de 4.516,7 milioane lei.

Art. 37. -

Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. a) -c), art. 9 alin. (2), art. 16 și art. 18 alin. (3) - (4) din Legea nr. 69/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 2 alin. (2) - (3) și ale art. 3 alin. (4), (5) și (7) din Legea nr. 355/2013:

a) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2014 de 7,5%;

b) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul general centralizat al unităților administrativ-teritoriale, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii și alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2014, precum și plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat și bugetului instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;

c) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat se majorează cu suma de 2.497,9 milioane lei, din bugetul de stat se majorează cu suma de 745,3 milioane lei, din bugetul general centralizat al unităților administrativ- teritoriale se majorează cu suma de 1.626,8 milioane lei, din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează cu suma de 18,0 milioane lei și din bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează cu suma de 88,5 milioane lei.

Art. 38. -

Prin derogare de la prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2014, pentru ultima lună, termenul-limită pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite este 19 decembrie.

Art. 39. -

În anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, sumele alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii ca urmare a calamităților produse, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local al unităților administrativ-teritoriale și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost alocate.

Art. 40. -

Prin derogare de la prevederile art. 190 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează instituțiile și autoritățile administrației publice centrale și locale ca până la finele anului 2014 să aloce, din bugetele proprii, sume pentru plata arieratelor înregistrate de către unitățile sanitare cu paturi din subordine. Referințe (2)

Art. 41. -

Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul finanțelor publice,
Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 3 decembrie 2014.

Nr. 74.

ANEXA Nr. 1

TOTAL

Influențe asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2014 detaliate pe capitole și subcapitole

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
0001 01 VENITURI - TOTAL -2.065.926
0002 01 I. VENITURI CURENTE -2.065.926
0003 01 A. VENITURI FISCALE -2.065.926
0004 01 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL 87.583
0300 01 A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 87.583
0301 IMPOZIT PE VENIT 307.307
02 Impozit pe venituri din salarii 307.307
0401 COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD) -219.724
01 Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad) -219.724
1000 01 A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII -2.153.509
1101 SUME DEFALCATE DIN TVA -2.153.509
01 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) -53.377
02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) -1.373.456
06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad) -726.676

ANEXA Nr. 2

Tit.: 00

TOTAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 151.682
01 CHELTUIELI CURENTE 303.632
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 744.847
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 53.683
30 TITLUL III DOBÂNZI -249.894
40 TITLUL IV SUBVENȚII 207.464
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.555.165
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 122.885
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.450
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 60 039
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.036.340
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -66.117
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -94.647
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -74.625
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20.022
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -57.303
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -57.303
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 154.133
01 CHELTUIELI CURENTE 306.083
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 745.268
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 55.263
30 TITLUL III DOBÂNZI -249.894
40 TITLUL IV SUBVENȚII 207.464
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.555.165
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 122.885
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 60.039
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.036.340
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -66.117
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -94.647
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -74.625
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20 022
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -57.303
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -57.303
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 3.573
01 CHELTUIELI CURENTE 24.574
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76.006
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -48.365
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -5.940
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.473
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.400
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -9.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -21.001
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -21.001
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 250
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 906.500
01 CHELTUIELI CURENTE 926.533
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -76
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -333
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 926.942
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.033
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -11
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20.022
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI -243.252
01 CHELTUIELI CURENTE -243.252
30 TITLUL III DOBÂNZI -243.252
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -1.043.780
01 CHELTUIELI CURENTE -1.043.780
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.043.780
6001 APĂRARE 76.534
01 CHELTUIELI CURENTE 49.442
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -22.577
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.092
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27.092
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 646.666
01 CHELTUIELI CURENTE 652.138
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 608 202
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 38.423
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 5.140
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 105
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 268
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -5.472
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -5.472
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 142.296
01 CHELTUIELI CURENTE 142.326
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29.786
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -150
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 112.762
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -72
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30
6601 SĂNĂTATE 4.771
01 CHELTUIELI CURENTE 4.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.450
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 28.554
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -12.516
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -3.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 283
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 283
6701 CULTURĂ RECREERE ȘI RELIGIE 33.401
01 CHELTUIELI CURENTE 33.401
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 20.293
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.458
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 950
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 57.754
01 CHELTUIELI CURENTE 57.754
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.720
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -14.005
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 60.039
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -650.265
01 CHELTUIELI CURENTE -591.160
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 90
40 TITLUL IV SUBVENȚII 165.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -703.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -28.050
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -24.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -59.105
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -59.105
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 13.033
01 CHELTUIELI CURENTE 26.303
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -400
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.190
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.248
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.545
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.270
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -1.535
01 CHELTUIELI CURENTE -1.535
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 225
40 TITLUL IV SUBVENȚII -3.921
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2.639
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII -16.839
01 CHELTUIELI CURENTE -1.242
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.187
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -55
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -15.597
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -15.597
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 201.319
01 CHELTUIELI CURENTE 201.319
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 23.456
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.814
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 167.216
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.814
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 10.647
8401 TRANSPORTURI 52.623
01 CHELTUIELI CURENTE 94.566
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.583
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.265
40 TITLUL IV SUBVENȚII 40.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -90.380
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 153.090
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 79.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -31.267
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -237
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -237
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -41.706
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -41.706
8501 COMUNICAȚII -2.276
01 CHELTUIELI CURENTE 598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -90
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.874
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.874
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -26.640
01 CHELTUIELI CURENTE -26.640
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -26.290
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -350
9901 DEFICIT -2.220.059
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -450
01 CHELTUIELI CURENTE -450
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -450
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 450
01 CHELTUIELI CURENTE 450
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -450
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -2.001
01 CHELTUIELI CURENTE -2.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.580
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT -2.001
01 CHELTUIELI CURENTE -2.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.580

Tit.: 01

ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -1.091
01 CHELTUIELI CURENTE -1.091
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -649
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -42
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -1.091
01 CHELTUIELI CURENTE -1.091
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -649
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -42
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -1.023
01 CHELTUIELI CURENTE -1.023
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -400
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -623
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -26
01 CHELTUIELI CURENTE -26
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -26
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE -42
01 CHELTUIELI CURENTE -42
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -42

Tit.: 02

SENATUL ROMÂNIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -357
01 CHELTUIELI CURENTE -357
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -220
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -137
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -357
01 CHELTUIELI CURENTE -357
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -220
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -137
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -357
01 CHELTUIELI CURENTE -357
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -220
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -137

Tit.: 03

CAMERA DEPUTAȚILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -3.300
01 CHELTUIELI CURENTE -100
57 TITLUL LX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.200
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -3.300
01 CHELTUIELI CURENTE -100
57 TITLUL LX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.200
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -3.200
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.200
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100
01 CHELTUIELI CURENTE -100
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -100

Tit.: 04

ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 12.447
01 CHELTUIELI CURENTE 12.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.483
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -136
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -136
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 12.447
01 CHELTUIELI CURENTE 12.583
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.483
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -50
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 150
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -136
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -136
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -50
01 CHELTUIELI CURENTE -50
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -50
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 12.347
01 CHELTUIELI CURENTE 12.483
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.483
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -136
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -136
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 150
01 CHELTUIELI CURENTE 150
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 150

Tit.: 05

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.238
01 CHELTUIELI CURENTE 1.238
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.240
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.238
01 CHELTUIELI CURENTE 1.238
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.240
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.238
01 CHELTUIELI CURENTE 1.238
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.240
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2

Tit.: 06

CONSILIUL LEGISLATIV

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAI. -91
01 CHELTUIELI CURENTE -91
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -50
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -40
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -91
01 CHELTUIELI CURENTE -91
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -50
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -40
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -91
01 CHELTUIELI CURENTE -91
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -50
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -40
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1

Tit.: 07

CURTEA DE CONTURI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 18.120
01 CHELTUIELI CURENTE 18.120
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.120
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 18.120
01 CHELTUIELI CURENTE 18.120
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.120
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 18.120
01 CHELTUIELI CURENTE 18.120
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 18.120

Tit: 08

CONSILIUL CONCURENȚEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Pa- ra- graf Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- ne- at Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -520
01 CHELTUIELI CURENTE -520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -520
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -520
01 CHELTUIELI CURENTE -520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -520
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -520
01 CHELTUIELI CURENTE -520
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -520

Tit.: 11

CONSILIUL NAȚIONAL AL AUDIOVIZUALULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -57
01 CHELTUIELI CURENTE -57
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -57
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -57
01 CHELTUIELI CURENTE -57
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -57
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -57
01 CHELTUIELI CURENTE -57
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -57

Tit.: 13

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -46.994
01 CHELTUIELI CURENTE -40.721
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.332
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.265
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21.121
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 655
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.373
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.273
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -5.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -5.000
5001 CHEILTUIELI - BUGET DE STAT -46.994
01 CHELTUIELI CURENTE -40.721
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.332
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.265
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 29.200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21.121
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 655
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -30.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.273
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.273
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -5.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -5.000
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -12.574
01 CHELTUIELI CURENTE -11.301
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -737
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.964
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -800
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -800
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -1.273
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -1.273
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 407
01 CHELTUIELI CURENTE 407
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 407
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 225
01 CHELTUIELI CURENTE 225
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 225
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 2.292
01 CHELTUIELI CURENTE 2.292
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1.637
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 655
8401 TRANSPORTURI -37.344
01 CHELTUIELI CURENTE -32.344
30 TITLUL III DOBÂNZI -4.265
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21.921
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -50.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -30.000
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -5.000
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -5.000

Tit.: 14

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -18.800
01 CHELTUIELI CURENTE -18.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.200
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -18.800
01 CHELTUIELI CURENTE -18.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -30.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.200
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -15.800
01 CHELTUIELI CURENTE -15.800
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -27.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 11.200
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE -3.000
01 CHELTUIELI CURENTE -3.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.000

Tit.: 15

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -667.392
01 CHELTUIELI CURENTE -600.095
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -166
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.525
40 TITLUL IV SUBVENȚII 165.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -708.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -27.204
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -67.297
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -67.297
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -667.392
01 CHELTUIELI CURENTE -600.095
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -166
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -3.525
40 TITLUL IV SUBVENȚII 165.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -708.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -27.204
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25.500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -67.297
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -67.297
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -16.137
01 CHELTUIELI CURENTE -8.695
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -166
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 3.525
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -4
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -7.442
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -7.442
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -649.055
01 CHELTUIELI CURENTE -589.200
40 TI TLUL IV SUBVENȚII 165.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -703.700
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -25.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -25 500
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -59.855
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -59.855
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ -2.200
01 CHELTUIELI CURENTE -2.200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -2.200

Tit.: 16

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 476.269
01 CHELTUIELI CURENTE 505.291
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -409
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -450
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 470.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -9.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -29.022
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -9.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20.022
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 476.719
01 CHELTUIELI CURENTE 505.741
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 53.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 409
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 470.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -9.350
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -29.022
71 TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE -9.000
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20.022
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 27.424
01 CHELTUIELI CURENTE 36.424
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.3.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -8.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -76
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -9.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -9.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -9.000
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 449.645
01 CHELTUIELI CURENTE 469.667
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -333
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 470.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -20.022
72 TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE -20.022
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -350
01 CHELTUIELI CURENTE -350
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -350
5008 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE -450
01 CHELTUIELI CURENTE -450
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE -450
5108 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -450
01 CHELTUIELI CURENTE -450
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POST ADERARE -450

Tit.: 17

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 414.478
01 CHELTUIELI CURENTE 416.978
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 412.539
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.535
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -85
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA -11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 414.478
01 CHELTUIELI CURENTE 416.978
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 412.539
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.535
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -85
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA -11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 414.494
01 CHELTUIELI CURENTE 416.994
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 412.539
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.540
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -85
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.500
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.500
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -16
01 CHELTUIELI CURENTE -16
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -5
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ -11

Tit.: 18

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 73.000
01 CHELTUIELI CURENTE 45.268
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -27.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 67.055
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.732
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27.732
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 73.000
01 CHELTUIELI CURENTE 45.268
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -27.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 67.055
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.732
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27.732
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -58
01 CHELTUIELI CURENTE -58
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -58
6001 APĂRARE 76.534
01 CHELTUIELI CURENTE 49.442
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -22.577
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 66.806
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 5.213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 27.092
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 27.092
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ -1.361
01 CHELTUIELI CURENTE -2.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -2.250
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 249
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 640
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 640
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT -585
01 CHELTUIELI CURENTE -585
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -585
6601 SĂNĂTATE -1.250
01 CHELTUIELI CURENTE -1.250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -1.250
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -280
01 CHELTUIELI CURENTE -280
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -280

Tit.: 19

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 20.899
01 CHELTUIELI CURENTE 34.237
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 26.577
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.240
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.338
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.338
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 20.899
01 CHELTUIELI CURENTE 34.237
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 26.577
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.240
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.400
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.338
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.338
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 1.400
01 CHELTUIELI CURENTE 1.400
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.400
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 20.739
01 CHELTUIELI CURENTE 34.077
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 7.500
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 26.577
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.338
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.338
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT -1.240
01 CHELTUIELI CURENTE -1.240
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -1.240

Tit.: 20

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -807.372
01 CHELTUIELI CURENTE -807.372
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -819.372
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -807.372
01 CHELTUIELI CURENTE -807.372
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -819.372
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -819.372
01 CHELTUIELI CURENTE -819.372
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -819.372
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 12.000
01 CHELTUIELI CURENTE 12.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.000

Tit.: 21

MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 1.457
01 CHELTUIELI CURENTE 1.457
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.757
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 1.457
01 CHELTUIELI CURENTE 1.457
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.757
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 3.757
01 CHELTUIELI CURENTE 3.757
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 3.757
6701 CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE -2.300
01 CHELTUIELI CURENTE -2.300
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -2.300

Tit.: 22

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 174.059
01 CHELTUIELI CURENTE 174.059
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.814
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 151.026
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.814
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.533
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 174.059
01 CHELTUIELI CURENTE 174.059
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.814
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 151.026
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.814
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.533
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 174.059
01 CHELTUIELI CURENTE 174.059
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 17.500
40 TITLUL IV SUBVENȚII 5.814
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 151.026
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -5.814
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.533

Tit.: 23

MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 20.601
01 CHELTUIELI CURENTE 33.121
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -310
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.190
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.802
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 25.004
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12.520
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -12.520
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 20.601
01 CHELTUIELI CURENTE 33.121
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10.419
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -310
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.190
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -1.802
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 25.004
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -12.520
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -12.520
7001 LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ -1.210
01 CHELTUIELI CURENTE -1.960
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 90
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -3.050
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 750
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 750
7401 PROTECȚIA MEDIULUI 13.033
01 CHELTUIELI CURENTE 26.303
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 6.100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -400
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.190
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.248
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 20.545
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -13.270
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -13.270
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 8.778
01 CHELTUIELI CURENTE 8.778
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.319
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.459

Tit.: 24

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 168.521
01 CHELTUIELI CURENTE 205.464
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.583
40 TITLUL IV SUBVENȚII 40.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -101.826
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.169
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA 60.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 79.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -1.267
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -237
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -237
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -36.706
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -36.706
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 168.521
01 CHELTUIELI CURENTE 205.464
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.583
40 TITLUL IV SUBVENȚII 40.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -101.826
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.169
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA 60.000
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 79.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -1.267
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -237
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -237
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -36.706
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -36.706
6601 SĂNĂTATE 18.554
01 CHELTUIELI CURENTE 18.554
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 18.554
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 60.000
01 CHELTUIELI CURENTE 60.000
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ 60.000
8401 TRANSPORTURI 89.967
01 CHELTUIELI CURENTE 126.910
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -600
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 1.583
40 TITLUL IV SUBVENȚII 40.571
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -120.380
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 131.169
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 79.000
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -1.267
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -237
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -237
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -36.706
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -36.706

Tit.: 25

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 140.627
01 CHELTUIELI CURENTE 140.627
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29.627
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 111.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 140.627
01 CHELTUIELI CURENTE 140.627
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29.627
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 111.000
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 140.627
01 CHELTUIELI CURENTE 140.627
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 29.627
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 111.000

Tit.: 26

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -251.224
01 CHELTUIELI CURENTE -251.224
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -228.408
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -12.516
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -3.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -251.224
01 CHELTUIELI CURENTE -251.224
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -228.408
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -12.516
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -3.000
5601 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL ÎNTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI -224.408
01 CHELTUIELI CURENTE -224.408
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -224.408
6601 SĂNĂTATE -12.816
01 CHELTUIELI CURENTE -12.816
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 12.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -20.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -12.516
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ -3.000
6801 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ -14.000
01 CHELTUIELI CURENTE -14.000
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -14.000

Tit.: 27

MINISTERUL CULTURII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 9.000
01 CHELTUIELI CURENTE 9.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 9.000
01 CHELTUIELI CURENTE 9.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.000
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 9.000
01 CHELTUIELI CURENTE 9.000
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.000
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -5.500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 10.500
65 TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ 2.000

Tit.: 28

MINISTERUL PENTRU SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -2.276
01 CHELTUIELI CURENTE 598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -90
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.874
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.874
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -2.276
01 CHELTUIELI CURENTE 598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -90
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.874
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.874
8501 COMUNICAȚII -2.276
01 CHELTUIELI CURENTE 598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -525
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -90
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -2.874
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -2.874

Tit.: 29

MINISTERUL PUBLIC

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 181.038
01 CHELTUIELI CURENTE 178.638
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178.638
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.400
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 181.038
01 CHELTUIELI CURENTE 178.638
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178.638
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.400
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 181.038
01 CHELTUIELI CURENTE 178.638
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 178.638
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.400
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.400

Tit.: 31

SERVICIUL ROMAN DE INFORMAȚII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 14.157
01 CHELTUIELI CURENTE 9.157
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 9.720
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -142
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.000
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 16.158
01 CHELTUIELI CURENTE 11.158
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.300
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -142
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.000
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 16.617
01 CHELTUIELI CURENTE 11.900
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.300
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 600
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.717
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.717
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT -742
01 CHELTUIELI CURENTE -742
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -742
6601 SĂNĂTATE 283
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 283
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 283
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI -2.001
01 CHELTUIELI CURENTE -2.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.580
6510 ÎNVĂȚĂMÂNT -2.001
01 CHELTUIELI CURENTE -2.001
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -421
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -1.580

Tit.: 32

SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -458
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 190
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 268
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -458
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 190
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 268
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -458
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 190
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 268

Tit.: 34

SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 2.792
01 CHELTUIELI CURENTE 47
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 297
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.745
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.745
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 2.792
01 CHELTUIELI CURENTE 47
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 297
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.745
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.745
6101 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ 2.792
01 CHELTUIELI CURENTE 47
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250
20 TITLUL II BUNURI Si SERVICII 297
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.745
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.745

Tit.: 35

MINISTERUL ECONOMIEI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -36.214
01 CHELTUIELI CURENTE -24.806
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.300
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.187
40 TITLUL IV SUBVENȚII -3.921
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -21.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -508
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.189
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.189
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -15.597
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -15.597
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -36.214
01 CHELTUIELI CURENTE -24.806
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.300
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.187
40 TITLUL IV SUBVENȚII -3.921
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -21.490
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -508
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.189
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.189
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -15.597
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -15.597
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 6.486
01 CHELTUIELI CURENTE 2.286
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 2.300
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -14
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.200
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.200
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -11
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -11
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -11
8001 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 440
01 CHELTUIELI CURENTE 440
40 TITLUL IV SUBVENȚII -3.921
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 4.800
55 TITLUL VII - ALTE TRANSFERURI -439
8201 INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, PRELUCRĂTOARE ȘI CONSTRUCȚII -16.839
01 CHELTUIELI CURENTE -1.242
30 TITLUL III DOBÂNZI -1.187
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI -55
79 OPERAȚIUNI FINANCIARE -15.597
81 TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE -15.597
8701 ALTE ACȚIUNI ECONOMICE -26.290
01 CHELTUIELI CURENTE -26.290
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -26.290

Tit.: 37

ACADEMIA ROMÂNĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 250
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 250
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250
5301 CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI CERCETARE DEZVOLTARE 250
01 CHELTUIELI CURENTE 250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250

Tit.: 38

AUTORITATEA NAȚIONALA SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 16.190
01 CHELTUIELI CURENTE 16.190
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.190
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 16.190
01 CHELTUIELI CURENTE 16.190
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.190
8301 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ȘI VÂNĂTOARE 16.190
01 CHELTUIELI CURENTE 16.190
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 16.190

Tit.: 40

OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -250
01 CHELTUIELI CURENTE -250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -250
01 CHELTUIELI CURENTE -250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -250
01 CHELTUIELI CURENTE -250
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -250

Tit.: 41

OFICIUL REGISTRULUI NATIONAL AL INFORMAȚIILOR SECRETE DE STAT

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -30
01 CHELTUIELI CURENTE -30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 170
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -30
01 CHELTUIELI CURENTE -30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 170
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -30
01 CHELTUIELI CURENTE -30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -200
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 170

Tit.: 45

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 17.950
01 CHELTUIELI CURENTE 17.950
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 17.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 950
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 17.950
01 CHELTUIELI CURENTE 17.950
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 17.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 950
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 17.950
01 CHELTUIELI CURENTE 17.950
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 17.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 950

Tit.: 46

SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 11.386
01 CHELTUIELI CURENTE 11.386
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.386
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 11.386
01 CHELTUIELI CURENTE 11.386
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.386
6701 CULTURA, RECREERE ȘI RELIGIE 11.386
01 CHELTUIELI CURENTE 11.386
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 11.386

Tit.: 47

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 3.781
01 CHELTUIELI CURENTE 4.073
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.311
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -150
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -16
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -72
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -292
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -292
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 3.781
01 CHELTUIELI CURENTE 4.073
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.311
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -150
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -16
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -72
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -292
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -292
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 3.302
01 CHELTUIELI CURENTE 3.564
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.567
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -262
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -262
6501 ÎNVĂȚĂMÂNT 479
01 CHELTUIELI CURENTE 509
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 744
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII -150
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE -13
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -72
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -30
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -30

Tit.: 48

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -4.224
01 CHELTUIELI CURENTE -240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -27
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.984
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.984
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -4.224
01 CHELTUIELI CURENTE -240
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -213
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -27
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.984
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.984
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -4.197
01 CHELTUIELI CURENTE -213
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -213
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -3.984
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -3.984
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE -27
01 CHELTUIELI CURENTE -27
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI -27

Tit.: 51

CONSILIUL ECONOMIC ȘI SOCIAL

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -93
01 CHELTUIELI CURENTE -93
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -93
01 CHELTUIELI CURENTE -93
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -93
01 CHELTUIELI CURENTE -93
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL -100
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII 7

Tit.: 52

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -40
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -40
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -40
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -40
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -40
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -40
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE -40
70 CHELTUIELI DE CAPITAL -40
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE -40

Tit.: 53

AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 30
01 CHELTUIELI CURENTE 30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 30
01 CHELTUIELI CURENTE 30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30
5101 AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE 30
01 CHELTUIELI CURENTE 30
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 30

Tit.: 55

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU RESTITUIREA PROPRIETĂȚILOR

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL 456.969
01 CHELTUIELI CURENTE 456.969
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 456.969
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT 456.969
01 CHELTUIELI CURENTE 456.969
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 456.969
5401 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 456.969
01 CHELTUIELI CURENTE 456.969
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 456.969

Tit.: 65

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE-ACȚIUNI GENERALE

Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2014 pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori principali de credite

- mii lei -
Ca-
pi-
tol
Sub-
capi-
tol
Pa-
ra-
graf
Grupă/ Titlu Ar-
ti-
col
Ali-
ne-
at
Denumire indicator Influențe
A B 1
5000 TOTAL GENERAL -243.252
01 CHELTUIELI CURENTE -243.252
30 TITLUL III DOBÂNZI -243.252
5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT -243.252
01 CHELTUIELI CURENTE -243.252
30 TITLUL III DOBÂNZI -243.252
5501 TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI ÎMPRUMUTURI -243.252
01 CHELTUIELI CURENTE -243.252
30 TITLUL III DOBÂNZI -243.252

ANEXA Nr. 3

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pe anul 2014

- mii lei -
Nr.
crt.
Județul TOTAL
INFLUENȚE
Învățământul special și centrele județene de resurse și asistență educațională din care pentru:
hotărâri judecătorești pentru plata salariilor învățământului special și a centrelor județene de resurse și asistență educațională
TOTAL 53.377 53.377 53.377
1 ALBA 584 584 584
2 ARAD 1.937 1.937 1.937
3 ARGEȘ 1.149 1.149 1.149
4 BACĂU 839 839 839
5 BIHOR 2.926 2926 2.926
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 1.506 1 506 1.506
7 BOTOȘANI 825 825 825
8 BRAȘOV 1.049 1.049 1.049
9 BRĂILA 1.013 1.013 1.013
10 BUZĂU 1.701 1.701 1.701
11 CARAȘ-SEVERIN 1.006 1.006 1.006
12 CĂLĂRAȘI 192 192 192
13 CLUJ 2.922 2.922 2.922
14 CONSTANTA 2.117 2.117 2.117
15 COVASNA 514 514 514
16 DÂMBOVIȚA 553 553 553
17 DOLJ 1.846 1.846 1.846
18 GALAȚI 1.846 1.846 1.846
19 GIURGIU 262 262 262
20 GORJ 643 643 643
21 HARGHITA 562 562 562
22 HUNEDOARA 960 960 960
23 IALOMIȚA 456 456 456
24 IAȘI 3.601 3.601 3.501
25 ILFOV 431 431 431
25 MARAMUREȘ 1.653 1.653 1.653
27 MEHEDINȚI 861 861 861
28 MUREȘ 549 549 549
29 NEAMȚ 1.800 1.800 1.800
30 OLT 1.064 1.064 1.064
31 PRAHOVA 1.016 1.016 1.016
32 SATU MARE 651 651 651
33 SĂLAJ 620 620 620
34 SIBIU 1.441 1.441 1.441
35 SUCEAVA 4.418 4.418 4.418
36 TELEORMAN 1.020 1.020 1.020
37 TIMIȘ 3.149 3.149 3.149
38 TULCEA 285 285 285
39 VASLUI 1.085 1.085 1.085
40 VÂLCEA 1.002 1.002 1.002
41 VRANCEA 1.323 1.323 1.323

ANEXA Nr. 4

SUME
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2014

- mii lei -
Nr.
crt.
Județul TOTAL
INFLUENȚE
din care pentru:
finanțarea de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat din care: hotărâri judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare
salarii, sporuri indemnizații și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
TOTAL 1.373.456 43.400 43.400 1.203.223 126.833
1 ALBA 13.130 1.200 1.200 10.509 1.421
2 ARAD 25.004 0 0 17.304 7.700
3 ARGEȘ 57.502 2.200 2.200 53.418 1.884
4 BACĂU 38.388 1.900 1.900 32.924 3.564
5 BIHOR 45.432 3.200 3.200 39.182 3.050
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 16.716 1.000 1.000 14.740 976
7 BOTOȘANI 37.502 2.600 2.600 32.002 2.900
8 BRAȘOV 28.148 0 0 24.969 3.179
9 BRĂILA 25.485 2.100 2.100 22.807 578
10 BUZĂU 38.073 1.000 1.000 33.448 3.625
11 CARAȘ-SEVERIN 16.758 1.500 1.500 12.509 2.749
12 CĂLĂRAȘI 23.774 0 0 22.062 1.712
13 CLUJ 41.833 1.500 1.500 36.133 4.200
14 CONSTANȚA 42.193 0 0 40.016 2.177
15 COVASNA 16.440 1,500 1.500 14 240 700
16 DÂMBOVIȚA 27.843 800 800 24.543 2.500
17 DOLJ 42.352 1.000 1.000 41.352 0
18 GALAȚI 36.174 0 0 33.428 2.746
19 GIURGIU 15.116 0 0 13.106 2.010
20 GORJ 30.140 0 0 27.543 2.597
21 HARGHITA 30.594 2.500 2.500 26.484 1.610
22 HUNEDOARA 28.860 0 0 23.110 5.750
23 IALOMIȚA 22.808 0 0 22.638 170
24 IAȘI 57.679 0 0 54.598 3.081
25 ILFOV 9.574 0 0 9.574 0
26 MARAMUREȘ 49.345 4.100 4.100 40 841 4.404
27 MEHEDINȚI 22.050 900 900 17.761 3.389
28 MUREȘ 23.134 1.000 1.000 18 266 3.868
29 NEAMȚ 36.991 2.000 2.000 33.058 1.933
30 OLT 45.058 3.600 3600 35 428 6.030
31 PRAHOVA 34.478 0 0 30.931 3.547
32 SATU MARE 37.383 1.700 1.700 31.983 3.700
33 SĂLAJ 21.260 1.700 1.700 17.071 2.489
34 SIBIU 22.336 0 0 21.636 700
35 SUCEAVA 57.913 1.800 1.800 52.941 3.172
36 TELEORMAN 26.635 0 0 23.647 2.988
37 TIMIȘ 49.298 800 800 41.392 7.106
38 TULCEA 14.485 0 0 13.285 1.200
39 VASLUI 38.452 0 0 24.872 13.580
40 VÂLCEA 32.754 1.200 1.200 25.147 6.407
41 VRANCEA 22.239 600 600 20.198 1.441
42 MUNICIPIUL BUCUREȘTI 72.127 0 0 72.127 0

ANEXA Nr. 5

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014, pentru achitarea arieratelor

- mii lei -
Nr. Crt. Județul/Unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială
Suma alocată
TOTAL 523.715,00
1 ALBA 543 ,49
Cugir 60,29
Zlatna 483,20
2 ARAD 4.494,33
Arad 68,26
Nădlac 2.126,75
Brazii 5,70
Păuliș 83,27
Zăbrani 1.694,35
Zărand 335,10
Șepreuș 13,80
Târnova 167,10
3 ARGEȘ 179,16
Bogați 58,00
Cicănești 10,70
Cotmeana 76,26
Priboieni 24,80
Ungheni 9,40
4 BACĂU 6.896,93
Buhuși 554,80
Ardeoani 3.882,69
Corbasca 68,57
Ghimeș-Făget 430,77
Găiceana 5,39
Izvoru Berheciului 13,30
Luizi Călugăra 1,57
Letea Veche 355,80
Motoșeni 312,45
Negri 37,56
Parincea 47,40
Podu Turcului 462,70
Ștefan cel Mare 592,00
Sănduleni 69,68
Traian 62,25
5 BIHOR 18.574,50
Beiuș 297,00
Săcuieni 3.561,20
Valea lui Mihai 1.147,80
Abrămuț 365,10
Aștileu 24,90
Aușeu 556,70
Avram Iancu 479,41
Bratca 593,63
Buntești 66,70
Chișlaz 243,24
Câmpani 1.575,80
Diosig 1.441,07
HoIod 62,36
Lazuri de Beiuș 41,40
Lugașu de Jos 18,78
Lunca 334,36
Olcea 10,39
Oșorhei 69,84
Pietroasa 42,47
Pomezeu 711,73
Răbăgani 578,75
Săcădat 310,91
Sânmartin 484,40
Suplacul de Barcău 1.412,05
Suncuiuș 2.039,53
Tămășeu 245,62
Tărcaia 19,29
Tăuteu 67,88
Tileagd 19,58
Tinca 272,33
Tulca 203,52
Vadu Crișului 768,45
Viișoara 508,31
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD 3.814,29
Bistrița Bârgăului 62,60
Cetate 5,73
Chiochiș 39,50
Dumitrița 101,09
Livezile 155,38
Prundu Bârgăului 163,11
Rebrișoara 2.460,44
Runcu Salvei 68,42
Salva 396,42
Spermezeu 8,22
Teaca 141,17
Năsăud 212,21
7 BOTOȘANI 8.854,19
Consiliul Județean Botoșani 7.902,56
Lozna 320,95
Mihălășeni 418,09
Trușești 4,94
Vârfu Câmpului 184,75
Vorona 22,90
8 BRAȘOV 20.659,12
Consiliul Județean Brașov 821,76
Făgăraș 646,06
Rupea 1.093,80
Predeal 193,46
Apata 4.319,57
Bran 105,95
Comăna 17,39
Jibert 921,51
Mândra 303,29
Părău 3.383,52
Prejmer 7.200,09
Ticuș 1.203,12
Ucea 446 ,06
Ungra 3,54
9 BRĂILA 2.221,22
Chiscani 2.221,22
10 BUZĂU 15.706,48
Consiliul Județean Buzău 9.035,13
Buzău 3.039,63
Râmnicu Sărat 396,15
Nehoiu 269,38
Blăjani 1,42
Brădeanu 89,60
Cătina 99,90
Chiojdu 1.055,74
Cislău 154,18
Gălbinași 57,74
Mărgăritești 521,38
Săhăteni 36,14
Scutelnici 206,38
Siriu 202,66
Unguriu 83,75
Valea Râmnicului 141,06
Zărnești 316,24
11 CARAȘ-SEVERI N 12.711,24
Consiliul Județean Caraș-Severin 1.074,94
Resita 441,55
Caransebeș 1.533,04
Băile Herculane 1.493,35
Moldova Nouă 557,51
Oravița 3.248,62
Oțelu Roșu 136,62
Berzeasca 438 ,87
Berzovia 2.404 ,65
Ciudanovița 181,18
Dalboșet 0,99
Mehadia 36,00
Pojejena 947,15
Rusca Montană 216,77
12 CĂLĂRAȘI 3.298,14
Gălbinași 3,87
Vlad Țepeș 6,72
Budești 636 ,54
Lehliu Gară 741,04
Oltenița 722 ,26
Consiliul Județean Călărași 1.187,71
13 CLUJ 1.639,33
Chinteni 669,90
Bobâlna 194,57
Mărișel 200,00
Izvoru Grișului 119,38
Negreni 455,48
14 CONSTANȚA 24.493,95
Agigea 0,62
Amzacea 1.385 ,98
Bărăganu 372,00
Basarabi 23,22
Castelu 622,22
Cerchezu 94,48
Cernavodă 989,38
Ciobanu 254,69
Ciocârlia 846,92
Cogealac 356,26
Consiliul Județean Constanța 180,55
Constanța 72,43
Cumpăna 639,23
Cuza Vodă 63 ,30
Deleni 72,04
Dobromir 537,43
Eforie 433,01
Gârliciu 140,49
Hârșova 1.217,88
Limanu 133,60
Lipnița 1.287,63
Lumina 220,00
Mihail Kogălniceanu 187,01
Mircea Vodă 79,07
Mangalia 4.731,21
Nicolae Bălcescu 909,64
Pecineaga 96,65
Peștera 168,27
Saraiu 316,49
Tuzla 283,17
Valu Lui Traian 7.779,08
15 COVASNA 1.699,51
Sfântu Gheorghe 17,92
Târgu Secuiesc 689,11
Baraolt 501,18
Aita Mare 34,71
Belin 214,05
Chichiș 4,55
Lemnia 237,99
16 DAMBOVIȚA 6.847,82
Consiliul Județean Dâmbovița 159,69
Brezoaele 2,00
Ciocănești 140,47
Conțești 53,60
Corbii Mari 432 ,20
Cojasca 53,09
Crângurile 6,37
Dobra 292,93
Dărmănești 53,84
Gura Ocniței 66,96
Gura Foii 925,05
Hulubești 1.696,16
NicuIești 201 ,87
Perșinari 231,54
Pietrari 27,80
Poiana 166,56
Răzvad 396,31
Răcari 1.743,23
Rascăeți 35,48
Râu Alb 28,35
Valeni Dambovita 134,32
17 DOLJ 2.325,20
Botoșești Paia 4,16
Catane 37,28
Castranova 111,00
Craiova 460 ,00
Galicea Mare 4,06
Ghidici 90,99
lntorsura 48,00
Macesu de Jos 234,41
Simnicu de Sus 748,75
Ostroveni 30,66
Perișor 128,31
Vela 135,45
Verbița 145,28
Bechet 146,85
18 GIURGIU 13.883,91
Bolintin Deal 4.068,47
Mihai Bravu 89,84
Izvoarele 511,68
Valea Dragului 415 ,62
Giurgiu 2.656,23
lsvoarele 48,80
Bolintin Vale 1.135 ,69
Consiliul Județean Giurgiu 1.121,06
Adunații Copăceni 534,82
Bucșani 300,00
Ghimpați 1.258,64
Ogrezeni 20,70
Stoenești 203,35
Prundu 1.519 ,01
19 GORJ 15.913,54
Târgu-Jiu 5.039 ,65
Târgu-Cărbunești 2.014 ,72
Aninoasa 0,50
Bălești 22,72
Bărbătești 927,52
Berlești 7,00
Bâlteni 1.578,78
Bolboși 60,68
Bumbești Pitic 239 ,90
Bustuchin 670,20
Ciuperceni 247,39
Crasna 437,76
Drăguțești 279,04
Lelești 6,00
Logrești 263,79
Polovragi 1.287,35
Roșia de Amaradia 2,93
Runcu 704,01
Săcelu 842,32
Văgiulești 538,14
Vladimir 743,14
20 HARGHITA 4.530,16
Miercurea Ciuc 523,79
Odorheiu Secuiesc 2.801 ,03
Băile Tușnad 294 ,75
Ciucsângeorgiu 508,29
Mădăraș 190,09
Siculeni 212,21
21 HUNEDOARA 29.228,60
Petroșani 592,67
Brad 1.749,96
Lupeni 23.936,38
Vulcan 180,08
Aninoasa 5,66
Călan 539,87
Petrila 78,59
Baru 21,00
Buceș 65,21
Bucuresci 73,08
Densuș 18,06
Luncoiu de Jos 517,58
Pui 389 ,52
Ribița 3,49
Râu de Mori 133,79
Sălașu de Sus 486,71
Soimuș 236,71
Totești 180,1o
Turdaș 19,67
Vața de Jos 0,47
22 IALOMIȚA 5.476,94
Adâncata 8,75
Drăgoești 358,09
Moldoveni 20,00
Munteni-Buzău 254,22
Roșiori 400,00
Amara 3.538,95
Fetești 326 ,54
Consiliul Județean lalomița 570,39
23 IAȘI 17.106,50
Consiliul Județean lași 171,78
lași 1.629 ,76
Pașcani 5,65
Hârlău 17,77
Bălțați 182,67
Drăgușeni 134,36
Horlești 9.241,11
Mironeasa 55,53
Miroslava 3.410,43
Prisăcani 154,55
Răducăneni 112,16
Scheia 42,68
Trifești 1.948,05
24 ILFOV 13.854,34
Consiliul Județean Ilfov 5.952,84
Bragadiru 1.422,39
Afumați 92,12
Balotești 217,08
Clinceni 137,56
1 Decembrie 4.505,10
Dragomirești 493,97
Snagov 51,58
Vidra 981,70
25 MARAMUREȘ 9.497,70
Sighetu Marmației 2.008,32
Borșa 35,03
Săliștea de Sus 187,90
Târgu Lăpuș 3.064,07
Ulmeni 18,78
Vișeu de Sus 1.368,90
Băsești 24,10
Bicaz 29,03
Bistra 60,68
Coaș 30,69
Groșii Țibleșului 2.307,45
Lăpuș 83,92
Petrova 179,02
Sarasău 23 ,20
Valea Chioarului 76,61
26 MEHEDINȚI 6.903,72
Bâcleș 1,51
Eșelnița 10,00
Malovăț 403 ,51
Pădina 149,19
Punghina 58,47
Vlădaia 561,81
Simian 197,36
Baia de Aramă 2.291,39
Strehaia 29,21
Drobeta-Turnu Severin 862,65
Consiliul Județean Mehedinți 2.338,62
27 MUREȘ 4.257,76
Consiliul Județean Mureș 268,90
Miercurea Nirajului 502,43
Luduș 223,18
Gornești 22,84
Band 1.008,04
Bălăușeri 26,74
Șincai 73,55
Suplac 26,38
Adămuș 64,61
Gheorghe Doja 157,21
Măgherani 108,90
Răstolița 899,82
Brâncovenești 9,58
Fărăgău 88 ,97
Batoș 26,03
Daneș 50 ,00
Saschiz 700,58
28 NEAMȚ 13.675,06
Roman 533,88
Roznov 2.707,83
Crăcăoani 627,73
Dămuc 293,83
Dochia 225,64
Gârcina 276,08
lcușești 104,81
Pângărați 99,80
Sagna 190,53
Stănița 354,01
Urecheni 232,29
Vânători 8.028,63
29 OLT 12.392,14
Corabia 626,51
Scornicești 107,54
Barza 643 ,24
Bobicești 241,97
Brastavățu 332,00
Brâncoveni 70,40
Brebeni 12,14
Cezieni 15,40
Colonești 2.509,02
Curtișoara 85,02
Gura Padinii 5,88
Mărunței 10,51
Movileni 86,92
Obârșia 2.717,06
Orlea 300,41
Pârșcoveni 769,18
Sâmburești 87,68
Studina 1.362,08
Tufeni 289,90
Urzica 1.170,86
Vitomirești 948,42
30 PRAHOVA 19.352,19
Consiliul Județean Prahova 4.024 ,39
Ploiești 8.696,99
Azuga 995,38
Bușteni 2.517,10
Comarnic 88,81
Mizil 594,14
Sinaia 10,04
Apostolache 224,13
Bălțești 269,31
Colceag 151,32
Cornu 389,60
Drăgănești 247,57
Dumbrăvești 41,41
Filipeștii de Târg 89,73
Florești 361,42
Gura Vadului 30,78
Jugureni 41,33
Măneciu 307,70
Surani 271,04
31 SATU MARE 21.026,94
Bătarci 414,20
Beltiug 268,01
Călinești-Oaș 1.747,96
Cămărzana 21,96
Certeze 295,05
Crucișor 498 ,09
Doba 31,26
Medieșu-Aurit 466,18
Micula 28,75
Odoreu 35,77
Orașu-Nou 27,78
Racșa 175,66
Terebești 80,24
Târșolț 187,70
Negrești -Oaș 557,38
Consiliul Județean Satu Mare 16.190,95
32 SĂLAJ 2.641,12
Agrij 68,61
Bocșa 241,29
Crasna 464 ,27
Halmășd 242,95
lleanda 798,55
Ip 47 ,52
Marca 74,40
Meseșenii de Jos 57,41
Pericei 429,79
Vârsolt 142,71
Zimbor 73,62
33 SIBIU 927,42
Sibiu 927,42
34 SUCEAVA 8.218,14
Câmpulung Moldovenesc 1.365,53
Rădăuți 67,19
Suceava 503,83
Vatra Dornei 462,75
Broșteni 106,47
Dolhasca 95,88
Frasin 133,68
Liteni 594,41
Milișăuți 90,02
Siret 1.000,05
Berchișești 223,54
Capu Câmpului 295,76
Drăgușeni 524,76
Fundu Moldovei 19,03
Horodnicu de Sus 25,15
laslovăț 439,09
Izvoarele Sucevei 55,80
Mănăstirea Humorului 47,38
Ostra 32,13
Panaci 440 ,93
Râșca 1.476,16
Udești 63,36
Valea Moldovei 155,24
35 TELEORMAN 9.256,86
Consiliul Județean Teleorman 1.110,15
Turnu Măgurele 857 ,83
Roșiorii de Vede 5.557,70
Zimnicea 527,63
Săceni 11,00
Talpa 121,13
Moșteni 17,44
Didești 5,70
Blejești 17,00
Dobrotești 66,79
Vedea 85,00
Lisa 15,40
Pietroșani 192,13
Videle 671,96
36 TIMIȘ 12.401,13
Bara 355,83
Bârna 13,27
Cenad 161,36
Checea 512,67
Dudeștii Noi 13,59
Jebel 38,84
Liebling 1.001,77
Lovrin 2.764,34
Mașloc 49,75
Moravița 142,12
Otelec 349,00
Satchinez 415 ,62
Secaș 103,03
Deta 91,99
Gătaia 617,76
Jimbolia 3.073,38
Lugoj 2.168,17
Timișoara 528,64
37 TULCEA 55.066,59
Ceamurlia de Jos 257,08
Ceatalchioi 7.544,78
Dăeni 343,30
Izvoarele 33,55
Luncavița 150,00
Mihail Kogălniceanu 844,87
Nalbant 41.017,15
Niculițel 434,30
Stejaru 3,42
Topolog 104,71
Văcăreni 273,82
Isaccea 434,92
Măcin 79,11
Sulina 94,08
Consiliul Județean Tulcea 3.451,50
38 VASLUI 16.721,93
Alexandru Vlahuță 35,76
Banca 22,29
Bacești 182,22
Bogdănești 114,29
Cozmești 16,74
Delești 21,66
Dragomirești 16,17
Duda-Epureni 100,06
Dumești 138,20
Epureni 245,75
Iana 84,41
Ibănești 14,06
Miclești 53 ,97
Muntenii de Sus 303 ,21
Perieni 19,74
Puiești 867,02
Pungești 922,58
Solești 6,20
Șuletea 32,34
Tutova 218 ,54
Voinești 19,51
Zăpodeni 289,65
Zorleni 16,41
Bârlad 6.273 ,42
Negrești 4.806,29
Consiliul Județean Vaslui 1.901,44
39 VÂLCEA 70.847,62
Consiliul Județean Vâlcea 3,10
Drăgășani 45,05
Bălcești 135,42
Berbești 274,63
Brezoi 548,95
Călimănești 39,79
Horezu 52,88
Ocnele Mari 22,61
Boișoara 1.260,53
Bujoreni 545,65
Bunești 107,93
Cernișoara 29,00
Câineni 482,95
Crețeni 454,15
Dăești 10,15
Dănicei 1.876,95
Făurești 50,47
Fărtătești 1.111,73
Galicea 1.174,07
Ghioroiu 251 ,16
lonești 5.467,94
Lăpușata 123,72
Lungești 67,72
Mateești 322,09
Milcoiu 512,20
Mitrofani 193,80
Olanu 55,51
Orlești 3.143,59
Păușești Măglași 583,40
Popești 540,76
Prundeni 66,15
Racovița 44,32
Runcu 82,46
Scundu 12,17
Slătioara 1.407,01
Stoenești 53,19
Stoilești 1.204,10
Sutești 2.244,20
Șușani 9.911.78
Valea Mare 375,76
Vlădești 193,14
Voicești 132,31
Voineasa 35 .585,09
Zătreni 48,04
40 VRANCEA 8.796,72
Andreiașu de Jos 19,19
Broșteni 22,54
Corbița 113,30
Fiționești 34,10
Homocea 196,79
Jariștea 2,78
Năruja 386,05
Slobozia Bradului 11,83
Adjud 2.483,50
Panciu 5 .526,64
41 BUCUREȘTI 16.779,07
Sector 5 15.435,10
Municipiul BUCUREȘTI 1.343,97

ANEXA Nr. 6

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2014 pentru achitarea ratelor aferente împrumuturilor contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale din venituri din privatizare

- mii lei -
Nr. Crt. Denumire județ/ unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială Total Rate împrumut contractat în baza
OUG nr. 51/2010
Rate împrumut contractat în baza
OUG nr. 3/2013
Total din care: Total din care:
Restante Anul2014 Decembrie Anul2015 Restante Anul 2014 Decembrie Anul 2015
o 1=2+6 2=3+4+5 3 4 5 6=7+8+9 7 8 9
TOTAL 202 .961 ,00 13.934,53 289,76 1.324,60 12.320,17 189.026 ,47 3.311,51 26.453 ,07 159.261 ,89
1 Alba 1.506 ,76 35,49 0,00 2,73 32,76 1.471,27 3,23 13,75 1.454,29
Oraș Zlatna 1.052 ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052 ,36 0,00 0,00 1.052,36
Comuna Miraslău 16,16 0,00 0,00 0,00 0,00 16,16 3,23 0,00 12,93
Comuna Albac 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00 68 ,75 0,00 13,75 55,00
Comuna Arieșeni 35,49 35,49 0,00 2,73 32,76 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Scărișoara 334 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 ,00 0,00 0,00 334,00
2 Arad 1.219 ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,57 98,19 51 ,89 1.069,49
Comuna Sicula 428,03 0,00 0,00 0,00 0,00 428 ,03 85,61 0,00 342,42
Comuna Conop 259,45 0,00 0,00 0,00 0,00 259,45 0,00 51,89 207,56
Comuna Zabrani 150,63 0,00 0,00 0,00 0,00 150,63 0,00 0,00 150,63
Comuna Sintea Mare 59,89 0,00 0,00 0,00 0,00 59 ,89 0,00 0,00 59,89
Comuna Zerind 49,93 0,00 0,00 0,00 0,00 49 ,93 0,00 0,00 49,93
Comuna Vinga 113,08 0,00 0,00 0,00 0,00 113,08 0,00 0,00 113,08
Comuna Zarand 62,90 0,00 0,00 0,00 0,00 62,90 12,58 0,00 50,32
Comuna Brazii 63,09 0,00 0,00 0,00 0,00 63 ,09 0,00 0,00 63,09
Comuna Gurahont 32,57 0,00 0,00 0,00 0,00 32,57 0,00 0,00 32,57
3 Bacău 2.571 ,78 10,17 0,00 0,78 9,39 2.561 ,61 0,00 507,35 2.054,26
Municipiul Bacău 1.617,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.617,24 0,00 323,45 1.293,79
Oraș Slănic Moldova 35,03 10,17 o.oa 0,78 9,39 24,86 0,00 o.oa 24,86
Oraș Târgu Ocna 135,97 0,00 0,00 0,00 0,00 135,97 0,00 27,19 108,78
Comuna Sascut 716,79 0,00 o.oa o.oa o.oa 716,79 0,00 143,36 573,43
Comuna Faraoani 66,75 0,00 0,00 0,00 0,00 66 ,75 0,00 13,35 53,40
4 Bihor 6.896 ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.896 ,38 1.273,75 5.622,63
Comuna Roșiori 48,36 0,00 0,00 0,00 0,00 48,36 0,00 9,67 38,69
Municipiul Oradea 3.606 ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 3.606,16 0,00 721 ,23 2.884,93
Comuna Sinteu 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 87,50 0,00 17,50 70,00
Comuna Rabagani 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 40 ,00 160,00
Oraș Stei 526,04 0,00 0,00 0,00 0,00 526,04 0,00 105,21 420,83
Comuna Pomezeu 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,00 0,00 192,00
Comuna Pietroasa 167,13 0,00 0,00 0,00 0,00 167,13 0,00 33,43 133,70
Oraș Valea lui Mihai 317 ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 317,31 0,00 63,46 253,85
Comuna Astileu 403 ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 403,41 0,00 80 ,68 322,73
Comuna Măgești 25,38 0,00 0,00 0,00 0,00 25,38 0,00 0,00 25,38
Comuna Bratca 138,13 0,00 0,00 0,00 0,00 138,13 0,00 0,00 138,13
Comuna Uileacu de Beiuș 118,92 0,00 0,00 0,00 0,00 118,92 0,00 0,00 118,92
Comuna Vadu Grisului 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 36,00 144,00
Comuna Suncuiuș 483 ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 483,69 0,00 96 ,74 386,95
Comuna Copăcel 32,84 0,00 0,00 0,00 0,00 32,84 0,00 6,57 26,27
Comuna Lunca 58,58 0,00 0,00 0,00 0,00 58,58 0,00 11,72 46,86
Comuna Rieni 106,85 0,00 0,00 0,00 0,00 106,85 0,00 21,37 85,48
Oras Vascău 53,20 0,00 0,00 0,00 0,00 53 ,20 0,00 0,00 53,20
Comuna Boianu Mare 36,77 0,00 0,00 0,00 0,00 36,77 0,00 7,35 29,42
Comuna Holod 114,11 0,00 0,00 0,00 0,00 114,11 0,00 22 ,82 91,29
5 Bistrița-Năsăud 473 ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 473,34 15,64 0,00 457,70
Oraș Singeorz-Băi 122,12 0,00 0,00 0,00 0,00 122,12 0,00 0,00 122,12
Comuna Livezile 244,17 0,00 0,00 0,00 0,00 244,17 0,00 0,00 244,17
Comuna Miceștii De Câmpie 28,83 0,00 0,00 0,00 0,00 28,83 0,00 0,00 28,83
Comuna Milas 78,22 0,00 0,00 0,00 0,00 78,22 15,64 0,00 62,58
6 Botoșani 586 ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 586,18 0,00 68 ,53 517,65
Comuna Cosula 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 24 ,40 0,00 0,00 24,40
Oraș Darabani 138,57 0,00 0,00 0,00 0,00 138,57 0,00 0,00 138,57
Comuna Stauceni 128,74 0,00 0,00 0,00 0,00 128,74 0,00 25 ,75 102,99
Comuna Santa Mare 40,24 0,00 0,00 0,00 0,00 40 ,24 0,00 0,00 40,24
Comuna Mihălășeni 79,41 0,00 0,00 0,00 0,00 79,41 0,00 15,88 63,53
Comuna Dingeni 40,32 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32 0,00 0,00 40,32
Comuna Drăgușeni 134,50 0,00 0,00 0,00 0,00 134,50 0,00 26,90 107,60
7 Brașov 1.647,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,58 0,00 282 ,89 1.364,69
Municipiul Sacele 123,72 0,00 0,00 0,00 0,00 123,72 0,00 0,00 123,72
Consiliul judetean Brasov 109,40 0,00 0,00 0,00 0,00 109,40 0,00 0,00 109,40
Comuna Voila 80,70 0,00 0,00 0,00 0,00 80,70 0,00 16,14 64,56
Comuna Prejmer 1.333,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.333,76 0,00 266,75 1.067,01
8 Buzău 7.621,62 3.841 ,04 289,76 308 ,44 3.242,84 3.780,58 251 ,66 178,85 3.350,07
Municipiul Râmnicu Sărat 377,33 101,41 0,00 18,44 82,97 275,92 0,00 55,18 220,74
Comuna Sapoca 54,14 0,00 0,00 0,00 0,00 54,14 0,00 0,00 54,14
Comuna Bradeanu 24,86 0,00 0,00 0,00 0,00 24,86 0,00 4,97 19,89
Comuna Murgești 35,81 0,00 0,00 0,00 0,00 35,81 0,00 7,16 28,65
Oraș Nehoiu 439 ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 439 ,53 0,00 87 ,91 351,62
Comuna Mărăcineni 646,90 0,00 0,00 0,00 0,00 646,90 0,00 0,00 646,90
Comuna Viperești 40,20 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20 0,00 8,04 32,16
Comuna Smeeni 77,95 0,00 0,00 0,00 0,00 77,95 0,00 15,59 62,36
Municipiul Buzău 5.924,90 3.739 ,63 289,76 290 ,00 3.159 ,87 2.185,27 251 ,66 0,00 1.933,61
9 Caraș-Severin 4.521 ,22 1.483 ,06 0,00 123,31 1.359,75 3.038,16 11,30 523 ,05 2.503,81
Comuna Sopotu Nou 66,50 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50 0,00 13,30 53,20
Comuna Valiug 98,26 0,00 0,00 0,00 0,00 98,26 0,00 0,00 98,26
Comuna Zăvoi 50,01 0,00 0,00 0,00 0,00 50,01 0,00 0,00 50,01
Comuna Marga 56,51 0,00 0,00 0,00 0,00 56,51 11,30 0,00 45,21
Comuna Mehadia 36,01 0,00 0,00 0,00 0,00 36,01 0,00 0,00 36,01
Comuna Bucosnita 69,88 0,00 0,00 0,00 0,00 69,88 0,00 0,00 69,88
Comuna Capacele 8,13 0,00 0,00 0,00 0,00 8,13 0,00 0,00 8,13
Oraș Anina 43 ,26 43 ,26 0,00 3,33 39,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Oras Baile Herculane 712,65 0,00 0,00 0,00 0,00 712,65 0,00 142,53 570,12
Comuna Berzasca Caraș 104,12 0,00 0,00 0,00 0,00 104,12 0,00 0,00 104,12
Municipiul Reșița 3.275 ,89 1.439 ,80 0,00 119,98 1.319 ,82 1.836,09 0,00 367,22 1.468,87
10 Călărași 61,39 0,00 0,00 0,00 0,00 61,39 0,00 3,50 57,89
Comuna Crivăț 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 17,49 0,00 3,50 13,99
Oraș Budești 43,90 0,00 o.oa o.oa o.oa 43 ,90 0,00 o.oa 43,90
11 Constanța 18.926 ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 18.926 ,21 56,32 2.647,91 16.221,98
Comuna Costinești 250 ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 250 ,01 0,00 50,00 200,01
Comuna Cuza Voda 116,75 0,00 0,00 0,00 0,00 116,75 0,00 0,00 116,75
Comuna Grădina 136,22 0,00 0,00 0,00 0,00 136,22 0,00 0,00 136,22
Consiliul județean Constanța 5.117 ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 5.117 ,71 0,00 898,19 4.219,52
Comuna Ciocârlia 377 ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 377 ,22 0,00 0,00 377,22
Comuna Siliștea 41,06 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ,06 0,00 8,21 32,85
Comuna Seimeni 212 ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 212,46 0,00 42 ,49 169,97
Municipiul Mangalia 5 .165,40 0,00 0,00 0,00 0,00 5 .165,40 0,00 811,53 4.353,87
Comuna Peștera 100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 100,77 0,00 20 ,15 80,62
Comuna Castelu 108,43 0,00 0,00 0,00 0,00 108,43 0,00 0,00 108,43
Comuna Nicolae Bălcescu 52,45 0,00 0,00 0,00 0,00 52,45 0,00 10,49 41,96
Oraș Eforie 516,47 0,00 0,00 0,00 0,00 516,47 0,00 93 ,18 423,29
Comuna Pecineaga 58,99 0,00 0,00 0,00 0,00 58,99 0,00 11,80 47,19
Comuna 23 August 407 ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 407 ,16 0,00 81,43 325,73
Comuna Cumpăna 498 ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 498,44 0,00 99 ,69 398,75
Comuna Cerchezu 138,52 0,00 0,00 0,00 0,00 138,52 0,00 0,00 138,52
Comuna Limanu 286 ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 286 ,09 0,00 0,00 286,09
Comuna Valu lui Traian 60,54 0,00 0,00 0,00 0,00 60,54 0,00 0,00 60 ,54
Comuna Tuzla 581 ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 581,66 0,00 0,00 581,66
Comuna Amzacea 325 ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 325 ,10 0,00 0,00 325,10
Comuna Mereni 244,47 0,00 0,00 0,00 0,00 244,47 28,75 43 ,14 172,58
Comuna Cogealac 629 ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 629 ,29 0,00 125,86 503,43
Comuna Ostrov 283 ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 283 ,65 0,00 56 ,73 226,92
Oraș Murfatlar 184,60 0,00 0,00 0,00 0,00 184,60 0,00 36 ,92 147,68
Comuna Lipnita 30,51 0,00 0,00 0,00 0,00 30,51 0,00 0,00 30,51
Comuna Albești 34,15 0,00 0,00 0,00 0,00 34,15 0,00 6,83 27,32
Oraș Băneasa 285 ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 285 ,89 0,00 39 ,20 246,69
Comuna Ion Corvin 170,32 0,00 0,00 0,00 0,00 170,32 0,00 0,00 170,32
Comuna Pantelimon 137,86 0,00 0,00 0,00 0,00 137,86 27,57 0,00 110,29
Comuna Vulturu 62,83 0,00 0,00 0,00 0,00 62,83 0,00 0,00 62,83
Comuna Saraiu 224 ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 224 ,61 0,00 0,00 224,61
Comuna Oltina 96,32 0,00 0,00 0,00 0,00 96 ,32 0,00 5,97 90,35
Comuna Independenta 35,37 0,00 0,00 0,00 0,00 35,37 0,00 7,07 28,30
Comuna Chirnogeni 93,94 0,00 0,00 0,00 0,00 93,94 0,00 0,00 93,94
Comuna Deleni 275 ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 275 ,87 0,00 0,00 275,87
Comuna Adamclisi 135,35 0,00 0,00 0,00 0,00 135,35 0,00 27 ,07 108,28
Comuna Garliciu 135,03 0,00 0,00 0,00 0,00 135,03 0,00 27 ,01 108,02
Comuna Crucea 589 ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 589 ,96 0,00 0,00 589,96
Comuna Aliman 54,68 0,00 0,00 0,00 0,00 54,68 0,00 10,94 43,74
Oraș Hârșova 550 ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 550 ,24 0,00 110,05 440,19
Comuna Dobromir 66,70 0,00 0,00 0,00 0,00 66 ,70 0,00 13,34 53,36
Comuna Ghindărești 53,12 0,00 0,00 0,00 0,00 53 ,12 0,00 10,62 42,50
12 Dâmbovița 3.258 ,61 162,50 0,00 12,50 150,00 3.096 ,11 0,22 468 ,37 2.627,52
Comuna Rau Alb 14,71 0,00 0,00 0,00 0,00 14,71 0,00 0,00 14,71
Comuna Pietrari 65,74 0,00 0,00 0,00 0,00 65 ,74 0,00 0,00 65,74
Municipiul Târgoviște 491 ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 491 ,22 0,00 98 ,24 392,98
Comuna Dobra 94,69 0,00 0,00 0,00 0,00 94,69 0,00 18,94 75,75
Consiliul județean Dâmbovița 671 ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 671,84 0,00 134,37 537,47
Comuna Hulubești 143,97 0,00 0,00 0,00 0,00 143,97 0,00 28 ,79 115,18
Comuna Poiana 131,49 0,00 0,00 0,00 0,00 131,49 0,00 26 ,30 105,19
Oraș Fieni 162,50 162,50 0,00 12,50 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Contești 285 ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 285 ,14 0,00 0,00 285,14
Comuna Niculești 53,44 0,00 0,00 0,00 0,00 53,44 0,00 10,69 42,75
Comuna Sălcioara 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 8,80 0,00 1,76 7,04
Comuna Finta 19,11 0,00 0,00 0,00 0,00 19,11 0,00 3,82 15,29
Comuna Doicești 54,71 0,00 0,00 0,00 0,00 54,71 0,00 10,94 43,77
Comuna Slobozia Moara 73,26 0,00 0,00 0,00 0,00 73,26 0,00 0,00 73,26
Comuna Corbii Mari 455 ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 455 ,60 0,00 91 ,12 364,48
Comuna Gura Sutii 27,81 0,00 0,00 0,00 0,00 27 ,81 0,00 0,00 27,81
Comuna Cornești 261 ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 261,41 0,22 0,00 261,19
Comuna Brezoaele 15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 15,87 0,00 0,00 15,87
Comuna Barbuletu 10,31 0,00 0,00 0,00 0,00 10,31 0,00 0,00 10,31
Oraș Racari 216,99 0,00 0,00 0,00 0,00 216 ,99 0,00 43,40 173,59
13 Dolj 202 ,09 202,09 0,00 20,21 181,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Calopar 202 ,09 202,09 0,00 20,21 181,88 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Galați 821,49 821,49 0,00 63,19 758,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Municipiul Galați 821 ,49 821,49 0,00 63,19 758,30 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Giurgiu 3.287,46 142,49 0,00 11,87 130,62 3.144,97 0,00 373,86 2.771,11
Consiliul județean Giurgiu 1.046,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1.046,93 0,00 0,00 1.046,93
Comuna lepurești 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 33 ,50 0,00 0,00 33,50
Comuna Bucșani 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00 97 ,71 0,00 19,54 78,17
Comuna Roata de Jos 142,49 142,49 0,00 11,87 130,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Colibași 259 ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 259 ,09 0,00 51,82 207,27
Comuna Schitu 85,95 0,00 0,00 0,00 0,00 85 ,95 0,00 0,00 85,95
Comuna Prundu 209 ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 209 ,56 0,00 41 ,91 167,65
Comuna Bulbucata 27,66 0,00 0,00 0,00 0,00 27 ,66 0,00 5,53 22,13
Comuna Greaca 35,28 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ,28 0,00 0,00 35,28
Comuna Stoenești 18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 18,10 0,00 3,62 14,48
Comuna Letca Nouă 29,19 0,00 0,00 0,00 0,00 29,19 0,00 5,84 23,35
Comuna Singureni 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 74,00
Comuna Florești Stoenești 144,80 0,00 0,00 0,00 0,00 144,80 0,00 28 ,96 115,84
Comuna Băneasa 21,18 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ,18 0,00 4,24 16,94
Comuna Izvoarele 796 ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 796 ,52 0,00 159,30 637,22
Comuna Adunații Copăceni 250 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 50,00 200,00
Comuna Buturugeni 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 3,10 12,40
16 Gorj 2.663 ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.663 ,27 50,37 56 ,54 2.556,36
Comuna Vladimir 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10 0,00 16,05 16,05
Comuna Roșia de Amaradia 124,13 0,00 0,00 0,00 0,00 124,13 0,00 0,00 124,13
Comuna Barbatești 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00
Comuna Arcani 25,01 0,00 0,00 0,00 0,00 25 ,01 5,01 0,00 20 ,00
Municipiul Târgu Jiu 2.022 ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 2.022 ,79 0,00 0,00 2.022,79
Comuna Bilteni 142,01 0,00 0,00 0,00 0,00 142,01 28,40 0,00 113,61
Comuna Cruset 84,79 0,00 0,00 0,00 0,00 84 ,79 16,96 0,00 67,83
Oraș Rovinari 202,44 0,00 0,00 0,00 0,00 202,44 0,00 40,49 161,95
17 Hunedoara 6.709,47 1.989,48 0,00 271,03 1.718 ,45 4 .719 ,99 0,00 932,59 3.787,40
Municipiul Hunedoara 2.214 ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.214 ,96 0,00 442,99 1.771,97
Comuna Baita 37,50 0,00 o.oa o.oa o.oa 37 ,50 0,00 7,50 30,00
Comuna Blajeni 31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31,08 0,00 6,22 24,86
Comuna Ilia 200 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 ,00 0,00 40 ,00 160,00
Comuna Buces 147,98 0,00 0,00 0,00 0,00 147,98 0,00 29,60 118,38
Municipiul Deva 1.673,09 1.673,09 0,00 237,35 1.435 ,74 0,00 0,00 0,00 0,00
Municipiul Lupeni 1.850,04 242,09 0,00 20,17 221 ,92 1.607,95 0,00 321,59 1.286,36
Oraș Simeria 65,15 0,00 0,00 0,00 0,00 65 ,15 0,00 13,03 52,12
Comuna Luncoiu de Jos 43,11 0,00 0,00 0,00 0,00 43,11 0,00 8,62 34,49
Comuna Soimus 200 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 ,00 0,00 40 ,00 160,00
Oraș Aninoasa 15,75 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 0,00 3,15 12,60
Comuna Bucuresci 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 99,45 0,00 19,89 79,56
Comuna Densus 23,81 23,81 0,00 4,33 19,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Santamaria-Orlea 30,15 30,15 o.oa 5,48 24,67 o.oa 0,00 o.oa o.oa
Oraș Hateg 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 57 ,06 0,00 0,00 57,06
Comuna Banita 20,34 20,34 0,00 3,70 16,64 0,00 0,00 0,00 0,00
18 laIomița 206 ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 206,42 6,97 0,00 199,45
Comuna Colelia 34,83 0,00 0,00 0,00 0,00 34,83 6,97 0,00 27,86
Comuna Ciulnita 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 7,84 0,00 0,00 7,84
Comuna Stelnica 55,94 0,00 0,00 0,00 0,00 55 ,94 0,00 0,00 55,94
Comuna Dridu 16,98 0,00 o.oa o.oa o.oa 16,98 0,00 o.oa 16,98
Municipiul Fetesti 26,05 0,00 0,00 0,00 0,00 26 ,05 0,00 0,00 26 ,05
Comuna Albesti 45,08 0,00 o.oa o.oa o.oa 45 ,08 0,00 o.oa 45,08
Comuna Scanteia 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19,70 0,00 0,00 19,70
19 lasi 12.580,05 189,58 0,00 14,58 175,00 12.390,47 0,00 1.904,34 10.486,13
Comuna Aroneanu 56,06 0,00 0,00 0,00 0,00 56,06 0,00 0,00 56,06
Comuna Trifești 250 ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 250 ,01 0,00 50,00 200,01
Comuna Tomești 442 ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 442 ,05 0,00 88,41 353,64
Comuna Victoria 192,03 0,00 0,00 0,00 0,00 192,03 0,00 5,02 187,01
Comuna Schitu Duca 43,07 0,00 0,00 0,00 0,00 43 ,07 0,00 0,00 43,07
Comuna Movileni 140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 140,50 0,00 0,00 140,50
Comuna Mironeasa 187,51 o.oa o.oa o.oa o.oa 187,51 o.oa 37,50 150,01
Comuna Golaiesti 153,65 0,00 0,00 0,00 0,00 153,65 0,00 30,73 122,92
Comuna Dumesti 161,60 0,00 0,00 0,00 0,00 161,60 0,00 0,00 161,60
Comuna Ciurea 423,42 189,58 0,00 14,58 175,00 233,84 0,00 46,77 187,07
Comuna Ungheni 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00
Comuna Barnova 268,49 0,00 0,00 0,00 0,00 268,49 0,00 53,70 214,79
Comuna Romanesti 40,83 0,00 0,00 0,00 0,00 40,83 0,00 0,00 40,83
Comuna Ceplenita 63,15 0,00 0,00 0,00 0,00 63,15 0,00 0,00 63 ,15
Comuna Mogosesti Siret 177,28 0,00 0,00 0,00 0,00 177,28 0,00 35,46 141 ,82
Comuna Motca 208,89 0,00 0,00 0,00 0,00 208,89 0,00 0,00 208,89
Municipiul Pascani 335,26 0,00 0,00 0,00 0,00 335,26 0,00 67,05 268,21
Comuna Todiresti 174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 174,80 0,00 34,96 139,84
Municipiul lași 9.161,45 0,00 0,00 0,00 0,00 9.161,45 0,00 1.454,74 7.706,71
20 Ilfov 14.878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 14.878,90 962 ,15 22,21 13.894,54
Oras Voluntari 7.106,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7.106,47 0,00 0,00 7.106,47
Comuna Brănești 111,04 0,00 0,00 0,00 0,00 111,04 0,00 22,21 88 ,83
Comuna Cernica 492 ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 492 ,13 0,00 0,00 492 ,13
Comuna Jilava 1.929,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929,78 0,00 0,00 1.929,78
Comuna Vidra 288,37 0,00 0,00 0,00 0,00 288,37 0,00 0,00 288,37
Comuna 1 Decembrie 1.730,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,17 434 ,01 0,00 1.296,16
Oras Bragadiru 575,01 0,00 0,00 0,00 0,00 575,01 0,00 0,00 575,01
Comuna Snagov 2.645,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.645,93 528 ,14 0,00 2.117,79
21 Maramureș 2.124,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2.124,11 0,00 288,01 1.836,10
Comuna Coas 43,36 0,00 0,00 0,00 0,00 43,36 0,00 8,67 34,69
Comuna Coroieni 42,44 0,00 0,00 0,00 0,00 42,44 0,00 0,00 42 ,44
Comuna Tăuții Magheraus 776,59 0,00 0,00 0,00 0,00 776,59 0,00 155,32 621,27
Comuna Asuaju de Sus 39,67 0,00 0,00 0,00 0,00 39,67 0,00 0,00 39 ,67
Comuna Sisesti 79,64 0,00 0,00 0,00 0,00 79,64 0,00 0,00 79,64
Orasul Salistea de Sus 78,81 0,00 0,00 0,00 0,00 78,81 0,00 0,00 78,81
Comuna Sacalaseni 157,66 0,00 0,00 0,00 0,00 157,66 0,00 0,00 157,66
Comuna Petrova 63,40 0,00 0,00 0,00 0,00 63,40 0,00 0,00 63,40
Comuna Cernești 140,65 0,00 0,00 0,00 0,00 140,65 0,00 0,00 140,65
Comuna Budești 44,99 0,00 0,00 0,00 0,00 44 ,99 0,00 9,00 35 ,99
Comuna Stramtura 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 25,00 25 ,00
Comuna Basesti 20,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ,35 0,00 0,00 20 ,35
Comuna Calinesti 39,45 0,00 0,00 0,00 0,00 39,45 0,00 7,89 31,56
Comuna Repedea 37,60 0,00 0,00 0,00 0,00 37,60 0,00 0,00 37 ,60
Oras Targu Lapus 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00 0,00 62,50 62,50
Comuna Leordina 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 0,00 0,00 90,00
Comuna Rona de Jos 36,36 0,00 0,00 0,00 0,00 36 ,36 0,00 0,00 36 ,36
Comuna Sapanta 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 160,00
Municipiul Sighetu Marmației 98,14 0,00 0,00 0,00 0,00 98,14 0,00 19,63 78,5 1
22 Mehedinți 3.191 ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 3.191 ,85 0,00 572,68 2.619,17
Comuna Eșelnița 136,36 0,00 0,00 0,00 0,00 136,36 0,00 27,27 109,09
Comuna Dubova 20,93 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ,93 0,00 0,00 20 ,93
Comuna Malovat 119,80 0,00 0,00 0,00 0,00 119,80 0,00 0,00 119,80
Municipiul Drobeta Turnu Severin 2.499,99 0,00 0,00 0,00 0,00 2.499 ,99 0,00 500,00 1.999,99
Comuna Husnicioara 29,54 0,00 0,00 0,00 0,00 29,54 0,00 0,00 29 ,54
Comuna Sisesti 45 ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 45 ,59 0,00 0,00 45 ,59
Comuna Podeni 20,01 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ,01 0,00 0,00 20 ,01
Comuna Prunisor 82,92 0,00 0,00 0,00 0,00 82,92 0,00 16,58 66 ,34
Comuna Burila Mare 18,54 0,00 0,00 0,00 0,00 18,54 0,00 0,00 18,54
Comuna Gruia 41,48 0,00 0,00 0,00 0,00 41,48 0,00 0,00 41,48
Comuna Vladaia 104,59 0,00 0,00 0,00 0,00 104,59 0,00 20,92 83 ,67
Comuna Padina 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 15,38
Comuna Vinjulet 25,09 0,00 0,00 0,00 0,00 25,09 0,00 0,00 25 ,09
Comuna Corlatei 31,63 0,00 0,00 0,00 0,00 31 ,63 0,00 7,91 23,72
23 Mures 5.931 ,11 869 ,00 0,00 158,00 711,00 5.062,11 0,00 317,33 4.744,78
Comuna Sarateni 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 0,00 95,00 380,00
Municipiul Târgu Mureș 4.109,89 869 ,00 0,00 158,00 711,00 3.240 ,89 0,00 0,00 3.240,89
Oraș Miercurea Nirajului 330 ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 330 ,84 0,00 66,17 264,67
Orașul Ungheni 72,25 0,00 0,00 0,00 0,00 72,25 0,00 14,45 57 ,80
Comuna Acatari 186,29 0,00 0,00 0,00 0,00 186,29 0,00 37,26 149,03
Oraș Sângeorgiu de Pădure 258 ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 258 ,63 0,00 51 ,73 206,90
Comuna Breaza 122,04 0,00 0,00 0,00 0,00 122,04 0,00 24,41 97,63
Oraș Luduș 234 ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 234 ,62 0,00 0,00 234,62
Comuna Viișoara 23,05 0,00 0,00 0,00 0,00 23 ,05 0,00 4,61 18,44
Comuna Nades 53,69 0,00 0,00 0,00 0,00 53 ,69 0,00 10,74 42,95
Comuna Saulia 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 18,97 0,00 3,79 15,18
Comuna Mihesu de Campie 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 9,17 36,67
24 Neamț 3.097 ,19 16,05 0,00 2,92 13,13 3.081 ,14 8,83 382,23 2.690,08
Municipiul Piatra Neamț 1.698 ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698 ,34 0,00 339,67 1.358,67
Oras Roznov 17,85 0,00 0,00 0,00 0,00 17,85 0,00 0,00 17,85
Comuna Pingarati 96,83 0,00 0,00 0,00 0,00 96 ,83 0,00 0,00 96,83
Comuna Cindesti 44,16 0,00 0,00 0,00 0,00 44 ,16 8,83 0,00 35,33
Oras Targu Neamt 822 ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 822 ,05 0,00 0,00 822,05
Comuna Agapia 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 71 ,91 0,00 14,38 57,53
Comuna Cracaoani 72,06 0,00 0,00 0,00 0,00 72,06 0,00 14,41 57,65
Comuna Pipirig 116,87 0,00 0,00 0,00 0,00 116,87 0,00 0,00 116,87
Comuna Timisesti 68,86 0,00 0,00 0,00 0,00 68 ,86 0,00 13,77 55,09
Comuna Damuc 72,21 0,00 0,00 0,00 0,00 72,21 0,00 0,00 72,21
Comuna Tarcau 16,05 16,05 0,00 2,92 13,13 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Olt 10.085 ,40 1.190,94 0,00 94,09 1.096,85 8.894 ,46 0,00 1.662,00 7.232,46
Comuna Dobrun 65,85 0,00 0,00 0,00 0,00 65 ,85 0,00 0,00 65 ,85
Municipiul Slatina 7.908 ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 7.908 ,55 0,00 1.581,71 6.326,84
Municipiul Caracal 1.083 ,33 1.083,33 0,00 83,33 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oraș Scornicești 107,61 107,61 0,00 10,76 96,85 0,00 0,00 0,00 0,00
Oraș Corabia 70,26 0,00 0,00 0,00 0,00 70,26 0,00 14 ,05 56,21
Comuna Perieti 19,18 0,00 0,00 0,00 0,00 19,18 0,00 0,00 19,18
Comuna Milcov 63,46 0,00 0,00 0,00 0,00 63 ,46 0,00 12,69 50,77
Comuna Nicolae Titulescu 16,13 0,00 0,00 0,00 0,00 16,13 0,00 0,00 16,13
Comuna Gradinari 71,54 0,00 0,00 0,00 0,00 71 ,54 0,00 0,00 71,54
Comuna lzbiceni 218,79 0,00 0,00 0,00 0,00 218 ,79 0,00 43 ,76 175,03
Comuna Stefan Cel Mare 76,24 0,00 0,00 0,00 0,00 76,24 0,00 0,00 76,24
Comuna Ianca 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00 55 ,22 0,00 0,00 55 ,22
Oraș Draganesti Olt 280 ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 280 ,28 0,00 0,00 280,28
Comuna Daneasa 48,96 0,00 0,00 0,00 0,00 48,96 0,00 9,79 39,17
26 Prahova 1.260 ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,68 0,00 180,57 1.080,11
Comuna Provița de Jos 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ,32 0,00 0,00 20,32
Comuna Maneciu 124,95 0,00 0,00 0,00 0,00 124,95 0,00 24 ,99 99,96
Comuna Sotrile 250 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 ,00 0,00 50,00 200,00
Oraș Plopeni 83,84 0,00 0,00 0,00 0,00 83 ,84 0,00 16,77 67,07
Comuna Draganesti 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 49,84 0,00 0,00 49,84
Comuna Gorgota 193,66 0,00 0,00 0,00 0,00 193,66 0,00 0,00 193,66
Comuna Dumbravesti 101,62 0,00 0,00 0,00 0,00 101,62 0,00 20 ,32 81,30
Oraș Bușteni 342 ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 342,46 0,00 68,49 273,97
Oraș Comarnic 93,99 0,00 0,00 0,00 0,00 93 ,99 0,00 0,00 93,99
27 Satu Mare 879 ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 879 ,05 0,00 123,54 755,51
Comuna Cehal 58,45 0,00 0,00 0,00 0,00 58 ,45 0,00 11,69 46,76
Comuna Tirsolt 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 120,40 0,00 0,00 120,40
Comuna Supur 36,26 0,00 0,00 0,00 0,00 36,26 0,00 0,00 36,26
Comuna Tarna Mare 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 21 ,87 0,00 0,00 21,87
Municipiul Carei 559 ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 559 ,25 0,00 111,85 447,40
Comuna Sanislau 82,82 0,00 0,00 0,00 0,00 82,82 0,00 0,00 82,82
28 Sălaj 580 ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 580 ,53 0,00 72,17 508,36
Comuna Salatig 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 ,00 0,00 7,00 28,00
Comuna Sarmasag 96,94 0,00 0,00 0,00 0,00 96 ,94 0,00 0,00 96 ,94
Comuna Chiesd 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 43 ,74 0,00 0,00 43,74
Comuna Mesesenii de Jos 155,09 0,00 0,00 0,00 0,00 155,09 0,00 31,02 124,07
Comuna Crasna 170,73 0,00 0,00 0,00 0,00 170,73 0,00 34,15 136,58
Comuna Virsolt 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00 54,91 0,00 0,00 54,91
Comuna Zimbor 24,12 0,00 0,00 0,00 0,00 24 ,12 0,00 0,00 24 ,12
29 Suceava 7.118,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7.118,56 0,44 564,95 6.553,17
Comuna laslovat 107,68 0,00 0,00 0,00 0,00 107,68 0,00 21 ,54 86,14
Comuna Voitinel 70,22 0,00 0,00 0,00 0,00 70,22 0,00 0,00 70,22
Comuna Berchisesti 135,30 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30 0,00 0,00 135,30
Comuna Dumbraveni 328 ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 328 ,64 0,00 40 ,88 287,76
Oraș Liteni 69,68 0,00 0,00 0,00 0,00 69 ,68 0,00 0,00 69,68
Municipiul Suceava 2.651 ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.651 ,96 0,44 51 ,52 2.600,00
Comuna Moldovita 179,74 0,00 0,00 0,00 0,00 179,74 0,00 35 ,95 143,79
Comuna Breaza 84,69 0,00 0,00 0,00 0,00 84 ,69 0,00 16,94 67,75
Comuna Fundu Moldovei 98,90 0,00 0,00 0,00 0,00 98,90 0,00 19,78 79,12
Comuna Forasti 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 96 ,50 0,00 19,30 77,20
Comuna Saru Dornei 46,90 0,00 0,00 0,00 0,00 46,90 0,00 9,38 37,52
Oras Milisauti 237 ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 237 ,50 0,00 47 ,50 190,00
Comuna Uima 58,29 0,00 0,00 0,00 0,00 58 ,29 0,00 0,00 58,29
Comuna Vicovu de Jos 126,32 0,00 0,00 0,00 0,00 126,32 0,00 25 ,26 101,06
Oras Siret 371 ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 371 ,51 0,00 74,30 297,21
Comuna Gramesti 56,49 0,00 0,00 0,00 0,00 56,49 0,00 11,30 45,19
Comuna Sucevita 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 0,00 26 ,00 104,00
Comuna Straja 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 0,00 0,00 54,88
Comuna Brodina 212 ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 212,50 0,00 42 ,50 170,00
Comuna Risca 132,18 0,00 0,00 0,00 0,00 132,18 0,00 0,00 132,18
Comuna Calafindesti 105,58 0,00 0,00 0,00 0,00 105,58 0,00 0,00 105,58
Oraș Gura Humorului 626 ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 626 ,12 0,00 0,00 626,12
Municipiul Vatra Dornei 1.136,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136,98 0,00 122,80 1.014,18
30 Teleorman 2.146,95 29,80 0,00 2,48 27,32 2.117,15 0,00 168,78 1.948,37
Comuna Dracea 50,98 0,00 0,00 0,00 0,00 50,98 0,00 10,20 40,78
Comuna Frasinet 60,69 0,00 0,00 0,00 0,00 60 ,69 0,00 0,00 60,69
Comuna Saelele 29,80 29,80 0,00 2,48 27,32 0,00 0,00 0,00 0,00
Comuna Buzescu 78,15 0,00 0,00 0,00 0,00 78,15 0,00 15,63 62,52
Municipiul Rosiorii de Vede 457 ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 457 ,09 0,00 91 ,42 365,67
Comuna Babaita 20,37 0,00 0,00 0,00 0,00 20 ,37 0,00 0,00 20,37
Comuna Gratia 17,44 0,00 0,00 0,00 0,00 17,44 0,00 0,00 17,44
Comuna Didesti 16,65 0,00 0,00 0,00 0,00 16,65 0,00 0,00 16,65
Comuna Cosmesti 140,11