Ministerul Afacerilor Interne - MAI

Ordinul nr. 173/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 03 decembrie 2014.

În vigoare de la 03 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

b) candidați - persoanele cu domiciliul sau reședința în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanța de urgență ori care dovedesc că se află la studii în România de cel puțin 6 luni, care solicită examinarea pentru obținerea permisului de conducere sau a unor categorii ale acestuia;".

2. La articolul 3 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:

"

a) candidatul își are domiciliul sau reședința în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanța de urgență; ori

b) se află adresa unde locuiește candidatul, în cazul persoanelor aflate la studii în România."

3. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (1), candidații care solicită obținerea categoriilor Tr, Tb sau Tv, precum și candidații cu dizabilități fizice pot fi examinați de serviciul public comunitar pe raza căruia se află școala de conducători auto autorizată unde aceștia au absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică."

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Candidatul trebuie să declare pe propria răspundere că:

a) locuiește în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele respective, dacă persoana nu are legături profesionale; sau

b) revine periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiește alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană, deoarece legăturile sale profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

c) locuiește în mod obișnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiește temporar și în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată; sau

d) se află la studii în România de cel puțin 6 luni, precizând instituția/instituțiile de învățământ și adresa unde locuiește, în cazul candidaților aflați la studii în România."

5. La articolul 3 alineatul (21), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(21) Dovada domiciliului sau a reședinței în România în sensul art. 231 alin. (2) din ordonanța de urgență se face cu documente aflate în termen de valabilitate, care atestă că adresa curentă a candidatului se află pe raza de competență a serviciului public comunitar, după cum urmează:".

6. La articolul 3, după alineatul (22) se introduce un nou alineat, alineatul (23), cu următorul cuprins:

"

(23) În situația în care nu se poate face dovada domiciliului sau a reședinței cu documentele prevăzute la alin. (21), candidatul face dovada domiciliului sau a reședinței cu alte documente care să justifice în raport cu o adresă anumite elemente de fapt cum ar fi, fără a se limita la acestea, prezența sa fizică, precum și a membrilor de familie ai acestuia, existența unei locuințe la dispoziția sa, locul de exercitare a activităților profesionale, locul de școlarizare efectivă a copiilor, locul de situare a intereselor sale patrimoniale, a celui al legăturilor administrative cu autoritățile și instituțiile publice."

7. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) și art. 12 din Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (reformată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 403 din 30 decembrie 2006.

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
Gabriel Oprea

București, 27 noiembrie 2014.

Nr. 173.

ANEXĂ (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 268/2010)

Instituția Prefectului Județului . . . . . . . . . .

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

Nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . .

(Se completează de reprezentanții instituției prefectului numai în situațiile prevăzute la art. 116 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.)

Nr. crt. Data programării la examen Gradul profesional, numele și prenumele lucrătorului care a primit și verificat dosarul Rezultatul examenului Categoria obținută Data obținerii categoriei Semnătura examinatorului
Proba teoretică Semnătura lucrătorului Proba practică
Poligon Traseu
1
2
3
4
5
6

Domnule șef de serviciu,

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . ., cu domiciliul/reședința/adresa în localitatea . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de |_|_|_|_| anul - |_|_| luna - |_|_| ziua, valabil până la data de |_|_|_|_| anul - |_|_| luna - |_|_| ziua, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prezentarea la examenul pentru obținerea permisului de conducere categoria . . . . . . . . . . .

Menționez că pregătirea necesară susținerii acestui examen am efectuat-o în cadrul Școlii de conducători auto . . . . . . . . . . cu instructorul auto . . . . . . . . . .

Anexez dosarul de examinare.

- □ Solicit/□ Nu solicit editarea permisului de conducere.

- Solicit examinarea teoretică în limba engleză □ franceză □ germană □ (în cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European ori al cetățenilor Confederației Elvețiene).

- Solicit examinarea teoretică în limba maternă maghiară □ germană □.

□ Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de art. 326 din Codul penal, că:

□ locuiesc în mod obișnuit cel puțin 185 de zile într-un an calendaristic la adresa sau adresele sus-menționată/menționate din România datorită unor legături personale și profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa respectivă/adresele respective, dacă nu am legături profesionale; sau

□ revin periodic la adresa sus-menționată din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deși locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, deoarece legăturile mele profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale; sau

□ locuiesc în mod obișnuit la adresa sus-menționată din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deși locuiesc temporar și în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană pentru îndeplinirea unei activități sau misiuni cu durată determinată; sau

□ mă aflu la studii în România de cel puțin 6 luni și locuiesc la adresa sus-menționată. Instituția/Instituțiile de învățământ la care mă aflu la studii este/sunt . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

NOTA DE INFORMARE

Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor din cadrul Instituției Prefectului Județului . . . . . . . . . ., înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. . . . . . . . . . ., prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate în scopul obținerii și eliberării permisului de conducere.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați de lege, cum sunt organele de poliție, parchet, instanțe, și pot fi transmise inclusiv în străinătate organelor judiciare sau în vederea preschimbării permisului de conducere cu un document similar din acea țară, în condițiile legii.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la Instituția Prefectului Județului . . . . . . . . . . . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...