Institutul Național de Statistică - INS

Normele de completare a Declarației statistice Intrastat din 11.11.2014

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 noiembrie 2014 până la 09 ianuarie 2017, fiind abrogat prin Ordin 1475/2016 și înlocuit de Normă 2016;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Cadrul legal

- Național: Legea nr. 422/2006 privind organizarea și funcționarea sistemului statistic de comerț internațional cu bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 4 decembrie 2006

- European: Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3.330/91 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 102 din 7 aprilie 2004, cu modificările ulterioare

Scopul prezentelor norme

Normele de completare a Declarației statistice Intrastat conțin informații privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa Declarația statistică Intrastat într-un mod corect și eficient.

Declarația statistică Intrastat în România

Declarația statistică Intrastat este o declarație obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri între România și alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezintă fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene către teritoriul României, iar expedierile reprezintă fluxurile de bunuri care părăsesc teritoriul României cu destinația alte state membre ale Uniunii Europene.

Obligația de raportare în sistemul statistic Intrastat

Obligația furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

1. sunt înregistrați în scopuri de taxă pe valoarea adăugată - adică au cod de identificare fiscală;

2. realizează schimburi de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene;

3. valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale Uniunii Europene, pentru fiecare dintre cele două fluxuri, introduceri și, respectiv, expedieri, depășește pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

Obligațiile în sistemul Intrastat se stabilesc de către Institutul Național de Statistică pe baza declarațiilor statistice Intrastat din anul precedent și a informațiilor din deconturile de TVA și declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri (VIES) furnizate de Ministerul Finanțelor Publice. Schimbul de date între Institutul Național de Statistică și Ministerul Finanțelor Publice are loc într-un singur sens, respectiv Ministerul Finanțelor Publice furnizează Institutului Național de Statistică informațiile din deconturile de TVA și declarațiile recapitulative privind livrările/achizițiile intracomunitare de bunuri (VIES), însă Institutul Național de Statistică nu furnizează sub nicio formă și pe nicio cale informații statistice colectate în cadrul sistemului statistic Intrastat la nivel de operator economic.

Praguri valorice Intrastat

Institutul Național de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri și de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 500.000 lei trebuie să declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egală sau mai mare de 900.000 lei trebuie să declare pentru fluxul expedieri.

Tipuri de declarații statistice în funcție de valoarea anuală a schimburilor intracomunitare de bunuri

Tip de declarație Introduceri Expedieri
Nu există obligația de a transmite Declarația statistică Intrastat mai mici de 500.000 lei mai mici de 900.000 lei
Declarație standard, în care se completează toate informațiile, mai puțin valoarea statistică egale sau mai mari de 500.000 lei
și mai mici de 10.000.000 lei
egale sau mai mari de 900.000 lei
și mai mici de 20.000.000 lei
Declarație extinsă, în care se completează toate informațiile, inclusiv valoarea statistică egale sau mai mari de 10.000.000 lei egale sau mai mari de 20.000.000 lei

Remarcă: Dacă un operator economic este obligat să transmită declarații statistice Intrastat pentru ambele fluxuri, este posibil ca pentru unul dintre fluxuri să transmită declarația standard, iar pentru celălalt flux să transmită declarația extinsă. În acest caz, este permisă transmiterea declarației extinse pentru ambele fluxuri.

Declarația statistică Intrastat trebuie transmisă de operatorii economici care au atins sau au depășit pragul valoric Intrastat în anul anterior celui de referință sau îl ating sau îl depășesc în anul de referință, separat pentru introduceri și expedieri de bunuri. Astfel, acești operatori economici devin furnizori de informații statistice Intrastat.

Pentru anul de referință, furnizorii de informații statistice Intrastat sunt:

a) operatorii economici care au avut obligația de raportare în sistemul statistic Intrastat pentru întregul an anterior celui de referință și care pe tot parcursul anului anterior celui de referință au realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri superior nivelului pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referință, separat pentru fiecare flux. Aceștia completează și transmit Declarația statistică Intrastat pentru întregul an de referință;

b) operatorii economici care au dobândit obligația de raportare pentru sistemul statistic Intrastat în cursul anului anterior celui de referință, prin depășirea pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul anterior celui de referință, separat pentru fiecare flux. Aceștia completează și transmit Declarația statistică Intrastat pentru întregul an de referință;

c) operatorii economici care depășesc nivelul pragurilor valorice Intrastat în cursul anului de referință, separat pentru fiecare flux. Obligația de raportare pentru sistemul statistic Intrastat a acestora intervine în luna în care valoarea cumulată de la începutul anului de referință a schimburilor intracomunitare de bunuri depășește nivelul pragurilor valorice Intrastat stabilite pentru anul de referință, separat pe cele două fluxuri.

Pragul valoric Intrastat pentru declararea valorii statistice se aplică acelor furnizori de informații statistice Intrastat care în anul anterior celui de referință sau în anul de referință au înregistrat valori anuale, separat pentru fiecare flux, peste nivelul pragului valoric Intrastat stabilit pentru valoarea statistică la 10.000.000 lei pentru introduceri și, respectiv, 20.000.000 lei pentru expedieri. Această regulă este stipulată în legislația comunitară, având ca principal obiectiv reducerea sarcinilor de raportare pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Operatorii economici au obligația să transmită date pentru sistemul statistic Intrastat pentru introducerile și expedierile de bunuri lunare, întotdeauna până la sfârșitul anului de referință în care pragul valoric Intrastat a fost depășit și pentru următorul an calendaristic. După un an calendaristic întreg în care furnizorul de informații statistice nu a realizat un nivel al schimburilor intracomunitare de bunuri, exprimat în valori cumulate de la începutul anului calendaristic, superior nivelului pragului valoric Intrastat stabilit pentru introduceri și/sau expedieri, obligația de a raporta date pentru sistemul statistic Intrastat încetează și nu va mai trebui transmisă Declarația statistică Intrastat începând cu luna ianuarie a anului următor. Aceasta se va aplica în condițiile în care pragul valoric Intrastat nu este depășit din nou în cursul anului următor. Regulile menționate vor fi aplicate din nou, în mod separat pentru introduceri și expedieri intracomunitare de bunuri.

Datele statistice Intrastat trebuie furnizate către Institutul Național de Statistică lunar, într-un interval de cel mult 15 zile calendaristice de la expirarea perioadei de referință.

Furnizorul de informații statistice poate întocmi și transmite Declarația statistică Intrastat singur sau poate apela pentru întocmirea și transmiterea declarației statistice Intrastat la serviciile unui alt operator economic, ce poartă denumirea de parte terță declarantă.

În cazul în care apelează la serviciile unei părți terțe declarante pentru completarea și transmiterea Declarației statistice Intrastat, furnizorul de informații statistice are obligația de a face dovada existenței unui contract între el și partea terță declarantă. O parte terță declarantă poate transmite date pentru un operator economic numai după ce Institutul Național de Statistică a fost notificat, în scris, de către furnizorul de informații statistice.

De asemenea, încetarea relațiilor dintre un furnizor de date și o parte terță declarantă trebuie notificată către Institutul Național de Statistică.

Responsabilitatea pentru corectitudinea informațiilor statistice cuprinse în Declarația statistică Intrastat și transmiterea acesteia la termenul legal, conform legislației în vigoare, aparține în exclusivitate furnizorului de informații statistice, respectiv operatorului economic obligat să furnizeze informații statistice Intrastat conform Legii nr. 422/2006.

Ce trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Statisticile privind schimburile intracomunitare cu bunuri cuprind toate mișcările de bunuri dintre statele membre ale Uniunii Europene, care măresc sau reduc stocul de resurse materiale al unui stat. Toate bunurile care sosesc pe teritoriul României din alte state membre ale Uniunii Europene sau părăsesc teritoriul României cu destinația alte state membre ale Uniunii Europene trebuie declarate în Declarația statistică Intrastat.

Practic, aceasta înseamnă că Declarația statistică Intrastat trebuie întocmită pentru introducerile și/sau expedierile intracomunitare de bunuri în următoarele cazuri:

a) schimburi intracomunitare de bunuri care implică transfer de proprietate și sunt destinate utilizării, consumului, investiției sau revânzării;

b) mișcări de bunuri dintr-un stat membru al Uniunii Europene către România sau mișcările de bunuri din România către alt stat membru al Uniunii Europene, fără transfer de proprietate. Spre exemplu, transferul de stocuri, mișcări de bunuri înainte și după procesare etc.;

c) returnarea de bunuri;

d) mișcări specifice de bunuri;

e) leasing financiar;

f) leasing operațional cu o durată de peste 2 ani.

Ce nu trebuie declarat pentru sistemul statistic Intrastat?

Pentru următoarele cazuri nu trebuie întocmită Declarația statistică Intrastat:

a) comerțul cu servicii;

b) bunuri în tranzit simplu;

c) mișcări temporare de bunuri;

d) mișcări de bunuri pentru/după reparații și/sau întreținere;

e) schimbul de bunuri cu acele teritorii ale statelor membre ale Uniunii Europene ce nu aparțin teritoriului statistic al statelor membre ale Uniunii Europene;

f) schimburi de bunuri în cadrul comerțului triunghiular, în situația în care bunurile nu intră pe teritoriul național al României din alte state membre ale Uniunii Europene sau nu sunt expediate din România către alt stat membru al Uniunii Europene. Pentru mai multe informații referitoare la comerțul triunghiular, vă rugăm să consultați Manualul pentru furnizorii de informații statistice Intrastat - partea a II-a, cap. 4.

Lista bunurilor excluse din statisticile de comerț cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene este prezentată în tabelul nr. 1.

Pentru informații metodologice detaliate privind statisticile de comerț intracomunitar cu bunuri, puteți consulta manualele și ghidurile de pe site-ul www.intrastat.ro, secțiunea Metodologie Intrastat.

Modalități de completare și transmitere a declarațiilor statistice Intrastat

Declarațiile statistice Intrastat se transmit la Institutul Național de Statistică numai în format electronic, declarațiile pe hârtie nefiind acceptate. Pentru aceasta, Institutul Național de Statistică pune la dispoziția furnizorilor de informații statistice Intrastat următoarele modalități electronice de completare și transmitere a declarațiilor statistice Intrastat:

1. aplicația Intrastat on-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro;

2. aplicația Intrastat off-line, disponibilă cu titlu gratuit pe site-ul www.intrastat.ro.

Aplicația Intrastat off-line permite crearea unui fișier ce va conține Declarația statistică Intrastat, pe care furnizorul de informații statistice îl transmite către Institutul Național de Statistică prin una dintre următoarele modalități:

a) e-mail, la adresa declaratie.intrastat@insse.ro;

b) încărcarea fișierului în aplicația on-line Intrastat disponibilă pe site-ul www.intrastat.ro;

c) dacă furnizorul de informații statistice nu are acces la internet pentru a transmite Declarația statistică Intrastat potrivit lit. a) sau b), va copia fișierul cu declarația Intrastat (fișierul cu extensia .xml sau .enc) pe o dischetă/CD/USB și se va adresa direcției teritoriale de statistică în raza căreia își are sediul, solicitând posibilitatea de a transmite prin e-mail fișierul conținând Declarația statistică Intrastat la Institutul Național de Statistică sau va transmite declarația de la orice alt calculator cu acces la internet.

3. software-ul propriu, existent sau dezvoltat de furnizorul de informații statistice, pentru realizarea fișierului care să conțină Declarația statistică Intrastat într-un format predefinit, prezentat în "Manualul de descriere a procedurii pentru crearea altor tipuri de fișiere acceptate de INS", manual ce poate fi descărcat de pe site-ul www.intrastat.ro sau furnizat la cerere de către Institutul Național de Statistică. Fișierul care conține Declarația statistică Intrastat, în format predefinit, se transmite la Institutul Național de Statistică folosind aceeași procedură descrisă la punctul precedent.

Institutul Național de Statistică recomandă utilizarea aplicațiilor Intrastat on-line sau off-line deoarece acestea conțin reguli de validare predefinite pentru realizarea unor declarații statistice Intrastat corecte și valide.

Informații de completat în Declarația statistică Intrastat

Perioada Se indică luna și anul de referință în care au fost realizate schimburile intracomunitare de bunuri, respectiv luna și anul în care bunurile sunt introduse sau expediate pe/de pe teritoriul României.
Date de identificare pentru furnizorul de informații statistice Se indică informații de identificare a operatorului economic care a realizat schimburi intracomunitare de bunuri și date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declarației statistice Intrastat.
Cod de identificare al partenerului comercial Se indică codul de identificare fiscală al partenerului comercial din Uniunea Europeană, către care sunt expediate fizic bunurile. Acest câmp va fi completat numai pentru fluxul Expedieri.
Date de identificare pentru partea terță declarantă Dacă este cazul, se indică informații de identificare a părții terțe declarante și date de contact actualizate ale persoanei responsabile pentru completarea Declarației statistice Intrastat.
Introduceri/Expedieri Se indică fluxul pentru care se întocmește Declarația statistică Intrastat: Introduceri sau Expedieri.
Tip declarație - Nouă - în cazul în care Declarația statistică Intrastat se transmite pentru prima dată pentru o anumită perioadă de referință.
- Revizuire - în cazul în care au loc corecții/modificări/adăugări/ștergeri pentru anumite date existente într-o Declarație statistică Intrastat deja transmisă. Revizuirea datelor se face prin intervenția în corpul declarației asupra liniei/liniilor ce trebuie corectate/modificate/adăugate/șterse. Declarația statistică Intrastat "Revizuită" conține toate datele perioadei de referință (nu numai linia/liniile revizuită/revizuite) pentru care se retransmite și va reprezenta declarația furnizorului de informații statistice Intrastat pentru respectiva perioadă de referință (va înlocui în totalitate declarația precedentă).
- Nulă - în cazul în care furnizorul de informații statistice Intrastat nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri într-o lună de referință, trebuie să transmită câte o declarație "Nulă" pentru fiecare lună de referință în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri.
Declarația statistică Intrastat "Nulă" trebuie completată doar cu datele de identificare ale furnizorului de informații statistice.
În cazul în care furnizorul de informații statistice Intrastat nu transmite către Institutul Național de Statistică declarația "Nulă" în luna/lunile în care nu realizează schimburi intracomunitare de bunuri, acesta va suporta prevederile legale în vigoare privind nerespectarea obligațiilor privind furnizarea informațiilor statistice Intrastat.
Codul și denumirea din Nomenclatorul combinat Pentru identificarea bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare se folosește Nomenclatorul combinat, denumit în continuare NC, la nivel de 8 cifre, aferent anului de referință pentru care are loc transmiterea datelor. Procedura de căutare și de selecție a codurilor aferente bunurilor este facilitată de aplicațiile informatice puse la dispoziție cu titlu gratuit furnizorilor de informații statistice Intrastat de către Institutul Național de Statistică.
Furnizorul de informații statistice are obligația raportării corecte a bunurilor și selectării codului de 8 cifre din NC corespunzător bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare. Informațiile adiționale privind codul NC la nivel de 8 cifre existente în diferite documente, spre exemplu, factura externă etc., trebuie analizate cu rigurozitate în vederea asigurării corespondenței cu bunurile pe care le însoțesc. În cazul în care aceste informații se dovedesc a fi incorecte sau inexacte vor fi ignorate în procedura de completare a Declarației statistice Intrastat și înlocuite cu informațiile corecte, corespunzătoare bunurilor ce fac obiectul schimburilor intracomunitare, conform NC în vigoare.
Țara parteneră
- Destinație
- Expediție/Origine
Pentru expedieri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de destinație din Uniunea Europeană, precum și țara de origine a bunului expediat, conform nomenclatorului de țări și teritorii prezentat în tabelul nr. 2.
Pentru introduceri intracomunitare de bunuri se indică statul membru de expediție din Uniunea Europeană, respectiv de unde bunurile au fost expediate către România, precum și țara de origine a bunului respectiv, conform nomenclatorului de țări și teritorii prezentat în tabelul nr. 2.
Sunt considerate originare dintr-o țară bunurile obținute în întregime în respectiva țară. În cazul în care două sau mai multe țări au intervenit în fabricarea unui bun, acest bun este considerat originar din țara în care a avut loc ultima transformare substanțială, justificată din punct de vedere economic, respectiv realizată de un operator economic echipat în acest sens și având ca rezultat un produs nou sau reprezentând un stadiu de fabricație important.
Schimburile de bunuri cu anumite părți ale teritoriilor statelor membre ale Uniunii Europene nu se cuprind în sistemul statistic Intrastat, deoarece acestea nu aparțin teritoriului statistic al Uniunii Europene, acestea făcând obiectul declarațiilor vamale, pe care Institutul Național de Statistică le preia de la Autoritatea Națională a Vămilor. Aceste teritorii sunt: Busingen (CH), Campione d'Italia (CH), San Marino (SM), Gibraltar (GI), Ceuta (XC), Melilla (XL), Andorra (AD), Groenlanda (GL), Insulele Feroe (FO) și zonele din Cipru aflate în afara controlului guvernului.
Schimburile de bunuri cu următoarele teritorii ale statelor membre care, deși aparțin teritoriului statistic al Uniunii Europene, nu aparțin teritoriului fiscal al Uniunii Europene nu trebuie raportate în Declarația statistică Intrastat: Heligoland (DE), Monaco și departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica și Reunion) și partea de nord franceză a Saint Martin (FR), Insulele Åland (FI), Muntele Athos (GR), Insulele Channel (GB), Livigno (IT), apele teritoriale ale lacului Lugano (IT) și Insulele Canare (ES). Pentru schimburile de bunuri cu aceste teritorii se întocmesc declarații vamale pe care Institutul Național de Statistică le preia de la Autoritatea Națională a Vămilor.
Valoare facturată Se completează valoarea facturată a bunurilor, conform documentelor de achiziție/vânzare. Valoarea facturată se completează în lei, fără zecimale și nu cuprinde TVA, accize etc.
Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru Declarația statistică Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.
Valoarea facturată trebuie să reflecte întotdeauna valoarea reală a bunurilor. Dacă schimbul de bunuri nu este însoțit de un document care să ateste valoarea reală a bunurilor, valoarea facturată trebuie estimată folosind valoarea de piață a bunurilor.
În valoarea facturată pot fi incluse cheltuieli incidentale, dacă acestea reprezintă plăți achitate de cumpărător către vânzător și sunt încorporate în mod simultan în baza de calcul pentru TVA. Cheltuielile incidentale pot reprezenta cheltuieli legate de ambalaje, transport, asigurare sau comisioane.
Pentru bunurile expediate/introduse pentru prelucrare trebuie indicată valoarea totală ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obișnuite a respectivelor bunuri.
Pentru bunurile introduse/expediate în urma prelucrării, valoarea indicată trebuie să fie valoarea estimată a bunurilor expediate/introduse pentru prelucrare la care se adaugă valoarea activității de prelucrare realizată și valoarea materialelor auxiliare încorporate în acestea.
Pentru alte schimburi intracomunitare de bunuri pentru care nu există documente care să indice valoarea reală a bunurilor, în câmpul "valoare facturată" din Declarația statistică Intrastat trebuie indicată valoarea ce ar fi fost facturată în cazul cumpărării sau vânzării obișnuite a respectivelor bunuri. Este cazul furnizorilor de informații statistice Intrastat care realizează un transfer al propriilor bunuri în alt stat membru pentru o posibilă vânzare, pentru stocare pe o perioadă mai mare de 24 de luni sau pentru prelucrare sub contract.
Valoare statistică Valoarea statistică a bunurilor trebuie completată de toți furnizorii de informații statistice Intrastat care au realizat în anul anterior celui de referință sau în anul de referință introduceri intracomunitare de bunuri mai mari de 10.000.000 lei și/sau expedieri intracomunitare de bunuri mai mari de 20.000.000 lei.
Valoarea statistică este valoarea la frontiera României a bunului introdus sau expediat. În afară de valoarea bunului, valoarea statistică conține costul transportului și asigurării acestuia până la frontiera română. Valoarea statistică derivă, în mod normal, din valoarea indicată în câmpul "valoare facturată" din Declarația statistică Intrastat, ajustată în funcție de termenii de livrare.
Relațiile existente între valoarea facturată, valoarea statistică și termenii de livrare sunt prezentate în tabelul nr. 3.
Valoarea statistică a bunurilor se declară astfel:
• pentru expedieri se declară valoarea bunurilor la care se adaugă cheltuielile de transport, de asigurare și alte cheltuieli pentru transportul bunurilor de la locul de expediere până la frontiera României (pe teritoriul național);
• pentru introduceri se declară valoarea bunurilor, inclusiv cheltuielile de transport, de asigurare și alte cheltuieli pentru transportul bunurilor pe parcursul extern până la frontiera României.
Bunurile pentru prelucrare și cele rezultate în urma prelucrării vor fi estimate la valoarea lor de piață, înainte și, respectiv, după prelucrare.
Valoarea statistică se completează în lei, fără zecimale.
Dacă valoarea bunurilor este exprimată în altă monedă decât lei, pentru declarația Intrastat această valoare trebuie transformată în lei. Transformarea are la bază cursul de schimb stabilit de Banca Națională a României în momentul expedierii/introducerii bunurilor din/pe teritoriul României.
Masa netă Masa netă reprezintă masa reală a bunurilor, exclusiv ambalajele, cum ar fi paleți, containere etc. Masa netă se exprimă în kilograme, fără zecimale, pentru fiecare linie din Declarația statistică Intrastat.
Pentru bunurile a căror masă netă este exprimată cu zecimale, se aplică regulile generale de rotunjire, respectiv:
- dacă partea zecimală este mai mică decât 5, se rotunjește la valoarea întreagă inferioară;
- dacă partea zecimală este mai mare sau egală cu 5, se rotunjește la valoarea întreagă superioară. Pentru bunurile a căror masă netă este mai mică de 1 kg, rotunjirea se face astfel: pentru cantități mai mari sau egale cu 0,5 kg se raportează 1 kg, iar pentru cantități mai mici de 0,5 kg se raportează 0 kg.
În cazul în care există mai multe bunuri declarate în linii distincte în Declarația statistică Intrastat pentru o anumită perioadă de referință, pe un anumit flux, încadrate la același cod de 8 cifre din NC, cu aceeași țară parteneră, același tip de tranzacție, aceiași termeni de livrare și același mod de transport, iar masa netă pentru fiecare linie completată în Declarația statistică Intrastat este mai mică de 0,5 - respectivele linii vor fi cumulate pentru a nu denatura rezultatele statistice obținute prin raportarea unor valori facturate/statistice mari aferente unor mase nete egale cu 0.
Cantitatea în unitatea de măsură suplimentară Unitatea de măsură suplimentară reprezintă unitatea de măsură a cantității, alta decât kilogramul, în care poate fi exprimat un bun. Nu toate bunurile pot fi exprimate în unități de măsură suplimentare. Unitățile de măsură suplimentare sunt stabilite prin NC pentru fiecare cod la nivel de 8 cifre ce poate fi exprimat într-o asemenea unitate de măsură. Lista unităților de măsură suplimentare este prezentată în tabelul nr. 4. În Declarația statistică Intrastat se indică cantitatea în unitatea de măsură suplimentară aferentă codului de 8 cifre selectat din NC, spre exemplu, număr de bucăți, număr de perechi, metri pătrați, metri cubi, litri etc.
Cantitatea în unități de măsură suplimentare se exprimă fără zecimale.
În cazul în care cantitatea exprimată în unitate de măsură suplimentară este mai mică de o unitate de măsură suplimentară, se raportează întotdeauna cifra 1. Pentru restul cazurilor se aplică regulile generale de rotunjire prezentate la punctul anterior "Masa netă".
Natura tranzacției Natura tranzacției definește tipul de tranzacție realizată, spre exemplu, vânzare, cumpărare, prelucrare etc. În Declarația statistică Intrastat se completează codul corespunzător naturii tranzacției, care se preia din coloana "Cod" a tabelului nr. 5. Coloana "Cod" conține combinații ale codurilor numerice din coloana A și a subdiviziunilor acestora din coloana B pe baza cărora se definesc, din punct de vedere statistic, tipurile de tranzacții economice.
Termeni de livrare Termenii de livrare reprezintă prevederi contractuale ce stabilesc obligațiile vânzătorului și ale cumpărătorului într-o tranzacție. În Declarația statistică Intrastat se indică codurile INCOTERMS stabilite de Camera Internațională de Comerț, prezentați în tabelul nr. 6.
Mod de transport Se indică în Declarația statistică Intrastat codul corespunzător modului de transport prin care bunurile părăsesc teritoriul național la expediere sau sosesc pe teritoriul național la introducere. Nomenclatorul modurilor de transport este prezentat în tabelul nr. 7.

În cazul în care într-o perioadă de referință sunt realizate schimburi intracomunitare de bunuri pe un anumit flux, încadrate la același cod de 8 cifre din NC, cu aceeași țară parteneră, același tip de tranzacție, aceiași termeni de livrare și același mod de transport, acestea pot fi cumulate și declarate într-o singură linie pe declarație.

Institutul Național de Statistică va verifica declarațiile statistice Intrastat din punctul de vedere al corectitudinii și completitudinii, iar furnizorii de informații statistice Intrastat pot fi contactați pentru a oferi mai multe detalii privind datele înscrise în declarații sau pentru revizuirea declarațiilor statistice Intrastat transmise anterior.

Orice sesizare din partea Institutului Național de Statistică, prin personalul propriu, adresată furnizorului de informații statistice privind Declarația statistică Intrastat, prin unul dintre următoarele mijloace: telefon, fax, e-mail sau alt mijloc de comunicare, trebuie soluționată de către furnizorul de informații statistice în maximum două zile lucrătoare de la comunicarea acesteia.

IMPORTANT!

Completarea Declarației statistice INTRASTAT este obligatorie, iar transmiterea ei la Institutul Național de Statistică se va face exclusiv pe cale electronică.

Legea nr. 422/2006, la art. 10, prevede următoarele:

"

(1) Constituie contravenții următoarele fapte săvârșite de către furnizorii de informații statistice Intrastat:

a) refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;

b) întârzieri în transmiterea datelor;

c) comunicarea de date incorecte și incomplete;

d) refuzul de a prezenta persoanelor autorizate de către conducerea Institutului Național de Statistică documentele și evidențele necesare verificării datelor statistice;

e) neaplicarea măsurilor dispuse de către Institutul Național de Statistică prin atenționări sau procese-verbale de constatare a contravenției.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

(3) Amenzile prevăzute la alin. (2) se aplică și persoanelor juridice."

Tabelul nr. 1
Lista bunurilor excluse din statisticile de comerț cu bunuri între statele membre ale Uniunii Europene

a) aur monetar;
b) mijloace de plată legale și titluri de valoare, inclusiv cele utilizate pentru plata serviciilor, cum ar fi taxele poștale, impozitele sau redevențele;
c) bunurile destinate unei întrebuințări temporare sau după utilizare temporară (de exemplu, închiriere, împrumut, leasing operațional), cu condiția să fie îndeplinite simultan următoarele condiții:
1. nu a fost prevăzută sau efectuată nicio transformare sau prelucrare asupra bunului;
2. durata prevăzută pentru utilizarea temporară a bunului nu a depășit sau nu se preconizează să depășească 24 luni;
3. expedierea/introducerea bunului nu trebuie declarată ca livrare/achiziție în scopuri de TVA;
d) bunuri care circulă între:
1. un stat membru și enclavele sale teritoriale în alte state membre; și
2. statul membru gazdă și enclavele teritoriale ale altor state membre sau organizații internaționale.
Enclavele teritoriale includ ambasade și forțele armate naționale staționate în afara teritoriului țării de origine;
e) bunurile utilizate ca suporturi de informații personalizate, inclusiv programe informatice;
f) programe informatice descărcate de pe internet;
g) bunuri furnizate gratuit care nu fac, în sine, obiectul unei tranzacții comerciale, cu condiția ca circulația lor să se efectueze doar cu intenția de a pregăti sau sprijini o tranzacție comercială prevăzută ulterior, demonstrând caracteristicile bunurilor sau serviciilor, cum ar fi:
1. material publicitar,
2. mostre comerciale;
h) bunuri destinate a fi reparate și după reparație și piese de schimb care sunt încorporate în cadrul reparației, precum și părți defecte înlocuite;
i) mijloace de transport care circulă între statele membre în cursul activității lor, inclusiv lansatoare de vehicule spațiale în momentul lansării în spațiu. Cursul activității se referă la mijloace de transport angajate în transportul bunurilor și/sau al persoanelor dintr-un stat membru în altul.

Tabelul nr. 2
Nomenclatorul țărilor și teritoriilor pentru statisticile comerțului internațional al Uniunii Europene și ale comerțului dintre statele membre

Cod Țara Descriere
AD Andorra
AE Emiratele Arabe Unite Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras al Khaimah, Sharjah și Umm al Qaiwain
AF Afganistan
AG Antigua și Barbuda
AI Anguilla
AL Albania
AM Armenia
AO Angola Inclusiv Cabinda
AQ Antarctica Teritoriile situate la sud de latitudinea sudică de 60°: exclusiv Teritoriile Australe Franceze (TF), Insula Bouvet (BV), Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud (GS)
AR Argentina
AS Samoa Americană
AT Austria
AU Australia
AW Aruba
AZ Azerbaidjan
BA Bosnia și Herțegovina
BB Barbados
BD Bangladesh
BE Belgia
BF Burkina Faso
BG Bulgaria
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BL Saint-Barthelemy
BM Bermuda
BN Statul Brunei Darussalam Formă uzuală Brunei
BO Statul Plurinațional al Boliviei Formă uzuală Bolivia
BQ Bonaire, Sint Eustatius și Saba
BR Brazilia
BS Bahamas
BT Bhutan
BV Insula Bouvet
BW Botswana
BY Belarus Formă uzuală Bielorusia
BZ Belize
CA Canada
CC Insulele Cocos (sau Insulele Keeling)
CD Republica Democratică Congo Fostul Zair
CF Republica Centrafricană
CG Congo
CH Elveția Inclusiv teritoriul german Busingen și municipiul italian Campione d'Italia
CI Côte d'Ivoire Formă uzuală Coasta de Fildeș
CK Insulele Cook
CL Chile
CM Camerun
CN China
CO Columbia
CR Costa Rica
CU Cuba
CV Capul Verde
CW Curaçao
CX Insula Christmas
CY Cipru
CZ Republica Cehă
DE Germania Inclusiv Insula Helgoland; exclusiv teritoriul Busingen
DJ Djibouti
DK Danemarca
DM Dominica
DO Republica Dominicană
DZ Algeria
EC Ecuador Inclusiv Insulele Galapagos
EE Estonia
EG Egipt
EH Sahara Occidentală
ER Eritreea
ES Spania Inclusiv Insulele Baleare și Insulele Canare; exclusiv Ceuta (XC) și Melilla (XL)
ET Etiopia
FI Finlanda Inclusiv Insulele Åland
FJ Fiji
FK Insulele Falkland
FM Statele Federale ale Microneziei Chuuk, Kosrae, Pohnpei și Yap
FO Insulele Feroe
FR Franța Inclusiv Monaco și departamentele franceze de peste mări (Guyana Franceză, Guadalupe, Martinica și Reunion) și partea de nord franceză a Saint Martin
GA Gabon
GB Regatul Unit Regatul Unit, Irlanda de Nord, Insulele Anglo-Normande și Insula Man
GD Grenada Inclusiv Insulele Grenadine de Sud
GE Georgia
GH Ghana
GI Gibraltar
GL Groenlanda
GM Gambia
GN Guineea
GQ Guineea Ecuatorială
GR Grecia
GS Georgia de Sud și Insulele Sandwich de Sud
GT Guatemala
GU Guam
GW Guineea-Bissau
GY Guyana
HK Hong Kong Regiunea administrativă specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze
HM Insula Heard și Insulele McDonald
HN Honduras Inclusiv Insulele Swan
HR Croația
HT Haiti
HU Ungaria
ID Indonezia
IE Irlanda
IL Israel
IN India
IO Teritoriul Britanic din Oceanul Indian Arhipelagul Chagos
IQ Irak
IR Republica Islamică Iran
IS Islanda
IT Italia Inclusiv Livigno; exclusiv municipiul Campione d'Italia
JM Jamaica
JO Iordania
JP Japonia
KE Kenya
KG Republica Kârgâzstan
KH Cambodgia
KI Kiribati
KM Comore Anjouan, Grande Comore și Moheli
KN Saint Kitts și Nevis
KP Republica Populară Democrată Coreeană Formă uzuală Coreea de Nord
KR Republica Coreea Formă uzuală Coreea de Sud
KW Kuweit
KY Insulele Cayman
KZ Kazahstan
LA Republica Democrată Populară Laos Formă uzuală Laos
LB Liban
LC Saint Lucia
LI Liechtenstein
LK Sri Lanka
LR Liberia
LS Lesotho
LT Lituania
LU Luxemburg
LV Letonia
LY Libia
MA Maroc
MD Republica Moldova
ME Muntenegru
MG Madagascar
MH Insulele Marshall
MK[1] Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
ML Mali
MM Myanmar Fosta Birmania
MN Mongolia
MO Macao Regiunea administrativă specială Macao a Republicii Populare Chineze
MP Insulele Mariane de Nord
MR Mauritania
MS Montserrat
MT Malta Inclusiv Gozo și Comino
MU Mauritius Insula Mauritius, Insula Rodrigues, Insulele Agalega și Cargados Carajos Shoals (Insulele Saint-Brandon)
MV Maldive
MW Malawi
MX Mexic
MY Malaysia Malaysia Peninsulară și Malaysia de Est (Labuan, Sarawak și Sabah)
MZ Mozambic
NA Namibia
NC Noua Caledonie Inclusiv Insulele Loyalty (Mare, Lifou și Ouvea)
NE Niger
NF Insula Norfolk
NG Nigeria
NI Nicaragua Inclusiv Insulele Corn
NL Țările de Jos Forma uzuală Olanda
NO Norvegia Inclusiv Arhipelagul Svalbard și Insula Jan Mayen
NP Nepal
NR Nauru
NU Niue
NZ Noua Zeelandă Exclusiv teritoriul Ross (Antarctica)
OM Oman
PA Panama Inclusiv fosta Zonă a Canalului
PE Peru
PF Polinezia Franceză Insulele Marchize, Arhipelagul Societății (inclusiv Tahiti), Insulele Tuamotu, Insulele Gambier și Insulele Australe
PG Papua-Noua Guinee Partea estică a Noii Guinee; Arhipelagul Bismarck [inclusiv Noua Britanie, Noua Irlandă, Lavongai (Noua Hanovra) și Insulele Amiralității]; Insulele Solomon de Nord (Bougainville și Buka); Insulele Trobriand, Insula Woodlark; Insulele Entrecasteaux și Arhipelagul Louisiade
PH Filipine
PK Pakistan
PL Polonia
PM Saint-Pierre și Miquelon
PN Pitcairn Inclusiv Insulele Ducie, Henderson și Oeno
PS Teritoriul Palestinian Ocupat Cisiordania (inclusiv Ierusalimul de Est) și Fâșia Gaza
PT Portugalia Inclusiv Arhipelagul Azore și Arhipelagul Madeira
PW Palau
PY Paraguay
QA Qatar
RO România
RU Federația Rusă Formă uzuală Rusia
RW Rwanda
SA Arabia Saudită
SB Insulele Solomon
SC Seychelles Insula Mahe, Insula Praslin, La Digue, Fregate și Silhouette; Insulele Amirante (inclusiv Desroches, Alphonse, Platte și Coëtivy); Insulele Farquhar (inclusiv Providence); Insulele Aldabra și Insulele Cosmoledo
SD Sudan
SE Suedia
SG Singapore
SH Sfânta Elena, Ascension și Tristan da Cunha
SI Slovenia
SK Slovacia
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somalia
SR Suriname
SS Sudanul de Sud
ST Săo Tome și Principe
SV El Salvador
SX Sint-Maarten (partea neerlandeză) Insula Saint Martin este împărțită în partea de nord franceză și partea de sud neerlandeză
SY Republica Arabă Siriană Formă uzuală Siria
SZ Swaziland
TC Insulele Turks și Caicos
TD Ciad
TF Teritoriile Australe și Antarctice Franceze Inclusiv Insulele Kerguelen, Insula Amsterdam, Insula Saint-Paul, Arhipelagul Crozet și insulele franceze dispersate din Oceanul Indian care includ Bassas da India, Insula Europa, Insulele Glorioso, Insula Juan de Nova Island și Insula Tromelin
TG Togo
TH Thailanda
TJ Tadjikistan
TK Tokelau
TL Timorul de Est
TM Turkmenistan
TN Tunisia
TO Tonga
TR Turcia
TT Trinidad și Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan Teritoriul vamal separat al Kinmen, Matsu, Penghu și Taiwan
TZ Republica Unită Tanzania Pemba, Insula Zanzibar și Tanganika
UA Ucraina
UG Uganda
UM Insulele Minore Îndepărtate ale Statelor Unite ale Americii Cuprind Insula Baker, Insula Howland, Insula Jarvis, Atolul Johnston, Reciful Kingman, Insulele Midway, Insula Navassa, Atolul Palmyra și Insula Wake
US Statele Unite Inclusiv Puerto Rico
UY Uruguay
UZ Uzbekistan
VA Sfântul Scaun (Statul Cetății Vaticanului)
VC Saint Vincent și Grenadine
VE Republica Bolivariană a Venezuelei Forma uzuală Venezuela
VG Insulele Virgine Britanice
VI Insulele Virgine Americane
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis și Futuna Inclusiv Insula Alofi
WS Samoa Fosta Samoa Occidentală
XC Ceuta
XK Kosovo Astfel cum este definit de Rezoluția 1244 a Consiliului de securitate al Organizației Națiunilor Unite din 10 iunie 1999
XL Melilla Inclusiv Peñon de Velez de la Gomera, Peñon de Alhucemas și Insulele Chafarinas
XS Serbia
YE Yemen Fostele Yemen de Nord și Yemen de Sud
YT Mayotte Grande-Terre și Pamandzi
ZA Africa de Sud
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
DIVERSE
QP Marea liberă Domeniul maritim în afara apelor teritoriale
QR Stocuri și provizii în cadrul comerțului intracomunitar
QS Stocuri și provizii în cadrul comerțului extracomunitar
QV Țări și teritorii nespecificate în cadrul comerțului intracomunitar
QW Țări și teritorii nespecificate în cadrul comerțului cu țările terțe
QX Țări și teritorii nespecificate din motive comerciale sau militare

[1] Cod provizoriu care nu aduce cu nimic atingere denumirii definitive a țării care va fi atribuită cu ocazia încheierii negocierilor în curs privind acest subiect în cadrul Organizației Națiunilor Unite.

Tabelul nr. 3
Relația dintre valoarea facturată, valoarea statistică și termenii de livrare în Declarația statistică IntrastatFlux: expedieri de bunuri
Termeni de livrare Valoarea facturată - VF Valoarea statistică - VS Relația
EXW
Franco fabrică
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii
Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FCA
Franco transportator
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată FCA, - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.
Valoarea facturată FCA la care se adaugă cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs intern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FAS
Franco de-a lungul vasului
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la navă, în exteriorul acesteia.
Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei-nivel balustrada/chei VS > VF
FOB
Franco la bord
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.
Valoarea facturată FOB VS = VF
CFR
Cost și navlu
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinație; nu include cheltuielile de asigurare.
Valoarea facturată CFR, din care se scad cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinație VS < VF
CIF
Cost, asigurare și navlu
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, și cheltuielile de transport și asigurare până la portul de destinație.
Valoarea facturată CIF, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la portul de destinație VS < VF
CPT
Transport plătit până la
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la locul de destinație; nu include cheltuielile de asigurare.
Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație VS < VF
CIP
Transport și asigurare plătite până la
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport și asigurare până la locul de destinație.
Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație VS < VF
DAT
Livrat la terminal
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinație.
Valoarea facturată DAT, din care se scad cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinație VS < VF
DAP
Livrat la locul convenit
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinație convenit.
Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație convenit VS ≤ VF*
DDP
Livrat cu taxele vamale plătite**
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite
Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele și cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern VS < VF
Flux: Introduceri de bunuri
Termeni de livrare Valoarea facturată - VF Valoarea statistică - VS Relația
EXW
Franco fabrică
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată EXW - valoarea bunurilor la poarta fabricii
Valoarea facturată EXW, la care se adaugă cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FCA
Franco transportator
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată FCA - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la transportator.
Valoarea facturată FCA, la care se adaugă cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs extern, respectiv de la locul livrării până la frontiera României VS > VF
FAS
Franco de-a lungul vasului
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FAS - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la bordul navei, în afara acestuia.
Valoarea facturată FAS, la care se adaugă cheltuielile de încărcare pentru trecerea frontierei - nivel balustradă/ chei - inclusiv cheltuielile până la portul de destinație VS > VF
FOB
Franco la bord
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată FOB - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile până la depozitarea bunului pe vapor.
Valoare FOB, la care se adaugă cheltuielile de transport și asigurare până la portul de destinație VS > VF
CFR
Cost și navlu
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CFR - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport până la portul de destinație, nu include cheltuielile de asigurare.
Valoarea facturată CFR VS = VF
CIF
Cost, asigurare și navlu
Numai pentru transportul maritim și pe căile navigabile interioare
Valoarea facturată CIF - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile de transport și asigurare (plătită de vânzător) până la portul de destinație.
Valoare facturată CIF VS = VF
CPT
Transport plătit până la
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată CPT - include, pe lângă valoarea bunurilor, cheltuielile până la locul de destinație; nu include cheltuielile de asigurare.
Valoarea facturată CPT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație VS < VF
CIP
Transport și asigurare plătite până la
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată CIP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport și asigurare până la locul de destinație.
Valoarea facturată CIP, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație VS < VF
DAT
Livrat la terminal
Pentru toate modurile de transport Valoarea facturată DAT - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la terminalul convenit de destinație. Valoarea facturată DAT, din care se scad cheltuielile de transport pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la terminalul convenit de destinație VS ≤ VF
DAP
Livrat la locul convenit
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată DAP - include, pe lângă valoarea bunurilor, toate cheltuielile de transport până la locul de destinație convenit.
Valoarea facturată DAP, din care se scad cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs intern, respectiv de la frontiera României până la locul de destinație convenit VS ≤ VF*
DDP
Livrat cu taxele vamale plătite**
Pentru toate modurile de transport
Valoarea facturată DDP - reprezintă valoarea bunurilor ajunse la cumpărător, cu taxe vamale plătite.
Valoarea facturată DDP, din care se scad taxele și cheltuielile de transport și asigurare pe parcurs intern VS < VF

* VS = VF numai în cazul energiei electrice.

** Pentru comerțul intracomunitar cu bunuri taxele vamale sunt inexistente.

Tabelul nr. 4
Lista unităților de măsură suplimentare

Abreviere Denumirea unității de măsură
m metru
m2 metru pătrat
l litru
m3 metru cub
1.000 l 1.000 litri
c/k carate - 1 carat metric a 2 x 10-4 kg
g gram
GT tonaj brut
ct/l capacitatea de încărcare în tone metrice
1.000 KWh 1.000 kilowatt oră
gi F/S gram izotopi fisionabili
1.000 m3 1.000 metri cubi
pa număr de perechi
p/st număr de bucăți
100 p/st 100 bucăți
1.000 p/st 1.000 bucăți
1 alc. 100% litru de alcool pur - 100%
kg 90% sdt. kilogram de substanță uscată 90%
ce/el număr de elemente
kg K2O kilogram de oxid de potasiu
kg KOH kilogram de hidroxid de potasiu - potasă caustică
kg N kilogram de azot
kg NaOH kilogram de hidroxid de sodiu. Sodă caustică
kg P2O5 kilogram de pentoxid de fosfor. Anhidridă fosforică
kg U kilogram de uraniu
kg C5H14C1NO kilogram de clorură de colină
kg H2O2 kilogram de peroxid de hidrogen
kg met. am. kilogram de metilamină
kg/net eda kilogram greutate netă a produsului scurs
TJ Terajoule - putere calorică superioară

Tabelul nr. 5
Codificarea naturii tranzacției

Coloana A Coloana B Cod
1. Tranzacții care implică transferul real sau intenționat de proprietate de la rezidenți la nerezidenți în schimbul unei compensații financiare sau de altă natură (cu excepția tranzacțiilor enumerate la pct. 2, 7 și 8). 1. Achiziția/Vânzarea definitivă 1.1
2. Furnizarea pentru vânzare la vedere sau cu testare, pentru consignație sau prin intermediul unui agent comisionar 1.2
3. Comerț în barter - compensație în natură 1.3
4. Leasing financiar - închiriere-achiziție1) 1.4
9. Altele 1.9
2. Returnări și înlocuiri de bunuri în mod gratuit după înregistrarea tranzacției inițiale 1. Returnări de bunuri 2.1
2. Înlocuiri de bunuri returnate 2.2
3. Înlocuiri - de exemplu, sub garanție - a bunurilor care nu au fost returnate 2.3
9. Altele 2.9
3. Tranzacții care implică transferul de proprietate fără compensații financiare sau de altă natură (de exemplu, ajutoare) 3
4. Operațiuni în scopul prelucrării pe bază de contract (lohn)2), (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător) 1. Bunuri destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate inițial 4.1
2. Bunuri care nu sunt destinate reintroducerii în statul membru de unde au fost expediate inițial 4.2
5. Operațiuni ca urmare a prelucrării pe bază de contract (lohn), (fără transferul dreptului de proprietate către prelucrător) 1. Bunuri reintroduse în statul membru de unde au fost expediate inițial 5.1
2. Bunuri care nu sunt reintroduse în statul membru de unde au fost expediate inițial 5.2
6. Tranzacții particulare înregistrate pentru scopuri naționale 6
7. Operațiuni în cadrul unor proiecte comune de apărare sau alte programe comune interguvernamentale de producție 7
8. Tranzacții care implică furnizarea de materiale de construcție și echipament tehnic în cadrul unui contract general de construcții sau construcții civile pentru care nu este necesară o facturare separată a bunurilor, fiind emisă numai o factură pentru totalitatea contractului 8
9. Alte tranzacții care nu pot fi clasificate la alte coduri 1. Închirieri, împrumuturi, leasing operațional cu durata de peste 24 de luni 9.1
9. Altele 9.9

1) Leasingul financiar cuprinde operațiuni unde ratele de leasing sunt calculate în așa fel încât să acopere în întregime sau aproape în întregime valoarea bunurilor. Riscurile și beneficiile dreptului de proprietate sunt transferate concesionarului. La sfârșitul contractului, concesionarul devine proprietarul legal al bunurilor.

2) Prelucrarea include operațiunile (transformare, construcție, montaj, îmbunătățire, renovare etc.), având ca obiectiv producerea unui articol nou sau îmbunătățit în mod efectiv. Aceasta nu implică neapărat o modificare a clasificării produsului. Activitățile de prelucrare realizate pe cont propriu de prelucrător nu sunt incluse la această poziție, fiind necesară înregistrarea acestora la poziția 1 din coloana A.

Tabelul nr. 6
Nomenclatorul termenilor de livrare INCOTERMS

Semnificație Locul de indicat, la cerere
Cod termen livrare INCOTERMS ICC/ECE Geneva
EXW Ex Works. . .
Franco fabrică
La poarta fabricii
FCA Free Carrier. . .
Franco transportator
Locul convenit
FAS Free Along Ship. . .
Franco de-a lungul vasului
Port de încărcare convenit
FOB Free On Board. . .
Franco la bord
Port de încărcare convenit
CFR Cost and Freight. . .
Cost și navlu
Port de destinație convenit
CIF Cost, Insurance and Freight. . .
Cost, asigurare și navlu
Port de destinație convenit
CPT Carriage Paid To. . .
Transport plătit până la
Loc de destinație convenit
CIP Carriage and Insurance Paid to. . .
Transport și asigurare plătite până la
Loc de destinație convenit
DAT Delivered At Terminal. . .
Livrat la terminal
Loc de livrare la terminalul convenit
DAP Delivered At Place. . .
Livrat la locul convenit
Loc de livrare la locul convenit
DDP Delivered Duty Paid. . .
Livrat cu taxele vamale plătite
Locul convenit de livrare în țara de sosire
XXX Alți termeni de livrare decât cei mai sus menționați

Tabelul nr. 7
Nomenclatorul modurilor de transport

Cod Descriere
1 Transport maritim
2 Transport feroviar
3 Transport rutier
4 Transport aerian
5 Expediere prin poștă
7 Transport prin instalații de transport fixe
8 Transport naval pe căi navigabile interioare
9 Transport prin propulsie proprie - autopropulsie
;
se încarcă...